โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.กระบี่
จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 168 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองท่อมมิตรภาพที่160
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
-
-
-
-
 2.คลองพน
-
 เทศบาลตำบลคลองพน
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านทุ่ง
-
 เขาคราม
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านศาลาด่าน
-
 อบต.ศาลาด่าน
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
-
 เทศบาลอ่าวลึกใต้
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านเขากลม
-
 อบต.หนองทะเล
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดนาเหนือ
-
 อบต.นาเหนือ
-
-
-
-
 8.ชุมชนวัดหาดถั่ว
-
 เทศบาลตำบลปลายพระยา
-
-
-
-
 9.ทุ่งต้นปีก
-
 อบต.เขาคราม
-
-
-
-
 10.ทุ่งพะยอม
-
 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
-
-
-
-
 11.บ้านกลางมิตรภาพที่44
-
 อบต.บ้านกลาง
-
-
-
-
 12.บ้านกอตง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 13.บ้านคลองกำ
-
 คลองประสงค์
-
-
-
-
 14.บ้านคลองชะมวง
-
 อบต.พรุดินนา
-
-
-
-
 15.บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
-
-
-
-
 16.บ้านคลองท่อมเหนือ
-
 คลองท่อมเหนือ
-
-
-
-
 17.บ้านคลองนิน
-
 อบต.เกาะลันตาใหญ่
-
- -
-
- -
 18.บ้านคลองประสงค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
-
-
-
-
 19.บ้านคลองปัญญา
-
 เขาเขน
-
-
-
-
 20.บ้านคลองปิ้ง
-
 เทศบาลคลองพนพัฒนา
-
-
-
-
 21.บ้านคลองพระยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
-
-
 22.บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
-
-
 23.บ้านคลองม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
-
-
-
-
 24.บ้านคลองยวน
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 25.บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
-
 คลองยา
-
-
-
-
 26.บ้านคลองยาง
-
 อบต.คลองยาง
-
-
-
-
 27.บ้านคลองย่าหนัด
-
 เกาะกลาง
-
-
-
-
 28.บ้านคลองรั้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชั่น
-
-
-
-
-
 29.บ้านคลองหมาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
-
-
-
-
-
 30.บ้านคลองหวายเล็ก
-
 คลองขนาน
-
-
-
-
 31.บ้านคลองหิน(อ่าวลึก)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 32.บ้านคลองหิน(เกาะลันตา)
-
 เกาะลันตาใหญ่
-
-
-
-
 33.บ้านคลองเขม้า
-
 อบต.คลองเขม้า
-
-
-
-
 34.บ้านคลองเตาะ
-
 อบต.เกาะศรีบอยา
-
-
-
-
 35.บ้านคลองแรด(คลองท่อม)
-
 คลองพนพัฒนา
-
-
-
-
 36.บ้านคลองแรด(อ่าวลึก)
-
 อบต.แหลมสัก
-
- -
-
- -
 37.บ้านคลองแห้ง
-
 อบต.อ่าวนาง
-
-
-
-
 38.บ้านคลองโตนด
-
 อบต.เกาะลันตาน้อย
-
-
-
-
 39.บ้านคลองใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
-
-
-
-
-
 40.บ้านคลองไคร
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 41.บ้านควน
-
 คลองขนาน
-
-
-
-
 42.บ้านควนกลาง
-
 อบต.สินปุน
-
-
-
-
 43.บ้านควนต่อ
-
 อบต.คลองเขม้า
-
-
-
-
 44.บ้านควนนกหว้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 45.บ้านควนม่วง
-
 เขาดิน
-
-
-
-
 46.บ้านควนเกาะจันทร์
-
 อบต.โคกยาง
-
-
-
-
 47.บ้านควนแดง
-
 อบต.ดินอุดม
-
- -
-
- -
 48.บ้านควนโอ
-
 อ่าวลึกน้อย
-
-
-
-
 49.บ้านควนใต้
-
 ห้วยน้ำขาว
-
-
-
-
 50.บ้านช่องไม้ดำ
-
 อบต คลองหิน
-
- -
-
- -
 51.บ้านดินนา
-
