โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยโสธร เขต 1
จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.68
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดพันเขียว
-
 หัวเมือง
-
-
-
-
 2.คำเขื่อนแก้ว
-
 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
-
 3.คูสองชั้น
-
 อบต.หัวเมือง
-
-
-
-
-
 4.ชุมชนกู่จาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
-
-
-
-
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่
-
 เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
-
 อบต.บากเรือ
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านสำโรง
-
 อบต.คูเมือง
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านหนองคู
-
 หนองคู
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง
-
 หัวเมือง
-
-
-
-
-
 11.ชุมชนย่อวิทยา
-
 อบต.ย่อ
-
-
-
-
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 13.บ้านกลางนา
-
 เทศบาลตำบลดงแคนใหญ
-
-
-
-
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
-
 เขื่องคำ
-
-
-
-
-
 15.บ้านกุดกง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ
-
-
-
-
 16.บ้านกุดกุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
-
-
-
-
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
-
 น้ำคำใหญ่
-
-
-
-
 18.บ้านกุดตากล้า
-
 สงเปือย
-
-
-
-
 19.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
-
-
-
-
 20.บ้านกุดระหวี่
-
 อบต.สิงห์
-
-
-
-
 21.บ้านกุดเป่ง
-
 อบต.เหล่าไฮ
-
-
-
-
 22.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่
-
-
-
-
 23.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
-
 พระเสาร์
-
-
-
-
 24.บ้านขาม
-
 อบต.คูเมือง
-
-
-
-
 25.บ้านขุมเงิน
-
 อบต.บ้านขุมเงิน
-
-
-
-
-
 26.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
-
-
-
-
-
 27.บ้านคำน้ำสร้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
-
-
-
-
 28.บ้านคำน้ำเกี้ยง
-
 เทศบาลตำบลทุ่งแต้
-
-
-
-
 29.บ้านคำม่วง
-
 อบต.ย่อ
-
-
-
-
 30.บ้านคำฮี
-
 อบต.ขั้นไดใหญ่
-
-
-
-
 31.บ้านคำเม็ก
-
 ตำบลทุ่งแต้
-
-
-
-
 32.บ้านคำแหลม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
-
-
-
-
 33.บ้านคุ้ม
-
 คูเมือง
-
-
-
-
 34.บ้านคุยตับเต่า
-
 อบต.ขุมเงิน
-
-
-
-
 35.บ้านคูเมือง
-
  คูเมือง
-
-
-
-
 36.บ้านจานทุ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 37.บ้านชาดศาลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
-
-
-
-
 38.บ้านซำ
-
 อบต.สงยาง
-
-
-
-
 39.บ้านดงขวาง
-
 อบต.สงยาง
-
-
-
-
 40.บ้านดงจงอาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
-
-
-
-
 41.บ้านดงบัง
-
 หนองคู
-
-
-
-
 42.บ้านดงมะหรี่
-
 เทศบาลตำบลค้อวัง
-
-
-
-
 43.บ้านดงยาง
-
 อบต.บากเรือ
-
-
-
-
 44.บ้านดงเจริญ
-
 อบต.ดงเจริญ
-
-
-
-
 45.บ้านดวนบากน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 46.บ้านดอนกลองหนองไฮ
-
 อบต.หนองเรือ อ.เมืองจ.ยโสธร
-
-
-
-
-
 47.บ้านดอนกลอย
-
 อบต.ค้อเหนือ
-
-
-
-
 48.บ้านดอนขะยอม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
-
-
-
-
 49.บ้านดอนมะยาง กม.3
-
 อบต.บากเรือ
-
-
-
-
 50.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
-
 ค้อเหนือ
-
-
-
-
 51.บ้านดู่ทุ่งคำบอน
-
 อบต.ดู่ทุ่ง
-
-
-
-
 52.บ้านตับเต่า
-
 เทศบาลตำบลนำ้คำใหญ่
-
-
-
-
 53.บ้านตาดทอง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง
-
-
-
-
 54.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
-
 กุดน้ำใส
-
-
-
-
 55.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
-
 กุดน้ำใส
-
-
-
-
 56.บ้านทรายงาม
-
 อบต.กุดกุง
-
-
-
-
 57.บ้านท่าช้าง
-
 อบต.บากเรือ
-
-
-
-
 58.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
-
-
-
-
 59.บ้านท่าเยี่ยม
-
 ค้อเหนือ
-
-
-
-
 60.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
-
 ทุ่งนางโอก
-
-
-
-
 61.บ้านทุ่งมน
-
 ทุ่งมน
-
-
-
-
 62.บ้านทุ่งแต้
-
 ทุ่งแต้
-
-
-
-
 63.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
-
 เทศบาลเดิด
-
-
-
-
 64.บ้านนาคำปักแฮด
-
 นาคำ
-
-
-
-
 65.บ้านนาดีดอนจาน
-
 อบต.นาสะไมย์
-
