โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กันกงบ้านลี่สามัคคี
-
 อบต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 2.จอมแก้ววิทยา
-
 เกาะมะนาว
-
-
-
-
 3.จัตุรัสวิทยานุกูล
-
 เทศบาลตำบลจัตุรัส
-
-
-
-
 4.ชุมชนชวนวิทยา
-
 เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
-
-
-
-
 5.ชุมชนบัวบานสามัคคี
-
 ตำบลหนองบัวบาน
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
-
 ตำบลหนองบัวระเหว
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 อบต.บ้านเพชร
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
-
 ห้วยยายจิ๋ว
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านห้วยแย้
-
 เทศบาลตำบลห้วยแย้
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
-
 เทศบาลตำบลบ้านเพชร
-
-
-
-
 11.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
-
-
-
-
 12.ซับถาวรพัฒนา
-
 วะตะแบก
-
-
-
-
 13.ซับมงคลวิทยา
-
 โป่งนก
-
-
-
-
 14.ซับใหญ่วิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
-
-
-
-
 15.ดอนเปล้าศึกษา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
-
-
-
-
 16.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
-
 ตาเนิน
-
-
-
-
 17.บ้านกลอยสามัคคี
-
 อบต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 18.บ้านกุดตาลาด
-
 โคกเริงรมย์
-
-
-
-
 19.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
-
 อบต.กุดน้ำใส
-
-
-
-
 20.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
-
-
-
-
 21.บ้านขามราษฎร์นุกูล
-
 บ้านขาม
-
-
-
-
 22.บ้านขี้เหล็ก
-
 กะฮาด
-
-
-
-
 23.บ้านงิ้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
-
-
-
-
 24.บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
-
 ตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
-
-
 25.บ้านช่องสำราญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
-
-
-
-
 26.บ้านซับยาง
-
 อบต.โคกเพชรพัฒนา
-
-
-
-
 27.บ้านซับหมี
-
 อบต.วะตะแบก
-
-
-
-
 28.บ้านซับเจริญสุข
-
 อบต.ซับใหญ่
-
-
-
-
 29.บ้านซับใหม่
-
 ตะโกทอง
-
-
-
-
 30.บ้านซับไทร
-
 วะตะแบก
-
-
-
-
 31.บ้านดงลาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
-
-
-
-
 32.บ้านดอนกอก
-
 ตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 33.บ้านดอนละนาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
-
-
-
-
 34.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
-
 กุดน้ำใส
-
-
-
-
 35.บ้านตลุกคูณพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
-
-
-
-
 36.บ้านตะลอมไผ่
-
 เทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 37.บ้านตาล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
-
-
-
-
 38.บ้านทองคำพิงวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
-
-
-
-
 39.บ้านท่ากูบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
-
-
-
-
 40.บ้านทามจาน
-
 อบต.ตำบลหนองบัวโคก
-
-
-
-
 41.บ้านท่าศิลา
-
 โสกปลาดุก
-
-
-
-
 42.บ้านท่าแตง
-
 อบต.กุดน้ำใส
-
-
-
-
 43.บ้านท่าโป่ง
-
 วังตะเฆ่
-
-
-
-
 44.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
-
 วังตะเฆ่
-
-
-
-
 45.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
-
-
-
-
 46.บ้านนา
-
 บ้านขาม
-
-
-
-
 47.บ้านนาประชาสัมพันธ์
-
 นายางกลัก
-
-
-
-
 48.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
-
 นายางกลัก
-
-
-
-
 49.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
-
 นายางกลัก
-
-
-
-
 50.บ้านน้ำลาด
-
 นายางกลัก
-
-
-
-
 51.บ้านบะเสียว
-
 หนองฉิม
-
-
-
-
 52.บ้านบุ่งเวียนวิทยา
-
 อบต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 53.บ้านบุฉนวน
-
 ซับใหญ่
-
-
-
-
 54.บ้านประดู่งาม
-
 อบต.ห้วยยายจิ๋ว
-
-
-
-
 55.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
-
 เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
-
-
-
-
 56.บ้านปากค่ายช่องแมว
-
 หนองบัวระเหว
-
-
-
-
 57.บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
-
-
-
-
 58.บ้านมะเกลือโนนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
-
-
-
-
 59.บ้านยางเกี่ยวแฝก
-
 อบต.วะตะแบก
-
-
-
-
 60.บ้านยางเครือ
-
 อบต.ตำบลหนองโดน
-
-
-
-
 61.บ้านยางเตี้ยโคกรัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
-
-
-
-
 62.บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
-
 อบต.วะตะแบก
-
-
-
-
 63.บ้านร่วมมิตร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
-
-
-
-
 64.บ้านร้านหญ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
-
-
-
-
 65.บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
-
 อบต.ละหาน
-
-
-
-
 66.บ้านละหานค่าย
-
 เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 67.บ้านวังกะทะ
-
 อบต.วังตะเฆ่
-
-
-
-
 68.บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
-
 วังตะเฆ่
-
-
-
-
 69.บ้านวังกุง
-
 ท่ากูบ
-
-
-
-
 70.บ้านวังขอนสัก
-
 อบต.ท่ากูบ
-
-
-
-
 71.บ้านวังคมคาย
-
 ห้วยยายจิ๋ว
-
-
-
-
 72.บ้านวังตะเฆ่
-
 อบต.วังตะเฆ่
-
-
-
-
 73.บ้านวังตาท้าว
-
 อบต.นายางกลัก
-
-
-
-
 74.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
-
 ห้วยยายจิ๋ว
-
-
-
-
 75.บ้านวังตาเทพ
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 76.บ้านวังพง
-
 อบต.ซับใหญ่
-
-
-
-
 77.บ้านวังมน
-
 วะตะแบก
-
-
-
-
 78.บ้านวังอ้ายคง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
-
-
 79.บ้านวังอ้ายจีด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
-
-
-
-
 80.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
-
-
-
-
 81.บ้านศิลาทอง
-
 โป่งนก
-
-
-
-
 82.บ้านส้มป่อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
-
-
-
-
 83.บ้านสระสี่เหลี่ยม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
-
-
-
-
 84.บ้านสะพานยาว
-
 อบต.โป่งนก
-
-
-
-
 85.บ้านสะพานหิน
-
 อบต.โป่งนก
-
-
-
-
 86.บ้านสามหลักพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
-
-
-
-
 87.บ้านสำนักตูมกา
-
 วังตะเฆ่
-
-
-
-
 88.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
-
 วังตะเฆ่
-
-
-
-
 89.บ้านสำโรงโคก
-
 กุดน้ำใส
-
-
-
-
 90.บ้านหนองกองแก้ว
-
 ห้วยแย้
-
-
-
-
 91.บ้านหนองขาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
-
-
-
-
 92.บ้านหนองจะบก
-
 ห้วยยายจิ๋ว
-
-
-
-
 93.บ้านหนองจาน
-
 เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 94.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
-
 อบต.หนองฉิม
-
-
-
-
 95.บ้านหนองดง
-
 อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 96.บ้านหนองดินดำ
-
 อบต. กะฮาด
-
-
-
-
 97.บ้านหนองตอ
-
 อบต.รังงาม
-
-
-
-
 98.บ้านหนองตะครอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
-
-
-
-
 99.บ้านหนองตะไก้
-
 อบต.บ้านชวน
-
-
-
-
 100.บ้านหนองตานา
-
 อบต.โสกปลาดุก
-
-
-
-
 101.บ้านหนองนกเขียน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
-
-
-
-
 102.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
-
-
 103.บ้านหนองบัวใหญ่
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
-
-
 104.บ้านหนองผักชี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
-
-
-
-
 105.บ้านหนองผักแว่น
-
 เทศบาลตำบลบ้านเพชร
-
-
-
-
 106.บ้านหนองม่วง
-
 อบต.ส้มป่อย
-
-
-
-
 107.บ้านหนองลุมพุก
-
 อบต.หนองบัวโคก
-
-
-
-
 108.บ้านหนองลูกช้าง
-
 ตำบลบ้านขาม
-
-
-
-
 109.บ้านหนองหญ้าข้าวนก
-
 อบต.ละหาน
-
-
-
-
 110.บ้านหนองอีหล่อ
-
 อบต.บ้านตาล
-
-
-
-
 111.บ้านหนองแขม
-
 อบต.ตาเนิน
-
-
-
-
 112.บ้านหนองโจด
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
-
-
-
-
 113.บ้านหนองโดน
-
 อบต. หนองโดน
-
-
-
-
 114.บ้านหนองโสน
-
 อบต.หนองบัวโคก
-
-
-
-
 115.บ้านหนองใหญ่
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 116.บ้านหนองไผ่ล้อม
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
-
-
 117.บ้านหลุบงิ้ว
-
 บ้านกอก
-
-
-
-
 118.บ้านห้วย
-
 อบต.หนองโดน
-
-
-
-
 119.บ้านห้วยทราย
-
 อบต.ตำบลบ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์
-
-
-
-
 120.บ้านห้วยบง
-
 ส้มป่อย
-
-
-
-
 121.บ้านห้วยยาง
-
 อบต.ละหาน
-
-
-
-
 122.บ้านห้วยยางดี
-
 ตำบลห้วยแย้
-
-
-
-
 123.บ้านห้วยเกตุ
-
 เทศบาลตำบลเทพสถิต
-
-
-
-
 124.บ้านห้วยไฮ
-
 เทศบาลตำบลห้วยแย้
-
-
-
-
 125.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
-
-
-
-
 126.บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว)
-
 อบต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 127.บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต)
-
 นายางกลัก
-
-
-
-
 128.บ้านหัวหนอง
-
 หนองบัวระเหว
-
-
-
-
 129.บ้านเกาะมะนาว
-
 เกาะมะนาว
-
-
-
-
 130.บ้านเขื่อนลั่น
-
 ตะโกทอง
-
-
-
-
 131.บ้านเดื่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
-
-
-
-
 132.บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
-
 องค์กาารบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
-
-
 133.บ้านเสลาประชารัฐ
-
 บ้านชวน
-
-
-
-
 134.บ้านเสลี่ยงทอง
-
 นายางกลัก
-
-
-
-
 135.บ้านแจ้งใหญ่
-
 เทศบาลตำบลห้วยแย้
-
-
-
-
 136.บ้านโกรกกุลา
-
 อบต.ตาเนิน
-
-
-
-
 137.บ้านโคกกระเบื้องไห
-
 อบต.บ้านไร่
-
-
-
-
 138.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
-
 โคกเพชรพัฒนา
-
-
-
-
 139.บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
-
 อบต.
