โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.มุกดาหาร
จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
-
 นาอุดม
-
-
-
-
 2.คำบกราษฎร์นุกูล
-
 อบต.คำบก
-
-
-
-
 3.คำสายทองวิทยา
-
 มุกดาหาร
-
-
-
-
 4.คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
-
 ตำบลคำอาฮวน
-
-
-
-
 5.คำฮีเบญจวิทย์
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 6.คำแฮดประชาสรรค์
-
 อบต. กกแดง ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
-
-
-
-
 7.ชุมชนดอนตาล
-
 เทศบาลดอนตาล
-
-
-
-
 8.ชุมชนนาโสก
-
 เทศบาลตำบลนาโสก
-
-
-
-
 9.ชุมชนบางทรายใหญ่
-
 ตำบลบางทรายใหญ่
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านคำชะอี
-
 อบต.คำชะอี
-
-
-
-
 11.ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
-
 บางทรายน้อย
-
-
-
-
 12.ชุมชนบ้านม่วงไข่
-
 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
-
-
-
 13.ชุมชนบ้านหนองบัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 14.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
-
-
-
-
 15.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
-
-
-
-
 16.ชุมชนศรีบุญเรือง
-
 เทศบาลเมืองมุกดาหาร
-
-
-
-
 17.ชุมชนเมืองหนองสูง
-
 เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
-
-
-
-
 18.ชุมชนโพธิ์ไทร
-
 อบต.
-
-
-
-
 19.ชุมชนโพนทราย
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 20.นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
-
 เทศบาลตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 21.นาคำน้อยวิทยา
-
 ตำบลมุก
-
-
-
-
 22.นาสะเม็งวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง
-
-
-
-
 23.นาหว้าประชาสรรค์
-
 นาสะเม็ง
-
-
-
-
 24.บ้านกกตูม
-
 ตำบลกกตูม
-
-
-
-
 25.บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
-
 คำชะอี
-
-
-
-
 26.บ้านกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
-
-
-
-
 27.บ้านก้านเหลืองดง
-
 เทศบาลตำบลหนองแคน
-
-
-
-
 28.บ้านกุดแข้
-
 กุดแข้
-
-
-
-
 29.บ้านกุดแข้ใต้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้
-
-
-
-
 30.บ้านกุดโง้ง
-
 เทศบาลมุก
-
-
-
-
 31.บ้านขอนแก่น
-
 นาอุดม
-
-
-
-
 32.บ้านขัวสูง
-
 เทศบาลตำบลกกตูม
-
-
-
-
 33.บ้านขามป้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
-
-
-
-
 34.บ้านค้อวิทยาคาร
-
 อบตบ้านค้อ
-
-
-
-
 35.บ้านคันแท
-
 ตำบลหนองสูงเหนือ
-
-
-
-
 36.บ้านคำดู่
-
 ตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 37.บ้านคำนางโอก
-
 ร่มเกล้า
-
-
-
-
 38.บ้านคำบง1
-
 อบต.โชคชัย
-
-
-
-
 39.บ้านคำบง2
-
 ตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 40.บ้านคำป่าหลาย
-
 เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
-
-
-
-
 41.บ้านคำผักหนอกสงเปือย
-
 บางทรายใหญ่
-
-
-
-
 42.บ้านคำผึ้ง
-
 เทศบาลตำบลผึ่งแดด
-
-
-
-
 43.บ้านคำพอก 1
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง
-
-
-
-
 44.บ้านคำพอก2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
-
-
-
-
 45.บ้านคำพี้
-
 ตำบลบ้านเป้า
-
-
-
-
 46.บ้านคำสร้อย
-
 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