 คลองพนพัฒนา
-
-
-
-
-
 52.บ้านดินแดง
-
 อบต.ดินแดง
-
- -
-
- -
 53.บ้านดินแดงน้อย
-
 อบต.หนองทะเล
-
-
-
-
 54.บ้านตลิ่งชัน
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
-
 55.บ้านติงไหร
-
 เกาะศรีบอยา
-
-
-
-
 56.บ้านถ้ำเสือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 57.บ้านถ้ำโกบ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 58.บ้านทรายขาว
-
 ทรายขาว
-
- -
-
- -
 59.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
-
-
-
 60.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
-
 ปลายพระยา
-
- -
-
- -
 61.บ้านทับปริก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 62.บ้านทับพล
-
 เทศบาลตำบลเขาพนม
-
-
-
-
 63.บ้านทับไทร
-
 อบต.พรุดินนา
-
-
-
-
 64.บ้านท่านุ่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
-
-
-
-
 65.บ้านท่าประดู่
-
 ห้วยน้ำขาว
-
-
-
-
 66.บ้านท่ามะพร้าว
-
 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-
-
-
-
 67.บ้านท่ายาง
-
 อบต คลองขนาน
-
-
-
-
-
 68.บ้านทุ่ง
-
 อ่าวลึกเหนือ
-
-
-
-
 69.บ้านทุ่งครก
-
 เทศบาลคลองพนพัฒนา
-
-
-
-
 70.บ้านทุ่งคา
-
 เทศบาลตำบลทรายขาว
-
-
-
-
 71.บ้านทุ่งนุ้ย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
-
-
-
-
 72.บ้านทุ่งประสาน
-
 อบต.ตำบลปกาสัย ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
-
-
-
-
 73.บ้านทุ่งปรือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว
-
-
-
-
 74.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
-
 เกาะลันตาน้อย
-
-
-
-
 75.บ้านทุ่งสาคร
-
 อบต.ปกาสัย
-
-
-
-
 76.บ้านทุ่งสูง
-
 อบต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก
-
-
-
-
 77.บ้านทุ่งหยีเพ็ง
-
 อบต.ศาลาด่าน
-
-
-
-
-
 78.บ้านทุ่งเสม็ด
-
 อบต.ห้วยน้ำขาว
-
-
-
-
 79.บ้านนางรอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
-
-
-
-
-
 80.บ้านนาทุ่งกลาง
-
 เกาะกลาง
-
-
-
-
 81.บ้านนานอก
-
 กระบี่น้อย
-
-
-
-
 82.บ้านนาปง
-
 อบต.ห้วยยูง
-
-
-
-
 83.บ้านนาพรุ
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลลำทับ
-
-
-
-
 84.บ้านนาวง
-
 คลองเขม้า
-
- -
-
- -
 85.บ้านนาออก
-
 อบตเหนือคลอง
-
-
-
-
 86.บ้านนาเทา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน
-
-
-
-
 87.บ้านน้ำจาน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 88.บ้านน้ำร้อน
-
 อบต.ห้วยน้ำขาว
-
-
-
-
 89.บ้านบกห้อง
-
 ห้วยยูง
-
-
-
-
 90.บ้านบกเก้าห้อง
-
 อบต.คีรีวง
-
-
-
-
 91.บ้านบ่อมะม่วง
-
 เทศบาลตำบลทรายขาว
-
-
-
-
 92.บ้านบากัน
-
 อ่าวลึกน้อย
-
-
-
-
 93.บ้านบางขนุน
-
 อบต. คลองประสงค์
-
-
-
-
-
 94.บ้านบางคราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
-
-
-
-
 95.บ้านบางหอย
-
 อบต.เขาต่อ
-
-
-
-
 96.บ้านบางเจริญ
-
 อบต.นาเหนือ
-
-
-
-
-
 97.บ้านบางเตียว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
-
-
-
-
 98.บ้านบางเหรียง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 99.บ้านบางเหียน
-
 เทศบาลตำบลปลายพระยา
-
-
-
-
 100.บ้านบางโสก
-
 เขาต่อ
-
- -
-
- -
 101.บ้านปากคลอง
-
 อบต.เกาะกลาง
-
-
-
-
 102.บ้านปากหยา
- -
 อบต.ปลายพระยา
-
- -
-
- -
 103.บ้านปากหรา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
-
-
 104.บ้านพระแอะ
-
 อบต.ศาลาด่าน
-
-
-
-
 105.บ้านพรุดินนา
-
 อบต.พรุดินนา
-
-
-
-
 106.บ้านพรุพี
