โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุดรธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.85
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คำกุงประชานุกูล
-
 หัวนาคำ
-
-
-
-
 2.คำค้อพิทยศึกษา
-
 หัวนาคำ
-
-
-
-
 3.คำบอนประชาสรรค์
-
 อบต.หนองแสง
-
-
-
-
 4.คำเมยวิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 5.คำไฮพิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลผาสุก
-
-
-
-
 6.ชุมชนจำปี
-
 เทศบาลตำบลจำปี
-
-
-
-
 7.ชุมชนทมป่าข่า
-
 ทมนางาม
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
-
 อบต.บุ่งแก้ว
-
-
-
-
 9.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
-
 กงพานพันดอน
-
-
-
-
 10.ดงง่ามนางาม
-
 คำโคกสูง
-
-
-
-
 11.ดานใหญ่พิทยาคาร
-
 เทศบาล
-
-
-
-
 12.ทับกุงประชานุกูล
-
 ทับกุง
-
-
-
-
 13.บะยาวพัฒนาศึกษา
-
 ตำบลบะยาว
-
-
-
-
 14.บ้านกงพาน
-
 กงพานพันดอน
-
-
-
-
 15.บ้านกระเบื้องโนนทิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
-
-
-
-
-
 16.บ้านกอก
-
 อบต.ศรีธาตุ
-
-
-
-
 17.บ้านกุดขนวน
-
 อบต.บุ่งแก้ว
-
-
-
-
 18.บ้านกุดจิก
-
 เทศบาลหนองหว้า
-
-
-
-
 19.บ้านกุดนาค้อ
-
 ตาดทอง
-
-
-
-
 20.บ้านกุดยาง
-
 ท่าลี่
-
-
-
-
 21.บ้านค้อน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
-
-
-
-
 22.บ้านคำจวง
-
 เทศบาลตำบลผาสุก
-
-
-
-
 23.บ้านคำดอกไม้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
-
-
-
-
 24.บ้านคำน้อย
-
 ตำบลผาสุก
-
-
-
-
 25.บ้านคำบอน
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 26.บ้านคำม่วง
-
 หนองนกเขียน
-
-
-
-
 27.บ้านคำยาง
-
 ตำบลผาสุก
-
-
-
-
 28.บ้านคำเจริญ
-
 เทศบาลกงพานพันดอน
-
-
-
-
 29.บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
-
 ตำบลโคกกลาง
-
-
-
-
 30.บ้านคำโคกสูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
-
-
-
-
 31.บ้านคำไผ่
-
 ตำบลเวียงคำ
-
-
-
-
 32.บ้านดงกลาง
-
 เทศบาลตำบลผาสุก ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
-
-
-
-
 33.บ้านดงน้อย
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 34.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
-
 เทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
-
-
-
 35.บ้านดงเรือง
-
 ผาสุก
-
-
-
-
 36.บ้านดอนสวรรค์
-
 อบต.ตูมใต้
-
-
-
-
 37.บ้านดอนเงิน
-
 แชแล
-
-
-
-
 38.บ้านดอนแก้ว
-
 ภุมภวาปี
-
-
-
-
 39.บ้านดูนเลา
-
 เทศบาลตำบลจำปี
-
-
-
-
 40.บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
-
 อบต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
-
-
-
-
 41.บ้านตาดโตนไร่เดชา
-
 ตำบลโคกกลาง
-
-
-
-
 42.บ้านตูม
-
 ตูมใต้
-
-
-
-
 43.บ้านทมนางาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
-
-
-
-
 44.บ้านทองอินทร์สวนมอญ
-
 อบต.เสอเพลอ ตำบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
-
 45.บ้านทับไฮ
-
 แสงสว่าง
-
-
-
-
 46.บ้านท่าม่วงเวียงคํา
-
 เวียงคำ
-
-
-
-
 47.บ้านท่ายม
-
 แสงสว่าง
-
-
-
-
 48.บ้านท่าลาด
-
 อบต.คำโคกสูง
-
-
-
-
 49.บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
-
 องค์การริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
-
-
-
-
-
 50.บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
-
-
-
-
 51.บ้านท่าสัง
-
 เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
-
-
 52.บ้านท่าหนองเทา
-
 เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
-
 53.บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
-
-
-
 54.บ้านท่าแร่
-
 อบต.ท่าลี่
-
-
-
-
 55.บ้านนกขะบา
-
 เชียงแหว
-
-
-
-
 56.บ้านนาดีสร้างบง
-
 ตำบลผาสุก
-
-
-
-
 57.บ้านนาดีโคกกลาง
-
 เทศบาลตำบลนาดี
-
-
-
-
 58.บ้านนาตาดนาโปร่ง
-
 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
-
 59.บ้านนานกชุมนาชุมพร
-
 เทศบาลตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
-
 60.บ้านนาฝาย
-
 เทศบาลตำบลนาดี
-
-
-
-
 61.บ้านนาม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
-
-
-
-
 62.บ้านนายูง
-
 นายูง
-
-
-
-
 63.บ้านนาเพ็ญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
-
-
-
-
 64.บ้านนาเหล่า
-
 หนองกุงศรี
-
-
-
-
 65.บ้านนาแก
-
 เทศบาลตำบลบะยาว
-
-
-
-
 66.บ้านนาแบก
-
 เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
-
 67.บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
-
-
-
-
 68.บ้านบะยาว
-
 บุ่งแก้ว
-
-
-
-
 69.บ้านบุ่งหมากลาน
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 70.บ้านปอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
-
-
-
-
 71.บ้านปะโค
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 72.บ้านป่าหวาย
-
 อบต.ตาดทอง
-
-
-
-
 73.บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
-
 หนองกุงศรี
-
-
-
-
 74.บ้านป่าไร่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
-
-
-
-
 75.บ้านผาทอง
-
 เทศบาลตำบลผาสุก
-
-
-
-
 76.บ้านผือ
-
 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
-
-
-
-
 77.บ้านพันดอน
-
 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
-
-
-
-
 78.บ้านม่วงดง
-
 โคกกลาง
-
-
-
-
-
 79.บ้านม่วงเฒ่า
-
 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
-
-
 80.บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลแชแล
-
-
-
-
 81.บ้านวังทอง
-
 ตำบลผาสุก
-
-
-
-
 82.บ้านวาปี
-
 เทศบาลตำบลพนดอน
-
-
-
-
 83.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
-
-
 84.บ้านสมดี
-
 บ้านโปร่ง
-
-
-
-
 85.บ้านสวนมอนคำ
-
 เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
-
 86.บ้านสวนหม่อน
-
 ตำบลเชียงแหว
-
-
-
-
 87.บ้านสวรรค์ราษฎร์
-
 อบต.ท่าลี่
-
-
-
-
 88.บ้านสะอาดนามูล
-
 ห้วยสามพาด
-
-
-
-
 89.บ้านสามขา
-
 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
-
-
-
-
-
 90.บ้านสามเหลี่ยม
-
 อบต.ทับกุง
-
-
-
-
 91.บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
-
 อบต.สีออ
-
-
-
-
 92.บ้านสี่แจ
-
 อบต.ผาสุก
-
-
-
-
 93.บ้านหนองกุง
-
 อบต.หนองกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
-
 94.บ้านหนองกุงทับม้า
-
 หนองกุงทับม้า
-
-
-
-
 95.บ้านหนองกุงปาว
-
 อบต.นายูง
-
-
-
-
 96.บ้านหนองท่มคำเจริญ
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 97.บ้านหนองนกเขียน
-
 หนองนกเขียน
-
-
-
-
 98.บ้านหนองบัว
-
 ตำบลนาดี
-
-
-
-
 99.บ้านหนองประเสริฐ
-
 ทับกุง
-
-
-
-
 100.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
-
 นาม่วง
-
-
-
-
 101.บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
-
 เทศบาลคำบลกงพานพันดอน
-
-
-
-