-
-
-
 47.บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
-
 ตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 48.บ้านคำเขือง
-
 ตำบลคำอาฮวน
-
-
-
-
 49.บ้านคำเม็ก
-
 เทศบาลคำอาฮวน
-
-
-
-
 50.บ้านคำไหล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
-
-
-
-
 51.บ้านงิ้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง
-
-
-
-
 52.บ้านจอมมณีใต้
-
 เทศบาลตำบลผึ่งแดด
-
-
-
-
 53.บ้านชะโนด 1
-
 เทศบาลตำบลชะโนด
-
-
-
-
 54.บ้านชะโนด 2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย
-
-
-
-
 55.บ้านซ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
-
-
-
-
 56.บ้านดง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 57.บ้านดงมอน
-
 ตำบลดงมอน
-
-
-
-
 58.บ้านดงมัน
-
 เทศบาลตำบลคำอาฮวน
-
-
-
-
 59.บ้านดงยาง1
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 60.บ้านดงยางนันทวัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้
-
-
-
-
 61.บ้านดงหลวง
-
 เทศบาลตำบลดงหลวง
-
-
-
-
 62.บ้านดงเย็น
-
 ตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 63.บ้านดอนป่าแคน
-
 อบต.โพนงาม
-
-
-
-
 64.บ้านดอนม่วย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายใหญ่
-
-
-
-
 65.บ้านดานคำ
-
 ตำบลมุก
-
-
-
-
 66.บ้านด่านมน
-
 อบต.นิคมคำสร้อย
-
-
-
-
 67.บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
-
 พังแดง
-
-
-
-
 68.บ้านตูมหวาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
-
-
 69.บ้านทรายทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
-
-
-
-
 70.บ้านท่าห้วยคำ
-
 อบต.เหล่าหมี
-
-
-
-
 71.บ้านท่าไค้
-
 เทศบาลตำบลนาสีนวน
-
-
-
-
 72.บ้านนากอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
-
-
-
-
 73.บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
-
 อบต.ป่งขามดงหมู
-
-
-
-
 74.บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
-
 ตำบลผึ่งแดด
-
-
-
-
 75.บ้านนาคำน้อย1
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 76.บ้านนาคำน้อย2
-
 เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
-
-
-
-
 77.บ้านนาดี2
-
 เทศบาลตำบลดงมอน
-
-
-
-
 78.บ้านนาดีโคกสวาท
-
 อบต ป่งขามดงหมู
-
-
-
-
 79.บ้านนาตะแบง 2
-
 ตำบลภูวง
-
-
-
-
 80.บ้านนาตะแบง1
-
 เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
-
-
-
-
 81.บ้านนาถ่อน
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 82.บ้านนาทาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
-
-
-
-
 83.บ้านนาป่ง
-
 อบต.ป่าไร่
-
-
-
-
 84.บ้านนาปุ่ง
-
 คำชะอี
-
-
-
-
 85.บ้านนามน
-
 ป่าไร่
-
-
-
-
 86.บ้านนาม่วง
-
 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
-
-
-
-
 87.บ้านนายอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี
-
-
-
-
 88.บ้านนายาง
-
 อบต.บ้านบาก
-
-
-
-
 89.บ้านนาสองห้อง
-
 ตำบลคำป่าหลาย
-
-
-
-
 90.บ้านนาสองเหมือง
-
 นากอก
-
-
-
-
 91.บ้านนาสะโน
-
 อบต.นาสะเม็ง
-
-
-
-
 92.บ้านนาหนองแคน
-
 เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
-
-
-
-
 93.บ้านนาหลวง1
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
