โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.เลย เขต 1
จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.40
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
-
 อบต.ปากชม
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
-
 อบต.เมืองเลย
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านท่าสะอาด
-
 อบต.ท่าสะอาด
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านนาด้วง
-
 เทศบาลตำบลนาด้วง
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านนาบอน
-
 นาซ่าว
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านนาอ้อ
-
 เทศบาลตำบลนาอ้อ
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านปากชม
-
 เทศบาลตำบลปากชม
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านปากห้วย
-
 อบต.หนองผือ
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านอาฮี
-
 อบต.อาฮี
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านเชียงกลม
-
 เทศบาลตำบลเชียงกลม
-
-
-
-
 11.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลเขาแก้ว
-
-
-
-
 12.บ้านกกชุมแสง
-
 ตำบลนาโป่ง
-
-
-
-
 13.บ้านกกดู่
-
 กกดู่
-
-
-
-
 14.บ้านกกทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
-
-
-
-
 15.บ้านกลาง
-
 ปากตม
-
-
-
-
 16.บ้านกอไร่ใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว
-
-
-
-
 17.บ้านก้างปลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
-
-
-
-
 18.บ้านกำพี้
-
 อบต.กกดู่
-
-
-
-
 19.บ้านขอนแก่น
-
 อบต.หนองผือ
-
-
-
-
 20.บ้านขอนแก่นหนองบอน
-
 นาโป่ง
-
-
-
-
 21.บ้านคกงิ้ว
-
 ปากตม
-
-
-
-
 22.บ้านคกมาด
-
 อบต.เชียงคาน
-
-
-
-
 23.บ้านคกเลา
-
 อบต.บุฮม
-
-
-
-
 24.บ้านคกเว้า
-
 อบต.หาดคัมภีร์
-
-
-
-
 25.บ้านคกไผ่
-
 อบต.ปากชม
-
-
-
-
 26.บ้านคอนสา
-
 เทศบาลตำบลคอนสา
-
-
-
-
 27.บ้านชมน้อย
-
 ชมเจริญ
-
-
-
-
 28.บ้านตาดซ้อ
-
 ตำบลเขาแก้ว
-
-
-
-
 29.บ้านติ้วน้อย
-
 เทศบาล ตำบลนาโป่ง
-
-
-
-
 30.บ้านตูบโกบ
-
 กกดู่
-
-
-
-
 31.บ้านท่าดีหมี
-
 อบต.ปากตม
-
-
-
-
 32.บ้านท่าบม
-
 เขาแก้ว
-
-
-
-
 33.บ้านท่ามะนาว
-
 เทศบาลตำบลนาอ้อ
-
-
-
-
 34.บ้านท่าลี่
-
 เทศบาลตำบลท่าลี่
-
-
-
-
 35.บ้านท่าสวรรค์
-
 ท่าสวรรค์
-
-
-
-
 36.บ้านธาตุวิทยา
-
 เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
-
-
 37.บ้านนากระเซ็ง
-
 อบต.อาฮี
-
-
-
-
 38.บ้านนาค้อ
-
 ตำบลปากชม
-
-
-
-
 39.บ้านนาซ่าว
-
 อบต.นาซ่าว
-
-
-
-
 40.บ้านนาดอกคำ
-
 เทศบาลนาดอกคำ
-
-
-
-
 41.บ้านนาดินดำ
-
 เทศบาลตำบลนาดินดำ
-
-
-
-
 42.บ้านนาป่าหนาด
-
 ตำบลเขาแก้ว
-
-
-
-
 43.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
-
 อบต.จอมศรี
-
-
-
-
 44.บ้านนาเบน
-
 เทศบาลตำบลเขาแก้ว
-
-
-
-
 45.บ้านนาแขม
-
 อบต.นาแขม
-
-
-
-
 46.บ้านนาโคก
-
 ศรีสองรัก
-
