โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คีรีรัฐนิคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
-
 เทศบาลตำบลพนม
-
-
-
-
 3.ชุมชนวัดจันทาราม
-
 อบต.ท่าฉาง
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดปากตรัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
-
-
-
-
 5.ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
-
 อบต.ประสงค์
-
-
-
-
 6.ตลาดหนองหวาย
-
 เทศบาลตำบลท่าชนะ
-
-
-
-
 7.ตาขุน
-
 เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
-
-
-
-
 8.บ้านกลาง
-
 อบต.คลองพา
-
-
-
-
 9.บ้านขวัญพัฒน์
-
 อบต.คลองพา
-
-
-
-
 10.บ้านคชาธาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
-
-
-
-
 11.บ้านคลองชะอุ่น
-
 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
-
-
-
-
 12.บ้านคลองพา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
-
-
-
-
 13.บ้านคลองรอก
-
 อบต.ประสงค์
-
-
-
-
 14.บ้านคลองราง
-
 อบต.ลีเล็ด
-
-
-
-
 15.บ้านคลองวัว
-
 ท่าเคย
-
-
-
-
 16.บ้านคลองสงค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
-
-
-
-
 17.บ้านคลองไม้แดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
-
-
-
-
 18.บ้านควนรา
-
 เขาถ่าน
-
-
-
-
 19.บ้านควนสุวรรณ
-
 อบต.คลองไทร
-
-
-
-
 20.บ้านควนสูง
-
 คันธุลี
-
-
-
-
 21.บ้านคันธุลี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
-
-
-
-
 22.บ้านจำปาทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
-
-
-
-
 23.บ้านช่องไม้งาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
-
-
-
-
 24.บ้านชายท่า
-
 อบต.คลองพา
-
-
-
-
 25.บ้านดอนมะกอก
-
 อบต.ประสงค์
-
-
-
-
 26.บ้านดอนสุวรรณ
-
 อบต.ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม จ.สุราษกร์ธานี
-
-
-
-
 27.บ้านดินก้อง
-
 อบต.วัง
-
-
-
-
 28.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
-
 ถ้ำสิงขร
-
-
-
-
 29.บ้านต้นยวน
-
 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
-
-
-
-
 30.บ้านตะกรบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
-
-
-
-
 31.บ้านตะเคียนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
-
-
-
-
 32.บ้านตาขุน
-
 อบต.พะแสง
-
-
-
-
 33.บ้านถ้ำผึ้ง
-
 ต้นยวน
-
-
-
-
 34.บ้านทรายแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
-
-
-
-
 35.บ้านท่าขนอน
-
 เทศบาลท่าขนอน
-
-
-
-
 36.บ้านท่านหญิงวิภา
-
 ตะกุกเหนือ
-
-
-
-
 37.บ้านท่าม่วง
-
 บางมะเดื่อ
-
-
-
-
 38.บ้านท่าแซะ
-
 อบต.คลองไทร
-
-
-
-
 39.บ้านท่าใหม่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
-
-
-
-
 40.บ้านท่าไคร
-
 อบต.ย่านยาว
-
-
-
-
 41.บ้านท่าไท
-
 อบต.คลองพา
-
-
-
-
 42.บ้านทำเนียบ
-
 อบต.บ้านทำเนียบ
-
-
-
-
 43.บ้านทุ่งนางเภา
-
 อบต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์
-
-
-
-
 44.บ้านทุ่งพลับ
-
 อบต.สมอทอง
-
-
-
-
 45.บ้านทุ่งเสียน
-
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสมอทอง
-
-
-
-
 46.บ้านทุ่งโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
-
-
-
-
 47.บ้านนา
-
 ปากหมาก
-
-
-
-
 48.บ้านนาค้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
-
-
-
-
 49.บ้านนาแค
-
 อบต.ทุ่ง
-
-
-
-
 50.บ้านนาใหญ่
-
 อบต.ท่าโรงช้าง
-
-
-
-
 51.บ้านน้ำราด
-
 อบต.บ้านทำเนียบ
-
-
-
-
 52.บ้านบนไร่
-
 ตะปาน
-
-
-
-
 53.บ้านบ่อกรัง
-
 อบต.ท่าสะท้อน ต. ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 54.บ้านบ่อน้ำผุด
