โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
-
 นิคมกระเสียว
-
-
-
-
 2. บ้านวังยาว
-
 วังยาว
-
-
-
-
 3.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
-
 อบต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง
-
-
-
-
 4.บ้านกกเชียง
-
 อบต.ห้วยขมิ้น
-
-
-
-
 5.บ้านกล้วย
-
 วังยาว
-
-
-
-
 6.บ้านดงเชือก
-
 แจงงาม
-
-
-
-
 7.บ้านดงเสลา
-
 องค์พระ
-
-
-
-
 8.บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา
-
 อบต.องค์พระ
-
-
-
-
 9.บ้านทับกระดาษ
-
 นิคมกระเสียว
-
-
-
-
 10.บ้านทับละคร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
-
-
-
-
 11.บ้านทัพตาแทน
-
 อบต. ทัพหลวง
-
-
-
-
 12.บ้านทัพหลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
-
-
-
-
 13.บ้านทุ่งนาตาปิ่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
-
-
-
-
 14.บ้านทุ่งมะกอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
-
-
-
-
 15.บ้านทุ่งหนองแก้ว
-
 อบต.ทัพหลวง
-
-
-
-
 16.บ้านทุ่งใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
-
-
-
-
 17.บ้านปากดง
-
 อบต.หัวเขา
-
-
-
-
 18.บ้านพุน้ำร้อน
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 19.บ้านพุบ่องป่าขี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
-
-
-
-
 20.บ้านมาบพะยอม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร
-
-
-
-
 21.บ้านรังงาม
-
 อบต. วังคัน
-
-
-
-
 22.บ้านราษฎร์บำรุง
-
 อบต.หนองขาม
-
-
-
-
 23.บ้านละว้าวังควาย
-
 อบตวังยาว
-
-
-
-
 24.บ้านลาด
-
 อบต.บ่อกรุ
-
-
-
-
 25.บ้านวังน้ำเขียว
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 26.บ้านสระบัวก่ำ
-
 หนองมะค่าโมง
-
-
-
-
 27.บ้านสระเตย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
-
-
-
-
 28.บ้านหนองกระดี่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว
-
-
-
-
 29.บ้านหนองกระถิน
-
 อบต.ทัพหลวง
-
-
-
-
 30.บ้านหนองขาม
-
 อบต.หนองขาม
-
-
-
-
 31.บ้านหนองจิกยาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
-
-
-
-
 32.บ้านหนองตาแก้ว
-
 โคกช้าง
-
-
-
-
 33.บ้านหนองนา
-
 หนองกระทุ่ม
-
-
-
-
 34.บ้านหนองบัวทอง
-
 กระเสียว
-
-
-
-
 35.บ้านหนองผือ
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 36.บ้านหนองยาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
-
-
-
-
 37.บ้านหนองราชวัตร
-
 อบต.หนองราชวัตร
-
-
-
-
 38.บ้านหนองสำโรง
-
 อบต.หนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 39.บ้านหนองห้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
-
-
-
-
 40.บ้านหนองหิน
-
 ตำบลหนองกระทุ่ม
-
-
-
-
 41.บ้านหนองอิงพิง
-
 ตำบลหนองกระทุ่ม
-
-
-
-
 42.บ้านหนองอุโลก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
-
-
-
-
 43.บ้านหนองแขม
-
 อบต. ย่านยาว
-
-
-
-
 44.บ้านหนองแหน
-
 ตำบลหนองขาม อำเภหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
-
-
-
-
 45.บ้านหนองโก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 46.บ้านห้วยหินดำ
-
 วังยาว
-
-
-
-
 47.บ้านเขาดิน
-
 อบต.นางบวช
-
-
-
-
 48.บ้านแจงงาม
-
 แจงงาม
-
-
-
-
 49.บ้านแหลมสะแก
-
 เทศบาลตำบลเดิมบาง
-
-
-
-
 50.บ้านโป่งคอม
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 51.บ้านใหม่กิโล 8
-
 อบต.หนองมะค่าโมง
-
-
-
-
 52.บ้านใหม่ไร่อ้อย
-
 หนองโพธิ์
-
-
-
-
 53.บ้านไผ่สีทอง
-
 องค์พระ
-
-
-
-
 54.พัฒนาปากน้ำ
-
 เทศบาลตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 55.วัดกกตาด
-
 อบต.ห้วยขมิ้น
-
-
-
-
 56.วัดกกเต็น
-
 อบต.ห้วยขมิ้น
-
-
-
-
 57.วัดกร่างสามยอด
-
 เขาดิน
-
-
-
-
 58.วัดกาบบัว
-
 ตำบลเขาดิน
-
-
-
-
 59.วัดกำมะเชียร
-
 เทศบาลตำบลเขาพระ
-
-
-
-
 60.วัดกุ่มโคก
-
 เทศบาลตำบลทุ่งคลี
-
-
-
-
 61.วัดคลองขอม
-
 เทศบาลตำบลสามชุก
-
-
-
-