 102.บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 103.บ้านหนองหญ้าไซ
-
 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 104.บ้านหนองหว้า(กุมภวาปี)
-
 เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
-
-
 105.บ้านหนองหว้า(หนองแสง)
-
 อบต. ทับกุง
-
-
-
-
 106.บ้านหนองแดง
-
 อบต.สีออ
-
-
-
-
 107.บ้านหนองแวง
-
 เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
-
-
 108.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
-
 ห้วยสามพาด
-
-
-
-
 109.บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
-
 ผาสุก
-
-
-
-
 110.บ้านหนองแสง
-
 อบต.หนองแสง
-
-
-
-
 111.บ้านหนองแสงแสงแก้ว
-
 โคกกลาง
-
-
-
-
 112.บ้านหนองโก
-
 บุ่งแก้ว
-
-
-
-
 113.บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
-
 ตำบลเชียงแหว
-
-
-
-
 114.บ้านห้วยกองสี
-
 ตูมใต้
-
-
-
-
 115.บ้านห้วยบงดงมะไฟ
-
 เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
-
-
 116.บ้านห้วยผึ้ง
-
 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
-
-
-
-
 117.บ้านห้วยวังปลา
-
 อบต.ศรีธาตุ
-
-
-
-
 118.บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
-
 ห้วยสามพาด
-
-
-
-
 119.บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
-
 ห้วยเกิ้ง
-
-
-
-
 120.บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 121.บ้านหัวฝาย
-
 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
-
-
 122.บ้านหาดสถาพร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
-
-
-
-
 123.บ้านหินฮาวโนนงาม
-
 เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
-
-
 124.บ้านหินเหลิ่ง
-
 เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
-
-
 125.บ้านอุ่มจาน
-
 อบต.อุ่มจาน
-
-
-
-
 126.บ้านเกิ้งน้อย
-
 ตำบลปะโค
-
-
-
-
 127.บ้านเชียงกรม
-
 อบต.นาม่วง
-
-
-
-
 128.บ้านเชียงแหว
-
 เทศบาลตำบลเชียงแหว
-
-
-
-
-
 129.บ้านเซียบ
-
 เทศบาลตำบลเชียงแหว
-
-
-
-
 130.บ้านเดียม
-
 เทศบาลตำบลเชียงแหว
-
-
-
-
 131.บ้านเมืองปัง
-
 อบต.อุ่มจาน
-
-
-
-
 132.บ้านเมืองพรึก
-
 เทศบาลตำบลแชแล
-
-
-
-
 133.บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
-
-
 134.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
-
 อบต.โพธิ์ศรีสำราญ
-
-
-
-
 135.บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
-
 เทศบาลตำบลแชแล
-
-
-
-
 136.บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
-
-
 137.บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
-
 แชแล
-
-
-
-
 138.บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
-
 เทศบาลตำบลแชแล
-
-
-
-
 139.บ้านแสงสว่าง
-
 ตำบลแสงสว่าง
-
-
-
-
 140.บ้านโคกกลาง
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 141.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
-
 อบต.โคกกลาง
-
-
-
-
 142.บ้านโคกก่อง
-
 หนองนกเขียน
-
-
-
-
 143.บ้านโคกน้อย
-
 ตำบลจำปี
-
-
-
-
 144.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
-
 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
-
-
-
-
 145.บ้านโคกล่าม
-
 อบต.บุ่งแก้ว
-
-
-
-
 146.บ้านโคกศรี
-
 เทศบาลศรีธาตุ
-
-
-
-
 147.บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
-
 องค์การบริหานส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
