โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 226 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.26
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
-
 อบต.กุดยม
-
-
-
-
 2.กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
-
 3.คุรุราษฎร์วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
-
-
-
-
 4.ฉิมพลีมา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน
-
-
-
-
-
 5.ชัยชุมพลวิทยา
-
 ตำบลบ้านเต่า
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
-
 อบต.กวางโจน
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
-
 ผักปัง
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านหัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านเมืองเก่า
-
 อบต.บ้านยาง
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
-
 แก้งคร้อ
-
-
-
-
 11.ชุมชนห้วยยาง
-
 เทศบาลตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 12.ชุมชนแท่นประจัน
-
 เทศบาลตำบลบ้านแท่น
-
-
-
-
 13.บ้านกลาง
-
 อบต.โนนทอง
-
-
-
-
 14.บ้านกวางโจนโนนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
-
-
-
-
 15.บ้านก่าน
-
 เทศบาลตำบลหนองสังข์
-
-
-
-
 16.บ้านกุดขอนแก่น
-
 อบต.บ้านเพชร
-
-
-
-
 17.บ้านกุดจอก
-
 อบต.โคกสะอาด
-
-
-
-
-
 18.บ้านกุดหมากเห็บ
-
 บ้านดอน
-
-
-
-
 19.บ้านกุดหัวช้าง
-
 อบต หนองคอนไทย
-
-
-
-
 20.บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
-
 อบต.กุดเลาะ
-
-
-
-
 21.บ้านกุดแคน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
-
-
-
-
 22.บ้านกุดแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 23.บ้านกุดโคลน
-
 โคกสะอาด
-
-
-
-
 24.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
-
 ท่ามะไฟหวาน
-
-
-
-
 25.บ้านขามป้อม
-
 กุดเลาะ
-
-
-
-
 26.บ้านข่าเชียงพิน
-
 อบต.บ้านแท่น
-
-
-
-
 27.บ้านคลองบอน
-
 อบต.คอนสาร
-
-
-
-
 28.บ้านคอนสาร
-
 เทศบาลคอนสาร
-
-
-
-
 29.บ้านจมื่น
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 30.บ้านฉนวน(ภูเขียว)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน
-
-
-
-
 31.บ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
-
-
-
-
 32.บ้านซำมูลนาก
-
 หนองไผ่
-
-
-
-
-
 33.บ้านดงกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
-
-
-
-
-
 34.บ้านดงขีสะเดาหวาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 35.บ้านดงบัง
-
 เทศบาลตำบลคอนสาร
-
-
-
-
 36.บ้านดงพอง
-
 อบต.นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 37.บ้านดงเมย
-
 บ้านดอน
-
-
-
-
 38.บ้านดงใต้
-
 ดงกลาง
-
-
-
-
 39.บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
-
 บ้านหัน
-
-
-
-
 40.บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
-
 เทศบาลตำบลบ้านเต่า
-
-
-
-
 41.บ้านดอนจำปา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
-
-
-
-
 42.บ้านดอนดู่
-
 ตำบลบ้านเต่า
-
-
-
-
 43.บ้านดอนหัน
-
 อบต.หนองโพนงาม
-
-
-
-
-
 44.บ้านดอนหันนาสวรรค์
-
 สามสวน
-
-
-
-
 45.บ้านดอนอุดม
-
 ตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 46.บ้านดอนเค็ง
-
 หนองคู
-
-
-
-
 47.บ้านดอนเตาเหล็ก
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 48.บ้านดอนไก่เถื่อน
-
 อบต.บ้านดอน
-
-
-
-
 49.บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
-
 เก่าย่าดี
-
-
-
-
 50.บ้านตลาดอุดมวิทย์
-
 บ้านหัน
-
-
-
-
-
 51.บ้านตลุกหิน
-
 โคกกุง
-
-
-
-
-
 52.บ้านตาดรินทอง
-
 เทศบาลธาตุทอง
-
-
-
-
 53.บ้านถนนกลาง
-
 สระพัง
-
-
-
-
