โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ภูเก็ต
จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.92
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านไม้ขาว
-
 องค์บริหารส่วนตำบลไม้ขาว
-
-
-
-
 2.ถลางพระนางสร้าง
-
 เทศบาลตำบลกระษัตรีย
-
-
-
-
 3.ท่าฉัตรไชย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
-
-
-
-
 4.บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลกะรน
-
-
-
-
 5.บ้านกะหลิม
-
 เมืองป่าตอง
-
-
-
-
 6.บ้านกู้กู
-
 เทศบาลตำบลรัษฎา
-
-
-
-
 7.บ้านคอเอน
-
 อบต.ไม้ขาว
-
-
-
-
 8.บ้านฉลอง
-
 เทศบาลฉลอง
-
-
-
-
-
 9.บ้านท่าเรือ
-
 เทศบาลศรีสุนทร
-
-
-
-
 10.บ้านทุ่งคา
-
 เทศบาลตำบลรัษฎา
-
-
-
-
 11.บ้านบางคู
-
 อบต.เกาะแก้ว
-
-
-
-
 12.บ้านบางทอง
-
 เมืองกะทู้
-
-
-
-
 13.บ้านบางเทา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
-
-
-
-
 14.บ้านบางโรง
-
 เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
-
-
 15.บ้านป่าครองชีพ
-
 อบต.เทพกระษัตรี
-
-
-
-
 16.บ้านป่าคลอก
-
 เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
-
-
 17.บ้านพรุจำปา
-
 เทพกระษัตรี
-
-
-
-
 18.บ้านพารา
-
 เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
-
-
 19.บ้านม่าหนิก
-
 เทศบาลศรีสุนทร
-
-
-
-
 20.บ้านลิพอน
-
 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
-
-
-
-
 21.บ้านสะปำ
-
 เกาะแก้ว
-
-
-
-
 22.บ้านสาคู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
-
-
-
-
 23.บ้านหมากปรก
-
 ไม้ขาว
-
-
-
-
 24.บ้านอ่าวน้ำบ่อ
-
 เทศบาลตำบลวิชิต
-
-
-
-
 25.บ้านอ่าวปอ
-
 ตำบลป่าคลอก
-
-
-
-
 26.บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
-
 เทศบาลเชิงทะเล
-
-
-
-
 27.บ้านแหลมทราย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
-
-
-
-
 28.บ้านโคกวัดใหม่
-
 เทพกระษัตรี
-
-
-
-
 29.บ้านในทอน
-
 ภูเก็ต
-
-
-
-
 30.วัดมงคลวราราม
-
 สาคู
-
-
-
-
 31.วัดลัฎฐิวนาราม
-
 เทศบาลตำบลฉลอง
-
-
-
-
 32.วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
-
 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
-
-
-
-
 33.วัดสว่างอารมณ์
-
 เทศบาลตำบลราไวย์
-
-
-
-
 34.วัดสุวรรณคีรีวงก์
-
 เมืองป่าตอง
-
-
-
-
 35.วัดสุวรรณคีรีเขต
-
 เทศบาลตำบลกะรน
-
-
-
-
 36.วัดเก็ตโฮ่
-
 เทศบาลตำบลกะทู้
-
-
-
-
 37.วัดเทพกระษัตรี
-
 อบต.เทพกระษัตรี
-
-
-
-
 38.วัดเทพนิมิตร
-
 เทศบาลตำบลวิชิต
-
-
-
-
-
 39.วัดเมืองใหม่
-
 เทพกระษัตรี
-
-
-
-
 40.วิชิตสงคราม
-
 ตำบลวิชิต
-
-
-
-
 41.สิทธิ์สุนทรบำรุง
-
 เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
-
-
 42.หงษ์หยกบำรุง
-
 อบต.ไม้ขาว
-
-
-
-
 43.อนุบาลภูเก็ต
-
 เทศบาลนครภูเก็ต
-
-
-
-
 44.เกาะนาคา
-
 เทศบาลบ้านป่าคลอก
-
-
-
-
 45.เกาะมะพร้าว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
-
-
-
-
 46.เกาะสิเหร่
-
 เทศบาลตำบลรัษฎา
-
-
-
-
 47.เกาะโหลน
-
 เทศบาลตำบลราไวย์
-
-
-
-
 48.แหลมพันวา
-
 เทศบาลตำบลวิชิต
-
-
-
-
 49.ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
-
 เทศบาลเมืองกะทู้
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net