-
-
-
-
 94.บ้านนาหลวง2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
-
-
-
-
 95.บ้านนาหลัก
-
 พังแดง
-
-
-
-
 96.บ้านนาหัวภู
-
 เทศบาลตำบลนาโสก
-
-
-
-
 97.บ้านนาหินกอง
-
 ตำบลกกตูม
-
-
-
-
 98.บ้านนาอุดม
-
 นาอุดม
-
-
-
-
 99.บ้านนาเสือหลายหนองยอ
-
 เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
-
-
-
-
 100.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
-
 ตำบลหว้านใหญ่
-
-
-
-
 101.บ้านนาโด่
-
 ตำบลนาโสก
-
-
-
-
 102.บ้านนาโปน้อย
-
 เทศบาลเมืงมุกดาหาร
-
-
-
-
 103.บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
-
 เทศบาลเมืองมุกดาหาร
-
-
-
-
 104.บ้านนาโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 105.บ้านนาโสกน้อย
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 106.บ้านน้ำบ่อดง
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 107.บ้านน้ำเที่ยง 2
-
 อบต.นากอก
-
-
-
-
 108.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
-
 ตำบลคำชะอี
-
-
-
-
 109.บ้านนิคมร่มเกล้า
-
 ตำบลร่มเกล้า
-
-
-
-
 110.บ้านบะ
-
 อบต.กกแดง
-
-
-
-
 111.บ้านบาก ๑
-
 คำบก
-
-
-
-
 112.บ้านบาก2
-
 บ้านบาก
-
-
-
-
 113.บ้านบุ่ง
-
 เทศบาลตำบลภูวง
-
-
-
-
 114.บ้านบุ่งอุทัย
-
 เทศบาลตำบลนาสีนวน
-
-
-
-
 115.บ้านป่งขาม
-
 ป่งขามดงหมู
-
-
-
-
 116.บ้านป่งเปือย
-
 เทศบาลตำบลนาโสก
-
-
-
-
 117.บ้านป่งโพน
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 118.บ้านปากช่อง
-
 เทศบาลตำบลกกตูม
-
-
-
-
 119.บ้านป่าพยอม
-
 อบต.เหล่าหมี
-
-
-
-
 120.บ้านป่าหวาย
-
 บ้านโคก
-
-
-
-
 121.บ้านป่าเตย
-
 อบต.นาอุดม
-
-
-
-
 122.บ้านป่าแดง
-
 กกแดง
-
-
-
-
 123.บ้านผึ่งแดด
-
 เทศบาลตำบลผึ่งแดด
-
-
-
-
 124.บ้านฝั่งแดง
-
 พังแดง
-
-
-
-
 125.บ้านพรานอ้น
-
 ตำบลคำอาฮวน
-
-
-
-
 126.บ้านพังคอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 127.บ้านภู
-
 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
-
-
-
-
 128.บ้านภูผาหอมพัฒนา
-
 อบต.นาสะเม็ง
-
-
-
-
 129.บ้านภูล้อม
-
 อบต.บ้านบาก
-
-
-
-
 130.บ้านภูวง
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 131.บ้านภูแผงม้า
-
 ตำบลนิคมคำสร้อย
-
-
-
-
 132.บ้านม่วง
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 133.บ้านม่วงหัก
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 134.บ้านมะนาว
-
 พังแดง
-
-
-
-
 135.บ้านย้อมพัฒนา
-
 อบต.ชะโนดน้อย
-
-
-
-
 136.บ้านวังนอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง
-
-
-
-
 137.บ้านวังไฮ
-
 เทศบาลตำบลภูวง
-
-
-
-
 138.บ้านศูนย์ไหม
-
 ตำบลมุก
-
-
-
-
 139.บ้านสงเปือย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 140.บ้านสงเปือยเหนือ
-
 เทศบาลตำบลดงมอน
-
-
-
-
 141.บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
-
 เทศบาลตำบลนาสีนวน
-
-
-
-
 142.บ้านสองคอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งขาม-ดงหมู
-
-
-
-
 143.บ้านสานแว้
-
 เทศบาลตำบลกกตูม
-
-
-
-
 144.บ้านสามขัว
-
 เทศบาลตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 145.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
-