-
 ทรายขาว
-
- -
-
- -
 107.บ้านพรุเตย
-
 อบต.เพหลา
-
-
-
-
 108.บ้านมะม่วงเอน
-
 สินปุน
-
-
-
-
 109.บ้านย่านอุดม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
-
- -
-
- -
 110.บ้านร่าปู
-
 อบต.เกาะกลางคลองยาง
-
-
-
-
 111.บ้านร่าหมาด
-
 อบต.เกาะกลาง
-
-
-
-
 112.บ้านลำทับ
-
 เทศบาลตำบลลำทับ
-
-
-
-
 113.บ้านลิกี
-
 อบต.เกาะกลาง
-
- -
-
- -
 114.บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
-
-
 115.บ้านศาลาพระม่วง
-
 องศ์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
-
-
-
-
 116.บ้านสะพานพน
-
 อบต.ทุ่งไทรทอง
-
-
-
-
 117.บ้านสังกาอู้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
-
-
-
-
 118.บ้านหนองกก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
-
- -
-
- -
 119.บ้านหนองจิก
-
 เขาคราม
-
-
-
-
 120.บ้านหนองจูด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
-
- -
-
- -
-
 121.บ้านหนองทะเล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
-
-
-
-
 122.บ้านหนองน้ำแดง
-
 อบต.เขาพนม
-
-
-
-
-
 123.บ้านหนองหลุมพอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 124.บ้านหลังสอด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
-
-
-
-
-
 125.บ้านหลังโสด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
-
-
-
-
 126.บ้านห้วยน้ำขาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
-
-
-
-
 127.บ้านห้วยน้ำแก้ว
-
 อ.บ.ต หน้าเขา
-
- -
-
- -
 128.บ้านห้วยปริศนา
-
 อบต.อ่าวลึกใต้
-
-
-
-
 129.บ้านห้วยพลูหนัง
-
 ตำบลทรายขาว
-
-
-
-
 130.บ้านห้วยยูง
-
 ห้วยยูง
-
- -
-
- -
 131.บ้านห้วยลึก
-
 เทศบาลตำบลทรายขาว
-
-
-
-
 132.บ้านห้วยสาร
-
 สินปุน
-
-
-
-
-
 133.บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
-
 อบต.สินปุน
-
-
-
-
 134.บ้านห้วยเสียด
-
 เทศบาลตำบลเขาพนม
-
-
-
-
 135.บ้านหว่างคลอง
-
 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
-
-
-
-
 136.บ้านหาดยาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
-
-
-
 137.บ้านหินลูกช้าง
-
 โคกหาร
-
-
-
-
 138.บ้านหินเพิง
-
 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-
-
-
-
 139.บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
-
 เทศบาลคลองพนพัฒนา
-
-
-
-
 140.บ้านอ่าวนาง
-
 อบต.อ่าวนาง
-
-
-
-
-
 141.บ้านอ่าวน้ำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
-
- -
-
- -
 142.บ้านอ่าวน้ำเมา
-
 อบต.ไสไทย
-
-
-
-
 143.บ้านอ่าวลึกน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
-
- -
-
- -
 144.บ้านเกาะกลาง
-
 อบต.คลองประสงค์
-
-
-
-
 145.บ้านเกาะจำ
-
 อบต.เกาะศรีบอยา
-
-
-
-
 146.บ้านเกาะปอ
-
 อบต.เกาะลันตาใหญ่
-
-
-
-
 147.บ้านเกาะปู
-
 เกาะศรีบอยา
-
-
-
-
 148.บ้านเกาะศรีบอยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
-
- -
-
- -
 149.บ้านเกาะฮั่ง
-
 เกาะศรีบอยา
-
-
-
-
 150.บ้านเกาะไทร
- -
 ทุ่งไทรทอง
- -
- -
- -
- -
-
 151.บ้านเกาะไทร(เหนือคลอง)
-
 อบต.ปกาสัย
-
-
-
-
 152.บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 153.บ้านเขางาม
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 154.บ้านเขาดิน
-
 หน้าเขา
-
-
-
-
 155.บ้านเขาดินประชาพัฒน์
-
 อบต.ดินอุดม
-
- -
-
- -
 156.บ้านเขาตั้ง
-
 ตำบลกระบี่น้อย
-
-
-
-
 157.บ้านเขาทอง
-
 เขาทอง
-
- -
-
- -
