โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยโสธร เขต 2
จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
-
 โคกสำราญ
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านกำแมด
-
 อบต.กำแมด
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านศรีฐาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
-
 เชียงเพ็ง
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านโคกยาว
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
-
 โนนเปือย
-
-
-
-
 7.ชุมชนห้องแซงวิทยา
-
 ตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 8.น้อมเกล้า
-
 บุ่งค้า
-
-
-
-
 9.นาจานเจริญวิทย์
-
 สามัคคี
-
-
-
-
 10.บ้านกระจาย
-
 กระจาย
-
-
-
-
 11.บ้านกลางสระเกษ
-
 โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 12.บ้านกุดกว้าง
-
 ดงมะใฟ
-
-
-
-
 13.บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
-
 กุดเชียงหมี
-
-
-
-
 14.บ้านกุดมะฮงดงสวาง
-
 ตำบลกุดแห่
-
-
-
-
 15.บ้านกุดสำโรง
-
 ศรีฐาน
-
-
-
-
 16.บ้านกุดหิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
-
-
-
-
 17.บ้านกุดเชียงหมี
-
 ตำบลกุดเชียงหมี
-
-
-
-
 18.บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
-
 ตำบลกุดเชียงหมี
-
-
-
-
 19.บ้านกุดแดง
-
 นาโส่
-
-
-
-
 20.บ้านกุดแห่
-
 เทศบาลกุดแห่
-
-
-
-
 21.บ้านกุดโจด
-
 เทศบาลตำบลสวาท
-
-
-
-
 22.บ้านกุดไกรสร
-
 อบต.หนองหมี
-
-
-
-
 23.บ้านคำกลาง
-
 โคกนาโก
-
-
-
-
 24.บ้านคำก้าว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งห้วยแก้ง
-
-
-
-
 25.บ้านคำครตา
-
 ดงมะไฟ
-
-
-
-
 26.บ้านคำน้ำสร้าง
-
 อบต.คำน้ำสร้าง
-
-
-
-
 27.บ้านคำบอนศรีชุมพล
-
 อบต.หนองหมี
-
-
-
-
 28.บ้านคำผักหนาม
-
 ตำบลหนองแหน
-
-
-
-
 29.บ้านคำสร้างช้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
-
-
-
-
 30.บ้านคำเกิ่ง
-
 อบต.โคกสำราญ
-
-
-
-
 31.บ้านคำเกิด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
-
-
-
-
 32.บ้านคำเตย
-
 เทศบาลตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
-
-
-
-
 33.บ้านคำเลา
-
 อบต.โพนงาม
-
-
-
-
 34.บ้านคำแขนศอก
-
 ดงมะไฟ
-
-
-
-
 35.บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
-
-
-
-
 36.บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
-
 สามแยก
-
-
-
-
 37.บ้านคึมยาว
-
 อบต. สร้างมิ่ง
-
-
-
-
 38.บ้านช่องเม็ก
-
 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
-
-
 39.บ้านดงมะไฟ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
-
-
-
-
 40.บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
-
 เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 41.บ้านดงสวรรค์
-
 คำเตย
-
-
-
-
 42.บ้านดงสวาง
-
 อบต.โคกนาโก
-
-
-
-
 43.บ้านดงสำราญ
-
 คำน้ำสร้าง
-
-
-
-
 44.บ้านดอนม่วงป่าโมง
-
 ตำบลกุดแห่
-
-
-
-
 45.บ้านดอนมะซ่อม
-
 อบต.โคกสำราญ
-
-
-
-
 46.บ้านดอนหวาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
-
-
 47.บ้านดอนฮี
-
 ตำบลสวาท
-
-
-
-
 48.บ้านด่าน
-
 สามแยก
-
-
-
-
 49.บ้านดู่ลาด
-
 ดู่ลาด
-
-
-
-
 50.บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
-
 ตำบลทรายมูล
-
-
-
-
 51.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
-
 สร้างมิ่ง
-
-
-
-
 52.บ้านท่าลาดโนนตูม
-
 อบต.เชียงเพ็ง
-
-
-
-
 53.บ้านท่าศิลา
-
 เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 54.บ้านนางาม
-
 ส้มผ่อ
-
-
-
-
 55.บ้านนาจาน
-
 ตำบลสวาท
-
-
-
-
 56.บ้านนาซึม
-
 นาโส่
-
-
-
-
 57.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
-
 โคกนาโก
-
-
-
-
 58.บ้านนาทม
-
 โพนงาม
-
-
-
-
 59.บ้านนาเซแสงวิไล
-
 เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
-
-
 60.บ้านนาเรียง
-
 อบต.ไผ่
-
-
-
-
 61.บ้านนาเวียง
-
 เทศบาลตำบลนาเวียง
-
-
-
-
 62.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
-
 อบต.น้ำคำ
-
-
-
-
 63.บ้านนาโป่ง
-
 ทรายมูล
-
-
-
-
 64.บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
-
 เทศบาลตำบลกุดแห่
-
-
-
-
 65.บ้านนาโส่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่
-
-
-
-