 ตำบลคำป่าหลาย
-
-
-
-
 146.บ้านหนองกระยัง
-
 นาสะเม็ง
-
-
-
-
 147.บ้านหนองกะปาด
-
 คำชะอี
-
-
-
-
 148.บ้านหนองคอง
-
 พังแดง
-
-
-
-
 149.บ้านหนองนกเขียน
-
 ตำบลร่มเกล้า
-
-
-
-
 150.บ้านหนองน้ำเต้า
-
 ตำบลนาโสก
-
-
-
-
 151.บ้านหนองบง
-
 อบต.หนองเอี่ยน
-
-
-
-
 152.บ้านหนองบอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าบาก
-
-
-
-
 153.บ้านหนองบัว
-
 อบต.บ้านโคก
-
-
-
-
 154.บ้านหนองยาง
-
 อบต.ชะโนดน้อย
-
-
-
-
 155.บ้านหนองสระพัง
-
 กกแดง
-
-
-
-
 156.บ้านหนองสระพังทอง
-
 อบต.ตำบลโพนงาม
-
-
-
-
 157.บ้านหนองหญ้าไซย์
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 158.บ้านหนองหนาว
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 159.บ้านหนองหอยป่าหวาย
-
 เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
-
-
-
-
 160.บ้านหนองเม็ก
-
 ป่าไร่
-
-
-
-
 161.บ้านหนองเอี่ยน
-
 อบต.หนองเอี่ยน
-
-
-
-
 162.บ้านหนองเอี่ยนดง
-
 อบต.น้ำเที่ยง
-
-
-
-
 163.บ้านหนองแคนนาจาน
-
 เทศบาลตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 164.บ้านหนองแวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 165.บ้านหนองแวงใหญ่
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 166.บ้านหนองแอก
-
 ตำบลบางทรายใหญ่
-
-
-
-
 167.บ้านหนองโอใหญ่
-
 โนนยาง
-
-
-
-
 168.บ้านหนองไผ่
-
 เทศบาลตำบลผึ่งแดด
-
-
-
-
 169.บ้านหนองไฮ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ
-
-
-
-
 170.บ้านห้วยกอก1
-
 นากอก
-
-
-
-
 171.บ้านห้วยกอก2
-
 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
-
-
-
-
 172.บ้านห้วยทราย2
-
 อบต.ป่าไร่
-
-
-
-
 173.บ้านห้วยลำโมง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
-
-
-
-
 174.บ้านหว้านน้อย
-
 เทศบาลหว้านใหญ่
-
-
-
-
 175.บ้านหว้านใหญ่
-
 เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-
-
-
-
 176.บ้านอุ่มไผ่
-
 กกแดง
-
-
-
-
 177.บ้านเป้าป่าแสด
-
 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
-
-
-
-
 178.บ้านเปียด
-
 ตำบลดงหลวง
-
-
-
-
 179.บ้านเหมืองบ่า
-
 เทศบาลคำอาอวน
-
-
-
-
 180.บ้านเหล่า
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 181.บ้านเหล่าคราม
-
 เทศบาลตำบลคำอาฮวน
-
-
-
-
 182.บ้านเหล่าดง
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 183.บ้านเหล่าน้อย
-
 หนองสูงใต้
-
-
-
-
 184.บ้านเหล่าป่าเป้ด
-
 เทศบาลตำบลนาโสก
-
-
-
-
 185.บ้านเหล่าสร้างถ่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ
-
-
-
-
 186.บ้านเหล่าหมี
-
 เหล่าหมี
-
-
-
-
 187.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 188.บ้านเหล่าแขมทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี
-
-
-
-
 189.บ้านแก้ง2
-
 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
-
-
 190.บ้านแก้งช้างเนียม
-
 อบต.คำชะอี
-
-
-
-
 191.บ้านแก้งนาง
-
 เทศบาลตำบลกกตูม
-
-
-
-
 192.บ้านแก่นเต่า
-
 ตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 193.บ้านแฝก
-
 โพนงาม
-
-
-
-
 194.บ้านแมด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
-
-
-
-
 195.บ้านแวง
-
 อบต.หนองสูงใต้
-
-
-
-
 196.บ้านโคก1