-
-
-
-
 140.บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)
-
 โคกเริงรมย์
-
-
-
-
 141.บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว)
-
 เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 142.บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต)
-
 อบต.นายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
-
-
-
-
 143.บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
-
-
-
-
 144.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
-
 อบต.ละหาน
-
-
-
-
 145.บ้านโคกแสว
-
 อบต.หัวทะเล
-
-
-
-
 146.บ้านโคกโต่งโต้น
-
 อบต.หนองบัวบาน
-
-
-
-
 147.บ้านโคกไค
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
-
-
-
-
 148.บ้านโนนคร้อ
-
 อบต.บ้านขาม
-
-
-
-
 149.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
-
-
-
-
 150.บ้านโนนฝาย
-
 อบต.ตำบลหนองโดน
-
-
-
-
 151.บ้านโนนมะกอกงาม
-
 ห้วยยายจิ๋ว
-
-
-
-
 152.บ้านโนนสวรรค์
-
 อบต.บ้านไร่
-
-
-
-
 153.บ้านโนนสะอาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
-
-
-
-
 154.บ้านโนนสำราญ
-
 อบต. บ้านไร่
-
-
-
-
 155.บ้านโนนเชือก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
-
-
-
-
 156.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
-
 โป่งนก
-
-
-
-
 157.บ้านโป่งนกพิทยา
-
 อบต.โป่งนก
-
-
-
-
 158.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
-
-
-
-
 159.บ้านโป่งเกต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
-
-
-
-
 160.บ้านโปร่งมีชัย
-
 อบต.โคกเริงรมย์
-
-
-
-
 161.บ้านโสกคร้อ
-
 อบต.หนองฉิม
-
-
-
-
 162.บ้านโสกปลาดุก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
-
-
-
-
 163.บ้านโสกรวกหนองซึก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
-
-
-
-
 164.บ้านใหม่นาดี
-
 บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 165.บ้านใหม่สามัคคี
-
 ตำบลห้วยแย้
-
-
-
-
 166.บ้านไทรงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
-
-
-
-
 167.บ้านไร่พัฒนา
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 168.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
-
 อบต.รังงาม
-
-
-
-
 169.ปากจาบวิทยา
-
 โคกเพชรพัฒนา
-
-
-
-
 170.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
-
 โสกปลาดุก
-
-
-
-
 171.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
-
 กะฮาด
-
-
-
-
 172.รังงามวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
-
-
-
-
 173.วังกะอาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
-
-
-
-
 174.วังโพธิ์สว่างศิลป์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
-
-
 175.วังใหม่พัฒนา
-
 อบต.บ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
-
-
-
-
 176.หนองกกสามัคคี
-
 อบต.บ้านเพชร
-
-
-
-
 177.หนองประดู่วิทยา
-
 หัวทะเล
-
-
-
-
 178.หัวสระวิทยา
-
 อบต.หัวทะเล
-
-
-
-
 179.หินตั้งพิทยากร
-
 บ้านชวน
-
-
-
-
 180.หินฝนวิทยาคม
-
 อบต.นายางกลัก
-
-
-
-
 181.อนุบาลเทพสถิต
-
 ตำบลวะตะแบก
-
-
-
-
 182.ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 183.เขาดินพิทยารักษ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
-
-
-
-
 184.โคกสำราญราษฎร์อำนวย
-
 โคกเพชรพัฒนา
-
-
-
-
 185.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
-
-
-
-
 186.โคกเพชรวิทยาคาร
-
 โคกเพชรพัฒนา
-
-
-
-
 187.โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
-
 โคกเริงรมย์
-
-
-
-
 188.โป่งขุนเพชร
-
 เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net