โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านนางกำ
-
 ดอนสัก
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านใต้
-
 ตำบลบ้านใต้
-
-
-
-
 3.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
-
 เทศบาลเมืองดอนสัก
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
-
 เทศบาลตำบลวัดประดู่
-
-
-
-
 5.นิคมสร้างตนเอง
-
 ขุนทะเล
-
-
-
-
 6.บ้านกงหนิง
-
 อบต.ท่าอุแท อ. กาญจนดิษฐ์
-
-
-
-
 7.บ้านกำสนประชาสรรค์
-
 อบต. ป่าร่อน
-
-
-
-
 8.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
-
 ตำบลกรูด
-
-
-
-
 9.บ้านคลองกรูด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
-
-
-
-
 10.บ้านคลองคราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
-
-
-
-
 11.บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
-
 ท่าอุแท
-
-
-
-
 12.บ้านคลองสระ
-
 คลองสระ
-
-
-
-
 13.บ้านคลองสุข
-
 อบต.บางชนะ
-
-
-
-
 14.บ้านควนนิมิต
-
 อบต.ทุ่งรัง
-
-
-
-
 15.บ้านควนยูง
-
 เทศบาลขุนทะเล
-
-
-
-
 16.บ้านควนราชา
-
 ตำบลช้างซ้าย
-
-
-
-
 17.บ้านคอกช้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
-
-
-
-
 18.บ้านคีรีรอบ
-
 ป่าร่อน
-
-
-
-
 19.บ้านซอย 10
-
 ขุนทะเล
-
-
-
-
 20.บ้านซอย 2
-
 เทศบาลขุนทะเล
-
-
-
-
 21.บ้านดอนธูป
-
 นครเกาะสมุย
-
-
-
-
 22.บ้านดอนสน
-
 อบต.ท่าทอง
-
-
-
-
 23.บ้านดอนหลวง
-
 อบต.ท่าอุแท
-
-
-
-
 24.บ้านดอนเสาธง
-
 ปากแพรก
-
-
-
-
 25.บ้านดินแดงสามัคคี
-
 ปากแพรก
-
-
-
-
 26.บ้านท้องนายปาน
-
 เทศบาลตำบลบ้านใต้
-
-
-
-
 27.บ้านทอนหญ้าปล้อง
-
 คลองน้อย
-
-
-
-
 28.บ้านทับท้อน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
-
-
-
-
 29.บ้านท่าเพชร
-
 มะขามเตี้ย
-
-
-
-
 30.บ้านท่าเสาเภา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
-
-
-
-
 31.บ้านท่าโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
-
-
-
-
 32.บ้านน้ำฉา
-
 อบต.ดอนสัก
-
-
-
-
 33.บ้านบ่อน้ำร้อน
-
 ตำบลกรูด
-
-
-
-
 34.บ้านบ่อผุด
-
 นครเกาะสมุย
-
-
-
-
 35.บ้านบางรักษ์
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 36.บ้านบางสำโรง
-
 ท่าทองใหม่
-
-
-
-
 37.บ้านบางใหญ่
-
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 38.บ้านปลายแหลม
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 39.บ้านปากกะแดะ
-
 อบต.พลายวาส
-
-
-
-
 40.บ้านปากดอนสัก
-
 เทศบาลเมืองดอนสัก
-
-
-
-
 41.บ้านม่วงลีบ
-
 คลองสระ
-
-
-
-
 42.บ้านมะม่วงหวาน
-
 เทศบาลตำบลช้างขวา
-
-
-
-
 43.บ้านมะเดื่อหวาน
-
 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-
-
-
-
 44.บ้านวังทองสามัคคี
-
 ท่าอุแท
-
-
-
-
 45.บ้านวังหวาย
-
 ทุ่งรัง
-
-
-
-
 46.บ้านศรีชัยคราม
-
 ไชยคราม
-
-
-
-
 47.บ้านศรีธนู
-
 เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
-
-
-
-
 48.บ้านศิลางาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
-
-
-
-
 49.บ้านสันติสุข
-
 นครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 50.บ้านสุชน
-
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 51.บ้านหนองเปล
-
 พลายวาส
-
-
-
-
 52.บ้านหน้าค่าย
-
 เทศบาลอำเภอเกาะสมุย
-
-
-
-
 53.บ้านห้วยด่าน
-
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย
-
-
-
-
 54.บ้านห้วยเสียด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
-
-
-
-
 55.บ้านห้วยโศก
-
 เทศบาลตำบลช้างขวา
-
-
-
-
 56.บ้านหัวหมากบน
-
 ตำบลช้างซ้าย
-
-
-
-
 57.บ้านหัวหมากล่าง
-
 ช้างขวา
-
-
-
-
 58.บ้านหาดงาม
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 59.บ้านหาดริ้น
-
 เทศบาลตำบลบ้านใต้
-
-
-
-
 60.บ้านอ่างทอง
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 61.บ้านเกาะนกเภา
-
 ดอนสัก
-
-
-