-
 อบต.ถ้ำสิงขร
-
-
-
-
 55.บ้านบางขนุน
-
 อบต.บ้านทำเนียบ
-
-
-
-
 56.บ้านบางประชาภิบาล
-
 บางมะเดื่อ
-
-
-
-
 57.บ้านบางปรุ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
-
-
-
-
 58.บ้านบางพระ
-
 อบต.ย่านยาว
-
-
-
-
 59.บ้านบางสาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
-
-
-
-
 60.บ้านบางหิน
-
 คลองชะอุ่น
-
-
-
-
 61.บ้านปลายคลอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
-
-
-
-
 62.บ้านปากทำเรียง
-
 กะเปา
-
-
-
-
 63.บ้านปากน้ำท่ากระจาย
-
 ท่าชนะ
-
-
-
-
 64.บ้านปากโตน
-
 อบต.ท่าขนอน
-
-
-
-
 65.บ้านป่าตง
-
 ต้นยวน
-
-
-
-
 66.บ้านพรุยายชี
-
 อบต.ปากหมาก
-
-
-
-
 67.บ้านพังกาญจน์
-
 เทศบาลตำบลพนม
-
-
-
-
 68.บ้านพัฒนา
-
 เทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน
-
-
-
-
 69.บ้านพัฒนา 2
-
 ตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
-
-
-
-
 70.บ้านมะม่วงงาม
-
 คลองพา
-
-
-
-
 71.บ้านมะเลาะ
-
 ย่านยาว
-
-
-
-
 72.บ้านยาง
-
 บ้านยาง
-
-
-
-
 73.บ้านยางงาม
-
 หนองไทร
-
-
-
-
 74.บ้านย่านยาว
-
 อบต.บ้านยาง
-
-
-
-
 75.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
-
 ตะปาน
-
-
-
-
 76.บ้านราษฎร์ประสานจิต
-
 อบต.บางงอน
-
-
-
-
 77.บ้านลุ่มชุมแสง
-
 อบต.ป่าเว
-
-
-
-
 78.บ้านลูกเดือน
-
 อบต.พนม
-
-
-
-
 79.บ้านวังขุม
-
 อบต.เขาวง
-
-
-
-
 80.บ้านวังผักแว่น
-
 อบต.ตะกุกใต้
-
-
-
-
 81.บ้านวังพลาย
-
 ย่านยาว
-
-
-
-
 82.บ้านศรีปทุมวัลย์
-
 บางมะเดื่อ
-
-
-
-
 83.บ้านศรีพนม
-
 ประสงค์
-
-
-
-
 84.บ้านสหกรณ์
-
 อบต.กรูด
-
-
-
-
 85.บ้านสามสัก
-
 เทศบาลเวียง
-
-
-
-
 86.บ้านหญ้าปล้อง
-
 อบต.คลองศก
-
-
-
-
 87.บ้านหนองจอก
-
 อบต.ท่าสะท้อน
-
-
-
-
 88.บ้านหนองปรือ
-
 ท่าชนะ
-
-
-
-
 89.บ้านหนองมน
-
 ทุ่ง
-
-
-
-
 90.บ้านหนองเหรียง
-
 สมอทอง
-
-
-
-
 91.บ้านหน้าซึง
-
 อบต.ปากฉลุย
-
-
-
-
 92.บ้านห้วยตาหมิง
-
 ปากหมาก
-
-
-
-
 93.บ้านห้วยทรายขาว
-
 ตะปาน
-
-
-
-
 94.บ้านห้วยพุน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
-
-
-
-
 95.บ้านห้วยไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว
-
-
-
-
 96.บ้านหินดาน
-
 อบต.ท่ากระดาน
-
-
-
-
 97.บ้านอรุโณทัย
-
 คลองชะอุ่น
-
-
-
-
 98.บ้านอ่างทอง
-
 อบต.หนองไทร
-
-
-
-
 99.บ้านอู่ตะเภา
-
 อบต.ประสงค์
-
-
-
-
 100.บ้านเกาะมุกด์
-
 อบต.ประสงค์
-
-
-
-
 101.บ้านเขานาใน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
-
-
-
-
 102.บ้านเขาเทพพิทักษ์
-
 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
-
-
-
-
 103.บ้านเคี่ยมเพาะ
-
 ปากฉลุย
-
-
-
-
 104.บ้านเชี่ยวขวาน
-
 อบต.พรุไทย
-
-
-
-
 105.บ้านเชี่ยวมะปราง
-
 อบต. ตะกุกใต้
-
-
-
-
 106.บ้านเชี่ยวหมวง
-
 บ้านยาง
-
-
-
-
 107.บ้านเชี่ยวเฟือง
-
 ตะกุกเหนือ
-
-
-
-
 108.บ้านเบญจา
-
 อบต.พลูเถื่อน
-
-
-
-
 109.บ้านเหนือน้ำ
-
 พุมเรียง
-
-
-
-
 110.บ้านแม่แขก
-
 กรูด
-
-
-
-
 111.บ้านแสนสุข
-
 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
-
-
-
-
 112.บ้านโตนยาง
-
 ท่าขนอน
-
-
-
-
 113.บ้านโพธิ์พนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
-
-
-
-
 114.บ้านใหญ่
-
 พนม
-
-
-
-
 115.บ้านไทรงาม
-
 เลม็ด
-
-
-
-
 116.บ้านไทรงาม
-
 อบต.ท่าข้าม
-
-
-
-
 117.มหาราชบ้านแสงอรุณ
-
 บ้านทำเนียบ
-
-
-
-
 118.วัดกาฬสินธุ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
-
-
-
-
 119.วัดขจรบำรุง
-
 อบต.วัง
-
-
-
-
 120.วัดจันทร์ประดิษฐาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน
