โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.หนองคาย เขต 2
จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.10
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านชุมช้าง
-
 ชุมช้าง
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านปากสวย
-
 อบต.วัดหลวง
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
-
 กุดบง
-
-
-
-
 4.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
-
 ชุมช้าง
-
-
-
-
 5.นิคมเจริญชัย
-
 อบต.รัตนวาปี
-
-
-
-
 6.บ้านกลุ่มพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
-
-
-
-
 7.บ้านก่องขันธ์
-
 นาหนัง
-
-
-
-
 8.บ้านกุดบง
-
 กุดบง
-
-
-
-
 9.บ้านกุดแกลบ
-
 นาหนัง
-
-
-
-
 10.บ้านกุดแคนโนนมันปลา
-
 อบต.หนองหลวง
-
-
-
-
 11.บ้านคำจำปา
-
 บ้านโพธิ์
-
-
-
-
-
 12.บ้านคำตอยูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม
-
-
-
-
 13.บ้านคำปะกั้ง
-
 อบต.บ้านโพธิ์
-
-
-
-
 14.บ้านคำเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 15.บ้านคำโคนสว่าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
-
-
-
-
 16.บ้านจับไม้
-
 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
-
-
-
-
 17.บ้านดงกำพี้
-
 วัดหลวง
-
-
-
-
 18.บ้านดงดาล
-
 โพนแพง
-
-
-
-
 19.บ้านดงสระพัง
-
 อบต.นาหนัง
-
-
-
-
 20.บ้านดอนเหมือด
-
 อบต.บ้านต้อน
-
-
-
-
 21.บ้านต้อน
-
 อบต.บ้านต้อน
-
-
-
-
 22.บ้านต้อนเหนือ
-
 อบต.นาหนัง
-
-
-
-
 23.บ้านตาลชุม
-
 อบต.รัตนวาปี
-
-
-
-
 24.บ้านท่าคำบง
-
 วังหลวง
-
-
-
-
 25.บ้านท่าหนองพันทา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม
-
-
-
-
 26.บ้านทุ่งหลวงนาขาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
-
-
-
-
 27.บ้านนาคำมูลชมภูพร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ
-
-
-
-
 28.บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ
-
-
-
-
 29.บ้านนาชุมช้าง
-
 อบต.รัตนวาปี
-
-
-
-
 30.บ้านนาดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 31.บ้านนาตาล
-
 จุมพล
-
-
-
-
 32.บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
-
-
-
-
 33.บ้านนาทับไฮ
-
 อบต.นาทับไฮ
-
-
-
-
 34.บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
-
 อบต.นาทับไฮ
-
-
-
-
 35.บ้านนายาง
-
 พระบาทนาสิงห์
-
-
-
-
 36.บ้านนาสิงห์
-
 พระบาทนาสิงห์
-
-
-
-
 37.บ้านนาหนัง
-
 นาหนัง
-
-
-
-
 38.บ้านนาฮำ
-
 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
-
-
-
-
 39.บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
-
 อบต.จุมพล
-
-
-
-
 40.บ้านนาเพียงใหญ่
-
 จุมพล
-
-
-
-
 41.บ้านนาเมย
-
 เหล่าต่างคำ
-
-
-
-
 42.บ้านน้ำเป
-
 รัตนวาปี
-
-
-
-
 43.บ้านนิคมดงบัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
-
-
-
-
 44.บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
-
-
-
-
 45.บ้านบัว
-
 อบต.ชุมช้าง
-
-
-
-
 46.บ้านปัก
-
 บ้านโพธิ์
-
-
-
-
 47.บ้านปักหมู
-
 จุมพล
-
-
-
-
 48.บ้านผือ
-
 บ้านผือ
-
-
-
-
 49.บ้านพระบาทนาหงส์
-
 พระบาทนาสิงห์
-
-
-
-
 50.บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
-
 ทุ่งหลวง
-
-
-
-
 51.บ้านวัดหลวง
-
 วัดหลวง
-
-
-
-
 52.บ้านสร้างนางขาว
-
