โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 5
จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.12
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ก้องอุดมวิทยาคาร
-
 วังหินลาด
-
-
-
-
-
 2.กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
-
 ตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 3.จตุรคามรังสรรค์
-
 เขาน้อย
-
-
-
-
 4.ชีพอนุสรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
-
-
-
-
 5.ชุมชนชุมแพ
-
 เมืองชุมแพ
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
-
 เทศบาลตำบลสีชมพู
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
-
 นาจาน
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 9.ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 10.ชุมชนหนองคะเน
-
 เทศบาลเมืองชุมแพ
-
-
-
-
 11.ชุมชนหนองเรือ
-
 เทศบาลตำบลหนองเรือ
-
-
-
-
 12.ชุมชนโนนหันวันครู
-
 เทศบาลตำบลโนนหัน
-
-
-
-
 13.ชุมแพชนูปถัมภ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 14.ดินดำวังชัยวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
-
-
-
-
 15.ท่ากุญชร
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 16.ท่าศาลาวิทยา
-
 หนองเรือ
-
-
-
-
-
 17.นาจานนาเจริญโนนทัน
-
 ตำบลนาจาน
-
-
-
-
 18.นาฝายวิทยา
-
 อบต.นาฝาย
-
-
-
-
 19.นาหนองทุ่มวิทยาคม
-
 อบต. นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 20.นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
-
 อบต.กุดธาตุ
-
-
-
-
 21.นาหว้านาเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
-
-
 22.บ้านกง(ประชานุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
-
-
-
-
-
 23.บ้านกุดกว้าง
-
 ตำบลกุดกว้าง
-
-
-
-
 24.บ้านกุดขอนแก่น
-
 กุดขอนแก่น
-
-
-
-
 25.บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
-
-
-
-
 26.บ้านกุดดุกวิทยา
-
 ดินดำ
-
-
-
-
 27.บ้านกุดธาตุ
-
 อบต.กุดธาตุ
-
-
-
-
 28.บ้านกุดน้ำใส
-
 นาชุมแสง
-
-
-
-
 29.บ้านกุดเลา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 30.บ้านกุดแคน
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 31.บ้านกุดแคนประชาสรรค์
-
 อบต.ทุ่งชมพู
-
-
-
-
-
 32.บ้านขนวน
-
 ขนวน
-
-
-
-
 33.บ้านขนวนนคร
-
 กุดกว้าง
-
-
-
-
 34.บ้านขมิ้นโนนหัวนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
-
-
-
-
 35.บ้านขามป้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
-
-
-
-
 36.บ้านค้อ
-
 อบต.กุดขอนแก่น
-
-
-
-
 37.บ้านคำใหญ่
-
 อบต.นาหว้า
-
-
-
-
 38.บ้านคึมชาติประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลขนวน
-
-
-
-
 39.บ้านชุมแพ
-
 เทศบาลเมืองชุมแพ
-
-
-
-
 40.บ้านซำจำปา
-
 ดงลาน
-
-
-
-
 41.บ้านซำภูทอง
-
 ห้วยม่วง
-
-
-
-
 42.บ้านซำยาง
-
 อบต.ซำยาง
-
-
-
-
-
 43.บ้านดอนหันสระบัว
-
 เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
-
-
 44.บ้านดอนหันโนนหินแห่
-
 เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
 45.บ้านดอนแขม
-
 เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
-
-
-
 46.บ้านถ้ำแข้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
-
-
-
-
 47.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
-
 ห้วยม่วง
-
-
-
-
 48.บ้านท่าช้าง
-
 เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
-
-
-
-
-
 49.บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
-
 อบต.บริบูรณ์
-
-
-
-
 50.บ้านทุ่งชมพู
-
 ทุ่งชมพู
-
-
-
-
 51.บ้านธาตุ
-
 หนองเขียด
-
-
-
-
 52.บ้านนาก้านเหลือง
-
 เทศบาลตำบลภูเวียง
-
-
-
-
 53.บ้านนาคำน้อย
