โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.น่าน เขต 2
จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.59
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จตุราษฎร์ศึกษา
-
 อบต.สถาน
-
-
-
-
 2.จอมแจ้งวิทยาคาร
-
 วรนคร
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านดอนตัน
-
 ศรีภูมิ
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง
-
 เทศบาลทุ่งช้าง
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านเฟือยลุง
-
 ทุ่งช้าง
-
-
-
-
 6.ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
-
 เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
-
-
 7.ชุมชนศิลาเพชร
-
 อบต.ศิลาเพชร
-
-
-
-
 8.ชุมชนศิลาแลง
-
 ตำบลศิลาแลง
-
-
-
-
 9.ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
-
 เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
-
-
 10.ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
-
-
-
-
 11.ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
-
-
-
-
 12.ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
-
 อบต.ชนแดน
-
-
-
-
-
 13.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
-
 ภูฟ้า
-
-
-
-
-
 14.ธาราบรรพต
-
 อบต.พระธาตุ
-
-
-
-
 15.บรรณโศภิษฐ์
-
 ชนแดน
-
-
-
-
 16.บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
-
 อบต.ยม
-
-
-
-
 17.บ้านกอก
-
 เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
-
-
 18.บ้านกอกจูน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
-
-
-
-
 19.บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน
-
-
-
-
 20.บ้านขอน
-
 เทศบาลตำบลปัว
-
-
-
-
 21.บ้านขุนน้ำน่าน
-
 อบต.บ่อเกลือเหนือ
-
-
-
-
 22.บ้านคัวะ
-
 ศรีภูมิ
-
-
-
-
 23.บ้านชี
-
 เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
-
-
 24.บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
-
 อบต.ศิลาเพชร
-
-
-
-
 25.บ้านดอนมูล (แงง)
-
 แงง
-
-
-
-
 26.บ้านดอนสบเปือ
-
 อบต.ตำบลเปือ
-
-
-
-
 27.บ้านดอนแก้ว
-
 อบต.พระธาตุ
-
-
-
-
 28.บ้านดอนแท่น
-
 ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
-
-
 29.บ้านดอยติ้ว
-
 อบต.ศรีภูมิ
-
-
-
-
 30.บ้านด่าน
-
 ขุนน่าน
-
-
-
-
 31.บ้านตึ๊ด
-
 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
-
-
 32.บ้านถ่อน
-
 จอมพระ
-
-
-
-
 33.บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
-
 ริม
-
-
-
-
 34.บ้านท่าวังผา
-
 ท่าวังผา
-
-
-
-
 35.บ้านทุ่งเฮ้า
-
 อบต.อวน
-
-
-
-
 36.บ้านนาก้อ
-
 เจดีย์ชัย
-
-
-
-
 37.บ้านนาขวาง
-
 เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
-
-
 38.บ้านนาบง
-
 เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
-
-
 39.บ้านนาฝ่า
-
 อบต.จอมพระ
-
-
-
-
 40.บ้านนาฝาง
-
 อบต
-
-
-
-
 41.บ้านนาวงศ์
-
 เจดีย์ชัย
-
-
-
-
-
 42.บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
-
 แสนทอง
-
-
-
-
 43.บ้านนาหนุนสอง
-
 ผาตอ
-
-
-
-
 44.บ้านน้ำคา
-
 เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
-
-