 54.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 55.บ้านท่าคร้อโนนศิลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
-
-
-
-
 56.บ้านท่าทางเกวียน
-
 ท่ามะไฟหวาน
-
-
-
-
 57.บ้านท่ามะไฟหวาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
-
-
-
-
 58.บ้านท่าศาลา
-
 อบต.ดงกลาง
-
-
-
-
 59.บ้านท่าเริงรมย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
-
-
-
-
 60.บ้านทิกแล้ง
-
 หนองโพนงาม
-
-
-
-
 61.บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
-
 หนองโพนงาม
-
-
-
-
 62.บ้านทุ่งคำหลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
-
-
-
-
 63.บ้านทุ่งพระ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
-
-
-
-
-
 64.บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
-
 ตำบลทุ่งลุยลาย
-
-
-
-
 65.บ้านธาตุ
-
 เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
-
-
-
-
 66.บ้านนกเขาทอง
-
 อบต นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
-
 67.บ้านนาดี
-
 เทศบาลตำบลบ้านแท่น
-
-
-
-
 68.บ้านนาบัว
-
 อบต.ดงบัง
-
-
-
-
-
 69.บ้านนายม
-
 อบต.สระพัง
-
-
-
-
 70.บ้านนาวงเดือน
-
 อบต.ทุ่งนาเลา
-
-
-
-
-
 71.บ้านนาสมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
-
-
-
-
 72.บ้านนาสีดา
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
-
 73.บ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว)
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 74.บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ)
-
 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 75.บ้านนาหัวแรด
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 76.บ้านนาเกาะ
-
 องค์การบิหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
-
-
-
-
-
 77.บ้านนาแก
-
 นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 78.บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
-
-
-
-
-
 79.บ้านน้ำทิพย์
-
 เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
-
-
-
-
 80.บ้านน้ำพุปางวัว
-
 คอนสาร
-
-
-
-
 81.บ้านน้ำพุหินลาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
-
-
-
-
 82.บ้านน้ำอุ่น
-
 อบต.ทุ่งนาเลา
-
-
-
-
 83.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
-
 อบต.บ้านบัว
-
-
-
-
 84.บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 85.บ้านปากช่องผาเบียด
-
 เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
-
-
-
-
 86.บ้านป่าว่าน
-
 เทศบาลตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 87.บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
-
 เทศบาลตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 88.บ้านฝายพญานาค
-
 เทศบาลตำบลธาตุทอง
-
-
-
-
 89.บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 90.บ้านพรมใต้พิทยาคาร
-
 ผักปัง
-
-
-
-
 91.บ้านพีพวย
-
 อบต.สระโพนทอง
-
-
-
-
-
 92.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
-
 อบต.โคกสะอาด
-
-
-
-
-
 93.บ้านภูดินหินกอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
-
-
-
-
 94.บ้านม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
-
-
-
-
 95.บ้านมอญ
-
 อบต.บ้านแท่น
-
-
-
-
 96.บ้านมูลกระบือ
-
 อบต.หนองคอนไทย
-
-
-
-
 97.บ้านยางคำวิทยา
-
 ท่ามะไฟหวาน
-
-
-
-
-
 98.บ้านระหัด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ
-
-
-
-
 99.บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
-
 ตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 100.บ้านวังม่วง
-
 หนองโพนงาม