-
 วังหินลาด
-
-
-
-
 54.บ้านนางิ้ว
-
 เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
-
-
-
 55.บ้านนาชุมแสง
-
 อบต.นาชุมแสง
-
-
-
-
-
 56.บ้านนาดี
-
 กุดธาตุ
-
-
-
-
 57.บ้านนาน้ำซำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
-
-
-
-
-
 58.บ้านนาสีนวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
-
-
-
-
 59.บ้านนาหว้า
-
 บ้านเม็ง
-
-
-
-
-
 60.บ้านนาอุดม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 61.บ้านนาเปือย
-
 โนนทัน
-
-
-
-
 62.บ้านนาเพียง
-
 เทศบาลตำบลนาเพียง
-
-
-
-
 63.บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
-
 เขาน้อย
-
-
-
-
 64.บ้านบริบูรณ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 65.บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 66.บ้านป่ากล้วย
-
 เทศบาลโนนคอม
-
-
-
-
 67.บ้านปากห้วยฝาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 68.บ้านป่าน
-
 สีชมพู
-
-
-
-
 69.บ้านป่าเสี้ยว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
-
-
-
-
 70.บ้านผาขาม
-
 บริบูรณ์
-
-
-
-
 71.บ้านผาน้ำเที่ยง
-
 อบต.บริบูรณ์
-
-
-
-
 72.บ้านฝางน้อย
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 73.บ้านพงษ์โนนประวัติ
-
 อบต.บริบูรณ์
-
-
-
-
-
 74.บ้านพระบาท
-
 หว้าทอง
-
-
-
-
 75.บ้านฟ้าเหลื่อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
-
-
 76.บ้านภูมูลเบ้า
-
 เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 77.บ้านยอดห้วย
-
 ตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 78.บ้านยางคำ
-
 เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
-
-
 79.บ้านร่องสมอ
-
 อบต.โนนทัน
-
-
-
-
 80.บ้านร่องแซง
-
 เทศบาลตำบลโนนหัน
-
-
-
-
 81.บ้านวังขอนแดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 82.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
-
-
-
-
 83.บ้านวังยาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
-
 84.บ้านวังสวาบ
-
 อบต.วังสวาบ
-
-
-
-
 85.บ้านศรีสุข
-
 ศรีสุข
-
-
-
-
-
 86.บ้านศาลาดิน
-
 เทศบาลตำบลขนวน
-
-
-
-
-
 87.บ้านสงเปือย
-
 อบต.สงเปือย
-
-
-
-
 88.บ้านสระพังข่า
-
 ตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 89.บ้านสวนสวรรค์
-
 อบต.บ้านใหม่
-
-
-
-
 90.บ้านสว่างดอนช้าง
-
 อบต.บ้านเม็ง
-
-
-
-
 91.บ้านสว่างโนนสูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
-
-
-
-
-
 92.บ้านสองคอน
-
 อบต.นาฝาย
-
-
-
-
 93.บ้านสะอาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
-
-
-
-
 94.บ้านสะแกเครือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
-
-
-
-
-
 95.บ้านสันติสุข
-
 อบต.หนองแดง
-
-
-
-
 96.บ้านสัมพันธ์
-
 เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
-
-
-
-
 97.บ้านสารจอดร่องกลอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
-
-
-
-
-
 98.บ้านสำราญหินลาด
-
 เทศบาลตำบลกุดกว้าง
-
-
-
-
 99.บ้านสุขสมบูรณ์
-
 เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
-
-
-
-
 100.บ้านหนองกุงคชสาร
-
 เทศบาลตำบลขนวน
-
-
-
-
 101.บ้านหนองกุงธนสารโศภน
-
 อบต.หนองกุงธนสาร
-
-
-
-
 102.บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
-
 อบต.หนองเรือ
-
-
-
-
 103.บ้านหนองกุงมนศึกษา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
-
-
-
-
 104.บ้านหนองขาม
-
 เทศบาลตำบลในเมือง
-
-
-
-
 105.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
-
 เทศบาลตำบลหนองแก
-
-
-
-
 106.บ้านหนองตาไก้พิทยา
-
 อบต.สีชมพู
-
-
-
-
 107.บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