 ตำบลสร้างนางขาว
-
-
-
-
 53.บ้านสามัคคีชัย
-
 พระบาทนาสิงห์
-
-
-
-
 54.บ้านหนองกุ้ง
-
 กุดบง
-
-
-
-
 55.บ้านหนองคอน
-
 อบต.โพนแพง
-
-
-
-
 56.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
-
 หนองหลวง
-
-
-
-
 57.บ้านหนองบัวเงิน
-
 หนองหลวง
-
-
-
-
 58.บ้านหนองยาง
-
 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
-
-
-
-
 59.บ้านหนองวัวชุม
-
 วังหลวง
-
-
-
-
 60.บ้านหนองหลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
-
-
-
-
-
 61.บ้านหนองหอย
-
 นาหนัง
-
-
-
-
 62.บ้านหนองอั้ว
-
 ทุ่งหลวง
-
-
-
-
 63.บ้านหนองเค็ม
-
 นาทับไฮ
-
-
-
-
 64.บ้านหนองแก้ว
-
 รัตนวาปี
-
-
-
-
 65.บ้านหนองแคนดอนสนุก
-
 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
-
-
-
-
 66.บ้านหนองแหวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
-
-
-
-
 67.บ้านหนองแอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
-
-
-
-
 68.บ้านห้วยน้ำเย็น
-
 เหล่าต่างคำ
-
-
-
-
 69.บ้านห้วยเปลวเงือก
-
 จุมพล
-
-
-
-
 70.บ้านหาดสั่ง
-
 เทศบาลสร้างนางขาว
-
-
-
-
 71.บ้านเชียงอาด
-
 อบต.เหล่าต่างคำ
-
-
-
-
 72.บ้านเซิม
-
 อบต.เซิม
-
-
-
-
 73.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
-
 อบต.จุมพล
-
-
-
-
 74.บ้านเหล่าต่างคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
-
-
-
-
 75.บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
-
 สร้างนางขาว
-
-
-
-
 76.บ้านแบง
-
 อบต.หนองหลวง
-
-
-
-
 77.บ้านแป้น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
-
-
-
-
 78.บ้านโคกกลาง
-
 เซิม
-
-
-
-
 79.บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
-
 วัดหลวง
-
-
-
-
 80.บ้านโคกหัวภู
-
 เหล่าต่างคำ
-
-
-
-
 81.บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
-
 อบต.นาดี
-
-
-
-
 82.บ้านโนนฤาษี
-
 กุดบง
-
-
-
-
 83.บ้านโนนสวรรค์
-
 อบต.รัตนวาปี
-
-
-
-
 84.บ้านโนนสะอาด
-
 อุดมพร
-
-
-
-
 85.บ้านโนนหนามแท่ง
-
 อบต.ชุมช้าง
-
-
-
-
 86.บ้านโปร่งสำราญ
-
 พระบาทนาสิงห์
-
-
-
-
 87.บ้านโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 88.บ้านโพนทอง
-
 อบต.วังหลวง
-
-
-
-
 89.บ้านโพนทัน
-
 อบต.ชุมช้าง
-
-
-
-
 90.บ้านโพนแพง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
-
-
-
-
 91.บ้านใหม่
-
 กุดบง
-
-
-
-
 92.ป่าไม้อุทิศ ๘
-
 หนองหลวง
-
-
-
-
 93.ยูเนสโกสัมมนา
-
 อบต.จุมพล
-
-
-
-
 94.รสลินคัคณางค์
-
 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
-
-
-
-
 95.รุจีจินตกานนท์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ
-
-
-
-
 96.สนธิราษฎร์บำรุง
-
 โพนแพง
-
-
-
-
 97.สุทธสิริโสภา
-
 อบต.นาทับไฮ
-
-
-
-
 98.หมู่บ้านตัวอย่าง
-
 จุมพล
-
-
-
-
 99.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
-
 เทศบาลตำบลโพนพิสัย
-
-
-
-
 100.อนุบาลนิคมเปงจาน
-
 อบต.โพนแพง
-
-
-
-
 101.อนุบาลหนองควาย
-
 อบต.วังหลวง
-
-
-
-
 102.เตชะไพบูลย์ 1
-
 พระบาทนาสิงห์
-
-
-
-
 103.เฝ้าไร่วิทยา
-
 เฝ้าไร่
-
-
-
-
 104.เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
 วังหลวง
-
-
-
-
 105.เวทีราษฎร์บำรุง
-
 อุดมพร
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net