 45.บ้านน้ำช้างพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน
-
-
-
-
 46.บ้านน้ำปัวพัฒนา
-
 อบต.ภูคา
-
-
-
-
 47.บ้านน้ำพิ
-
 อบต.ทุ่งช้าง
-
-
-
-
-
 48.บ้านน้ำพุร้อน
-
 ผาทอง
-
-
-
-
-
 49.บ้านน้ำยาว
-
 อวน
-
-
-
-
 50.บ้านน้ำรีพัฒนา
-
 อบต.ขุนน่าน
-
-
-
-
 51.บ้านน้ำลักใต้
-
 อบต.ผาทอง
-
-
-
-
 52.บ้านน้ำลาด
-
 เทศบาลตำบลงอบ
-
-
-
-
 53.บ้านน้ำสอด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลและ
-
-
-
-
 54.บ้านน้ำฮาว
-
 อบต.จอมพระ
-
-
-
-
 55.บ้านน้ำเลียง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปอน
-
-
-
-
 56.บ้านน้ำแป่ง
-
 อบต.ผาทอง
-
-
-
-
 57.บ้านน้ำโมงปางสา
-
 ผาตอ
-
-
-
-
 58.บ้านบวกหญ้า
-
 อบต.ขุนน่าน
-
-
-
-
 59.บ้านบ่อหยวก
-
 บ่อเกลือเหนือ
-
-
-
-
 60.บ้านบ่อหลวง
-
 เทศบาลบ่อเกลือใต้
-
-
-
-
 61.บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
-
 เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
-
-
 62.บ้านปง
-
 ตาลชุม
-
-
-
-
 63.บ้านปงสนุก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
-
-
-
-
-
 64.บ้านปรางค์
-
 เทศบาลตำบลปัว
-
-
-
-
 65.บ้านปอน
-
 อบต.ปอน
-
-
-
-
 66.บ้านปางกอม
-
 อบต.ชนแดน
-
-
-
-
 67.บ้านปางปุก
-
 นาไร่หลวง
-
-
-
-
-
 68.บ้านปางยาง
-
 ภูคา
-
-
-
-
 69.บ้านปางส้าน
-
 เทศบาลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
-
-
-
-
 70.บ้านปางหก
-
 ห้วยโก๋น
-
-
-
-
 71.บ้านปางแก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
-
-
-
-
 72.บ้านป่าลาน
-
 ตำบลปัว
-
-
-
-
 73.บ้านป่าหัด
-
 เทศบาลตำบลปัว
-
-
-
-
 74.บ้านผักเฮือก
-
 ตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
-
-
 75.บ้านผาน้ำย้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
-
-
-
-
 76.บ้านผาสิงห์
-
 เทศบาลตำบลยอด
-
-
-
-
 77.บ้านผาหลัก
-
 เทศบาลตำบลยอด
-
-
-
-
 78.บ้านผาเวียง
-
 อบต.ภูคา
-
-
-
-
 79.บ้านพร้าว
-
 อบต.ยม
-
-
-
-
 80.บ้านพร้าวกลาง
-
 พระธาตุ
-
-
-
-
 81.บ้านพาน
-
 อบต.แงง
-
-
-
-
 82.บ้านยอดดอยวัฒนา
-
 ตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
-
-
 83.บ้านยู้
-
 อบต.จอมพระ
-
-
-
-
-
 84.บ้านร้อง
-
 ตำบลปัว
-
-
-
-
 85.บ้านวังว้า
-
 ตำบลท่าวังผา
-
-
-
-
 86.บ้านสกาดใต้
-
 สกาด
-
-
-
-
 87.บ้านสบกอน
-
 เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
-
-
 88.บ้านสบขุ่น
-
 อบต.ป่าคา
-
-
-
-
 89.บ้านสบปืน
-
 อบต.ห้วยโก๋น
-
-
-
-
-
 90.บ้านสบมาง
-
 ภูฟ้า
-
-
-
-
 91.บ้านสบสาย
-
 อบต.ตาลชุม
-
-
-
-
-
 92.บ้านสบหนอง
-
 ตาลชุม
-
-
-
-
 93.บ้านสบเป็ด
-
 ผาตอ
-
-
-
-
 94.บ้านสว้า
-
 ดงพญา
-
-
-
-
 95.บ้านสองแคว
-
 อบต.นาไร่หลวง
-
-
-
-
 96.บ้านส้อเด่นพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
-
-
-
-
 97.บ้านสะปัน
-
 อบต.ดงพญา
-
-
-
-
 98.บ้านสะเกิน
-
 ตำบลยอด
-
-
-
-
-
 99.บ้านสันเจริญ
-
 อบต. ผาทอง
-
-
-
-
 100.บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
 อบต.สถาน
-
-
-
-
 101.บ้านหนอง
-
 อบต. เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
-
-
 102.บ้านหนองบัว
