โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ลำปาง เขต 3
จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 70 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.27
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านสา
-
 เทศบาลตำบลบ้านสา
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านใหม่
-
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
-
-
-
 3.ทุ่งคาวิทยา
-
 อบต.แม่สุก
-
-
-
-
 4.ทุ่งฮั้ววิทยา
-
 ทุ่งฮั้ว
-
-
-
-
-
 5.บ้านกล้วย
-
 อบต.หัวเมือง
-
-
-
-
 6.บ้านก่อ
-
 วังทรายคำ
-
-
-
-
 7.บ้านขอวิทยา
-
 อบต.บ้านขอ
-
-
-
-
 8.บ้านขาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
-
-
-
-
-
 9.บ้านจ๋ง
-
 อบต.ทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 10.บ้านช่อฟ้า
-
 ตำบลทุ่งผึ้ง
-
-
-
-
 11.บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
-
 ตำบลทุ่งผึ้ง
-
-
-
-
 12.บ้านดอนแก้ว
-
 ร่องเคาะ
-
-
-
-
 13.บ้านดอนแก้ว
-
 เทศบาลตำบลเมืองปาน
-
-
-
-
 14.บ้านดอนไชย
-
 แจ้ซ้อน
-
-
-
-
 15.บ้านต้นงุ้น
-
 อบต.หัวเมือง
-
-
-
-
-
 16.บ้านถ้ำ
-
 อบต.ทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 17.บ้านทัพป่าเส้า
-
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
-
-
 18.บ้านทุ่ง
-
 แจ้ซ้อน
-
-
-
-
-
 19.บ้านทุ่งข่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 20.บ้านทุ่งจี้
-
 อบต.ทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 21.บ้านทุ่งปง
-
 ทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 22.บ้านทุ่งปี้
-
 อบต.ทุ่งฮั้ว
-
-
-
-
 23.บ้านทุ่งผึ้ง
-
 เทศบาลทุ่งผึ้ง
-
-
-
-
 24.บ้านทุ่งสะแกง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
-
-
-
 25.บ้านทุ่งส้าน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
-
-
 26.บ้านทุ่งฮ้าง
-
 ตำบลทุ่งผึ้ง
-
-
-
-
 27.บ้านทุ่งฮี
-
 วังทรายคำ
-
-
-
-
-
 28.บ้านทุ่งโป่ง
-
 เทศบาลตำบลเมืองปาน
-
-
-
-
 29.บ้านนางาม
-
 เมืองมาย
-
-
-
-
 30.บ้านนาไหม้
-
 เมืองมาย
-
-
-
-
 31.บ้านน้ำจำ
-
 เมืองปาน
-
-
-
-
 32.บ้านปงคอบ
-
 วิเชตนคร
-
-
-
-
 33.บ้านปงดอน
-
 อบต.ปงดอน
-
-
-
-
-
 34.บ้านปงถ้ำ
-
 วังทอง
-
-
-
-
 35.บ้านปางดะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
-
-
 36.บ้านป่าเหมี้ยง
-
 อบต.แจ้ซ้อน
-
-
-
-
-
 37.บ้านป่าเหว
-
 บ้านขอ
-
-
-
-
-
 38.บ้านป่าแขม
-
 อต.วังซ้าย
-
-
-
-
 39.บ้านม่วง
-
 อบต.บ้านขอ
-
-
-
-
 40.บ้านม่วงงาม
-
 อบต.แจ้ห่ม
-
-
-
-
 41.บ้านวังมน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 42.บ้านวังโป่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้
-
-
-
-
 43.บ้านวังใหม่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
-
-
-
-
 44.บ้านศรีบุญเรือง
-
 องค์ฺการบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