-
-
-
-
 121.วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
-
 เลม็ด
-
-
-
-
 122.วัดชยาราม
-
 เทศบาลตลาดไชยา
-
-
-
-
 123.วัดชัยธาราวาส
-
 ท่าชนะ
-
-
-
-
 124.วัดตรณาราม
-
 เทศบาลเมืองท่าข้าม
-
-
-
-
 125.วัดตรีธาราราม
-
 อบต.ลีเล็ด
-
-
-
-
 126.วัดถ้ำวราราม
-
 อบต.คลองศก
-
-
-
-
 127.วัดถ้ำสิงขร
-
 ถ้ำสิงขร
-
-
-
-
 128.วัดท่าตลิ่งชัน
-
 ท่าข้าม
-
-
-
-
 129.วัดทุ่งเซียด
-
 ท่าโรงช้าง
-
-
-
-
 130.วัดธัญญาราม
-
 อบต.พลูเถื่อน
-
-
-
-
 131.วัดธารน้ำไหล
-
 อบต.เลม็ด
-
-
-
-
 132.วัดนันทาราม
-
 ท่าเคย
-
-
-
-
 133.วัดนาคาวาส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
-
-
-
-
 134.วัดน้ำพุ
-
 ตำบลท่าฉาง
-
-
-
-
 135.วัดน้ำรอบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
-
-
-
-
 136.วัดน้ำหัก
-
 อบต.น้ำหัก
-
-
-
-
 137.วัดนิลาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 138.วัดบ่อมะปริง
-
 เทศบาลตำบลท่าฉาง
-
-
-
-
 139.วัดบางคราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
-
-
-
-
 140.วัดบางน้ำจืด
-
 เทศบาลตำบลท่าฉาง
-
-
-
-
 141.วัดบางปอ
-
 อบต. ท่าเคย
-
-
-
-
 142.วัดบางพลา
-
 ลีเล็ด
-
-
-
-
 143.วัดประชาวงศาราม
-
 กรูด
-
-
-
-
 144.วัดประตูใหญ่
-
 เสวียด
-
-
-
-
 145.วัดพนม
-
 เทศบาลตำบลพนม
-
-
-
-
 146.วัดพระบรมธาตุไชยา
-
 เทศบาลเวียง
-
-
-
-
 147.วัดพระพรหม
-
 อบต.ท่าเคย
-
-
-
-
 148.วัดพรุศรี
-
 อบต.พรุไทย
-
-
-
-
 149.วัดพะแสง
-
 อบต.พะแสง
-
-
-
-
 150.วัดพุมเรียง
-
 เทศบาลตำบลพุมเรียง
-
-
-
-
 151.วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
-
 อบต.เลม็ด
-
-
-
-
 152.วัดรัษฎาราม
-
 อบต บางงอน
-
-
-
-
 153.วัดราษฎร์บำรุง
-
 ตะปาน
-
-
-
-
 154.วัดวิชิตธาราราม
-
 ตะกรบ
-
-
-
-
 155.วัดวิโรจนาราม
-
 อบต.ตำบลปากหมาก
-
-
-
-
 156.วัดศรีสุวรรณ
-
 สมอทอง
-
-
-
-
 157.วัดสระพัง
-
 อบต.พุนพิน
-
-
-
-
 158.วัดสองพี่น้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
-
-
-
-
 159.วัดสังขประดิษฐ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
-
-
-
-
 160.วัดสันติคีรีรมย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
-
-
-
-
 161.วัดสามัคคีธรรมาราม
-
 ศรีวิชัย
-
-
-
-
 162.วัดสุทธาวาส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
-
-
-
-
 163.วัดสุมังคลาราม
-
 ท่าชนะ
-
-
-
-
 164.วัดหนองไทร
-
 หนองไทร
-
-
-
-
 165.วัดห้วยกรวด
-
 อบต.มะลวน
-
-
-
-
 166.วัดหัวเตย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
-
-
-
-
 167.วัดอรัญญาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
-
-
-
-
 168.วัดอัมพาราม
-
 อบต.คลองไทร
-
-
-
-
 169.วัดอัมพาวาส
-
 วัง
-
-
-
-
 170.วัดอินทราวาส
- -
 องคืการบริหารส่วนตำบลกะเปา
-
-
-
-
 171.วัดเกษมบำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
-
-
-
-
 172.วัดเขาพนมแบก
-
 อบต.ป่าเว
-
-
-
-
 173.วัดเขาศรีวิชัย
-
 ศรีวิชัย
-
-
-
-
 174.วัดเดิมเจ้า
-
 อบต.ป่าเว
-
-
-
-
 175.วัดแหลมไผ่
-
 อบต.มะลวน
-
-
-
-
 176.วัดโกศาวาส
-
 อบต.กะเปา
-
-
-
-
 177.วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
-
 เทศบาลตำบลพุมเรียง
-
-
-
-
 178.วัดโพธิ์น้อย
-
 ตะกุกใต้
-
-
-
-
 179.วัดไตรรัตนากร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
-
-
-
-
 180.สหกรณ์นิคม
-
 ตะกุกเหนือ
-
-
-
-
 181.สารภีอุทิศ
-
 เทศบาลตำบลตลาดไชยา
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net