โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.จันทบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.บ้านคลองกะพง
-
 เทศบาลตำบลเขาบายศรี
-
-
-
-
 2.บ้านคลองครก
-
 เทศบาลตำบลพวา
-
-
-
-
 3.บ้านคลองน้ำใส
-
 อบต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
-
-
-
-
 4.บ้านคลองลาว
-
 วังใหม่
-
-
-
-
 5.บ้านช่องกะพัด
-
 อบต.แก่งหางแมว
-
-
-
-
 6.บ้านชำโสม
-
 เทศบาลตำบลแสลง
-
-
-
-
 7.บ้านซอยสอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
-
-
-
-
 8.บ้านต้นกระบก
-
 ตำบลนายายอาม
-
-
-
-
 9.บ้านตาเลียว
-
 อบต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
-
-
-
-
 10.บ้านท่าแฉลบ
-
 เทศบาลตำบลบางกะจะ
-
-
-
-
 11.บ้านบ่อไฟไหม้
-
 เทศบาลตำบลพวา
-
-
-
-
 12.บ้านประแกต
-
 สามพี่น้อง
-
-
-
-
 13.บ้านมาบโอน
-
 เทศบาลตำบลเขาบายศรี
-
-
-
-
 14.บ้านยางระหง
-
 อบต.กระแจะ
-
-
-
-
 15.บ้านวังปลา
-
 เขาแก้ว
-
-
-
-
 16.บ้านวังอีแอ่น
-
 เทศบาลตำบลพวา
-
-
-
-
 17.บ้านวังไม้แดง
-
 อบต.สามพี่น้อง
-
-
-
-
 18.บ้านศรัทธาตะพง
-
 เขาแก้ว
-
-
-
-
 19.บ้านสะพานเลือก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
-
-
-
-
 20.บ้านสังข์ทอง
-
 อบต.ตะกาดเง้า
-
-
-
-
 21.บ้านหนองบัวทอง
-
 แก่งหางแมว
-
-
-
-
 22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
-
-
-
-
 23.บ้านห้วงกระแจะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
-
-
-
-
 24.บ้านเขามะปริง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
-
-
-
-
 25.บ้านเขาแก้ววิทยา
-
 อบต.เขาแก้ว
-
-
-
-
 26.บ้านเจ้าหลาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
-
-
-
 27.บ้านเตาหม้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
-
-
-
 28.บ้านเนินจำปา
-
 เทศบาลตำบลพวา
-
-
-
-
 29.บ้านเนินดินแดง
-
 เขาบายศรี
-
-
-
-
 30.บ้านแก่งน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
-
-
-
-
 31.บ้านแก้ว
-
 เทศบาลเมืองท่าช้าง
-
-
-
-
 32.บ้านโคกวัด
-
 ขุนซ่อง
-
-
-
-
 33.บ้านโป่งวัว
-
 แก่งหางแมว
-
-
-
-
 34.วัดขุนซ่อง
-
 ขุนซ่อง
-
-
-
-
 35.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
-
 ขุนซ่อง
-
-
-
-
 36.วัดคมบาง
-
 คมบาง
-
-
-
-
 37.วัดคลองขุด
-
 คลองขุด
-
-
-
-
 38.วัดจันทนาราม
-
 เทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
-
-
-
-
 39.วัดช้างข้าม
-
 เทศบาลตำบลช้างข้าม
-
-
-
-
 40.วัดดอนตาล
-
 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
-
-
-
-
 41.วัดตะกาดเง้า
-
 ตะกาดเง้า
-
-
-
-
 42.วัดทองทั่ว
-
 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
-
-
-
-
 43.วัดท่าศาลา
-
 รำพัน
-
-
-
-
 44.วัดท่าแคลง
-
 เทศบาลตำบลสนามไชย
-
-
-
-
 45.วัดทุ่งเบญจา
-
 เทศบาลตำบลหนองคล้า
-
-
-
-
 46.วัดนาซา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
-
-
-
-
 47.วัดนายายอาม
-
 เทศบาลตำบลนายายอาม
-
-
-
-
 48.วัดบูรพาพิทยาราม
-
 เทศบาลตำเนินสูง
-
-
-
-
 49.วัดพลับ
-
 เทศบาลตำบลบางกะจะ
-
-
-
-
 50.วัดพลับพลา
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา
-
-
-
-
 51.วัดรำพัน
-
 รำพัน
-
-
-
-
 52.วัดวังหิน
-
 วังโตนด
-
-
-
-
 53.วัดวังเวียน
-
 วังโตนด
-
-
-
-
 54.วัดสามผาน
-
 สองพี่น้อง
-
-
-
-
 55.วัดสิงห์
-
 ตำบลบางกะจะ
-
-
-
-
 56.วัดหนองคัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
-
-
-
-
 57.วัดหนองบัว
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 58.วัดหนองสีงา
-
 วังใหม่
-
-
-
-
 59.วัดหนองแหวน
-
 อบต.กระแจะ
-
-
-
-
 60.วัดหนองไทร
-
 ตำบลช้างข้าม
-
-
-
-
 61.วัดหมูดุด
-
 อบต.คลองขุด
-
-
-
-
 62.วัดเกาะขวาง
-
 เทศบาลตำบลเกาะขวาง
-
-
-
-
 63.วัดเกาะตะเคียน
-
 เทศบาลตำบลเกาะขวาง
-
-
-
-
 64.วัดเกาะโตนด
-
 เกาะขวาง
-
-
-
-
 65.วัดเขาน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
-
-
-
-
 66.วัดเขาวงกต
-
 เขาวงกตฯ
-
-
-
-
 67.วัดเนินยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
-
-
-
-
 68.วัดเนินสูง
-
 เทศบาลพลับพลานารายณ์
-
-
-
-
 69.วัดเนินโพธิ์
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 70.วัดเสม็ดงาม
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 71.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
-
 อบต.โขมง
-
-
-
-
 72.วัดแก่งหางแมว
-
 อบต.ตำบลแก่งหางแมว
-
-
-
-
 73.วัดแขมหนู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
-
-
-
-
 74.วัดแสลง
-
 เทศบาลตำบลแสลง
-
-
-
-
 75.วัดโขดหอย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
-
-
-
-
 76.วัดโขมง
-
 อบต.โขมง
-
-
-
-
 77.วัดโป่งแรด
-
 เทศบาลตำบลพลับพลา
-
-
-
-
 78.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาย
-
-
-
-
 79.วัดไผ่ล้อม
-
 เทศบาลตำบลจันทนิมิต
-
-
-
-
 80.สฤษดิเดช
-
 เทศบาลเมืองจันทบุรี
-
-
-
-
 81.อนุบาลจันทบุรี
-
 เมืองจันทบุรี
-
-
-
-
 82.อนุบาลบ้านหนองคล้า
-
 เทศบาลตำบลหนองคล้า
-
-
-
-
 83.ไทยรัฐวิทยา 14
-
 เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net