-
 หนองแดง
-
-
-
-
 108.บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
-
 ดินดำ
-
-
-
-
 109.บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
-
 เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
-
-
 110.บ้านหนองนาคำ
-
 ตำบลหนองนาคำ
-
-
-
-
 111.บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
-
 เมืองเก่าพัฒนา
-
-
-
-
 112.บ้านหนองบัว
-
 อบต.เมืองเก่าพัฒนา
-
-
-
-
-
 113.บ้านหนองบัวโนนเมือง
-
 อบต.ชุมแพ
-
-
-
-
 114.บ้านหนองปลาซิว
-
 ภูห่าน
-
-
-
-
 115.บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
-
 นาเพียง
-
-
-
-
 116.บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
-
 เทศบาลตำบลบ้านผือ
-
-
-
-
-
 117.บ้านหนองพลวง
-
 ทุ่งชมพู
-
-
-
-
 118.บ้านหนองพู่วังหินซา
-
 เทศบาลตำบลขนวน
-
-
-
-
 119.บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
-
 นาชุมแสง
-
-
-
-
-
 120.บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
-
 นาชุมแสง
-
-
-
-
 121.บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
-
 โนนสะอาด
-
-
-
-
 122.บ้านหนองศาลา
-
 เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
-
-
-
-
 123.บ้านหนองสระ
-
 บ้านกง
-
-
-
-
 124.บ้านหนองสังข์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
-
-
-
-
 125.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนาคำ
-
-
-
-
 126.บ้านหนองหนามแท่ง
-
 หนองเขียด
-
-
-
-
-
 127.บ้านหนองหว้าประชารัฐ
-
 เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
-
-
 128.บ้านหนองหว้าโพนศิลา
-
 เทศบาลเมืองชุมแพ
-
-
-
-
 129.บ้านหนองหอย
-
 เทศบาลตำบลหนองนาคำ
-
-
-
-
 130.บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
-
 อบต.หนองเขียด
-
-
-
-
-
 131.บ้านหนองเขื่อนช้าง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
-
-
 132.บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
-
 บ้านกง
-
-
-
-
 133.บ้านหนองเสาเล้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 134.บ้านหนองแดง
-
 หนองแดง
-
-
-
-
 135.บ้านหนองแวงภูเขา
-
 ตำบลยางคำ
-
-
-
-
 136.บ้านหนองแสงสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
-
-
-
-
-
 137.บ้านหนองโก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 138.บ้านหนองโนประชาสรรค์
-
 อบต.ตำบลบ้านเม็ง
-
-
-
-
 139.บ้านหนองโพงโพด
-
 หนองเสาเล้า
-
-
-
-
 140.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
-
 กุดกว้าง
-
-
-
-
 141.บ้านหนองไผ่นาดี
-
 วังหินลาด
-
-
-
-
 142.บ้านหนองไฮ
-
 นาเพียง
-
-
-
-
 143.บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
-
 ตำบลนาจาน
-
-
-
-
 144.บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
-
 ทุ่งชมพู
-
-
-
-
-
 145.บ้านห้วยทรายขาว
-
 ตำบลวังเพิ่ม
-
-
-
-
 146.บ้านห้วยทรายทอง
-
 เทศบาลโนนทอง
-
-
-
-
 147.บ้านห้วยบง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง
-
-
-
-
-
 148.บ้านห้วยม่วง
-
 โนนทัน
-
-
-
-
 149.บ้านห้วยอรุณหินลาด
-
 ตำบลโนนทอง
-
-
-
-
-
 150.บ้านหว้า
-
 โนนทัน
-
-
-
-
 151.บ้านหว้าทอง
-
 หว้าทอง
-
-
-
-
 152.บ้านหอย
-
 อบต.โนนอุดม
-
-
-
-
 153.บ้านหัน
-
 อบต.หนองกุงธนสาร
-
-
-
-
-
 154.บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
-
 อบต.จระเข้
-
-
-
-
 155.บ้านหัวบึงสว่าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 156.บ้านหัวฝาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
-
-
-
-
 157.บ้านหัวภู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
-
-
-
-
 158.บ้านหาด
-