-
-
-
 47.บ้านนาโป่ง
-
 เทศบาลตำบลนาโป่ง
-
-
-
-
 48.บ้านนาโม้
-
 อบต.หาดคัมภีร์
-
-
-
-
 49.บ้านน้ำกระโทม
-
 อบต.ท่าลี่
-
-
-
-
 50.บ้านน้ำคิว
-
 อบต.เสี้ยว
-
-
-
-
 51.บ้านน้ำพร
-
 ปากตม
-
-
-
-
 52.บ้านน้ำภู
-
 อบต.เมือง
-
-
-
-
 53.บ้านน้ำมี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
-
-
-
-
 54.บ้านน้ำสวยภักดี
-
 อบต.ท่าสะอาด
-
-
-
-
 55.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
-
 นาดอกคำ
-
-
-
-
 56.บ้านน้ำแคม
-
 อบต.น้ำแคม
-
-
-
-
 57.บ้านบวกอ่าง
-
 อบต.โคกใหญ่
-
-
-
-
 58.บ้านบุฮม
-
 อบต.บุฮม
-
-
-
-
 59.บ้านปากปัด
-
 ห้วยพิชัย
-
-
-
-
 60.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
-
 อบตหาดคัมภีร์
-
-
-
-
 61.บ้านปากยาง
-
 อบต.น้ำแคม
-
-
-
-
 62.บ้านปากหมาก
-
 อบต.ศรีสองรัก
-
-
-
-
 63.บ้านปากเนียม
-
 อบต.ห้วยพิชัย
-
-
-
-
 64.บ้านป่าข้าวหลาม
-
 นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
-
-
-
-
 65.บ้านปางคอม
-
 เทศบาลตำบลเชียงกลม
-
-
-
-
 66.บ้านผาพอด
-
 เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
-
-
 67.บ้านผาแบ่น
-
 อบต.บุฮม
-
-
-
-
 68.บ้านภูสวรรค์
-
 อบต.เสี้ยว
-
-
-
-
 69.บ้านยาง
-
 อบต.ท่าลี่
-
-
-
-
 70.บ้านร่องไผ่
-
 โคกใหญ่
-
-
-
-
 71.บ้านวังขาม
-
 อบต.ท่าลี่
-
-
-
-
 72.บ้านวังผา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน
-
-
-
-
 73.บ้านวังยาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
-
-
-
-
 74.บ้านวังแคน
-
 เทศบาลตำบลน้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
-
-
-
-
 75.บ้านวังโป่งท่าวังแคน
-
 อบต.ศรีสองรัก
-
-
-
-
 76.บ้านสงาว
-
 อบต.ห้วยพิชัย
-
-
-
-
 77.บ้านสงเปือย
-
 เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
-
-
 78.บ้านสวนกล้วย
-
 อบต.กกทอง
-
-
-
-
 79.บ้านสะอาดลายเหนือ
-
 อบต.น้ำสวย
-
-
-
-
 80.บ้านส้าน
-
 น้ำหมาน
-
-
-
-
 81.บ้านสูบ
-
 น้ำสวย
-
-
-
-
 82.บ้านหนองดอกบัว
-
 อบต.น้ำสวย
-
-
-
-
 83.บ้านหนองบง
-
 อบต.อาฮี
-
-
-
-
 84.บ้านหนองปกติ
-
 อบต.อาฮี
-
-
-
-
 85.บ้านหนองผำ
-
 เทศบาลนาดินดำ
-
-
-
-
 86.บ้านหนองผือ
-
 หนองผือ
-
-
-
-
 87.บ้านหนองหญ้าไซ
-
 เทศบาลตำบลนาดินดำ
-
-
-
-
 88.บ้านห้วยกระทิง
-
 อบต,กกทอง
-
-
-
-
 89.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
-
 หาดคัมภีร์
-
-
-
-
 90.บ้านห้วยด้าย
-
  อบต.น้ำแคม
-
-
-
-
 91.บ้านห้วยตาด
-
 เทศบาลตำบลนาดอกคำ
-
-
-
-
 92.บ้านห้วยทราย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
-
-
-
-
 93.บ้านห้วยนา
-
 เทศบาลคอนสา
-
-
-
-
 94.บ้านห้วยบ่อซืน
-
 อบต.บ้านห้วยบ่อซืน
-
-
-
-
 95.บ้านห้วยผักกูด
-
 เทศบาลตำบลคอนสา
-
-
-
-
 96.บ้านห้วยพอด
-
 เทศบาลธาตุ
-
-
-
-
 97.บ้านห้วยพิชัย
-
 อบต.ห้วยพิชัย
-
-
-
-
 98.บ้านห้วยม่วง
-
 ตำบลนาดินดำ
-
-
