โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.พัทลุง เขต 2
จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.35
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.บ้านคลองใหญ่
-
 ตำบลคลองใหญ่
-
-
-
-
 2.บ้านควนนกหว้า
-
 เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
-
-
 3.บ้านควนประกอบ
-
 อบต.คลองเฉลิม
-
-
-
-
 4.บ้านควนพระสาครินทร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
-
-
-
-
 5.บ้านควนยวน
-
 ตำบลโคกม่วง
-
-
-
-
 6.บ้านควนหมอทอง
-
 เทศบาลตำบลโคกม่วง
-
-
-
-
 7.บ้านควนหินแท่น
-
 อบต.โคกทราย
-
-
-
-
 8.บ้านควนอินนอโม
-
 ตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
-
-
-
-
 9.บ้านควนแหวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
-
-
-
-
-
 10.บ้านควนโคกยา
-
 เขาชัยสน
-
-
-
-
 11.บ้านคู
-
 คลองเฉลิม
-
-
-
-
 12.บ้านช่องฟืน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
-
-
-
-
 13.บ้านดอนประดู่
-
 เทศบาลตำบลดอนประดู่
-
-
-
-
 14.บ้านด่านโลด
-
 เทศบาลตำบลควนเสาธง
-
-
-
-
 15.บ้านต้นประดู่
-
 เทศบาลตำบลชะรัด
-
-
-
-
 16.บ้านต้นสน
-
 โคกสัก
-
-
-
-
 17.บ้านทอนตรน
-
 เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
-
-
-
-
 18.บ้านทะเลเหมียง
-
 หารเทา
-
-
-
-
 19.บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
-
 อบต.เขาชัยสน
-
-
-
-
 20.บ้านท่าลาด
-
 ควนขนุน
-
-
-
-
 21.บ้านท่าวา
-
 อบต.เกาะหมาก
-
-
-
-
 22.บ้านท่าเชียด
-
 ตำบลคลองใหญ่
-
-
-
-
 23.บ้านท่าเนียน
-
 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
-
-
-
-
 24.บ้านทุ่งคลองควาย
-
 ทุ่งนารี
-
-
-
-
 25.บ้านทุ่งนารี
-
 ทุ่งนารี
-
-
-
-
 26.บ้านทุ่งหนองสิบบาท
-
 เทศบาลตำบลคลองใหญ่
-
-
-
-
 27.บ้านนาทุ่งโพธิ์
-
 คลองเฉลิม
-
-
-
-
 28.บ้านน้ำตก
-
 วังใหม่
-
-
-
-
 29.บ้านบางมวง
-
 อบต.ฝาละมี
-
-
-
-
 30.บ้านปากบางนาคราช
-
 อบต.เกาะหมาก
-
-
-
-
 31.บ้านปากพล
-
 นาปะขอ
-
-
-
-
 32.บ้านป่าแก่
-
 คลองเฉลิม
-
-
-
-
-
 33.บ้านพน
-
 เทศบาลตำบลกงหรา
-
-
-
-
 34.บ้านพรุนายขาว
-
 เทศบาลคลองใหญ่
-
-
-
-
-
 35.บ้านพูด กรป.กลาง
-
 คลองเฉลิม
-
-
-
-
 36.บ้านม่วงทวน
-
 เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
-
-
 37.บ้านยางขาคีม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
-
-
-
-
 38.บ้านร่มโพธิ์ไทร
-
 เทศบาลตำบลควนเสาธง
-
-
-
-
 39.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
-
 อบต.เขาชัยสน จ.พัทลุง
-
-
-
-
 40.บ้านวังปริง
-
 เทศบาลตำบลชะรัด
-
-
-
-
 41.บ้านหนองธง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง
-
-
-
-
 42.บ้านหน้าวัง
-
 คลองทรายขาว
-
-
-
-
 43.บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน
-
-
-
-
 44.บ้านหัวช้าง
-
 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
-
-
-
-
 45.บ้านหาดไข่เต่า
-
 นาปะขอ
-
-
-
-
 46.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
-
 เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
-
-
 47.บ้านเกาะทองสม
-
 เทศบาลตำบลโคกม่วง
-
-
-
-
 48.บ้านเกาะนางคำ
-
 ตำบลเกาะนางคำ
-
-
-
-
 49.บ้านเกาะนางคำเหนือ
-
 ตำบลเกาะนางคำ
-
-
-
-
 50.บ้านเกาะหมาก
-
 เกาะหมาก
-
-
-
-
 51.บ้านเกาะเสือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
-
-
-
-
 52.บ้านเกาะโคบ
-
 เกาะหมาก
-
-
-
-
 53.บ้านเทพราช
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
-
-
-
-
 54.บ้านเหมืองตะกั่ว
-
 อบต.หนองธง
-
-
-
-
 55.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลแม่ขรี
-
-
-
-
-
 56.บ้านแหลม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
-
-
-
-
 57.บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
-
 หานโพธิ์
-
-
-
-
 58.บ้านโคกทราย