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 197.บ้านโคก2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 198.บ้านโคกกลาง
-
 อบต/หนองสูงใต้
-
-
-
-
 199.บ้านโคกขามเลียน
-
 ตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 200.บ้านโคกพัฒนา
-
 นาสะเม็ง
-
-
-
-
 201.บ้านโคกสว่าง1
-
 เหล่าหมี
-
-
-
-
 202.บ้านโคกสว่าง2
-
 เหล่าสร้างถ่อ
-
-
-
-
 203.บ้านโคกหนองหล่ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 204.บ้านโคกหินกอง
-
 อบต.หนองสูงใต้
-
-
-
-
 205.บ้านโค้งสำราญ
-
 ตำบลคำอาฮวน
-
-
-
-
 206.บ้านโนนตูม
-
 เทศบาลตำบลผึ่งแดด
-
-
-
-
 207.บ้านโนนยาง
-
 อบต. โนนยาง
-
-
-
-
 208.บ้านโนนศรี
-
 นาสีนวน
-
-
-
-
 209.บ้านโนนสว่าง 2
-
 หว้านใหญ่
-
-
-
-
 210.บ้านโนนสว่าง1
-
 อบต.คำชะอี
-
-
-
-
 211.บ้านโนนสวาท
-
 ป่าไร่
-
-
-
-
 212.บ้านโนนสะอาด2
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 213.บ้านโนนสังข์ศรี
-
 อบต.บ้านซ่ง
-
-
-
-
 214.บ้านโนนเกษม
-
 อบต.นิคมคำสร้อย
-
-
-
-
 215.บ้านโพนงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
-
-
 216.บ้านโพนสว่าง
-
 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
-
-
-
-
 217.บ้านโพนสวาง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
-
-
-
-
 218.บ้านโพนแดง
-
 เทศบาลตำบลดงหลวง
-
-
-
-
 219.บ้านโพนไฮ
-
 เทศบาลตำบลหนองแคน
-
-
-
-
 220.บ้านโสก
-
 เทศบาลตำบลดงหลวง
-
-
-
-
 221.บ้านไร่
-
 เทศบาลตำบลดงมอน
-
-
-
-
 222.บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
-
 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
-
-
-
 223.ป่งแดงวิทยาคม
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 224.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
-
 อบต.ป่าไร่
-
-
-
-
 225.พระราชทานบ้านหนองหมู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง
-
-
-
-
 226.มุกดาลัย
-
 เทศบาลเมืองมุกดาหาร
-
-
-
-
 227.ร่มเกล้า
-
 เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
-
-
-
-
 228.วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
-
 คำชะอี
-
-
-
-
 229.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
-
 ป่งขามดงหมู
-
-
-
-
 230.สยามกลการ4
-
 อบต.เหล่าหมี
-
-
-
-
 231.หนองข่าประชาอุทิศ
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 232.หนองผือดอนม่วง
-
 หว้านใหญ่
-
-
-
-
 233.หมู่บ้านป่าไม้
-
 กกตูม
-
-
-
-
 234.หลุบปึ้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
-
-
-
-
 235.ห้วยตาเปอะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 236.ห้วยยางจอมมณี
-
 ตำบลดงมอน
-
-
-
-
 237.อนุบาลมุกดาหาร
-
 เมืองมุกดาหาร
-
-
-
-
 238.เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
-
-
-
-
 239.เมืองพาลุกากรภูมิ
-
 ตำบลชะโนด
-
-
-
-
 240.เมืองใหม่
-
 เทศบาลเมืองมุกดาหาร
-
-
-
-
 241.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
-
 ตำบลนาโสก
-
-
-
-
 242.แก้งโนนคำประชาสรรค์
-
 ตำบลคำป่าหลาย
-
-
-
-
 243.โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
-
 คำอาฮวน
-
-
-
-
 244.ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net