 66.บ้านน้ำคำ
-
 อบต.น้ำคำ
-
-
-
-
 67.บ้านนิคม
-
 กระจาย
-
-
-
-
 68.บ้านบะคอม
-
 เทศบาลตำบลนาเวียง
-
-
-
-
 69.บ้านบุ่งค้า
-
 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
-
-
 70.บ้านป่าขี้ยาง
-
 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
-
-
 71.บ้านป่าชาด
-
 ตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 72.บ้านป่าตอง
-
 โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 73.บ้านป่าตาว
-
 ไทยเจริญ
-
-
-
-
 74.บ้านผักกะย่า
-
 โนนเปือย
-
-
-
-
 75.บ้านพรหมนิยม
-
 ตำบลสวาท
-
-
-
-
 76.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
-
 คำไผ่
-
-
-
-
 77.บ้านพืชคาม
-
 ไทยเจริญ
-
-
-
-
 78.บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
-
 อบต.คำน้ำสร้าง
-
-
-
-
 79.บ้านม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
-
-
 80.บ้านม่วงกาชัง
-
 เทศบาลตำบลสวาท
-
-
-
-
 81.บ้านม่วงไข่
-
 อบต.กระจาย
-
-
-
-
 82.บ้านมันปลา
-
 ตำบลกุดแห่
-
-
-
-
 83.บ้านศรีสว่าง
-
 ศรีแก้ว
-
-
-
-
 84.บ้านศรีแก้ว
-
 เทศบาลศรีแก้ว
-
-
-
-
 85.บ้านส้มผ่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
-
-
-
-
 86.บ้านสมสะอาด
-
 โคกสำราญ
-
-
-
-
 87.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
-
 ไผ่
-
-
-
-
 88.บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
-
 อบต.สร้างมิ่ง ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
-
-
-
-
 89.บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
-
 อบต.โพนงาม
-
-
-
-
 90.บ้านสองคร
-
 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
-
-
-
 91.บ้านสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
-
-
 92.บ้านสามแยกภูกอย
-
 อบต.ไทยเจริญ
-
-
-
-
 93.บ้านสีสุก
-
 ดู่ลาด
-
-
-
-
 94.บ้านสุขเกษม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
-
-
-
-
 95.บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
-
 โนนเปือย
-
-
-
-
 96.บ้านหนองชุม
-
 ตำบลโคกนาโก
-
-
-
-
 97.บ้านหนองซ่งแย้
-
 คำเตย
-
-
-
-
 98.บ้านหนองตาไก้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
-
-
-
-
 99.บ้านหนองนกเขียน
-
 คำไผ่
-
-
-
-
 100.บ้านหนองบอน
-
 อบต.กุดชุม
-
-
-
-
 101.บ้านหนองบัวบาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
-
-
-
-
 102.บ้านหนองบาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
-
-
-
-
 103.บ้านหนองบึง
-
 ตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 104.บ้านหนองยางห้วยสะแบก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ
-
-
-
-
 105.บ้านหนองลาดควาย
-
 ดู่ลาด
-
-
-
-
 106.บ้านหนองลุมพุก
-
 ตำบลคำเตย
-
-
-
-
 107.บ้านหนองสนม
-
 เทศบาลตำบลคำเตย
-
-
-
-
 108.บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
-
 คำไผ่
-
-
-
-
 109.บ้านหนองสำโรง
-
 โคกนาโก
-
-
-
-
 110.บ้านหนองหมี
-
 อบต.หนองหมี
-
-
-
-
 111.บ้านหนองหว้า
-
 โพนงาม
-
-
-
-
 112.บ้านหนองเมืองกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
-
-
-
-
 113.บ้านหนองเรือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
-
-
-
-
 114.บ้านหนองเลิงคำ
-
 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
-
-
 115.บ้านหนองเหี่ย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
-
-
-
-
 116.บ้านหนองแก
-
 อบต.กุดชุม
-
-
-
-
 117.บ้านหนองแข้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
-
-
-
-
 118.บ้านหนองแคน
-
 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
-
-
 119.บ้านหนองแคนน้อย
-
 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
-
-
 120.บ้านหนองแวง
-
 เทศบาลตำบลนาเวียง
-
-
-
-
 121.บ้านหนองแสงโคกสะอาด
-
 อบต.โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 122.บ้านหนองแหน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
-
-
-
-
 123.บ้านหนองโสน
-
 เทศบาลตำบลสวาท
-
-
-
-
 124.บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
-
-
 125.บ้านห้วยยาง
-
 ตำบลกุดเชียงหมี
-
-
-
-
 126.บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)
-
 อบต.ไทยเจริญ
-
-
-
-