 อบต.บ้านเม็ง
-
-
-
-
 159.บ้านหินร่องโนนสวรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 160.บ้านอ่างศิลา
-
 อบต.สงเปือย
-
-
-
-
 161.บ้านอาจสามารถ
-
 เทศบาลตำบลนาเพียง
-
-
-
-
 162.บ้านเขาวง
-
 วังสวาบ
-
-
-
-
-
 163.บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ
-
-
-
-
 164.บ้านเม็ง
-
 อบต.บ้านเม็ง
-
-
-
-
 165.บ้านเมืองเก่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา
-
-
-
-
-
 166.บ้านเรือ
-
 อบต.บ้านเรือ
-
-
-
-
 167.บ้านเลิงแสง
-
 อบต.กุดขอนแก่น
-
-
-
-
 168.บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
-
 อบต.บ้านเม็ง
-
-
-
-
 169.บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
-
-
 170.บ้านแดง
-
 ตำบลในเมือง
-
-
-
-
 171.บ้านแห่ประชานุเคราะห์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
-
-
-
-
 172.บ้านโคกกลางวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 173.บ้านโคกกลางหนองแปน
-
 เทศบาลกุดกว้าง
-
-
-
-
 174.บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
-
 ศรีสุข
-
-
-
-
 175.บ้านโคกนาฝาย
-
 กุดธาตุ
-
-
-
-
 176.บ้านโคกป่ากุง
-
 สีชมพู
-
-
-
-
 177.บ้านโคกม่วง
-
 อบต.ศรีสุข
-
-
-
-
 178.บ้านโคกสง่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ
-
-
-
-
-
 179.บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
-
-
-
-
 180.บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
-
 อบต.หนองกุงธนสาร
-
-
-
-
 181.บ้านโคกสูง
-
 โคกสูงสัมพันธ์
-
-
-
-
 182.บ้านโคกสูงวิทยา
-
 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
-
-
-
-
 183.บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
-
 เทศบาลตำบลกุดกว้าง
-
-
-
-
 184.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 185.บ้านโคกไร่
-
 อบต.สงเปือย
-
-
-
-
 186.บ้านโนนกระเดา
-
 นาหว้า
-
-
-
-
 187.บ้านโนนคอม
-
 ตำบลภูผาม่าน
-
-
-
-
 188.บ้านโนนงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
-
-
-
-
-
 189.บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
-
 เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
 190.บ้านโนนดู่หนองแวง
-
 เทศบาลตำบลกุดกว้าง
-
-
-
-
 191.บ้านโนนทอง
-
 เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
-
-
 192.บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
-
 อบต.สีชมพู
-
-
-
-
 193.บ้านโนนทันวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
-
-
-
-
 194.บ้านโนนบุรุษ
-
 โนนสะอาด
-
-
-
-
 195.บ้านโนนลาน
-
 เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
 196.บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
-
 เทศบาลตำบลภูผาม่าน
-
-
-
-
 197.บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
-
 เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 198.บ้านโนนสำราญ
-
 กุดขอนแก่น
-
-
-
-
 199.บ้านโนนหนองแวง
-
 เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
 200.บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
-
-
-
-
 201.บ้านโนนอุดม
-
 โนนอุดม
-
-
-
-
 202.บ้านโนนโก
-
 อบต.นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 203.บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
-
 อบต.นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 204.บ้านโนนโพธิ์
-
 นาเพียง
-
-
-
-
 205.บ้านโป่งเอียด
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 206.บ้านโป่งแห้ง
-
 วังหินลาด
-
-
-
-
 207.บ้านโพนเพ็กพิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
-
-
-
-
 208.บ้านโสกจานนาดี
-
 อบต.บ้านใหม่