 62.วัดคอกช้าง
-
 องค์พระ
-
-
-
-
 63.วัดคูเมือง
-
 เทศบาลตำบลทุ่งคลี
-
-
-
-
 64.วัดฉวาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
-
-
-
-
 65.วัดดงพิกุล
-
 อบต.ยางนอน
-
-
-
-
 66.วัดดอนตาล
-
 หัวนา
-
-
-
-
 67.วัดดอนประดู่
-
 อบต.ด่านช้าง
-
-
-
-
 68.วัดดอนสำโรง
-
 อบต.หนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 69.วัดดอนไร่
-
 อบต.หนองสะเดา
-
-
-
-
 70.วัดด่านช้าง
-
 เทศบาลด่านช้าง
-
-
-
-
 71.วัดทับผึ้งน้อย
-
 อบต.วังคัน
-
-
-
-
 72.วัดท่าทอง
-
 ตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 73.วัดท่ามะนาว
-
 อบต.ยางนอน
-
-
-
-
 74.วัดท่าเตียน
-
 เทศบาลตำบลเดิมบาง
-
-
-
-
 75.วัดทุ่งกฐิน
-
 ตำบลบ่อกรุ
-
-
-
-
 76.วัดทุ่งแฝก
-
 อบต.วังลึก
-
-
-
-
 77.วัดนางบวช
-
 เทศบาลตำบลนางบวช
-
-
-
-
 78.วัดนางพิมพ์
-
 อบต.วังลึก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
-
-
-
-
 79.วัดน้ำพุ
-
 อบต.หัวเขา
-
-
-
-
 80.วัดบ่อกรุ
-
 บ่อกรุ
-
-
-
-
 81.วัดบัลลังก์
-
 หนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 82.วัดบางขวาก
-
 เทศบาลตำบลสามชุก
-
-
-
-
 83.วัดบ้านทึง
-
 เมืองสามชุก
-
-
-
-
 84.วัดบ้านสระ
-
 อบต.บ้านสระ
-
-
-
-
 85.วัดประชุมสงฆ์
-
 เทศบาลตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 86.วัดปากดงท่าศาล
-
 ตำบลเขาดิน
-
-
-
-
 87.วัดปากน้ำ
-
 ตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 88.วัดป่าสะแก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
-
-
-
-
 89.วัดยางนอน
-
 ยางนอน
-
-
-
-
 90.วัดลาดสิงห์
-
 อบต.บ้านสระ
-
-
-
-
 91.วัดลำพันบอง
-
 หนองโพธิ์
-
-
-
-
 92.วัดวังกุลา
-
 อบต.เขาพระ
-
-
-
-
 93.วัดวังคัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
-
-
-
-
 94.วัดวังจิก
-
 วังลึก
-
-
-
-
 95.วัดวังสำเภาล่ม
-
 เทศบาลตำบลนางบวช
-
-
-
-
 96.วัดวังหว้า
-
 อบต.ย่านยาว
-
-
-
-
 97.วัดวังหิน
-
 อบต.ย่านยาว
-
-
-
-
 98.วัดวุ้งสุทธาวาส
-
 เทศบาลตำบลทุ่งคลี
-
-
-
-
 99.วัดสามชุก
-
 เทศบาลตำบลสามชุก
-
-
-
-
 100.วัดสามัคคีธรรม
-
 หนองโพธิ์
-
-
-
-
 101.วัดสามเอก
-
 โคกช้าง
-
-
-
-
 102.วัดสุวรรณตะไล
-
 อบต.หนองสะเดา
-
-
-
-
 103.วัดหนองกรด
-
 โคกช้าง
-
-
-
-
 104.วัดหนองกระทุ่ม
-
 ตำบลหนองกระทุ่ม
-
-
-
-
 105.วัดหนองทราย
-
 อบต.หนองราชวัตร
-
-
-
-
 106.วัดหนองผักนาก
-
 หนองผักนาก
-
-
-
-
 107.วัดหนองสะเดา
-
 อบต.หนองสะเดา
-
-
-
-
 108.วัดหนองสังข์ทอง
-
 อบต.หนองผักนาก
-
-
-
-
 109.วัดหนองเปาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
-
-
-
-
 110.วัดหนองโรง
-
 อบต. หนองผักนาก
-
-
-
-
 111.วัดหนองไผ่
-
 อบต.หนองผักนาก
-
-
-
-
 112.วัดหัวนา
-
 หัวนา
-
-
-
-
 113.วัดหัวเขา
-
 หัวเขา
-
-
-
-
 114.วัดอู่ตะเภา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
-
-
-
-
 115.วัดเขาพระ
-
 อบต.เขาพระ
-
-
-
-
 116.วัดเดิมบาง
-
 เทศบาลตำบลเดิมบาง
-
-
-
-
 117.วัดเนินมหาเชษฐ
-
 หนองสะเดา
-
-
-
-
 118.วัดโคกพระ
-
 แจงงาม
-
-
-
-
 119.วัดโคกหม้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
-
-
-
-
 120.วัดโป่งแดง
-
 หนองผักนาก
-
-
-
-
 121.วัดใหม่สระพลอย
-
 บ้านสระ
-
-
-
-
 122.วัดไทร
-
 หัวเขา
-
-
-
-
 123.สวนป่าองค์พระ
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 124.อนุบาลด่านช้าง
-
 เทศบาลตำบลด่านช้าง
-
-
-
-
 125.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
-
 เทศบาลสามชุก
-
-
-
-
 126.อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
-
 หนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 127.อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
-
 เขาพระ
-
-
-
-
 128.ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
-
 อบต.หนองมะค่าโมง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net