โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.พิษณุโลก เขต 1
จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองวัดไร่
-
 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
-
-
 2.จ่าการบุญ
-
 นครพิษณุโลก
-
-
-
-
 3.ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
-
 อบต.ท่าโพธิ์
-
-
-
-
 4.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
-
 อบต.ไผ่ขอดอน
-
-
-
-
 5.ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
-
 ดอนทอง
-
-
-
-
 6.นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
-
 ชุมแสงสงคราม
-
-
-
-
 7.นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
-
 นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 8.นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
-
-
-
-
 9.นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)
-
 นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 10.บ่อวิทยบางระกำ
-
 เทศบาลบางระกำ
-
-
-
-
 11.บางระกำ
-
 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
-
-
 12.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
-
 บ้านกร่าง
-
-
-
-
 13.บ้านกรุงกรัก
-
 ท่านางงาม
-
-
-
-
 14.บ้านคลองน้ำเย็น
-
 อบต.นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 15.บ้านคลองหนองเหล็ก
-
 ท่าโพธิ์
-
-
-
-
 16.บ้านคลองเตย
-
 อบต.บึงกอก
-
-
-
-
 17.บ้านคุยมะตูม
-
 อบต.บึงกอก
-
-
-
-
 18.บ้านคุยยาง
-
 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
-
-
 19.บ้านดงยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
-
-
-
-
 20.บ้านดงวิทยา
-
 บ้านป่า
-
-
-
-
 21.บ้านตระแบกงาม
-
 ชุมเเสงสงคราม
-
-
-
-
 22.บ้านตะโม่ประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
-
-
 23.บ้านท่านางงาม
-
 ท่านางงาม
-
-
-
-
 24.บ้านท่าไม้งาม
-
 หนองกุลา
-
-
-
-
 25.บ้านนาชักหวาย
-
 ท่านางงาม
-
-
-
-
 26.บ้านน้ำดำ
-
 ดอนทอง
-
-
-
-
 27.บ้านบัวจันทร์
-
 บึงกอก
-
-
-
-
 28.บ้านบางแก้ว
-
 ท่านางงาม
-
-
-
-
 29.บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
-
 บ้านป่า
-
-
-
-
 30.บ้านประดาประชาราษฎร์
-
 อบต.บึงกอก
-
-
-
-
 31.บ้านปลักแรด
-
 เทศบาลตำบลปลักแรด
-
-
-
-
 32.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
-
 บ้านป่า
-
-
-
-
 33.บ้านพลายชุมพล
-
 เทศบาลตำบลพลายชุมพล
-
-
-
-
 34.บ้านพันเสา
-
 พันเสา
-
-
-
-
 35.บ้านย่านใหญ่
-
 ท่านางงาม
-
-
-
-
 36.บ้านร้องยุ้งข้าว
-
 อบต.ดอนทอง
-
-
-
-
 37.บ้านวังยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
-
-
-
-
 38.บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
-
 อบต.ดอนทอง
-
-
-
-
 39.บ้านหนองกรับ
-
 หนองกุลา
-
-
-
-
 40.บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-
-
-
-
 41.บ้านหนองกุลา
-
 หนองกุลา
-
-
-
-
 42.บ้านหนองตะเคียน
-
 อบต.หนองกุลา
-
-
-
-
 43.บ้านหนองนากวางอั้น
-
 อบต.บ่อทอง
-
-
-
-
 44.บ้านหนองหัวยาง
-
 เทศบาลตำบลท่าทอง
-
-
-
-
 45.บ้านหนองแขม
-
 เทศบาลตำบลบึงระมาณ
-
-
-
-
 46.บ้านหนองไผ่
-
 หนองกุลา
-
-
-
-
 47.บ้านหล่ายขานาง
-
 เทศบาลตำบลพันเสา
-
-
-
-
 48.บ้านห้วยชัน
-
 ท่านางงาม
-
-
-
-
 49.บ้านหัววังกร่าง
-
 มะขามสูง
-
-
-
-
 50.บ้านหินลาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-
-
-
-
 51.บ้านเรียงกระดก
-
 อบต.คุยม่วง
-
-
-
-
 52.บ้านเสวยซุง
-
 อบต.บึงกอก
-
-
-
-
 53.บ้านแม่ระหัน
-
 บ้านกร่าง
-
-
-
-
 54.บ้านใหม่คลองเจริญ
-
 อบต.หนองกุลา
-
-
-
-
 55.บ้านใหม่เจริญธรรม
-
 นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 56.ประดู่มะค่าประชาสรรค์
-
 ตำบลพันเสา
-
-
-
-
 57.รัฐราษฎร์สงเคราะห์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