-
-
-
-
-
 101.บ้านวังหิน
-
 เทศบาลตำบลบ้านเต่า
-
-
-
-
 102.บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.สระโพนทอง
-
-
-
-
 103.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
-
 โนนกอก
-
-
-
-
 104.บ้านสระแต้
-
 หนองไผ่
-
-
-
-
 105.บ้านสวนอ้อย
-
 กวางโจน
-
-
-
-
 106.บ้านสะเดาหนองไผ่
-
 อบต.สระพัง
-
-
-
-
 107.บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
-
 อบต.หนองโพนงาม
-
-
-
-
 108.บ้านสารจอด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
-
-
-
-
 109.บ้านสารจอดเก่า
-
 หนองโพนงาม
-
-
-
-
 110.บ้านสีปลาด
-
 หนองคอนไทย
-
-
-
-
-
 111.บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
-
-
-
-
 112.บ้านหนองกุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
-
-
-
-
 113.บ้านหนองกุงใหม่
-
 ธาตุทอง
-
-
-
-
 114.บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
-
-
-
-
 115.บ้านหนองขาม(ภูเขียว)
-
 อบต.บ้านเพชร
-
-
-
-
-
 116.บ้านหนองขาม(แก้งคร้อ)
-
 อบต.หนองขาม
-
-
-
-
 117.บ้านหนองคอนไทย
-
 หนองคอนไทย
-
-
-
-
 118.บ้านหนองคัน
-
 เทศบาลตำบลธาตุทอง
-
-
-
-
 119.บ้านหนองคู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
-
-
-
-
-
 120.บ้านหนองคูวิทยาคม
-
 สระโพนทอง
-
-
-
-
 121.บ้านหนองงูเหลือม
-
 อบต.บ้านเพชร
-
-
-
-
 122.บ้านหนองช้างเอก
-
 หนองขาม
-
-
-
-
 123.บ้านหนองดินดำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
-
-
-
-
-
 124.บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 125.บ้านหนองตากล้า
-
 อบต.ดงกลาง
-
-
-
-
 126.บ้านหนองบัว(บ้านแท่น)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
-
-
-
-
-
 127.บ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์)
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 128.บ้านหนองบัวพรม
-
 อบต.หนองคอนไทย
-
-
-
-
 129.บ้านหนองปลา
-
 อบต.โคกสะอาด
-
-
-
-
 130.บ้านหนองปลามันหนองไร่
-
 เทศบาลหนองสังข์
-
-
-
-
 131.บ้านหนองปอแดง
-
 อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
-
-
-
-
 132.บ้านหนองผักหลอด
-
 บ้านแท่น
-
-
-
-
 133.บ้านหนองพีพ่วน
-
 เก่าย่าดี
-
-
-
-
 134.บ้านหนองม่วงบำรุง
-
 อบต.โคกกุง
-
-
-
-
 135.บ้านหนองรวก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 136.บ้านหนองสองห้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
-
-
-
-
 137.บ้านหนองสังข์
-
 ตำบลหนองสังข์
-
-
-
-
 138.บ้านหนองสามขา
-
 อบต.หนองไผ่
-
-
-
-
 139.บ้านหนองหญ้าข้าวนก
-
 หนองตูม
-
-
-
-
 140.บ้านหนองหญ้าปล้อง
-
 เทศบาลตำบลหนองสังข์
-
-
-
-
 141.บ้านหนองหล่มคลองเตย
-
 เทศบาลตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 142.บ้านหนองเชียงรอด
-
 เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
-
-
-
-
 143.บ้านหนองเม็ก
-
 เทศบาลตำบลบ้านเต่า
-
-
-
-
 144.บ้านหนองเรือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
-
-
-
-
 145.บ้านหนองแกหนองโน
-
 อบต.หนองไผ่
-
-
-
-
 146.บ้านหนองแซง
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 147.บ้านหนองแดงกุดจิก
-
 หนองข่า
-
-
-
-
 148.บ้านหนองแต้
-
 อบต.บ้านยาง
-
-
-
-
 149.บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
-
 เทศบาลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 150.บ้านหนองแฝก
-
 เทศบาลตำบลบ้านเต่า
-
-
-
-
 151.บ้านหนองแวง(ภูเขียว)
-
 อบต.โอโล
-
-
-
-
 152.บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
-
-
-
-
 153.บ้านหนองแสงวิทยา
-
 ช่องสามหมอ
-
-
-
-
 154.บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