-
-
 99.บ้านห้วยลวงไซ
-
 อบต.น้ำหมาน
-
-
-
-
 100.บ้านห้วยสีเสียด
-
 น้ำมาน
-
-
-
-
 101.บ้านห้วยหวาย
-
 อบต.กกดู่
-
-
-
-
 102.บ้านห้วยหินขาว
-
 อบต.ห้วยพิชัย
-
-
-
-
 103.บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
-
 เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
-
-
 104.บ้านห้วยอาลัย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
-
-
-
-
 105.บ้านห้วยเดื่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
-
-
-
-
 106.บ้านห้วยเหล็ก
-
 กกดู่
-
-
-
-
 107.บ้านห้วยโตก
-
 เทศบาลตำบลนาโป่ง
-
-
-
-
 108.บ้านห้วยไค้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
-
-
-
-
 109.บ้านหัวฝาย
-
 ชัยพฤกษ์
-
-
-
-
 110.บ้านหาดคัมภีร์
-
 อบต.หาดคัมภีร์
-
-
-
-
 111.บ้านหาดทรายขาวผามุม
-
 อบต.หาดทรายขาว
-
-
-
-
 112.บ้านหาดเบี้ย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม
-
-
-
-
 113.บ้านหินตั้ง
-
 อบต.จอมศรี
-
-
-
-
 114.บ้านอุมุง
-
 อบต.บุฮม
-
-
-
-
 115.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
-
 เทศบาลตำบลเชียงคาน
-
-
-
-
 116.บ้านเพียซำพุวิทยา
-
 เทศบาลตำบลน้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
-
-
-
-
 117.บ้านเมี่ยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 118.บ้านเลิง
-
 ห้วยบ่อซืน
-
-
-
-
 119.บ้านเสี้ยว
-
 อบต.เสี้ยว
-
-
-
-
 120.บ้านแก่งปลาปก
-
 อบต.ชมเจริญ
-
-
-
-
 121.บ้านแก่งมี้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
-
-
-
-
 122.บ้านแก้วเมธี
-
 เทศบาลอำเภอนาด้วง
-
-
-
-
 123.บ้านแสนสำราญ
-
 อบต.จอมศรี
-
-
-
-
 124.บ้านแหล่งควาย
-
 เทศบาลตำบลนาอาน
-
-
-
-
 125.บ้านโคกใหญ่
-
 อบต.โคกใหญ่
-
-
-
-
 126.บ้านโป่ง
-
 อบต.นาแขม
-
-
-
-
 127.บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
-
 อบต.นาซ่าว
-
-
-
-
 128.บ้านโพนทอง
-
 เทศบาลตำบลคอนสา
-
-
-
-
 129.บ้านโพนป่าแดง
-
 อบต.เสี้ยว
-
-
-
-
 130.บ้านโพนสว่างวังเย็น
-
 เทศบาลนาดอกคำ
-
-
-
-
 131.บ้านใหม่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
-
-
-
-
 132.บ้านไผ่โทน
-
 อบต.กกดู่
-
-
-
-
 133.บ้านไร่ทาม
-
 เทศบาลตำบลนาอาน
-
-
-
-
 134.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
-
 หาดทรายขาว
-
-
-
-
 135.มโนบุเรศรบำรุงการ
-
 อบต.น้ำหมาน
-
-
-
-
 136.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
-
 อบต.ชมเจริญ
-
-
-
-
 137.ห้วยซวกคกเลาใต้
-
 บุฮม
-
-
-
-
 138.อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลเชียงคาน
-
-
-
-
 139.อนุบาลเลย
-
 เทศบาลเมืองเลย
-
-
-
-
 140.เพียงหลวง 18
-
 อบต.ปากตม
-
-
-
-
 141.เมืองเลย
-
 เทศบาลเมืองเลย
-
-
-
-
 142.ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
-
 เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net