โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ปัตตานี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
-
 เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านกรือเซะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านกะมิยอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านตะลุโบะ
-
 อบต.ตะลุโบะ
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านตาแกะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านปาตา
-
 ตะโละกาโปร์
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านปูยุด
-
 องค์การบริหารส่นตำบลปูยุด
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านยูโย
-
 อบต.บานา
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านสะนิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านสาบัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
-
-
-
-
 11.ชุมชนวัดป่าศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
-
-
-
-
 12.ชุมชนวัดปิยาราม
-
 ตำบลปิยามุมัง
-
-
-
-
 13.บ้านกลาง
-
 อบต.บ้านกลาง
-
-
-
-
 14.บ้านกอแลบีเละ
-
 อบต.ปะกาฮะรัง
-
-
-
-
 15.บ้านกาหยี
-
 อบต.ปุโละปุโย
-
-
-
-
 16.บ้านกาฮง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
-
-
-
-
 17.บ้านกาแลกุมิ
-
 คอลอตันหยง
-
-
-
-
 18.บ้านกาแลบือซา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
-
-
-
-
 19.บ้านกือยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง
-
-
-
-
 20.บ้านกูวิง
-
 อบต.บานา
-
-
-
-
 21.บ้านคลองช้าง
-
 อบต.ยาบี
-
-
-
-
 22.บ้านคลองต่ำ
-
 เทศบาลตำบลปะนาเระ
-
-
-
-
 23.บ้านคลองมานิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง
-
-
-
-
 24.บ้านควนคูหา
-
 เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
-
-
 25.บ้านควนดิน
-
 เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
-
-
 26.บ้านคอลอตันหยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง
-
-
-
-
 27.บ้านค่าย
-
 อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
-
-
-
-
 28.บ้านคาโต
-
 เทศบาลตำบลปะนาเระ
-
-
-
-
 29.บ้านจะรัง
-
 อบต.จะรัง
-
-
-
-
 30.บ้านจะรังบองอ
-
 อบต.ตะลุโบะ
-
-
-
-
 31.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
-
 บาโลย
-
-
-
-
 32.บ้านจือโระ
-
 บานา
-
-
-
-
 33.บ้านชะเอาะ
-
 อบต.มะนังยง
-
-
-
-
 34.บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
-
-
-
-
 35.บ้านดอนนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
-
-
-
-
 36.บ้านดอนรัก
-
 อบตตำบลดอนรัก
-
-
-
-
 37.บ้านดาลอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง
-
-
-
-
 38.บ้านดาโต๊ะ
-
 แหลมโพธิ์
-
-
-
-
 39.บ้านดูซงปาแย
-
 เทศบาลตำบลตอหลัง
-
-
-
-
 40.บ้านตลาดนัดคลองขุด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
-
-
-
-
 41.บ้านตะโละ
-
 ตะโละ
-
-
-
-
 42.บ้านตะโละสะมีแล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์
-
-
-
-
 43.บ้านตันหยง
-
 เทศบาลตันหยง
-
-
-
-
 44.บ้านตันหยงดาลอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
-
-
-
-
 45.บ้านตันหยงลุโละ
-
 ตันหยงลุโละ
-
-
-
-
 46.บ้านตันหยงเปาว์
-
 ท่ากำชำ
-
-
-
-
 47.บ้านตาลีอายร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
-
-
-
-
 48.บ้านตาหมน
-
 ปิยามุมัง
-
-
-
-
 49.บ้านตือระ
-
 องค์การบบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
-
-
-
-
 50.บ้านตูเวาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
-
-
-
-
 51.บ้านท่ากำชำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ
-
-
-
-
 52.บ้านท่ากุน
-
 ตะโละกาโปร์
-
-
-
-
 53.บ้านท่าข้าม
-
 อบต.ท่าข้าม
-
-
-
-
 54.บ้านท่าชะเมา
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 55.บ้านท่าด่าน
-
 ตะโละกาโปร์
-
-
-
-
 56.บ้านท่าน้ำ
-
 ท่าน้ำ
-
-
-
-
 57.บ้านท่าน้ำตะวันตก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
-
-
-
-
 58.บ้านท่าน้ำตะวันออก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
-
-
-
-
 59.บ้านท่าพง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์
-
-
-
-
 60.บ้านท่ายามู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ
-
-
-
-
 61.บ้านท่าสู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
-
-
-
-
 62.บ้านทุ่ง
-
 อบต.ท่าข้าม
-
-
-
-