-
-
-
 66.บ้านนาดีนาอุดม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
-
-
-
-
 67.บ้านนาถ่ม
-
 ตำบลดงแคนใหญ่
-
-
-
-
 68.บ้านนาสะไมย์
-
 นาสะไมย์
-
-
-
-
 69.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
-
 องค์การริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
-
-
 70.บ้านนาหลู่เหล่าตอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
-
-
-
-
 71.บ้านนาห่อม
-
 อบต.นาคำ
-
-
-
-
 72.บ้านนาเวียงคำศิริ
-
 อบต.กู่จาน
-
-
-
-
 73.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
-
 นาแก
-
-
-
-
 74.บ้านนาโพธิ์
-
 กุดกุง
-
-
-
-
 75.บ้านน้ำคำน้อย
-
 เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
-
-
-
-
-
 76.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลนำ้คำใหญ่
-
-
-
-
 77.บ้านน้ำอ้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 78.บ้านน้ำเกลี้ยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
-
-
-
-
 79.บ้านน้ำโผ่
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-
 80.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
-
 เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
-
-
-
-
-
 81.บ้านบ่อบึงโพนจาน
-
 อบต.สงยาง
-
-
-
-
 82.บ้านบัวขาว
-
 ม่วง
-
-
-
-
 83.บ้านบาก
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-
 84.บ้านบากเรือ
-
 อบต.บากเรือ
-
-
-
-
 85.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
-
 น้ำอ้อม
-
-
-
-
-
 86.บ้านบุ่งหวาย
-
 สงเปือย
-
-
-
-
 87.บ้านปลาอีด
-
 อบต.นาแก
-
-
-
-
-
 88.บ้านปอแดงโคกสะอาด
-
 บากเรือ
-
-
-
-
 89.บ้านผักบุ้ง
-
 ตำบลดงแคนใหญ่
-
-
-
-
 90.บ้านผิผ่วน
-
 
- -
- -
- -
- -
-
 91.บ้านผือฮี
-
 ผือฮี
-
-
-
-
-
 92.บ้านผือฮีนาลานาจาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
-
-
-
-
 93.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
-
 อบต.ดู่ทุ่ง
-
-
-
-
-
 94.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
-
-
-
-
 95.บ้านพลับหนองคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง
-
-
-
-
 96.บ้านพลไว
-
 คูเมือง
-
-
-
-
 97.บ้านฟ้าห่วน
-
 ฟ้าห่วน
-
-
-
-
 98.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
-
-
-
-
-
 99.บ้านมะพริกดู่โพนสิม
-
 ทุ่งมน
-
-
-
-
 100.บ้านยางกลาง
-
 อบต.โนนทราย
-
-
-
-
 101.บ้านยางน้อย
-
 อบต.บึงแก
-
-
-
-
 102.บ้านยางเครือ
-
 อบตใบึงแก
-
-
-
-
 103.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 104.บ้านราชมุนี
-
  โนนทราย
-
-
-
-
 105.บ้านศิริพัฒนา
-
 อบต.น้ำอ้อม
-
-
-
-
 106.บ้านสงยาง
-
 อบต.สงยาง
-
-
-
-
 107.บ้านสงเปือย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสงเปือย
-
-
-
-
 108.บ้านสมสะอาดหนองแวง
-
 น้ำคำใหญ่
-
-
-
-
 109.บ้านสร้างแป้น
-
 อบต.สงยาง
-
-
-
-
 110.บ้านสว่างดอนดู่
-
 อบต.ย่อ
-
-
-
-
-
 111.บ้านสว่างเชียงหวาง
-
 เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
-
-
 112.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง
-
-
-
-
 113.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
-
 อบต.ขุมเงิน
-
-
-
-
 114.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
-
 กุดน้ำใส
-
-
-
-
 115.บ้านสามเพียแสนจำปา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
-
-
-
-
 116.บ้านสำราญ
-
 เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
-
-
 117.บ้านสำโรง
-
 บ้านโพนทัน
-
-
-
-
 118.บ้านสิงห์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
-
-
-
-
 119.บ้านหนองขอนโพนสิม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
-
-
-
-
 120.บ้านหนองตุ
-
 หัวเมือง
-
-
-
-
-
 121.บ้านหนองทองหลางโนนกุง
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 122.บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
-
 เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
-
-
 123.บ้านหนองบกโนนสวาท
-
 อบต.หนองหิน
-
-
-
-
 124.บ้านหนองบั่ว
-
 ขั้นไดใหญ่
-
-
-
-
 125.บ้านหนองบัว
-
 ขุมเงิน
-
-
-
-
-
 126.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
-
 ขั้นไดใหญ่
-
-
-
-
 127.บ้านหนองยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
