โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.พังงา
จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.21
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. นิคมสร้างตนเอง 1
-
 ทุ่งมะพร้าว
-
-
-
-
 2. บ้านช่องหลาด
-
 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
-
-
 3. บ้านทับช้าง
-
 อบต.แม่นางขาว
-
-
-
-
 4. วัดสุวรรณคูหา
-
 อบต.กระโสม
-
-
-
-
 5. วัดอินทนิน
-
 อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
-
-
 6. เกาะหมากน้อย
-
 อบต.เกาะปันหยี
-
-
-
-
 7.กะปง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
-
-
-
-
 8.คุระบุรี
-
 เทศบาลตำบลคุระบุรี
-
-
-
-
 9.ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
-
-
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง 2
-
 ลำภี
-
-
-
-
 11.บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
-
 เทศบาลตำบลกระโสม
-
-
-
-
 12.บ้านกลาง
-
 ตำบลบางเตย
-
-
-
-
 13.บ้านกะปง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
-
-
-
-
 14.บ้านกะไหล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
-
-
-
-
 15.บ้านคลองดินเหนียว
-
 เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
-
-
 16.บ้านคลองบอน
-
 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
-
-
 17.บ้านคลองเคียน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
-
-
 18.บ้านคลองเหีย
-
 ตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
-
-
 19.บ้านคลองไส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
-
-
 20.บ้านควน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
-
-
-
-
 21.บ้านควนแรด
-
 อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
-
-
 22.บ้านคอกช้าง
-
 อบต.บางเหรียง
-
-
-
-
 23.บ้านคุรอด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
-
-
-
-
 24.บ้านคุระ
-
 เทศบาลตำบลคุระบุรี
-
-
-
-
 25.บ้านช้างเชื่อ
-
 อบต.เหล
-
-
-
-
 26.บ้านดอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
-
-
-
-
 27.บ้านตากแดด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
-
-
-
-
 28.บ้านตำหนัง
-
 อบต.บางวัน
-
-
-
-
 29.บ้านติเตะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
-
-
 30.บ้านถ้ำทองหลาง
-
 อบต.ทับปุด
-
-
-
-
 31.บ้านทองหลาง
-
 หล่อยูง
-
-
-
-
 32.บ้านท่าจูด
-
 เทศบาลตำบลบางนายสี
-
-
-
-
 33.บ้านท่าดินแดง
-
 ลำแก่น
-
-
-
-
 34.บ้านท่านุ่น
-
 อบต.โคกกลอย
-
-
-
-
 35.บ้านท่าปากแหว่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
-
-
-
-
 36.บ้านท่าสนุก
-
 มะรุ่ย
-
-
-
-
 37.บ้านท่าหัน
-
 รมณีย์
-
-
-
-
 38.บ้านท่าเขา
-
 อบต.เกาะยาวน้อย
-
-
-
-
 39.บ้านท่าเรือ
-
 ตำบลพรุใน
-
-
-
-
 40.บ้านทุ่งดอน
-
 บางทอง
-
-
-
-
 41.บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
-
 แม่นางขาว
-
-
-
-
 42.บ้านทุ่งละออง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
-
-
-
-
 43.บ้านทุ่งเจดีย์
-
 เมืองพังงา
-
-
-
-
 44.บ้านทุ่งไทรงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด
-
-
-
-
 45.บ้านนอกนา
-
 อบต.เกาะคอเขา
-
-
-
-
 46.บ้านนาแฝก
-
 นาเตย
-
-
-
-
 47.บ้านน้ำจืด
-
 เกาะยาวน้อย
-
-
-
-
 48.บ้านน้ำเค็ม
-
 บางม่วง
-
-
-
-
 49.บ้านบ่อดาน
-
 อบต.นาเตย
-
-
-
-
 50.บ้านบ่อแสน
-
 อบต. บ่อแสน
-
-
-
-
 51.บ้านบากัน
-
 หล่อยูง
-
-
-
-
 52.บ้านบางกรัก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
-
-
-
-
 53.บ้านบางกัน
-
 ทุ่งคาโงก
-
-
-
-
 54.บ้านบางครั่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
-
-
-
-
 55.บ้านบางคลี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
-
-
-
-
 56.บ้านบางจัน
-
 อบต. หล่อยูง
-
-
-
-
 57.บ้านบางด้ง
-
 บางนายสี
-
-
-
-
 58.บ้านบางติบ
-
 อบต.บางวัน
-
-
-
-
 59.บ้านบางทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง
-
-
-
-
 60.บ้านบางนายสี
-
 ตำบลบางนายสี
-
-
-
-
 61.บ้านบางมรวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
-
-
-
-
 62.บ้านบางม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
-
-
-
-
 63.บ้านบางวัน
-
 อบต.บางวัน
-
-
-
-
 64.บ้านบางหลาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่
-
-
-
-
 65.บ้านบางหว้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
-
-
-
-
 66.บ้านบางเนียง
-
 เทศบาลตำบลคึกคัก
-
-
-
-
 67.บ้านบางแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ
