โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
จำนวนโรงเรียน 88 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กรป.กลางอุปถัมภ์
-
 อบต.ดอยหล่อ
-
-
-
-
 2.กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
-
 ตำบลบ้านแม
-
-
-
-
 3.ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
-
 เทศบาลตำบลยุหว่า
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดปากกอง
-
 เทศบาลตำบลสารภี
-
-
-
-
 5.ชุมชนวัดศรีคำชมภู
-
 เทศบาลตำบลป่าบง
-
-
-
-
 6.บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
-
 เทศบาลตำบลแม่วาง(โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)และอบต.บ้านกาด(โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม (มาเรียนรวม)
-
-
-
-
 7.บ้านดง
-
 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
-
-
-
-
 8.บ้านดงป่าหวาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
-
-
-
-
 9.บ้านดอยหล่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
-
-
-
-
 10.บ้านตองกาย
-
 เทศบาลตำบลหนองควาย
-
-
-
-
 11.บ้านทรายมูล
-
 ตำบลหางดง
-
-
-
-
 12.บ้านท้าวบุญเรือง
-
 เทศบาลตำบลบ้านแหวน
-
-
-
-
 13.บ้านทุ่งหลวง
-
 แม่วิน
-
-
-
-
 14.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
-
 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
-
-
-
-
 15.บ้านน้ำแพร่
-
 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
-
-
-
-
 16.บ้านปง
-
 เทศบาลตำบลบ้านปง
-
-
-
-
 17.บ้านปากเหมือง
-
 เทศบาลตำบลขัวมุง
-
-
-
-
 18.บ้านป่าตาล
-
 สันผักหวาน
-
-
-
-
 19.บ้านพันตน
-
 ทุ่งปี๊
-
-
-
-
 20.บ้านฟ่อน
-
 ต.หนองควาย
-
-
-
-
 21.บ้านม่วงพี่น้อง
-
 อบต.มะขุนหวาน
-
-
-
-
 22.บ้านร่องน้ำ
-
 มะขามหลวง
-
-
-
-
 23.บ้านวังศรี
-
 อบต.สบแม่ข่า
-
-
-
-
 24.บ้านสันทราย(สารภี)
-
 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์
-
-
-
-
 25.บ้านสันทราย(หางดง)
-
 ตำบลหนองแก๋ว
-
-
-
-
 26.บ้านสันป่าสัก
-
 ตำบลหนองควาย
-
-
-
-
 27.บ้านสันผักหวาน
-
 เทศบาลตำบลสันผักหวาน
-
-
-
-
 28.บ้านสามหลัง
-
 เทศบาลตำบลสองแคว
-
-
-
-
 29.บ้านหนองตอง
-
 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
-
-
-
-
 30.บ้านหนองเต่า
-
 อบต.แม่วิน
-
-
-
-
 31.บ้านห้วยข้าวลีบ
-
 องค์การบริหารส่ส่วนตำบลแม่วิน
-
-
-
-
 32.บ้านห้วยตอง
-
 อบต. เเม่วิน
-
-
-
-
 33.บ้านห้วยน้ำขาว
-
 ยางคราม
-
-
-
-
 34.บ้านห้วยส้ม
-
 อบต. สันกลาง
-
-
-
-
 35.บ้านหัวข่วง
-
 สองแคว
-
-
-
-
 36.บ้านหัวริน
-
 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
-
-
-
-
 37.บ้านเปียง
-
 เทศบาลตำบลบ้านแม
-
-
-
-
 38.บ้านเหล่าป่าฝาง
-
 อบต.ดอนเปา
-
-
-
-
 39.บ้านเหล่าเป้า
-
 อบต.ดอยหล่อ
-
-
-
-
 40.บ้านแม่กุ้งหลวง
-
 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
-
-
-
-
 41.บ้านแม่ขาน
-
 เทศบาลสันติสุข
-
-
-
-
 42.บ้านแสนตอ
-
 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