-
-
-
 148.บ้านโคกศรีห้วยยาง
-
 เทศบาลตำบลนาดี
-
-
-
-
 149.บ้านโคกสง่า
-
 อบต.โคกกลาง
-
-
-
-
 150.บ้านโคกสว่าง
-
 อบต.หนองแสง
-
-
-
-
 151.บ้านโคกสะอาด
-
 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 152.บ้านโคกสีวังแสง
-
 อบต.นาม่วง
-
-
-
-
 153.บ้านโคกหนองแวง
-
 อบต.นายูง
-
-
-
-
 154.บ้านโคกเล้า
-
 ตำยลบะยาว
-
-
-
-
 155.บ้านโนนจำปา
-
 อบต.ตูมใต้
-
-
-
-
 156.บ้านโนนทรายฟอง
-
 นาม่วง
-
-
-
-
 157.บ้านโนนทองคำเจริญ
-
 หนองกุงศรี
-
-
-
-
 158.บ้านโนนม่วง
-
 เทศบาลตำบลจำปี
-
-
-
-
 159.บ้านโนนมะข่า
-
 หนองหว้า
-
-
-
-
-
 160.บ้านโนนสมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
-
-
-
-
 161.บ้านโนนสวาง
-
 อบต. หนองกุงทับม้า
-
-
-
-
 162.บ้านโนนสา
-
 นาม่วง
-
-
-
-
 163.บ้านโนนสำราญ
-
 อบต.บุ่งแก้ว
-
-
-
-
-
 164.บ้านโนนสิมมา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
-
-
-
-
 165.บ้านโนนสูง
-
 ตำบลจำปี
-
-
-
-
 166.บ้านโนนหนองม่วง
-
 เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
-
-
 167.บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
-
 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
-
-
 168.บ้านโนนอำนวย
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 169.บ้านโนนเชียงค้ำ
-
 อบต.ทับกุง
-
-
-
-
 170.บ้านโนนเห็นวังชัย
-
 เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
-
 171.บ้านโนนแสวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
-
-
-
-
 172.บ้านโปร่ง
-
 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
-
-
-
-
 173.บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
-
 อบต.โพธิ์ศรีสำราญ
-
-
-
-
 174.บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
-
 โพธิ์ศรีสำราญ
-
-
-
-
 175.บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
-
-
-
-
 176.บ้านโพนทอง
-
 อุ่มจาน
-
-
-
-
 177.บ้านโสกรังโนนสว่าง
-
 เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
-
-
 178.บ้านไทยสมพร
-
 หนองกุงทับม้า
-
-
-
-
 179.ผาสุกประชานุกูล
-
 เทศบาล ตำบาลผาสุก
-
-
-
-
 180.สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
-
 เทศบาลลำพันชาด
-
-
-
-
 181.สามัคคีวิทยาคาร
-
 ตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 182.หนองไผ่พรเจริญ
-
 ตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
-
-
-
 183.ห้วยแสงอรุณวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
-
-
-
-
 184.หาญใจพิทยาคม
-
 หนองกุงทับม้า
-
-
-
-
 185.อนุบาลกุมภวาปี
-
 เทศบาลตำบลพันดอน
-
-
-
-
 186.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
-
 อบต.นาม่วง
-
-
-
-
 187.อนุบาลวังสามหมอ
-
 เทศบาลตำบลวังสามหมอ
-
-
-
-
 188.อนุบาลศรีธาตุ
-
 เทศบาลตำบลศรีธาตุ
-
-
-
-
 189.อนุบาลหนองแสง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
-
-
-
-
 190.อนุบาลโนนสะอาด
-
 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
-
-
 191.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
-
 หนองหญ้าไซ
-
-
-
-
 192.เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
-
 อบต.ท่าลี่
-
-
-
-
 193.โคกสว่างดงง่ามน้อย
-
 ตำบลบะยาว
-
-
-
-
 194.โนนจำปาประชาสรรค์
-
 หนองกุงศรี
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net