โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ชุมพร เขต 1
จำนวนโรงเรียน 110 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 101 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.82
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
-
 อบต.ถ้ำสิงห์
-
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
-
 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านนาชะอัง
-
 ตำบลนาชะอัง
-
-
-
-
 5.ชุมชนประชานิคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
-
-
-
-
 6.ชุมชนมาบอำมฤต
-
 มาบอำมฤต
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดหาดพันไกร
-
 หาดพันไกร
-
-
-
-
 8.บ้านกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
-
-
 9.บ้านคลองสูบ
-
 วิสัยเหนือ
-
-
-
-
 10.บ้านคอกม้า
-
 เทศบาลตำบลบางสน
-
-
-
-
 11.บ้านคอสน
-
 เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
-
-
 12.บ้านคอเตี้ย
-
 เทศบาลตำบลบางหมาก
-
-
-
-
 13.บ้านคันธทรัพย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
-
-
 14.บ้านงาช้าง
-
 อบต.สองพี่น้อง
-
-
-
-
 15.บ้านจันทึง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
-
-
-
-
 16.บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
-
 ทุ่งคา
-
-
-
-
 17.บ้านชุมโค
-
 เทศบาลตำบลชุมโค
-
-
-
-
 18.บ้านดอนตะเคียน
-
 เทศบาลตำบลบางสน
-
-
-
-
 19.บ้านดอนทราย
-
 ชุมโค
-
-
-
-
 20.บ้านดอนเคี่ยม
-
 รับร่อ
-
-
-
-
 21.บ้านดอนไทรงาม
-
 เทศบาลตำบลบางหมาก
-
-
-
-
 22.บ้านตาหงษ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
-
-
 23.บ้านถ้ำธง
-
 ปากคลอง
-
-
-
-
 24.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
-
 เทศบาลตำลบชุมโค
-
-
-
-
-
 25.บ้านทรายขาว
-
 อบต.สองพี่น้อง
-
-
-
-
 26.บ้านทรายแก้ว
-
 เขาไชยราช อ ปะทิว จ ชุมพร
-
-
-
-
 27.บ้านท่ามะปริง
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
 28.บ้านท่าลานทอง
-
 คุริง
-
-
-
-
 29.บ้านท่าไม้ลาย
-
 วังใหม่
-
-
-
-
 30.บ้านทุ่งมะขาม
-
 ตำบลหาดทรายรี
-
-
-
-
 31.บ้านทุ่งหงษ์
-
 อบต.ทุ่งคา
-
-
-
-
 32.บ้านทุ่งเรี้ย
-
 อบต.ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
-
-
-
-
 33.บ้านธรรมเจริญ
-
 หงษ์เจริญ
-
-
-
-
 34.บ้านนาแซะ
-
 เทศบาลตำบลวังใหม่
-
-
-
-
-
 35.บ้านน้ำพุ
-
 อบต.ปากคลอง
-
-
-
-
 36.บ้านน้ำเย็น
-
 อบต.หินแก้ว
-
-
-
-
 37.บ้านบ่ออิฐ
-
 ชุมโค
-
-
-
-
-
 38.บ้านบางคอย
-
 เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
-
-
-
 39.บ้านบางจาก
-
 ตำบลชุมโค
-
-
-
-
 40.บ้านบางหลง
-
 ตำบลท่ายาง
-
-
-
-
 41.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
-
 อบต.รับร่อ
-
-
-
-
 42.บ้านบึงลัด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
-
-
 43.บ้านปากคลอง
-
 อบต.ปากคลอง
-
-
-
-
 44.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
-
 ปากน้ำชุมพร
-
-
-
-
 45.บ้านพรุตะเคียน
-
 อบต.สลุย
-
-
-
-
 46.บ้านยายไท
-
 หงษ์เจริญ
-
-
-
-
 47.บ้านรับร่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
-
-
-
-
 48.บ้านร้านตัดผม
-
 อบต.สองพี่น้อง
-
-
-
-
 49.บ้านละมุ
-
 อบต.นากระตาม
-
-
-
-
-
 50.บ้านวังช้าง
-
 เทศบาลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
-
-
-
-
 51.บ้านศาลาลอย
-
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
-
-
-
 52.บ้านสวนทรัพย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
-
-
 53.บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
-
-
-
-
 54.บ้านสามเสียม
-
 เทศบาลตำบลนาชะอัง
-
-
-
-
 55.บ้านหนองเนียน
-
 เทศบาลตำบลบางลึก
-
-
-
-
 56.บ้านหนองเรือ
-
 อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
-
-
-
-
 57.บ้านห้วยรากไม้
-
 ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