-
-
-
-
 43.บ้านใหม่สวรรค์
-
 ดอนเปา
-
-
-
-
 44.บ้านใหม่หนองหอย
-
 เทศบาลตำบลสันติสุข อำเภออำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
-
 45.บ้านไร่
-
 ตำบลบ้านแหวน
-
-
-
-
 46.พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
-
 แม่วิน
-
-
-
-
 47.วัดกองทราย
-
 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
-
-
-
-
 48.วัดกู่คำ
-
 เทศบาลตำบลยุหว่า
-
-
-
-
 49.วัดคีรีเขต
-
 เทศบาลตำบลบ้านปง
-
-
-
-
 50.วัดจอมทอง
-
 เทศบาลตำบลบ้านแหวน
-
-
-
-
 51.วัดช่างกระดาษ
-
 เทศบาลตำบลสันป่าตอง
-
-
-
-
 52.วัดช่างคำ
-
 เทศบาลตำบลบ้านแหวน
-
-
-
-
 53.วัดดงป่างิ้ว
-
 อบต.มะขุนหวาน
-
-
-
-
 54.วัดดอนชื่น
-
 อบต.ดอยหล่อ
-
-
-
-
 55.วัดท่ากาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
-
-
-
-
 56.วัดท่าต้นกวาว
-
 เทศบาลตำบลชมภู
-
-
-
-
 57.วัดทุ่งศาลา
-
 ดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
-
 58.วัดนันทาราม
-
 ตำบลไชยสถาน
-
-
-
-
 59.วัดน้ำบ่อหลวง
-
 น้ำบ่อหลวง
-
-
-
-
 60.วัดบวกครกเหนือ
-
 เทศบาลตำบลท่าวังตาล
-
-
-
-
 61.วัดประชาเกษม
-
 เทศบาลตำบลบ้านปง
-
-
-
-
 62.วัดพญาชมภู
-
 ตำบลชมภู
-
-
-
-
 63.วัดพระนอนหนองผึ้ง
-
 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
-
-
-
-
 64.วัดพระเจ้าเหลื้อม
-
 หนองตองพัฒนา
-
-
-
-
 65.วัดมะกับตองหลวง
-
 ทุ่งปี๊
-
-
-
-
 66.วัดวังขามป้อม
-
 ดอยหล่อ
-
-
-
-
 67.วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)
-
 เทศบาลตำบลยางคราม
-
-
-
-
 68.วัดศรีดอนชัย(สารภี)
-
 เทศบาลสันทรายมหาวงศ์
-
-
-
-
 69.วัดศรีล้อม
-
 ตำบลหารแก้ว
-
-
-
-
 70.วัดศรีสว่าง
-
 ตำบลหารแก้ว
-
-
-
-
 71.วัดศรีโพธาราม
-
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
-
-
-
-
 72.วัดศิริชัยนิมิตร
-
 เทศบาลตำบลแม่วาง
-
-
-
-
 73.วัดสันดอนมูล
-
 เทศบาลตำบลท่ากว้าง
-
-
-
-
 74.วัดสามหลัง
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 75.วัดหนองหลั้ว
-
 ตำบลยางคราม
-
-
-
-
 76.วัดห้วยแก้ว
-
 อบต.ดอนเปา
-
-
-
-
 77.วัดอุเม็ง
-
 เทศบาลตำบลยุหว่า
-
-
-
-
 78.วัดเทพาราม
-
 ตำบลป่าบง
-
-
-
-
 79.วัดเวฬุวัน
-
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
-
-
-
-
 80.วัดแม่สะลาบ
-
 เทศบาลชมภู
-
-
-
-
 81.วัดโรงวัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
-
-
-
-
 82.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
-
 ตำบลสันป่าตอง
-
-
-
-
 83.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
-
 แม่วิน
-
-
-
-
 84.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
-
 อบต.แม่วิน
-
-
-
-
 85.เวียงเศรษฐีวิทยา
-
 เทศบาลตำบลหนองแฝก
-
-
-
-
 86.แม่วินสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
-
-
-
-
 87.แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
-
-
-
-
 88.ไตรมิตรวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net