 63.บ้านทุ่งโพธิ์
-
 ลิปะสะโง
-
-
-
-
 64.บ้านนอก
-
 อบต.บ้านนอก
-
-
-
-
 65.บ้านน้ำดำ
-
 อบต.ปุโละปุโย
-
-
-
-
 66.บ้านน้ำบ่อ
-
 อบตบ้านน้ำบ่อ
-
-
-
-
 67.บ้านบ่ออิฐ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
-
-
 68.บ้านบากง
-
 อบต.ตาลีอายร์
-
-
-
-
 69.บ้านบางทัน
-
 อบต.บางเขา
-
-
-
-
 70.บ้านบางปลาหมอ
-
 รูสะมิแล
-
-
-
-
 71.บ้านบางปู
-
 เทศบาลตำบลบางปู
-
-
-
-
 72.บ้านบางมะรวด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
-
-
 73.บ้านบางราพา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ
-
-
-
-
 74.บ้านบางหมู
-
 อบต.บ้านน้ำบ่อ
-
-
-
-
 75.บ้านบานา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
-
-
-
-
 76.บ้านบาราเฮาะ
-
 อบต.ปูยุด
-
-
-
-
 77.บ้านบาโงกาเซาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
-
-
-
-
 78.บ้านบาโลย
-
 อบต.ตำบลบาโลย
-
-
-
-
 79.บ้านบือเจาะ
-
 เทศบาลบางปู
-
-
-
-
 80.บ้านบูดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์
-
-
-
-
 81.บ้านปรัง
-
 อบต.ท่ากำชำ
-
-
-
-
 82.บ้านปะกาจินอ
-
 อบต.ดอนรัก
-
-
-
-
 83.บ้านปะกาลิมาปุโระ
-
 อบต.บาราเฮาะ
-
-
-
-
 84.บ้านปะกาลือสง
-
 ตุยง
-
-
-
-
 85.บ้านปะกาฮะรัง
-
 อบต.ปะกาฮะรัง
-
-
-
-
 86.บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
-
 ตำบลปะนาเระ
-
-
-
-
 87.บ้านปะแดลางา
-
 เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
-
-
 88.บ้านปากบางตาวา
-
 บางตาวา
-
-
-
-
 89.บ้านปาเระ
-
 บาราโหม
-
-
-
-
 90.บ้านปุลากง
-
 ตะโละ
-
-
-
-
 91.บ้านปุลามาวอ
-
 บ้านนอก
-
-
-
-
 92.บ้านฝาง
-
 อบต.ตาแกะ
-
-
-
-
 93.บ้านพ่อมิ่ง
-
 เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
-
-
-
-
 94.บ้านมะปริง
-
 จะรัง
-
-
-
-
 95.บ้านมะพร้าวต้นเดียว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง
-
-
-
-
 96.บ้านมูหลง
-
 ราตาปันยัง
-
-
-
-
 97.บ้านยาบี
-
 อบต.ยาบี
-
-
-
-
 98.บ้านยามูเฉลิม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง
-
-
-
-
 99.บ้านยือริง
-
 ตันหยงดาลอ
-
-
-
-
 100.บ้านรามง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
-
-
-
-
 101.บ้านราวอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
-
-
-
-
 102.บ้านรูสะมิแล
-
 ตำบลรูสะมิแล
-
-
-
-
 103.บ้านลดา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
-
-
-
-
 104.บ้านลางา
-
 อบต.หนองแรต
-
-
-
-
 105.บ้านสระมาลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง
-
-
-
-
 106.บ้านสะบารัง
-
 เทศบาลเมืองปัตตานี
-
-
-
-
 107.บ้านสายหมอ
-
 อบต.บางเขา
-
-
-
-
 108.บ้านหนองแรต
-
 อบต.หนองแรต
-
-
-
-
 109.บ้านหัวคลอง
-
 บ้านนอก
-
-
-
-
 110.บ้านเกาะหม้อแกง
-
 ท่ากำชำ
-
-
-
-
 111.บ้านเกาะเปาะ
-
 เกาะเปาะ
-
-
-
-
 112.บ้านเคียน
-
 เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
-
-
-
-
 113.บ้านเฑียรยา
-
 อบต.ตำบลตาแกะ
-
-
-
-
 114.บ้านเตราะหัก
-
 บ้านน้ำบ่อ
-
-
-
-
 115.บ้านเปียะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโด๊ะ
-
-
-
-
 116.บ้านแคนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
-
-
-
-
 117.บ้านแบรอ
-
 อบต.หนองแรต
-
-
-
-
 118.บ้านโคกหมัก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
-
-
-
-
 119.บ้านโคกโตนด
-
 อบต.คอลอตันหยง
-
-
-
-
 120.บ้านโต๊ะตีเต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
-
-
-
-
 121.บ้านใหม่
-
 อบต. ตาลีอายร์
-
-
-
-
 122.บ้านใหม่พัฒนวิทย์
-
 เกาะเปาะ
-
-
-
-
 123.บ้านไผ่มัน
-
 เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
-
-
 124.ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
-
 ตุยง
-
-
-
-
 125.พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
-
-
-
-
 126.พัฒนศึกษา
-
 ปุโละปุโย
-
-
-
-
 127.ยะหริ่ง
-
 เทศบาลตำบลยะหริ่ง
-
-
-
-
 128.รัชดาภิเษก
-
 อบต.บางเขา
-
-
-
-
 129.วัดควน
-
 ควน
-
-
-
-
 130.วัดมหิงษาราม
-
 คอกกระบือ
-
-
-
-
 131.วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
-
 เทศบาลตำบลหนองจิก
-
-
-
-
 132.วัดศรีสุดาจันทร์
-
 อบต.บ้านกลาง
-
-
-
-
 133.วัดสถิตย์ชลธาร
-
 บางตาวา
-
-
-
-
 134.วัดสุวรรณากร
-
 บ่อทอง
-
-
-
-
 135.อนุบาลปัตตานี
-
 รูสะมิแล
-
-
-
-
 136.เมืองปัตตานี
-
 บานา
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net