-
 ป่าคา
-
-
-
-
 103.บ้านหนองผุก
-
 เปือ
-
-
-
-
 104.บ้านหนาด
-
 อบต ไชยวัฒนา
-
-
-
-
 105.บ้านห้วยทรายขาว
-
 อบต.ห้วยโก๋น
-
-
-
-
 106.บ้านห้วยท่าง
-
 อบต.ไชยวัฒนา
-
-
-
-
 107.บ้านห้วยฟอง
-
 อบต.ขุนน่าน
-
-
-
-
 108.บ้านห้วยโก๋น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น
-
-
-
-
-
 109.บ้านห่างทางหลวง
-
 ภูฟ้า
-
-
-
-
 110.บ้านเกวต
-
 เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
-
-
 111.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
-
 ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
-
-
-
-
 112.บ้านเปียงซ้อ
-
 ขุนน่าน
-
-
-
-
-
 113.บ้านเวียงสอง
-
 อบต.และ อำเภอทุ่งช้าง
-
-
-
-
 114.บ้านเสี้ยว
-
 ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
-
-
-
-
 115.บ้านเสี้ยว
-
 อบต ไชยวัฒนา
-
-
-
-
 116.บ้านเหล่าอ้อ
-
 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
-
-
-
 117.บ้านแดนพนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา
-
-
-
-
 118.บ้านแพะกลาง
-
 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
-
-
-
-
 119.บ้านแหน
-
 อบต.ผาทอง
-
-
-
-
 120.บ้านใหม่
-
 พระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
-
-
 121.บ้านไร่
-
 องค์การบบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลอวน
-
-
-
-
-
 122.ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
-
 อบต.ป่ากลาง
-
-
-
-
 123.พนาสวรรค์
-
 อบต.ภูคา
-
-
-
-
 124.พระพุทธบาทวิทยา
-
 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
-
-
 125.พัฒนานิคมวิทยา
-
 ศรีภูมิ
-
-
-
-
 126.ภูคาวิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
-
-
-
-
 127.มณีพฤกษ์
-
 ตำบลงอบ
-
-
-
-
 128.ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
-
 ตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
-
-
 129.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
-
 ตำบลท่าวังผา
-
-
-
-
 130.วรนคร
-
 เทศบาลตำบลปัว
-
-
-
-
 131.ศรีสระวงศ์
-
 อบต ไชยวัฒนา
-
-
-
-
 132.สกาดพัฒนา
-
 อบต.สกาด
-
-
-
-
 133.สมาคมพยาบาลไทย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
-
-
-
-
 134.สหราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
-
-
-
-
 135.หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์
-
 ขุนน่าน
-
-
-
-
-
 136.เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
 เทศบาลงอบ
-
-
-
-
 137.แสนทองวิทยา
-
 อบต.แสนทอง
-
-
-
-
 138.โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
-
 แงง
-
-
-
-
 139.ไตรคามวิทยา
-
 เทศบาลเชียงกลาง
-
-
-
-
-
 140.ไตรประชาวิทยา
-
 ตำบลศิลาแลง
-
-
-
-
 141.ไตรมิตรวิทยา
-
 เทศบาลเชียงกลาง
-
-
-
-
-
 142.ไตรราษฎร์วิทยา
-
 อบต.ยม
-
-
-
-
 143.ไตรราษฎร์สามัคคี
-
 เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
-
-
 144.ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
-
 เทศบาลตำบลงอบ
-
-
-
-
-
 145.ไลออนส์บ้านหนองปลา
-
 พระธาตุ
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net