โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
-
 อบต.ขามเปี้ย
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านขามป้อม
-
 เทศบาลตำบลขามป้อม
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
-
 อบต.ขามเปี้ย
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านสะพือ
-
 อบต.สะพือ
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านเจียด
-
 อบต.เจียด
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านเซเป็ด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านโนนสวาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง
-
-
-
-
 9.ตชด.ทองพูนพิทยา
-
 เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
-
-
 10.ตชด.บ้านป่งคอม
-
  อบต.หนองสิม
-
-
-
-
 11.ตระการพืชผล
-
 เทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
-
-
-
 12.น้ำคำพิทยา
-
 อบต.โนนกุง
-
-
-
-
 13.บ้านกระเดียน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน
-
-
-
-
 14.บ้านกองโพน
-
 อบต. กองโพน
-
-
-
-
 15.บ้านกะลึง
-
 อบต.สารภี
-
-
-
-
 16.บ้านกะเตียด
-
 อบต.สองคอน
-
-
-
-
 17.บ้านกาจับ
-
 อบต.กุดยาลวน
-
-
-
-
 18.บ้านกาบิน
-
 อบต.กาบิน
-
-
-
-
 19.บ้านกึ่งพุทธกาล
-
 อบต.เกษม
-
-
-
-
 20.บ้านกุดกลอย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง
-
-
-
-
 21.บ้านกุดยาลวน
-
 อบต.กุดยาลวน
-
-
-
-
 22.บ้านกุศกร
-
 อบต.กุศกร
-
-
-
-
 23.บ้านขามเปี้ย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
-
-
-
-
 24.บ้านขุมคำดงตาหวาน
-
 อบต.แก่งเค็ง
-
-
-
-
 25.บ้านค้อ
-
 อบต.กองโพน
-
-
-
-
 26.บ้านคอนสาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
-
-
-
-
 27.บ้านคันพะลาน
-
 อบต.นาตาล
-
-
-
-
 28.บ้านคำกลาง
-
 อบต.สารภี
-
-
-
-
 29.บ้านคำข่า
-
 อบต.ไหล่ทุ่ง
-
-
-
-
 30.บ้านคำมณี
-
 อบต.โพธฺืไทร
-
-
-
-
 31.บ้านคำสมิง
-
 อบต.เกษม
-
-
-
-
 32.บ้านคำหาด
-
 เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 33.บ้านคำแคน
-
 อบต.ถ้ำแข้
-
-
-
-
 34.บ้านคำแม่มุ่ย
-
 อบต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
-
-
-
-
 35.บ้านคำไหล
-
 อบต.คำเจริญ
-
-
-
-
 36.บ้านคึม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน
-
-
-
-
 37.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
-
 อบต.สองคอน
-
-
-
-
 38.บ้านดงตาหวัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม
-
-
-
-
 39.บ้านดงบัง
-
 อบต.โนนสวาง
-
-
-
-
 40.บ้านดงไม้งาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
-
-
-
-
 41.บ้านดอน
-
 อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
-
-
 42.บ้านดอนก่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
-
-
 43.บ้านดอนกะทอด
-
 อบต.ม่วงใหญ่
-
-
-
-
 44.บ้านดอนงัว
-
 อบต.ไหล่ทุ่ง
-
-
-
-
 45.บ้านดอนจิก
-
 อบต.นาพิน
-
-
-
-
 46.บ้านดอนชาด
-
 อบต.สองคอน
-
-
-
-
 47.บ้านดอนตะมุน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
-
-
-
-
 48.บ้านดอนทับช้าง
-
 เทศบาลตำบลตระการ
-
-
-
-
 49.บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
-
 อบต.คอนสาย
-
-
-
-
 50.บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
-
 อบต.คำเจริญ
-
-
-
-
 51.บ้านดอนหมู
-
 อบต.ตระการ
-
-
-
-
 52.บ้านดอนหมูวิทยา
-
 อบต.ขามเปี้ย
-
-
-
-
 53.บ้านดอนเย็นใต้
-
 อบต.โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 54.บ้านดอนใหญ่
-
 เทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
-
-
-
 55.บ้านด่านหม่วน
-
 อบต.พังเคน
-
-
-
-
 56.บ้านด่านฮัง
-
 อบต.พังเคน