-
 ตำบลดอนทราย
-
-
-
-
 59.บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
-
 ตำบลโคกม่วง
-
-
-
-
 60.บ้านโคกสัก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
-
-
-
-
 61.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
-
 เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
-
-
-
-
 62.บ้านโหล๊ะหาร
-
 ทุ่งนารี
-
-
-
-
-
 63.บ้านไสนายขัน
-
 อบต.ควนขนุน
-
-
-
-
 64.ปากพะยูน
-
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
-
-
-
-
 65.มิตรมวลชน 1
-
 หนองธง
-
-
-
-
 66.วัดควนขี้แรด
-
 เทศบาลตำบลชะรัด
-
-
-
-
 67.วัดควนนางพิมพ์
-
 อบต.ฝาละมี
-
-
-
-
-
 68.วัดควนสามโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
-
-
-
-
 69.วัดควนเคี่ยม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
-
-
-
-
 70.วัดควนเผยอ
-
 เทศบาลตำบลดอนประดู่
-
-
-
-
 71.วัดควนเพ็ง
-
 โคกทราย
-
-
-
-
 72.วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
-
-
-
-
 73.วัดชุมประดิษฐ์
-
 ควนขนุน
-
-
-
-
 74.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
-
 ตำบลตะโหมด
-
-
-
-
 75.วัดท่าควาย
-
 เทศบาลตำบลโคกม่วง
-
-
-
-
 76.วัดท่าดินแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
-
-
-
-
 77.วัดท่านางพรหม
-
 อบต.ควนขนุน
-
-
-
-
 78.วัดนาปะขอ
-
 นาปะขอ
-
-
-
-
 79.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
-
 อบต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
-
-
-
-
 80.วัดบางขวน
-
 ฝาละมี
-
-
-
-
 81.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
-
 เกาะหมาก
-
-
-
-
-
 82.วัดปลักปอม
-
 เทศบาลตำบลควนเสาธง
-
-
-
-
 83.วัดปัณณาราม
-
 ตำบลบางเเก้ว
-
-
-
-
 84.วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
-
 อบต.ป่าบอน
-
-
-
-
 85.วัดฝาละมี
-
 ฝาละมี
-
-
-
-
 86.วัดพระเกิด
-
 อบต.ฝาละมี
-
-
-
-
 87.วัดพรุพ้อ
-
 โคกทราย
-
-
-
-
 88.วัดพังกิ่ง
-
 เทศบาลตำบลสมหวัง
-
-
-
-
 89.วัดรัตนวราราม
-
 เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
-
-
-
-
 90.วัดลอน
-
 อบต.โคกสัก
-
-
-
-
 91.วัดสังฆวราราม
-
 ตำบลบางแก้ว
-
-
-
-
 92.วัดสุภาษิตาราม
-
 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
-
-
-
-
-
 93.วัดหวัง
-
 เทศบาลตำบลสมหวัง
-
-
-
-
 94.วัดหัวควน
-
 ดอนประดู่
-
-
-
-
 95.วัดหัวเขาชัยสน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
-
-
-
-
 96.วัดหานโพธิ์
-
 หานโพธิ์
-
-
-
-
 97.วัดเขาวงก์
-
 เทศบาลตำบลกงหรา
-
-
-
-
 98.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
-
 ตำบลจองถนน
-
-
-
-
 99.วัดแหลมจองถนน
-
 ตำบลจองถนน
-
-
-
-
 100.วัดแหลมดินสอ
-
 เกาะนางคำ
-
-
-
-
-
 101.วัดโคกตะเคียน
-
 อบต.โคกทราย
-
-
-
-
 102.วัดโตนด
-
 นาปะขอ
-
-
-
-
 103.วัดโพธิยาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
-
-
-
-
-
 104.วัดโรจนาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
-
-
-
-
 105.วัดโหล๊ะจันกระ
-
 เขาหัวช้าง
-
-
-
-
 106.วัดไทรพอน
-
 เทศบาลตำบลดอนประดู่
-
-
-
-
 107.สามัคคีอนุสรณ์
-
 เทศบาลตำบลกงหรา
-
-
-
-
 108.สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
-
 เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
-
-
 109.อนุบาลกงหรา
-
 คลองทรายขาว
-
-
-
-
 110.อนุบาลบางแก้ว
-
 เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
-
-
-
-
 111.อนุบาลปากพะยูน
-
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
-
-
-
-
 112.อนุบาลป่าบอน
-
 ตำบลป่าบอน
-
-
-
-
 113.อนุบาลเขาชัยสน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 114.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
-
 หานโพธิ์
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net