-
-
-
-
 58.บ้านหัวถนน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 59.บ้านหัวว่าว
-
 ท่าข้าม
-
-
-
-
 60.บ้านหาดทรายรี
-
 เทศบาลตำบลหาดทรายรี
-
-
-
-
 61.บ้านหาดภราดรภาพ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร
-
-
-
-
 62.บ้านหาดส้มแป้น
-
 ท่าข้าม
-
-
-
-
 63.บ้านหาดหงส์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
-
-
 64.บ้านหาดใน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
-
-
-
-
 65.บ้านหินกบ
-
 เทศบาลตำบลชุมโค
-
-
-
-
 66.บ้านหินแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
-
-
-
-
-
 67.บ้านเขาชันโต๊ะ
-
 วิสัยเหนือ
-
-
-
-
 68.บ้านเขาบ่อ
-
 อบต.ทุ่งคา
-
-
-
-
 69.บ้านเขาพาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
-
-
-
 70.บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ
-
-
-
-
 71.บ้านเขาวง
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
 72.บ้านเนินทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
-
-
 73.บ้านเหมืองทอง
-
 อบต.สลุย
-
-
-
-
 74.บ้านแก่งเพกา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
-
-
-
-
 75.บ้านในห้วย
-
 อบต.ตากแดด
-
-
-
-
 76.บ้านใหม่พัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง
-
-
-
-
 77.บ้านใหม่สมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
-
-
 78.บ้านไชยราช
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช
-
-
-
-
 79.ประชานิคม 2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง
-
-
-
-
 80.ประชานิคม 4
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
-
-
 81.ประชาพัฒนา
-
 อบต.สองพี่น้อง
-
-
-
-
 82.วัดขุนกระทิง
-
 ตำบลขุนกระทิง
-
-
-
-
 83.วัดควนมณี
-
 อบต.นากระตาม
-
-
-
-
 84.วัดคูขุด
-
 ตำบลบางหมาก
-
-
-
-
 85.วัดดอนทรายแก้ว
-
 เทศบาลท่ยาง
-
-
-
-
 86.วัดดอนมะม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
-
-
-
-
 87.วัดดอนยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
-
-
-
-
 88.วัดดอนรวบ
-
 ตำบลบางหมาก
-
-
-
-
 89.วัดดอนเมือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
-
-
-
-
 90.วัดทุ่งคา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
-
-
-
-
 91.วัดน้อมถวาย
-
 ตำบลวังใหม่
-
-
-
-
 92.วัดนาทุ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
-
-
-
-
 93.วัดบางลึก
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก
-
-
-
-
 94.วัดบางแหวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง
-
-
-
-
 95.วัดพิชัยยาราม
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
-
-
 96.วัดวังไผ่
-
 ตำบลวังไผ่
-
-
-
-
-
 97.วัดหัวกรูด
-
 อบต.ปากน้ำ
-
-
-
-
 98.วัดหาดทรายแก้ว
-
 อบต.ตากแดด
-
-
-
-
 99.วัดหูรอ
-
 เทศบาลตำบลนาชะอัง
-
-
-
-
 100.วัดเชิงกระ
-
 อบต. วิสัยเหนือ
-
-
-
-
 101.อนุบาลชุมพร
-
 เทศบาลเมืองชุมพร
-
-
-
-
 102.อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
-
 เทศบาลตำบลท่าแซะ
-
-
-
-
 103.อนุบาลบ้านเนินสำลี
-
 อบต.สะพลี
-
-
-
-
 104.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
-
 เทศบาลตำบลปะทิว
-
-
-
-
 105.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
-
 เทศบาลเมืองชุมพร
-
-
-
-
 106.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
-
 ตำบลวังไผ่
-
-
-
-
 107.ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
-
 เทศบาลวังใหม่
-
-
-
-
 108.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช
-
-
-
-
-
 109.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
-
 ตำบลเนินสันติ
-
-
-
-
 110.ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
-
 เทศบาลตำบลสะพลี
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net