-
-
-
-
 57.บ้านตระการ
-
 อบต.ตระการ
-
-
-
-
 58.บ้านตากแดด
-
 อบต.ตากแดด
-
-
-
-
 59.บ้านตาดแต้
-
 อบต.ข้าวปุ้น
-
-
-
-
 60.บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
-
 อบต.แก่งเค็ง
-
-
-
-
 61.บ้านตุ
-
 อบต.กาบิน
-
-
-
-
 62.บ้านถ้ำแข้
-
 อบต.ถ้ำแข้
-
-
-
-
 63.บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
-
 อบต.ถ้ำแข้
-
-
-
-
 64.บ้านทม
-
 อบต.บ้านแดง
-
-
-
-
 65.บ้านทรายพูล
-
 เทศบาลตำบลขามป้อม
-
-
-
-
 66.บ้านท่าหลวง
-
 อบต.ท่าหลวง
-
-
-
-
 67.บ้านนากลาง
-
 อบต.นาตาล
-
-
-
-
 68.บ้านนาขนัน
-
 อบต. แก้งเหนือ
-
-
-
-
 69.บ้านนาขาม
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 70.บ้านนาคำวิทยา
-
 อบต.คอนสาย
-
-
-
-
 71.บ้านนาคิแลน
-
 องค์การบริการส่วนตำบลขามเปี้ย
-
-
-
-
 72.บ้านนางิ้ว
-
 อบต.สะพือ
-
-
-
-
 73.บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
-
 อบต.เป้า
-
-
-
-
 74.บ้านนาจ่าย
-
 อ.บ.ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
-
-
 75.บ้านนาชุม
-
 อบต.กองโพน
-
-
-
-
 76.บ้านนาชุมใต้
-
 เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
-
-
 77.บ้านนาดอกไม้
-
 อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
-
-
 78.บ้านนาตาลเหนือ
-
 เทศบาลตำบลขามป้อม
-
-
-
-
 79.บ้านนาตาลใต้
-
 อบต.นาตาล
-
-
-
-
 80.บ้านนาตาหมุด
-
 อบต.ขามเปี้ย
-
-
-
-
 81.บ้านนาทราย
-
 อบต.พะลาน
-
-
-
-
 82.บ้านนานวน
-
 อบต เจียด
-
-
-
-
 83.บ้านนานางวาน
-
 อบต. ม่วงใหญ่
-
-
-
-
 84.บ้านนาพะเนียงออ
-
 อบต.สองคอน
-
-
-
-
 85.บ้านนาพิน
-
 อบต.นาพิน
-
-
-
-
 86.บ้านนาม่วง
-
 อบต.นาตาล
-
-
-
-
 87.บ้านนายูง
-
 เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
-
-
 88.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
-
 เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
-
-
 89.บ้านนาส้มมอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
-
-
-
-
 90.บ้านนาห้วยแดง
-
 อบต.โนนกุง
-
-
-
-
 91.บ้านนาหว้า
-
 อบต.กระเดียน
-
-
-
-
 92.บ้านนาหว้าเหนือ
-
 อบต.หนองสิม
-
-
-
-
 93.บ้านนาหว้าใต้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
-
-
 94.บ้านนาหินโหง่นนาดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน
-
-
-
-
 95.บ้านนาเดื่อ
-
  อบต.เซเป็ด
-
-
-
-
 96.บ้านนาเมือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
-
-
-
-
 97.บ้านนาแมด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
-
-
-
-
 98.บ้านนาแวง
-
 อบต.นาแวง
-
-
-
-
 99.บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
-
-
-
-
 100.บ้านน้ำคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
-
-
-
-
 101.บ้านน้ำเกลี้ยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น
-
-
-
-
 102.บ้านบก
-
 อบต.พะลาน
-
-
-
-
 103.บ้านบกหนองทันน้ำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
-
-
-
-
 104.บ้านบ่อหิน
-
 อบต.ไหล่ทุ่ง
-
-
-
-
 105.บ้านบาก
-
 เทศบาลหนองผือ
-
-
-
-
 106.บ้านบึงหอม
-
 เทศบาลหนองผือ
-
-
-
-
 107.บ้านบุ่งวิทยา
-
 อบต.นาแวง
-
-
-
-
 108.บ้านบุ่งเจริญ
-
 เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
-
-
 109.บ้านปากห้วยม่วง
-
 อบต.เหล่างาม
-
-
-
-
 110.บ้านปากแซง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน
-
-
-
-
 111.บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
-
 อบต.กาบิน
-
-
-
-
 112.บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
-
-
-
-
 113.บ้านป่าติ้ว
-
 เทศบาลหนองนกทา
-
-
-
-
 114.บ้านพนมดี
-
 เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 115.บ้านพอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
-
-
-
-
 116.บ้านพะลอง
-
 อบต.สารภี
-
-
-
-
 117.บ้านพะลาน
-
  อบต.พะลาน
-
-
-
-
 118.บ้านพะไล
-
 อบต.โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 119.บ้านพังเคน
-
 อบต.พังเคน
-
-
-
-
 120.บ้านฟ้าห่วน
-
  อบต.แก่งเค็ง
-
-
-
-
 121.บ้านม่วงเฒ่า
-
 เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
-
-
 122.บ้านม่วงใหญ่
-
 อบต.ม่วงใหญ่
-
-
-
-
 123.บ้านร่องข่า
-
 อบต.โนนกุง
-
-
-
-
 124.บ้านลาดสมดี
-
 อบต.กุศกร
-
-
-
-
 125.บ้านลาดหญ้าคา
-
 อบต.นาแวง
-
-
-
-
 126.บ้านลุมพุก
-
 อบต.นาตาล
-
-
-
-
 127.บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
-
-
-
-
 128.บ้านศรีสุข
-
 อบต.กุศกร
-
-
-
-
 129.บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
-
 อบต.หนองทันน้ำ
-
-
-
-
 130.บ้านสงยาง
-
 อบต.สะพือ
-
-
-
-
 131.บ้านสมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
-
-
-
-
 132.บ้านสร้างโพน
-
 อบต.คอนสาย
-
-
-
-
 133.บ้านสองคอน
-
 อบต.สองคอน
-
-
-
-
 134.บ้านสารภี
-
 อบต.สารภี
-
-
-
-
 135.บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
-
 อบต.สารภี
-
-
-
-
 136.บ้านสำโรง
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 137.บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
-
 อบต.แก่งเค็ง
-
-
-
-
 138.บ้านหนองนกทา
-
 เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
-
-
 139.บ้านหนองบั่ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
-
-
-
-
 140.บ้านหนองผือ
-
 เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 141.บ้านหนองฟานยืน
-
 อบต.เหล่างาม
-
-
-
-
 142.บ้านหนองลุมพุก
-
 อบต.แก่งเค็ง
-
-
-
-
 143.บ้านหนองหลวง
-
 เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
-
-
 144.บ้านหนองหว้า
-
 อบต.โนนสวาง
-
-
-
-
 145.บ้านหนองเต่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
-
-
-
-
 146.บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
-
 เทศบาลตำบลพังเคน
-
-
-
-
 147.บ้านหนองเอาะหนองสิม
-
 อบต.เกษม
-
-
-
-
 148.บ้านหนองแดง
-
 อบต.นาสะไม
-
-
-
-
 149.บ้านห้วยที
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
-
-
-
-
 150.บ้านห้วยฝ้าย
-
 อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
-
-
 151.บ้านห้วยยาง
-
 เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
-
-
 152.บ้านหินห่อม
-
 อบต.สารภี
-
-
-
-
 153.บ้านอีเติ่ง
-
 เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
-
-
 154.บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
-
 เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
-
-
 155.บ้านฮี
-
 อบต.คำเจริญ
-
-
-
-
 156.บ้านเกษม
-
 อบต.เกษม
-
-
-
-
 157.บ้านเขือง
-
 อบต.หนองเต่า
-
-
-
-
 158.บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
-
 เทศบาล ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
-
-
-
-
 159.บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
-
 อบต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
-
-
-
-
 160.บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
-
-
-
-
 161.บ้านเล้า
-
 อบต.บ้านแดง
-
-
-
-
 162.บ้านเลาะ
-
 อบต.โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 163.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
-
 อบต.กระเดียน
-
-
-
-
 164.บ้านเสาธงใหญ่
-
 อบต.เซเป็ด
-
-
-
-
 165.บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