-
-
-
-
 209.บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
-
 ศรีสุข
-
-
-
-
-
 210.บ้านโสกหาดสวรรค์
-
 เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
-
-
-
-
 211.บ้านใหม่โสกส้มกบ
-
 อบต,บ้านใหม่
-
-
-
-
 212.บ้านไคร่นุ่น
-
 กุดขอนแก่น
-
-
-
-
 213.บ้านไชยสอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
-
-
-
-
 214.ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
-
 เทศบาลตำบลวังหินลาด
-
-
-
-
 215.ภูห่านศึกษา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
-
-
-
-
-
 216.ภูเวียงวิทยายน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 217.วังหินลาดวังเจริญ
-
 วังหินลาด
-
-
-
-
 218.วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 219.สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
-
 อบต บ้านเรือ
-
-
-
-
 220.สะอาดประชาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
-
-
 221.หนองกระบือวิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
-
-
-
-
-
 222.หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
-
 หนองกุงเซิน
-
-
-
-
 223.หนองกุงพิทยาคม
-
 หนองเขียด
-
-
-
-
-
 224.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
-
 หนองกุงเซิน
-
-
-
-
 225.หนองขามวิทยาคาร
-
 ชุมแพ
-
-
-
-
 226.หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
-
 หว้าทอง
-
-
-
-
 227.หนองม่วงประชานุกูล
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 228.หนองหว้าวิทยา
-
 ตำบลหนองเสาเล้า
-
-
-
-
 229.หนองหอยเทพเทวัญ
-
 อบต.จระเข้
-
-
-
-
-
 230.หนองแวงวิทยา
-
 อบต.กุดธาตุ
-
-
-
-
 231.หนองแสงวิทยาสรรค์
-
 ตำบลบ้านผือ
-
-
-
-
 232.หนองแห้ววังมนศึกษา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 233.หนองโพนนาหม่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น
-
-
-
-
 234.หนองไผ่พิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 235.หนองไฮประชารัฐ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 236.ห้วยชันวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
-
-
 237.อนุบาลภูเวียง
-
 เทศบาลตำบลภูเวียง
-
-
-
-
 238.อนุบาลสีชมพู
-
 สีชมพู
-
-
-
-
 239.อ่างทองวิทยาคม
-
 อบต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
-
-
-
-
-
 240.เหมือดแอ่หนองบัว
-
 ตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
-
 241.แสงบัวทอง
-
 องค์การบริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาจาน
-
-
-
-
 242.โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
-
 ตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
 243.โคกม่วงศึกษา
-
 ขัวเรียง
-
-
-
-
 244.โนนงามศึกษา
-
 เทศบาลตำบลนาเพียง
-
-
-
-
 245.โนนฟันเรือบะยาววิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 246.โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน
-
-
-
-
 247.โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 248.โนนสะอาดพิทยา
-
 ตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
 249.โนนสำราญหนองหญ้าขาว
-
 เทศบาลตำบลนาจาน
-
-
-
-
 250.โนนอุดมสะอาดวิทยา
-
 อบต.นาหว้า
-
-
-
-
 251.โพธิ์ตากวิทยา
-
 เทศบาลตำบลบ้านผือ
-
-
-
-
 252.โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
-
 เทศบาลตำบลในเมือง
-
-
-
-
 253.โสกห้างศึกษา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
-
-
 254.โสกเต็นวิทยาคม
-
 หนองแดง
-
-
-
-
 255.ไตรคามวิทยาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำลสงเปือย
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net