โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ระนอง
จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 53 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.09
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านท่าฉาง
-
 อบต.หงาว
-
-
-
-
 2. บ้านห้วยเสียด
-
 กะเปอร์
-
-
-
-
 3.กระบุรี
-
 เทศบาลตำบลน้ำจืด
-
-
-
-
 4.ชนม์พัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
-
-
-
-
 5.ชาติเฉลิม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 6.ทับหลีสุริยวงศ์
-
 อบต.มะมุ
-
-
-
-
 7.ทับไชยาพัฒนา
-
 บางแก้ว
-
-
-
-
 8.ทุ่งตาพลวิทยา
-
 อบต.บางเเก้ว
-
-
-
-
-
 9.นิคมสงเคราะห์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 10.บ้านกำพวน
-
 เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
-
-
 11.บ้านขจัดภัย
-
 เทศบาลตำบลราชกรูด
-
-
-
-
 12.บ้านคลองของ
-
 เทศบาลตำบลราชกรูด
-
-
-
-
 13.บ้านคลองเงิน
-
 ปากจั่น
-
-
-
-
 14.บ้านควนไทรงาม
-
 อบต.นาคา
-
-
-
-
 15.บ้านชาคลี
-
 บางหิน
-
-
-
-
-
 16.บ้านดอนกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
-
-
-
-
 17.บ้านทรายแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
-
-
-
-
-
 18.บ้านทองหลาง
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
 19.บ้านทะเลนอก
-
 เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
-
-
 20.บ้านทับจาก
-
 อบต.บางใหญ่
-
-
-
-
-
 21.บ้านทุ่งมะพร้าว
-
 ตำบล จ.ป.ร.
-
-
-
-
 22.บ้านทุ่งหงาว
-
 เทศบาลตำบลหงาว
-
-
-
-
 23.บ้านนกงาง
-
 เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
-
-
-
-
-
 24.บ้านนา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 25.บ้านน้ำขาว
-
 ตำบล จ.ป.ร.
-
-
-
-
 26.บ้านน้ำจืดน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
-
-
-
-
 27.บ้านบกกราย
-
 น้ำจืด
-
-
-
-
-
 28.บ้านบางกล้วยนอก
-
 อบต.นาคา
-
-
-
-
-
 29.บ้านบางกลาง
-
 เทศบาลเมืองบางริ้น
-
-
-
-
-
 30.บ้านบางกุ้ง
-
 อบต.น้ำจืด
-
-
-
-
 31.บ้านบางขุนแพ่ง
-
 บางพระเหนือ
-
-
-
-
 32.บ้านบางนอน
-
 ตำบลบางนอน
-
-
-
-
 33.บ้านบางปรุ
-
 กะเปอร์
-
-
-
-
 34.บ้านบางมัน
-
 อบต.นาคา
-
-
-
-
 35.บ้านบางริ้น
-
 เทศบาลเมืองบางริ้น
-
-
-
-
 36.บ้านบางสองรา
-
 อบต.บางใหญ่
-
-
-
-
 37.บ้านบางสีกิ้ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
-
-
-
-
 38.บ้านบางหิน
-
 บางหิน
-
-
-
-
 39.บ้านบางเบน
-
 อบต.ม่วงกลวง
-
-
-
-
 40.บ้านปลายคลอง
-
 อบต. น้ำจืด ต. น้ำจืด อ. กระบุรี จ.ระนอง
-
-
-
-
-
 41.บ้านปลายคลองวัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
-
-
-
-
 42.บ้านปากน้ำ
-
 ปากนำ้
-
-
-
-
 43.บ้านปากแพรก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 44.บ้านภูเขาทอง
-
 เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
-
-
 45.บ้านราชกรูด
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 46.บ้านละอุ่นใต้
-
 ละอุ่นใต้
-
-
-
-
 47.บ้านลำเลียง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
-
-
-
-
 48.บ้านสองพี่น้อง
-
 อบต.มะมุ
-
-
-
-
-
 49.บ้านสองแพรก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
-
-
-
-
-
 50.บ้านสำนัก
-
 อบต.ม่วงกลวง
-
-
-
-
 51.บ้านสุขสำราญ
-
 เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
-
-
 52.บ้านหนองจิก
-
 ปากจั่น
-
-
-
-
 53.บ้านหาดจิก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
-
-
-
-
 54.บ้านหาดทรายดำ
-
 อบต. หงาว
-
-
-
-
 55.บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
-
 หงาว
-
-
-
-
 56.บ้านหินช้าง
-
 ตำบลปากน้ำท่าเรือ
-
-
-
-
 57.บ้านหินดาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
-
-
-
-
 58.บ้านหินวัว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 59.บ้านเกาะช้าง
-
 
- -
- -
- -
-
-
 60.บ้านเกาะพยาม
- -
 อบต.เกาะพยาม
- -
- -
- -
- -
-
 61.บ้านเกาะสินไห
-
 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
-
-
-
-
 62.บ้านเกาะเหลา
-
 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
-
-
-
-
 63.บ้านเขานางหงส์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 64.บ้านเขาฝาชี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
-
-
-
-
 65.บ้านเชี่ยวเหลียง
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
-
 66.บ้านแหลมนาว
-
 อบต.นาคา
-
-
-
-
 67.ประชาอุทิศ
-
 อบต.กะเปอร์
-
-
-
-
 68.มัชฌิมวิทยา
-
 อบต.มะมุ
-
-
-
-
-
 69.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
-
 เมือง บางริ้น
-
-
-
-
 70.ระวิราษฎร์บำรุง
-
 บางพระเหนือ
-
-
-
-
 71.วัดช่องลม
-
 บางแก้ว
-
-
-
-
 72.วัดสุวรรณคีรี
-
 ปากจั่น
-
-
-
-
-
 73.วัดหาดส้มแป้น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
-
-
-
-
 74.อนุบาลบ้านด่าน
-
 เทศบาลตำบลกะเปอร์
-
-
-
-
 75.อนุบาลระนอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 76.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
 จ.ป.ร.
-
-
-
-
 77.เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
-
 บางนอน
-
-
-
-
-
 78.ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 79.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
-
 อบต.ลำเลียง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net