-
 อบต.หนองขาม
-
-
-
-
 155.บ้านหนองโพนงาม
-
 หนองโพนงาม
-
-
-
-
 156.บ้านหนองไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
-
-
-
-
 157.บ้านหนองไผ่ล้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
-
 158.บ้านหนองไรไก่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 159.บ้านหนองไฮ
-
 ช่องสามหมอ
-
-
-
-
 160.บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
-
 เทศบาลตำบล บ้านเดื่อ
-
-
-
-
 161.บ้านหลุบคา
-
 อบต.หลุบคา
-
-
-
-
-
 162.บ้านหลุบค่าย
-
 อบต.สามสวน
-
-
-
-
 163.บ้านห้วยทรายทอง
-
 ทุ่งพระ
-
-
-
-
 164.บ้านห้วยพลวง
-
 โอโล
-
-
-
-
 165.บ้านห้วยยางดำ
-
 หนองข่า
-
-
-
-
 166.บ้านห้วยแก้ว
-
 อบต.ทุ่งพระ
-
-
-
-
-
 167.บ้านห้วยไห
-
 ทุ่งพระ
-
-
-
-
 168.บ้านหว้าทอง
-
 อบต.ผักปัง
-
-
-
-
 169.บ้านหัวหนอง
-
 อบต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
-
-
-
-
 170.บ้านหัวโสก
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 171.บ้านห้างสูง
-
 บ้านดอน
-
-
-
-
 172.บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
-
 อบต.บ้านบัว
-
-
-
-
 173.บ้านหินรอยเมย
-
 ดงบัง
-
-
-
-
 174.บ้านหินลาด
-
 อบต.สามสวน
-
-
-
-
 175.บ้านหินลาดพัฒนา
-
 อบต.บ้านเต่า
-
-
-
-
-
 176.บ้านเก่าวิทยานุกูล
-
 เก่าย่าดี
-
-
-
-
 177.บ้านเขวา
-
 อบต.บ้านบัว
-
-
-
-
 178.บ้านเซียมป่าหม้อ
-
 อบต.โคกกุง
-
-
-
-
 179.บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 180.บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
-
 ตำบลบ้านเป้า
-
-
-
-
 181.บ้านเมืองกลางวิทยา
-
 อบต.โนนกอก
-
-
-
-
 182.บ้านเมืองคง
-
 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
-
-
-
-
-
 183.บ้านเรือ
-
 อบต.กุดยม
-
-
-
-
 184.บ้านเลิงทุ่ม
-
 อบต.หลุบคา
-
-
-
-
 185.บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
-
 สามสวน
-
-
-
-
 186.บ้านเหล่ากาดย่า
-
 อบต.หลุบคา
-
-
-
-
 187.บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
-
 บ้านแก้ง
-
-
-
-
 188.บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 189.บ้านแก้งตาดไซ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 190.บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
-
 ผักปัง
-
-
-
-
 191.บ้านแดงสว่าง
-
 หนองตูม
-
-
-
-
 192.บ้านโคกกุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
-
-
-
-
 193.บ้านโคกงาม
-
 อบต.นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 194.บ้านโคกนกทา
-
 ดงกลาง
-
-
-
-
 195.บ้านโคกล่าม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 196.บ้านโคกสง่า
-
 หนองโพนงาม
-
-
-
-
 197.บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
-
 ต.บ้านแก้ง
-
-
-
-
 198.บ้านโคกสูง-วังศิลา
-
 อบต.บ้านแก้ง
-
-
-
-
 199.บ้านโคกไพรวัน
-
 หลุบคา
-
-
-
-
 200.บ้านโจดกลาง
-
 อบต.โนนคูณ
-
-
-
-
-
 201.บ้านโจดพิทยาคาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
-
-
-
-
 202.บ้านโจดโนนข่า
-
 สามสวน
-
-
-
-
 203.บ้านโนนข่า
-
 หนองคอนไทย
-
-
-
-
 204.บ้านโนนคูณ(คอนสาร)
-
 โนนคูณ (คอนสาร)
-
-
-
-
 205.บ้านโนนคูณ(บ้านแท่น)
-
 อบต.บ้านแท่น
-
-
-
-
 206.บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง)
-
 อบต.หนองไผ่
-
-
-
-
-
 207.บ้านโนนงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง
-
-
-
-
 208.บ้านโนนงิ้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
-
-
-
-
 209.บ้านโนนงิ้วงาม
-
 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม
-
-
-
-
 210.บ้านโนนชาด