-
-
-
-
 166.บ้านเอ็นอ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
-
-
-
-
 167.บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
-
 อบต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
-
-
-
-
 168.บ้านแก้งหลักด่าน
-
 เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 169.บ้านแก้งอะฮวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
-
-
-
-
 170.บ้านแก่งเค็ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
-
-
-
-
 171.บ้านแก้งเหนือ
-
 อบต.แก้งเหนือ
-
-
-
-
 172.บ้านแก้งใต้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
-
-
-
-
 173.บ้านแข็งขยัน
-
 อบต.โนนสวาง
-
-
-
-
 174.บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
-
-
-
-
 175.บ้านแพง
-
 อบต.คำเจริญ
-
-
-
-
 176.บ้านแสนอุดม
-
 อบต.หนองทันน้ำ
-
-
-
-
 177.บ้านแหลไหล่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
-
-
-
-
 178.บ้านแอมเจริญ
-
 อบต.โคกจาน
-
-
-
-
 179.บ้านโคกก่องวังนอง
-
 อบต.ข้าวปุ้น
-
-
-
-
 180.บ้านโคกจาน
-
 อบต.โคกจาน
-
-
-
-
 181.บ้านโคกน้อย
-
 อบต.โคกจาน
-
-
-
-
 182.บ้านโคกสว่าง
-
 เทศบาลหนองผือ
-
-
-
-
 183.บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
-
 อบต.กุดข้าวปุ้น
-
-
-
-
 184.บ้านโคกใหญ่
-
 อบต.โคกจาน
-
-
-
-
 185.บ้านโนนกุง
-
 อบต.โนนกุง
-
-
-
-
 186.บ้านโนนขุมคำ
-
 อบต.พังเคน
-
-
-
-
 187.บ้านโนนตูม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน
-
-
-
-
 188.บ้านโนนสำราญ
-
 อบต.เป้า
-
-
-
-
 189.บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
-
 เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
-
-
 190.บ้านโนนสูงโนนสำราญ
-
 อบต.ถ้ำแข้
-
-
-
-
 191.บ้านโนนหอม
-
 อบต.ข้าวปุ้น
-
-
-
-
 192.บ้านโนนหินแร่
-
 อบต.หนองทันนำ้
-
-
-
-
 193.บ้านโบกม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
-
-
-
-
 194.บ้านโป่งน้อย
-
 อบต.คอนสาย
-
-
-
-
 195.บ้านโป่งเป้า
-
 อบต.เหล่างาม
-
-
-
-
 196.บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
-
 อบต.เหล่างาม
-
-
-
-
 197.บ้านโปร่งเจริญ
-
 อบต.สองคอน
-
-
-
-
 198.บ้านโพธิ์ไทร
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 199.บ้านโพนเมือง
-
 อบต.ตระการ
-
-
-
-
 200.บ้านโพนแพง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน
-
-
-
-
 201.บ้านโสกชัน
-
 อบต. สารภี
-
-
-
-
 202.บ้านโหมน
-
 อบต.นาพิน
-
-
-
-
 203.บ้านไชยชนะ
-
 อบต.โนนสวาง
-
-
-
-
 204.บ้านไทรงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
-
-
-
-
 205.บ้านไทรย้อย
-
 เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
-
-
 206.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
-
 อบต.ตากแดด
-
-
-
-
 207.บ้านไพรสวรรค์
-
 อบต.สารภี
-
-
-
-
 208.บ้านไหล่ทุ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
-
-
-
-
 209.บ้านไหล่ธาตุ
-
 อบต.กองโพน
-
-
-
-
 210.บ้านไหล่สูง
-
 อบต.ไหล่ทุ่ง
-
-
-
-
 211.บุญจิราธร
-
 อบต. สำโรง
-
-
-
-
 212.ผอบ ณ นคร 1
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 213.สมาคมจักรยานสมัครเล่น
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 214.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
-
 เทศบาลตำบลเขมราฐ
-
-
-
-
 215.เกษมบ้านนาคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
-
-
-
-
 216.เขมราฐ
-
 เทศบาลตำบลเขมราฐ
-
-
-
-
 217.เสาวนิต(บ้านวังแซ)
-
 อบต.โพธิ์ไทร
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net