-
-
-
-
 128.บ้านหนองหงอก
-
 อบต.หนองหิน
-
-
-
-
 129.บ้านหนองหิน
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 130.บ้านหนองเทา
-
 อบต.นาแก
-
-
-
-
 131.บ้านหนองเป็ด
-
 อบต.หนองเป็ด
-
-
-
-
 132.บ้านหนองเป้า
-
 อบต.ทุ่งนางโอก
-
-
-
-
 133.บ้านหนองเรือ
-
 หนองเรือ
-
-
-
-
 134.บ้านหนองเสียวชัยมงคล
-
 กู่จาน
-
-
-
-
-
 135.บ้านหนองแฝก
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง
-
-
-
-
 136.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
-
 ทุ่งนางโอก
-
-
-
-
 137.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
-
 อบต.สิงห์
-
-
-
-
 138.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
-
 อบต.ม่วง
-
-
-
-
-
 139.บ้านหมากมาย
-
 ค้อวัง
-
-
-
-
 140.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
-
 ทต.นำ้คำใหญ่
-
-
-
-
 141.บ้านหัวขัว
-
 อบต.นาคำ
-
-
-
-
 142.บ้านหัวดง
-
 พระเสาร์
-
-
-
-
 143.บ้านหัวดอน
-
 อบต.ผือฮี
-
-
-
-
 144.บ้านเขื่องคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ
-
-
-
-
-
 145.บ้านเชือก
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-
 146.บ้านเชือกน้อย
-
 ขั้นไดใหญ่
-
-
-
-
 147.บ้านเดิด
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-
 148.บ้านเลียบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
-
-
-
-
-
 149.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
-
 อบต.ผือฮี
-
-
-
-
 150.บ้านเหมือดขาว
-
 อบต.ม่วง
-
-
-
-
 151.บ้านเหมือดป่าตอง
-
 อบต.ฟ้าหยาด
-
-
-
-
 152.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
-
 ค้อวัง
-
-
-
-
-
 153.บ้านเหล่าฝ้าย
-
 อบต.ลุมพุก
-
-
-
-
 154.บ้านเหล่ามะเขียว
-
 อบต ตำบล กุดกุง
-
-
-
-
 155.บ้านเหล่าหุ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
-
-
-
-
-
 156.บ้านเหล่าใหญ่
-
 ม่วง
-
-
-
-
 157.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
-
 เหล่าไฮ
-
-
-
-
 158.บ้านแข่โพนเมือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน
-
-
-
-
 159.บ้านแคนน้อยหนองเลิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
-
-
-
-
-
 160.บ้านแจ้งน้อย
-
 อบต.ค้อเหนือ
-
-
-
-
-
 161.บ้านแจนแลน
-
 อบต.กุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
-
-
-
-
 162.บ้านแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
-
-
-
-
 163.บ้านแดงประชาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
-
-
-
-
 164.บ้านแหล่งหนู
-
 บ้านดงเจริญ
-
-
-
-
 165.บ้านแหล่งแป้น
-
 อบต.
-
-
-
-
 166.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
-
 อบต.ลุมพุก
-
-
-
-
 167.บ้านโคกป่าจิก
-
 ย่อ
-
-
-
-
 168.บ้านโต่งโต้น
-
 อบต.หนองเป็ด
-
-
-
-
-
 169.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
-
 ผือฮี
-
-
-
-
 170.บ้านโนนค้อ
-
 หนองเป็ด
-
-
-
-
 171.บ้านโนนทรายงาม
-
 หนองคู
-
-
-
-
-
 172.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
-
-
-
-
 173.บ้านโนนม่วง
-
 อบต.กุดกุง
-
-
-
-
 174.บ้านโนนยาง
-
 อบต.พระเสาร์
-
-
-
-
 175.บ้านโนนหนองแฝก
-
 ลุกพุก
-
-
-
-
 176.บ้านโพนทัน
-
 โพนทัน
-
-
-
-
 177.บ้านโพนแบง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 178.บ้านใหม่ชุมพร
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-
-
 179.ประชาสงเคราะห์
-
 อบต.แคนน้อย
-
-
-
-
 180.มหาชนะชัย
-
 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
-
-
-
 181.วัดบ้านเปาะ
-
 ตำบลค้อวัง
-
-
-
-
 182.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
-
 ลุมพุก
-
-
-
-
 183.สหประชาสรรค์
-
 อบต.กุดน้ำใส
-
-
-
-
 184.หนองแสง
-
 อบต.สิงห์
-
-
-
-
 185.อนุบาลค้อวัง
-
 เทศบาลตำบลค้อวัง
-
-
-
-
 186.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
-
 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
-
-
-
 187.อนุบาลยโสธร
-
 อบต.เขื่องคำ
-
-
-
-
 188.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
-
 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 189.โซงเหล่าโป่วิทยา
-
 ทุ่งมน
-
-
-
-
 190.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net