 158.บ้านเขาฝาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
-
-
-
-
 159.บ้านเขาพนม
-
 เขาพนม
-
- -
-
- -
 160.บ้านเขาล่อม
-
 อบต.เขาใหญ่
-
-
-
-
-
 161.บ้านเขาสามหน่วย
-
 อบต.พรุดินนา
-
-
-
-
 162.บ้านเขาเทียมป่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 163.บ้านเขาแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
-
-
-
-
 164.บ้านเจ๊ะหลี
-
 อบต.เกาะลันตาใหญ่
-
- -
-
- -
 165.บ้านเสม็ดจวน
-
 ดินอุดม
-
- -
-
- -
 166.บ้านเหนือ
-
 คลองท่อมใต้
-
-
-
-
 167.บ้านแชงเปิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
-
- -
-
- -
 168.บ้านแหลมกรวด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
-
-
-
-
-
 169.บ้านแหลมตง
-
 อบต.อ่าวนาง
-
-
-
-
 170.บ้านแหลมสัก
-
 เทศบาลตำบลแหลมสัก
-
-
-
-
 171.บ้านแหลมโพธิ์
-
 ไสยไทย
-
-
-
-
 172.บ้านโคกกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว
-
-
-
-
 173.บ้านโคกคา
-
 อบต.สินปุน
-
-
-
-
 174.บ้านโคกยอ
-
 อบต.เขาต่อ
-
-
-
-
-
 175.บ้านโคกยูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
-
-
-
-
 176.บ้านโคกหาร
-
 อบต.โคกหาร
-
- -
-
- -
 177.บ้านโละใหญ่
-
 อบต.เกาะลันตาน้อย
-
-
-
-
 178.บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
-
 ทับปริก
-
- -
-
- -
 179.บ้านในยวน
-
 อบต.อ่าวลึกเหนือ
-
-
-
-
 180.บ้านไร่พัฒนา
-
 อบต.ลำทับ
-
-
-
-
 181.บ้านไร่ใหญ่
-
 อบต.เหนือคลอง
-
-
-
-
 182.บ้านไสโป๊ะ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 183.บ้านไหนหนัง
-
 อบต.เขาคราม
-
-
-
-
 184.พระราชทานบ้านเกาะพีพี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
-
-
-
-
 185.ราชประชานุเคราะห์ ๑
-
 เทศบาลตำบลเหนือคลอง
-
-
-
-
 186.ราชประชานุเคราะห์2
-
 โคกยาง
-
- -
-
- -
 187.วัดช่องแบก
-
 อบต.เขาเขน
-
-
-
-
 188.วัดธรรมาวุธสรณาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลปกาสัย
-
-
-
-
 189.วัดนทีมุขาราม
-
 อบต.ปลายพระยา
-
-
-
-
 190.วัดบางเหลียว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
-
-
-
-
 191.วัดบางโทง
-
 นาเหนือ
-
-
-
-
 192.วัดบ้านนา
-
 อบต.เขาต่อ
-
-
-
-
-
 193.วัดพรุเตียว
-
 อบต.พรุเตียว
-
-
-
-
 194.วัดภูมิบรรพต
-
 อบต.เขาดิน
-
-
-
-
 195.วัดสถิตโพธาราม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 196.วัดห้วยโต้
-
 
- -
- -
- -
- -
-
 197.วัดเกาะลันตา
-
 เทศบาลเกาะลันตาใหญ่
-
-
-
-
 198.วัดเขาต่อ
-
 เขาต่อ
-
-
-
-
 199.วัดโคกยาง
-
 โคกยาง
-
-
-
-
-
 200.วัดโพธิ์เรียง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
-
-
-
-
 201.วัดไพรสณฑ์
-
 อบต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
-
-
-
-
 202.วิทยาประชาคม
-
 อบต.เขาเขน
-
- -
-
- -
 203.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 204.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 205.สหกรณ์ประชาอุทิศ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 206.อนุบาลกระบี่
-
 เมืองกระบี่
-
-
-
-
 207.อนุบาลคลองท่อม
-
 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
-
-
-
-
 208.อ่าวลึก
-
 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
-
-
-
-
 209.อุตรกิจ
-
 เทศบาลเมืองกระบี่
-
- -
-
- -
-
 210.ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
-
 คลองท่อมใต้
-
- -
-
- -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net