-
 อบต.บ้านเป้า
-
-
-
-
 211.บ้านโนนดินจี่
-
 โอโล
-
-
-
-
 212.บ้านโนนดินแดง
-
 อบต.ผักปัง
-
-
-
-
 213.บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ
-
-
-
-
 214.บ้านโนนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
-
-
-
-
-
 215.บ้านโนนสง่า
-
 อบต.โนนคูณ
-
-
-
-
 216.บ้านโนนสลวย
-
 อบต.ผักปัง
-
-
-
-
 217.บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
-
 อบต.หนองคู
-
-
-
-
 218.บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 219.บ้านโนนสาทร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม
-
-
-
-
 220.บ้านโนนสาวเอ้
-
 อบต.โคกสะอาด
-
-
-
-
 221.บ้านโนนหนองไฮ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 222.บ้านโนนหัวนา
-
 อบต.ทุ่งนาเลา
-
-
-
-
-
 223.บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
-
 บ้านหัน
-
-
-
-
 224.บ้านโนนหินแร่
-
 เทศบาลตำบลบ้านเเก้ง
-
-
-
-
 225.บ้านโนนเขวา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 226.บ้านโนนเพิ่ม
-
 เทศบาลตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 227.บ้านโนนเห็ดไคล
-
 อบต.โนนกอก
-
-
-
-
 228.บ้านโนนโจด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
-
-
-
-
 229.บ้านโป่งดินดำ
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 230.บ้านโป่งโพธิ์
-
 บ้านเพชร
-
-
-
-
 231.บ้านโปร่ง
-
 อบต.หนองไผ่
-
-
-
-
-
 232.บ้านโปร่งสังข์
-
 โคกกุง
-
-
-
-
 233.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
-
 องค์การบริหารส่่วนตำบลสระโพนทอง
-
-
-
-
-
 234.บ้านโสกมะตูม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
-
-
-
-
 235.บ้านโสกหว้าโนนหอม
-
 อบต.หลุบคา
-
-
-
-
 236.บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
-
-
-
-
 237.บึงมะนาววิทยา
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 238.บุปผาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
-
-
-
-
 239.ภูมิวิทยา
-
 ภูเขียว
-
-
-
-
 240.ม่วงราษฎร์สามัคคี
-
 กุดยม
-
-
-
-
 241.ศรีแก้งคร้อ
-
 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
-
-
-
-
 242.ศาลาสามัคคี
-
 กุดเลาะ
-
-
-
-
 243.สระโพนทอง
-
 สระโพนทอง
-
-
-
-
-
 244.สามสวนวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน
-
-
-
-
 245.หนองพอกกองศรี
-
 เทศบาลตำบลหนองสังข์
-
-
-
-
 246.หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
-
-
-
-
 247.หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
-
 เทศบาลตำบลหนองสังข์
-
-
-
-
 248.หนองเบนประภากร
-
 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย
-
-
-
-
 249.หนองเมยสามัคคี
-
 หนองตูม
-
-
-
-
 250.หนองแต้วรวิทย์
-
 เทศบาลตำบลหนองสังข์
-
-
-
-
 251.หว้านไพรสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 252.หัวนานคร
-
 อบต.บ้านแท่น
-
-
-
-
 253.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
-
 ทุ่งพระ
-
-
-
-
 254.เกษตรศิลปวิทยา
-
 เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
-
-
-
-
 255.เนรมิตศึกษา
-
 อบต.โอโล
-
-
-
-
 256.เพชรราษฎร์บำรุง
-
 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
-
-
-
-
 257.เพชรราษฎร์สามัคคี
-
 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
-
-
-
-
 258.โคกม่วงศึกษา
-
 เทศบาลตำบลหนองสังข์
-
-
-
-
 259.โคกสะอาดศึกษา
-
 สามสวน
-
-
-
-
 260.โนนศิลาเหล่าเกษตร
-
 หลุบคา
-
-
-
-
 261.โนนเสลาประสาทวิทย์
-
 หนองตูม
-
-
-
-
 262.ไตรมิตรพิทยา
-
 อบต.สระพัง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net