 127.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
-
 อบต.ห้วยแก้ง
-
-
-
-
 128.บ้านหวาย
-
 เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
-
-
 129.บ้านหวายกุดสว่าง
-
 โนนเปือย
-
-
-
-
 130.บ้านห้องคลองร่องคำ
-
 เทศบาบตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 131.บ้านห้องแซง
-
 เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 132.บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
-
 กำแมด
-
-
-
-
 133.บ้านหัวนา
-
 ห้วยแก้ง
-
-
-
-
 134.บ้านหินสิ่ว
-
 โคกสำราญ
-
-
-
-
 135.บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
-
 กระจาย
-
-
-
-
 136.บ้านเซซ่งพัฒนา
-
 เชียงเพ็ง
-
-
-
-
 137.บ้านเซโนนม่วง
-
 อบต.เชียงเพ็ง
-
-
-
-
 138.บ้านเตาไห
-
 ศรีฐาน
-
-
-
-
 139.บ้านเที่ยงนาเรียง
-
 อบต.คำน้ำสร้าง
-
-
-
-
 140.บ้านเสาเล้า
-
 อบต.ดู่ลาด
-
-
-
-
 141.บ้านเหล่าตำแย
-
 อบต.กุดชุม
-
-
-
-
 142.บ้านเหล่าหันทราย
-
 อบต.ส้มผ่อ
-
-
-
-
 143.บ้านเหล่าเมย
-
 ตำบลทรายมูล
-
-
-
-
 144.บ้านแก้งนาคำ
-
 เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
-
-
-
-
 145.บ้านแดงหนองแซง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
-
-
 146.บ้านแยประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลสวาท
-
-
-
-
 147.บ้านแสนสำราญ
-
 อบต.สร้างมิ่ง
-
-
-
-
 148.บ้านโคกกลาง
-
 อบต.โคกนาโก
-
-
-
-
 149.บ้านโคกกลาง
-
 ไผ่
-
-
-
-
 150.บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
-
 ดู่ลาด
-
-
-
-
 151.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
-
 สร้างมิ่ง
-
-
-
-
 152.บ้านโคกก่อง
-
 ตำบลบุ่งค้า จ.ยโสธร
-
-
-
-
 153.บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
-
 อบต.ดงมะไฟ
-
-
-
-
 154.บ้านโคกนาโก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
-
-
-
-
 155.บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
-
 กระจาย
-
-
-
-
 156.บ้านโคกศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
-
-
 157.บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
-
 เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
-
-
-
-
 158.บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
-
 อบต.โคกนาโก
-
-
-
-
 159.บ้านโคกสุวรรณ
-
 อบต.โคกนาโก
-
-
-
-
 160.บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
-
 เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
-
-
 161.บ้านโคกเจริญ
-
 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
-
-
 162.บ้านโคกใหญ่
-
 ตำบลศรีแก้ว
-
-
-
-
 163.บ้านโชคชัยพรตาดไฮ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
-
-
-
-
 164.บ้านโนนประทาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
-
-
-
-
 165.บ้านโนนยาง
-
 อบต.กำแมด
-
-
-
-
 166.บ้านโนนหาด
-
 สร้างมิ่ง
-
-
-
-
 167.บ้านโนนแดง
-
 เทศบาลห้องแซง
-
-
-
-
 168.บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
-
-
-
-
 169.บ้านโนนใหญ่
-
 ห้วยแก้ง
-
-
-
-
 170.บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)
-
 เทศบาลตำบลนาเวียง
-
-
-
-
 171.บ้านโป่งหนองสิม
-
 สามแยก
-
-
-
-
 172.บ้านโพง
-
 เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
-
-
 173.บ้านโพธิญาณ
-
 อบต.โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 174.บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
-
 อบต.โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 175.บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
-
 อบต.โพนงาม
-
-
-
-
 176.บ้านโพนดินแดง
-
 หนองแหน
-
-
-
-
 177.บ้านโสกท่าลาดพัฒนา
-
 อบต.นาโส่
-
-
-
-
 178.บ้านโสกน้ำขาว
-
 อบต.ห้วยแก้ง
-
-
-
-
 179.บ้านโสกน้ำใส
-
 คำไผ่
-
-
-
-
 180.บ้านโสกผักหวาน
-
 ดู่ลาด
-
-
-
-
 181.บ้านไทยเจริญ
-
 ไทยเจริญ
-
-
-
-
 182.ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
-
 เทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
-
-
-
 183.อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
-
-
-
 184.อนุบาลเลิงนกทา
-
 ตำบลสามแยก
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net