-
 62.บ้านเกาะพลวย
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 63.บ้านเกาะเต่า
-
 เทศบาลตำบลเกาะเต่า
-
-
-
-
 64.บ้านแม่โมกข์
-
 ตำบลกรูด
-
-
-
-
 65.บ้านแหลมหอย
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 66.บ้านโฉลกหลำ
-
 เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
-
-
-
-
 67.บ้านโพหวาย
-
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 68.บ้านใหม่สามัคคี
-
 อบต. ปากแพรก
-
-
-
-
 69.บ้านไสขาม
-
 ตำบลช้างซ้าย
-
-
-
-
 70.บ้านไสตอ
-
 ตำบลช้างขวา
-
-
-
-
 71.บ้านไสใน
-
 ตำบลกรูด
-
-
-
-
 72.วัดกงตาก
-
 ช้างซ้าย
-
-
-
-
 73.วัดกลาง
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 74.วัดกลางใหม่
-
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 75.วัดกาญจนาราม
-
 เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
-
-
-
-
 76.วัดคงคาล้อม
-
 คลองสระ
-
-
-
-
 77.วัดคีรีวง
-
 ปากแพรก
-
-
-
-
 78.วัดคีรีวงการาม
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 79.วัดคุณาราม
-
 เทสบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 80.วัดชลคราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
-
-
-
-
 81.วัดชลธาร
-
 อบต.บางไทร
-
-
-
-
 82.วัดดอนยาง
-
 ท่าทอง
-
-
-
-
 83.วัดท่าทอง
-
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 84.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
-
-
-
-
 85.วัดนทีคมเขต
-
 อบต.คลองฉนาก
-
-
-
-
 86.วัดนทีวัฒนาราม
-
 อบต.ชลคราม
-
-
-
-
 87.วัดนอก
-
 ไชยคราม
-
-
-
-
 88.วัดนาราเจริญสุข
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 89.วัดนิกรประสาท
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
-
-
-
-
 90.วัดบางใบไม้
-
 อบต บางใบไม้
-
-
-
-
 91.วัดบ้านใน
-
 ท่าอุแท
-
-
-
-
 92.วัดบุญบันเทิง
-
 อบต.คลองน้อย
-
-
-
-
 93.วัดบุณฑริการาม
-
 นครเกาะสมุย
-
-
-
-
 94.วัดประสพ
-
 อบต. ท่าทอง
-
-
-
-
 95.วัดประเดิม
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 96.วัดปากคู
-
 ตำบลช้างซ้าย
-
-
-
-
 97.วัดพ่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
-
-
-
-
 98.วัดพุฒ
-
 ช้างขวา
-
-
-
-
 99.วัดภูเขาทอง
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 100.วัดราษฎร์เจริญ
-
 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-
-
-
-
 101.วัดวชิรประดิษฐ์
-
 อบต.ตะเคียนทอง
-
-
-
-
 102.วัดวังไทร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
-
-
-
-
 103.วัดสมหวัง
-
 เทศบาลตำบลวัดประดู่
-
-
-
-
 104.วัดสมัยคงคา
-
 ตำบลเพชรพะงัน
-
-
-
-
 105.วัดสว่างอารมณ์
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 106.วัดสันติวราราม
-
 นครเกาะสมุย
-
-
-
-
 107.วัดสิงขร
-
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลดอนสัก
-
-
-
-
 108.วัดอุทยาราม
-
 องค์กรบริหารส่วนตำบล
-
-
-
-
 109.วัดเขานางเภา
-
 เทศบาลตำบลกรูด
-
-
-
-
 110.วัดเขาพระนิ่ม
-
 ท่าทอง
-
-
-
-
 111.วัดเขาแก้ว
-
 ทุ่งกง
-
-
-
-
 112.วัดแจ้ง
-
 เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
-
-
 113.วัดแสงประดิษฐ์
-
 ตะเคียนทอง
-
-
-
-
 114.วัดแหลมทอง
-
 คลองฉนาก
-
-
-
-
 115.วัดโพธิ์นิมิต
-
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 116.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
-
 อบต.ปากแพรก
-
-
-
-
 117.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
-
 เทศบาลเมืองดอนสัก
-
-
-
-
 118.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
-
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
 119.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
-
 ท่าอุแท
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net