-
-
-
 45.บ้านสบฟ้า
-
 อบต.แจ้ห่ม
-
-
-
-
 46.บ้านสบลี
-
 แจ้ซ้อน
-
-
-
-
 47.บ้านสวนดอกคำ
-
 วิเชตนคร
-
-
-
-
 48.บ้านสันมะเกลือ
-
 วิเชตนคร
-
-
-
-
-
 49.บ้านสาแพะ
-
 เทศบาลตำบลบ้านสา
-
-
-
-
 50.บ้านหนอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
-
-
 51.บ้านหนองกอก
-
 อบต.แม่สุก
-
-
-
-
 52.บ้านหนองนาว
-
 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
-
-
-
-
 53.บ้านหลวงแจ้ซ้อน
-
 อบต.แจ้ซ้อน
-
-
-
-
-
 54.บ้านหัวทุ่ง
-
 วังซ้าย
-
-
-
-
-
 55.บ้านหัวฝาย
-
 ทุ่งผึ้ง
-
-
-
-
 56.บ้านหัวเมือง
-
 อบต.หัวเมือง
-
-
-
-
 57.บ้านฮ่องลี่
-
 อบต.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
-
-
-
-
 58.บ้านเปียงใจ
- -
 ปงดอน
-
-
-
-
-
 59.บ้านเมืองตึง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
-
-
 60.บ้านเลาสู
-
 ปงดอน
-
-
-
-
-
 61.บ้านเฮี้ย
-
 ทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 62.บ้านแป้น
-
 เทศบาลตำบลบ้านสา
-
-
-
-
-
 63.บ้านแพะ
-
 เทศบาลตำบลเมืองปาน
-
-
-
-
 64.บ้านแม่กองปิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
-
-
 65.บ้านแม่ตา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
-
-
-
-
 66.บ้านแม่ตาใน
-
 ปงดอน
-
-
-
-
 67.บ้านแม่พริก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 68.บ้านแม่ม่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว
-
-
-
-
-
 69.บ้านแม่สุก
-
 อบต.แม่สุก
-
-
-
-
 70.บ้านแม่สุขวังเหนือ
-
 อบต.วังซ้าย
-
-
-
-
 71.บ้านแม่สุขใน
-
 วังซ้าย
-
-
-
-
 72.บ้านแม่หีด
-
 อบต.วังแก้ว
-
-
-
-
 73.บ้านแม่เบิน
-
 เมืองมาย
-
-
-
-
 74.บ้านแม่เย็น
-
 อบต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
-
-
-
-
-
 75.บ้านแม่แจ๋ม
-
 แจ้ซ้อน
-
-
-
-
 76.บ้านใหม่ผ้าขาว
-
 วิเชตนคร
-
-
-
-
 77.บ้านใหม่พัฒนา
-
 แจ้ซ้อน
-
-
-
-
 78.บ้านใหม่สามัคคี
-
 ตำบลแม่สุก
-
-
-
-
 79.บ้านใหม่เหล่ายาว
-
 วิเชตนคร
-
-
-
-
 80.บ้านไร่
-
 อบต.หัวเมือง
-
-
-
-
 81.บ้านไฮ
-
 อบต.ปงดอน
-
-
-
-
 82.ปลายนาวิทยา
-
 ทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 83.ผาช่อวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
-
-
 84.ร่องเคาะวิทยา
-
 อบต.ร่องเคาะ
-
-
-
-
 85.วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
-
 วังทรายคำ
-
-
-
-
 86.วังทองวิทยา
-
 วังทอง
-
-
-
-
 87.วังแก้ววิทยา
-
 อบต.วังแก้ว
-
-
-
-
-
 88.อนุบาลวังเหนือ
-
 เทศบาลตำบลวังเหนือ
-
-
-
-
 89.อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
-
-
-
-
 90.อนุบาลแจ้ห่ม
-
 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
-
-
-
-
 91.แจ้คอนวิทยา
-
 ทุ่งผึ้ง
-
-
-
-
 92.แจ้ซ้อนวิทยา
-
 แจ้ซ้อน
-
-
-
-
 93.ไผ่งามวิทยา
-
 อบต.เมืองมาย
-
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net