โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตรัง เขต 2
จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กมลศรี
-
 อบต.กะลาเส
-
-
-
-
 2.ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลท่างิ้ว
-
-
-
-
 3.บ้านกลิ้งกลอง
-
 นาเมืองเพชร
-
-
-
-
 4.บ้านคลองคุ้ย
-
 ปากแจ่ม
-
-
-
-
 5.บ้านคลองชีล้อม
-
 คลองชีล้อม
-
-
-
-
 6.บ้านคลองมวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
-
-
-
-
 7.บ้านคลองลุ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ
-
-
-
-
 8.บ้านคลองโตน
-
 เขาวิเศษ
-
-
-
-
 9.บ้านควนตัง
-
 อบต.เขาปูน
-
-
-
-
 10.บ้านควนตุ้งกู
-
 บางสัก
-
-
-
-
 11.บ้านควนพญา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
-
-
-
-
 12.บ้านควนหนองกก
-
 คลองปาง
-
-
-
-
 13.บ้านควนหนองยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
-
-
-
-
 14.บ้านควนอารี
-
 อบต.บางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
-
-
-
-
 15.บ้านควนเลียบ
-
 อบต.หนองช้างแล่น
-
-
-
-
 16.บ้านจิจิก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า
-
-
-
-
 17.บ้านฉางหลาง
-
 ไม้ฝาด
-
-
-
-
 18.บ้านช่องลม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
-
-
-
-
 19.บ้านช่องหาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
-
-
-
-
 20.บ้านซา
-
 อบต.บางดี
-
-
-
-
 21.บ้านดุหุน
-
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
-
-
-
-
 22.บ้านต้นปรง
-
 เทศบาลตำบลวังวิเศษ
-
-
-
-
 23.บ้านต้นไทร
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 24.บ้านตะเคียนหลบฟ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
-
-
-
-
 25.บ้านทอนเหรียน
-
 เขาไพร
-
-
-
-
 26.บ้านท่าปาบ
-
 บ่อน้ำร้อน
-
-
-
-
 27.บ้านท่ามะปราง
-
 ปากแจ่ม
-
-
-
-
 28.บ้านท่าส้ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
-
-
-
-
 29.บ้านท่าโต๊ะเมฆ
-
 นาเกลือ
-
-
-
-
 30.บ้านทุ่งขี้เหล็ก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 31.บ้านทุ่งต่อ
-
 อบต. ทุ่งต่อ
-
-
-
-
 32.บ้านทุ่งยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า
-
-
-
-
 33.บ้านทุ่งยางงาม
-
 บางดี
-
-
-
-
 34.บ้านทุ่งศาลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
-
-
-
-
 35.บ้านทุ่งสมอ
-
 ควนเมา
-
-
-
-
 36.บ้านทุ่งอิฐ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
-
-
-
-
 37.บ้านนาเกลือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
-
-
-
-
 38.บ้านนาเมืองเพชร
-
 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
-
-
-
-
 39.บ้านน้ำฉา
-
 อบต.โคกยาง
-
-
-
-
 40.บ้านน้ำพราย
-
 อบต.ปากคม
-
-
-
-
 41.บ้านน้ำราบ
-
 บางสัก
-
-
-
-
 42.บ้านบ่อหิน
-
 เทศบาลตำบลสิเกา
-
-
-
-
 43.บ้านบางคราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
-
-
-
-
 44.บ้านบางค้างคาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 45.บ้านบางพระ
-
 วังมะปราง
-
-
-
-
 46.บ้านบางสัก
-
 บางสัก
-
-
-
-
 47.บ้านบางหมาก
-
 บางหมาก
-
-
-
-
 48.บ้านบางเตา
-
 คลองลุ
-
-
-
-
 49.บ้านบางเป้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
-
-
-
-
 50.บ้านบาตูปูเต๊ะ
-
 เกาะลิบง
-
-
-
-
 51.บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
-
 เกาะลิบง
-
-
-
-
 52.บ้านป่ากอ
-
 อบต.นาวง
-
-
-
-
 53.บ้านปาเต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
-
-
-
-
 54.บ้านป่าเตียว
-
 บางเป้า
-
-
-
-
 55.บ้านผมเด็น
-
 อบต.ไม้ฝาด
-
-
-
-
 56.บ้านพระม่วง
-
 อบต.นาเกลือ
-
-
-
-
 57.บ้านพรุจูด
-
 บ่อหิน
-
-
-
-
 58.บ้านพรุเตย
-
 อบต.กะลาเส
-
-
-
-
 59.บ้านพรุใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
-
-
-
-
 60.บ้านมดตะนอย
-
 อบต.เกาะลิบง
-
-
-
-
 61.บ้านย่านซื่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
-
-
-
-
 62.บ้านลำช้าง
-
 อบต.เขาไพร
-
-
-
-
 63.บ้านลำภูรา
-
 เทศบาลตำบลลำภูรา
-
-
-
-
 64.บ้านลำแพะ
-
 ปากแจ่ม
-
-
-
-
 65.บ้านวังลำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
-
-
-
-
 66.บ้านวังหลาม
-
 ตำบลห้วยนาง
-
-
-
-
 67.บ้านสายควน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 68.บ้านหนองคล้า
-
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเขาวิเศษ
-
-
-
-
 69.บ้านหนองชุมแสง
-
 อบต.อ่าวตง
-
-
-
-
 70.บ้านหนองบัว
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 71.บ้านหนองบัวน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
-
-
-
-
 72.บ้านหนองปรือ
-
 อบต.เขากอบ
-
-
-
-
 73.บ้านหนองมวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
-
-
-
-
 74.บ้านหนองราโพ
-
 เทศบาลห้วยนาง
-
-
-
-
 75.บ้านหนองศรีจันทร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 76.บ้านหนองสองพี่น้อง
-
 หนองช้างแล่น
-
-
-
-
 77.บ้านหนองหมอ
-
 อบต.นาวง
-
-
-
-
 78.บ้านหนองเสม็ด
-
 คลองชีล้อม
-
-
-
-
 79.บ้านหน้าเขา
-
 อบต.เขาวิเศษ
-
-
-
-
 80.บ้านหลังเขา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ
-
-
-
-
 81.บ้านห้วยต่อ
-
 ไม้ฝาด
-
-
-
-
 82.บ้านห้วยน้ำเย็น
-
 หนองช้างแล่น
-
-
-
-
 83.บ้านห้วยไทร
-
 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
-
-
-
-
 84.บ้านหัวหิน
-
 องค์การบริหารส่านตำบลบ่อหิน
-
-
-
-
 85.บ้านหาดยาว
-
 อบต.เกาะลิบง
-
-
-
-
 86.บ้านเกาะมุกด์
-
 อบต.เกาะลิบง
-
-
-
-
 87.บ้านเกาะลิบง
-
 อบต.เกาะลิบง
-
-
-
-
 88.บ้านเกาะเคี่ยม
-
 อบต.กันตังใต้
-
-
-
-
 89.บ้านเขากอบ
-
 อบต.เขากอบ
-
-
-
-
 90.บ้านเขาพรุเสม็ด
-
 วังคีรี
-
-
-
-
 91.บ้านเขาโอน
-
 เขาวิเศษ
-
-
-
-
 92.บ้านเขาไม้แก้ว
-
 เขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 93.บ้านเหนือคลอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
-
-
-
-
 94.บ้านแหลม
-
 อบต.วังวน
-
-
-
-
 95.บ้านแหลมมะขาม
-
 เขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 96.บ้านแหลมไทร
-
 เขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 97.บ้านโคกยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
-
-
-
-
 98.บ้านโตน
-
 อบต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
-
-
-
-
 99.บ้านโพธิ์น้อย
-
 อบต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
-
-
-
-
 100.บ้านในปง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
-
-
-
-
 101.บ้านไชยภักดี
-
 อบต.อ่าวตง
-
-
-
-
 102.บ้านไทรบ่วง
-
 หนองปรือ
-
-
-
-
 103.บ้านไร่ออก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
-
-
-
-
 104.บ้านไร่ใหญ่(กันตัง)
-
 บางหมาก
-
-
-
-
 105.บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา)
-
 ควนเมา
-
-
-
-
 106.บ้านไสต้นวา
-
 อบต.บ่อหิน
-
-
-
-
 107.บ้านไสบ่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
-
-
-
-
 108.บ้านไสมะม่วง
-
 เทศบาลตำบลท่างิ้ว
-
-
-
-
 109.วัดกาญจนบริรักษ์
-
 อบต.เขาขาว
-
-
-
-
 110.วัดควนธานี
-
 ควนธานี
-
-
-
-
 111.วัดควนเมา
-
 อบต.ควนเมา
-
-
-
-
 112.วัดควนไทร
-
 อบต.ตำบลปากคม
-
-
-
-
 113.วัดคีรีวิหาร
-
 อบต.เขากอบ
-
-
-
-
 114.วัดถ้ำพระพุทธ
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 115.วัดทุ่งใหญ่
-
 ท่าสะบ้า
-
-
-
-
 116.วัดนาวง
-
 เทศบาลตำบลนาวง
-
-
-
-
 117.วัดน้ำฉ่า
-
 วังมะปราง
-
-
-
-
 118.วัดบางดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
-
-
-
-
 119.วัดปากแจ่ม
-
 อบต.ปากแจ่ม
-
-
-
-
 120.วัดวารีวง
-
 วังวน
-
-
-
-
 121.วัดศรีรัตนาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
-
-
-
-
 122.วัดสิทธิโชค
-
 เทศบาลตำบลลำภูรา
-
-
-
-
 123.วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
-
-
-
-
 124.วัดห้วยนาง (วันครู2501)
-
 ตำบลห้วยนาง
-
-
-
-
 125.วัดเขา
-
 เทศบาลตำบลท่างิ้ว
-
-
-
-
 126.วัดเขาพระ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
-
-
-
-
 127.วัดเขาวิเศษ
-
 อบต.เขาวิเศษ
-
-
-
-
 128.วัดเจริญร่มเมือง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลควนกุน
-
-
-
-
 129.วัดโคกเลียบ
-
 ตำบลคลองปาง
-
-
-
-
 130.วัดไตรสามัคคี
-
 ตำบลนาวง
-
-
-
-
 131.วัดไม้ฝาด
-
 ไม้ฝาด
-
-
-
-
 132.สวนป่าประชาอุปถัมภ์
-
 วังมะปรางเหนือ
-
-
-
-
 133.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
-
 ห้วยยอด
-
-
-
-
 134.หาดปากเมง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
-
-
-
-
 135.ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
-
 อบต.ในเตา
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net