-
-
-
-
 58.วัดกรมธรรม์
-
 อบต.สมอแข
-
-
-
-
 59.วัดกรับพวง
-
 อบต.วังอิทก
-
-
-
-
 60.วัดกลางสุริยวงศ์
-
 วังอิทก
-
-
-
-
 61.วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
-
 ท่าโพธิ์
-
-
-
-
 62.วัดคุยขวาง
-
 คุยม่วง
-
-
-
-
 63.วัดคุยม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
-
-
-
-
 64.วัดจอมทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
-
-
-
-
 65.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
-
 เทศบาลนครพิษณุโลก
-
-
-
-
 66.วัดจันทร์ตะวันออก
-
 นครพิษณุโลก
-
-
-
-
 67.วัดจุฬามณี
-
 ตำบลท่าทอง
-
-
-
-
 68.วัดดงโคกขาม
-
 เทศบาลบึงระมาณ
-
-
-
-
 69.วัดดอนอภัย
-
 บ่อทอง
-
-
-
-
 70.วัดตาปะขาวหาย
-
 เทศบาลตำบลหัวรอ
-
-
-
-
 71.วัดทุ่งชา
-
 เทศบาลบึงระมาณ
-
-
-
-
 72.วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
-
 อบต.บ้านกร่าง
-
-
-
-
 73.วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
-
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
-
-
 74.วัดบ้านดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
-
-
-
-
 75.วัดบ้านใหม่
-
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
-
-
 76.วัดบ้านไร่
-
 ดอนทอง
-
-
-
-
 77.วัดบึงกอก
-
 อบต.บึงกอก
-
-
-
-
 78.วัดบึงบอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
-
-
-
-
 79.วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
-
 บึงพระ
-
-
-
-
 80.วัดปรือกระเทียม
-
 อง์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
-
-
-
-
 81.วัดปากพิงตะวันตก
-
 อบต.งิ้วงาม ต. งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
-
-
-
-
 82.วัดพรหมเกษร
-
 ชุมแสงสงคราม
-
-
-
-
 83.วัดมหาวนาราม
-
 เทศบาลตำบลหัวรอ
-
-
-
-
 84.วัดยาง(มีมานะวิทยา)
-
 เทศบาลตำบลบ้านคลอง
-
-
-
-
 85.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
-
 ท่าโพธิ์
-
-
-
-
 86.วัดยางแขวนอู่
-
 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
-
-
 87.วัดวังอิทก
-
 วังอิทก
-
-
-
-
 88.วัดวังเป็ด
-
 เทศบาลบางระกำเมืองใหม่
-
-
-
-
 89.วัดวังแร่
-
 ชุมแสงสงคราม
-
-
-
-
 90.วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลท่าทอง
-
-
-
-
 91.วัดศรีวนาราม
-
 สมอแข
-
-
-
-
 92.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 นครพิษณุโลก
-
-
-
-
 93.วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
-
-
-
-
 94.วัดสระโคล่
-
 เทศบาลตำบลหัวรอ
-
-
-
-
 95.วัดสว่างอารมณ์
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง
-
-
-
-
 96.วัดหนองขานาง
-
 คุยม่วง
-
-
-
-
 97.วัดหนองนาดงกวาง
-
 หนองกุลา
-
-
-
-
 98.วัดหนองพะยอม
-
 อบต.ชุมแสงสงคราม
-
-
-
-
 99.วัดหนองอ้อ
-
 อบต.ชุมแสงสงคราม
-
-
-
-
 100.วัดห้วงกระได
-
 ชุมแสงสงคราม
-
-
-
-
 101.วัดอรัญญิก
-
 เทศบาลนครพิษณุโลก
-
-
-
-
 102.วัดอินทรีย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
-
-
-
-
 103.วัดเนินมะคึก
-
 สมอแข
-
-
-
-
 104.วัดแตน
-
 ชุมแสงสงคราม
-
-
-
-
 105.วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
-
 ปากโทก
-
-
-
-
 106.วัดแหลมเจดีย์
-
 บางระกำเมืองใหม่
-
-
-
-
 107.วัดแหลมโพธิ์
-
 อบต.บ้านกร่าง
-
-
-
-
 108.วัดโป่งหม้อข้าว
-
 ท่านางงาม
-
-
-
-
 109.วัดโพธิ์งาม
-
 เทศบาลตำบลพันเสา
-
-
-
-
 110.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
-
-
-
-
 111.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
-
 ปากโทก
-
-
-
-
 112.สะพานที่ 3
-
 เทศบาลเมืองอรัญญิก
-
-
-
-
 113.อนุบาลพิษณุโลก
-
 ตำบลหัวรอ
-
-
-
-
 114.ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
-
 มะขามสูง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net