-
-
-
-
 68.บ้านบางใหญ่
-
 เทศบาลตำบลบางนายสี
-
-
-
-
 69.บ้านปากคลอง
-
 อบต.รมณีย์
-
-
-
-
 70.บ้านปากถัก
-
 เทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง
-
-
-
-
 71.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
-
 อบต.ท่านา
-
-
-
-
 72.บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
-
 เทศบาลตำบลคึกคัก
-
-
-
-
 73.บ้านป่ายาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
-
-
-
-
 74.บ้านฝ่ายท่า
-
 อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
-
-
 75.บ้านพรุใน
-
 เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
-
-
 76.บ้านพอแดง
-
 ท้ายเหมือง
-
-
-
-
 77.บ้านย่านสะบ้า
-
 อบต.คลองเคียน
-
-
-
-
 78.บ้านย่าหมี
-
 ตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
-
-
 79.บ้านรมณีย์
-
 อบต.รมณีย์
-
-
-
-
 80.บ้านริมทะเล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย
-
-
-
-
 81.บ้านลำวะ
-
 อบต.ตำบลถ้ำ
-
-
-
-
 82.บ้านลำแก่น
-
 เทศบาลตำบลลำแก่น
-
-
-
-
 83.บ้านสวนใหม่
-
 อบต.คุระบุรี
-
-
-
-
 84.บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
-
 คุระ
-
-
-
-
 85.บ้านห้วยทราย
-
 นาเตย
-
-
-
-
 86.บ้านหินร่ม
-
 อบต.คลองเคียน
-
-
-
-
 87.บ้านหินลาด
-
 อบต.คุระ
-
-
-
-
 88.บ้านอ่าวมะขาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
-
-
 89.บ้านเกาะกลาง
-
 อบต.กะไหล
-
-
-
-
 90.บ้านเกาะนก
-
 อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
-
-
 91.บ้านเขาน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
-
-
-
-
 92.บ้านเขาปิหลาย
-
 อบต.โคกกลอย
-
-
-
-
 93.บ้านเขาเฒ่า
-
 บางเตย
-
-
-
-
 94.บ้านเขาเปาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
-
-
-
-
 95.บ้านเจ้าขรัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
-
-
 96.บ้านเตรียม
-
 อบต.คุระ
-
-
-
-
 97.บ้านแหลมหิน
-
 หล่อยูง
-
-
-
-
 98.บ้านโคกยาง
-
 เทศบาลตำบลบางนายสี
-
-
-
-
 99.บ้านในวัง
-
 ทับปุด
-
-
-
-
 100.บ้านในหยง
-
 อบต.หล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
-
-
-
-
 101.บ้านในไร่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
-
-
-
-
 102.บ้านใหญ่
-
 บางทอง
-
-
-
-
 103.บุญสูงอุปถัมภ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา
-
-
-
-
 104.พระราชทานทับละมุ
-
 เทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
-
-
-
-
 105.วัดคมนียเขต
-
 เทศบาลตำบลคึกคัก
-
-
-
-
 106.วัดชนาธิการาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
-
-
-
-
 107.วัดช้างนอน
-
 อบต.ลำภี
-
-
-
-
 108.วัดดิตถาราม
-
 ท่าอยู่
-
-
-
-
 109.วัดตรัยรัตนากร
-
 อบต.ถ้ำ
-
-
-
-
 110.วัดนากลางมิตรภาพที่ 163
-
 อบต.หล่อยูง
-
-
-
-
 111.วัดนารายณิการาม
-
 เหล
-
-
-
-
 112.วัดนิโครธคุณากร
-
 อบต.มะรุ่ย
-
-
-
-
 113.วัดนิโครธาราม
-
 เทศบาลทับปุด
-
-
-
-
 114.วัดประชาธิการาม
-
 อบต.ตำบลนาเตย
-
-
-
-
 115.วัดประชุมศึกษา
-
 อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
-
-
 116.วัดปัจจันตคาม
-
 อบต.ทุ่งคาโงก
-
-
-
-
 117.วัดปัตติการาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
-
-
-
-
 118.วัดราษฎร์สโมสร
-
 อบต.ถ้ำ
-
-
-
-
 119.วัดราษฎร์อุปถัมภ์
-
 บางเหรียง
-
-
-
-
 120.วัดศรีรัตนาราม
-
 อบต.กะไหล
-
-
-
-
 121.วัดสองแพรก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
-
-
-
-
 122.วัดสุวรรณาวาส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง
-
-
-
-
 123.วัดเหมืองประชาราม
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา
-
-
-
-
 124.วัดโคกสวย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
-
-
-
-
 125.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
-
 โคกกลอย
-
-
-
-
 126.อนุบาลทับปุด
-
 ทับปุด
-
-
-
-
 127.อนุบาลพังงา
-
 ถ้ำน้ำผุด
-
-
-
-
 128.อ่าวกะพ้อ
-
 เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
-
-
 129.อ่าวมะม่วง
-
 เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
-
-
 130.เกาะปันหยี
-
 อบต.เกาะปันหยี
-
-
-
-
 131.เกาะยาว
-
 เทศบาลตำบลเกาะยาว
-
-
-
-
 132.เกาะเคี่ยม
-
 เทศบาลตำบลบางเตย
-
-
-
-
 133.เกาะไม้ไผ่
-
 อบต.เกาะปันหยี
-
-
-
-
 134.เกียรติประชา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
-
-
-
-
 135.เมืองพังงา
-
 นบปริง
-
-
-
-
 136.ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net