โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 3
จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.26
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านดอนหันนาจาน
-
 อบต.แวงน้อย
-
-
-
-
 2. บ้านหนองวัดป่า
-
 ดอนดั่ง
-
-
-
-
 3. บ้านโนนตะโก
-
 หนองมะเขือ
-
-
-
-
 4.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
-
 โนนศิลา
-
-
-
-
 5.จตุคามวิทยา
-
 ตะกั่วป่า
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านชาด
-
 อบต.เมืองพล
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านดอนหัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
-
 หนองแวงนางเบ้า
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
-
 แวงใหญ่
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านโคกสี
-
 เทศบาลตำบลแวงน้อย
-
-
-
-
 11.ชุมชนวังหิน
-
 อบต.วังหิน
-
-
-
-
-
 12.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
-
 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
-
-
-
-
 13.ชุมชนหนองเม็ก
-
 อบต.หนองเม็ก
-
-
-
-
 14.นาโพธิ์ชีวิทยา
-
 โนนสะอาด
-
-
-
-
 15.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
-
 ดอนดั่ง
-
-
-
-
-
 16.บ้านกอกโนนแต้
-
 โนนธาตุ
-
-
-
-
 17.บ้านกุดรู
-
 แวงน้อย
-
-
-
-
 18.บ้านกุดหมากเห็บ
-
 อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
-
-
-
-
 19.บ้านกุดหว้า
-
 อบต.ดอนดู่
-
-
-
-
 20.บ้านกุดหอยกาบ
-
 อบต.หันโจด
-
-
-
-
 21.บ้านคอนฉิม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
-
-
-
-
 22.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
-
 เก่างิ้ว
-
-
-
-
 23.บ้านชาดศรีสมบูรณ์
-
 คึมชาด
-
-
-
-
 24.บ้านชาดหนองเหล็ก
-
 โนนธาตุ
-
-
-
-
 25.บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
-
 คอนฉิม
-
-
-
-
 26.บ้านดงเค็ง
-
 ดงเค็ง
-
-
-
-
-
 27.บ้านดอนชาด
-
 หันโจด
-
-
-
-
-
 28.บ้านดอนดู่
-
 ดอนดู่
-
-
-
-
 29.บ้านดอนโจด
-
 บ้านคอนฉิม
-
-
-
-
 30.บ้านตลาดหนองแก
-
 เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
-
-
 31.บ้านตะกั่วป่า
-
 ตะกั่วป่า
-
-
-
-
 32.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
-
 อบต.หันโจด
-
-
-
-
-
 33.บ้านถลุงเหล็ก
-
 อบต.ใหม่นาเพียง
-
-
-
-
 34.บ้านทับบา
-
 เมืองพล
-
-
-
-
 35.บ้านทางขวาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
-
-
-
-
 36.บ้านท่านางแนว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
-
-
-
-
 37.บ้านท่าหนองหว้า
-
 อบต.หนองเม็ก
-
-
-
-
 38.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 39.บ้านทุ่งแค
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 40.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
-
 อบต.โนนข่า
-
-
-
-
 41.บ้านบะแหบหญ้าคา
-
 เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
-
-
 42.บ้านปอแดง
-
 อบต.คึมชาด
-
-
-
-
 43.บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
-
 หนองมะเขือ
-
-
-
-
 44.บ้านป่าเป้งน้ำซับ
-
 อบต.แวงน้อย
-
-
-
-
 45.บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว
-
 อบต.ท่านางแนว
-
-
-
-
 46.บ้านป่าเป้า
-
 โสกนกเต็น
-
-
-
-
 47.บ้านผักหวาน
-
 หนองปลาหมอ
-
-
-
-
 48.บ้านฝาผนังวังจาน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 49.บ้านยานางโนนแต้
-
 อบต.เพ็กใหญ่
-
-
-
-
 50.บ้านรวงโนนไทโนนโจด
-
 อบต.ท่าวัด
-
-
-
-
 51.บ้านรัตนะ
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 52.บ้านลอมคอม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
-
-
-
-
 53.บ้านละหานนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
-
-
-
-
 54.บ้านวังขอนพาดหนองแวง
-
 อบต.โจดหนองแก
-
-
-
-
 55.บ้านวังคูณ
-
 อบต.หนองเม็ก
-
-
-
-
 56.บ้านวังยาวสามัคคี
-
 อบต.บ้านหัน
-
-
-
-
 57.บ้านศุภชัย
-
 อบต.คึมชาด
-
-
-
-
 58.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
-
 หนองไผ่ล้อม
-
-
-
-
 59.บ้านสว่างวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
-
-
-
-
 60.บ้านสำราญ
-
 โนนธาตุ
-
-
-
-
-
 61.บ้านสำโรง
-
 สำโรง
-
-
-
-
 62.บ้านหญ้าคาท่าหลวง
-
 อบต.เมืองพล
-
-
-
-
 63.บ้านหนองกาว
-
 อบต สำโรง
-
-
-
-
 64.บ้านหนองกุงสว่าง
-
 บ้านหนองไผ่ล้อม
-
-
-
-
-
 65.บ้านหนองกุงโนนทัน
-
 คึมชาด
-
-
-
-
 66.บ้านหนองขี้เห็น
-
 บ้านหัน
-
-
-
-
 67.บ้านหนองคลองดอนแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
-
-
 68.บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
-
 อบต.วังหิน
-
-
-
-
-
 69.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
-
 ละหานนา
-
-
-
-
-
 70.บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
-
 ตะกั่วป่า
-
-
-
-
 71.บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 72.บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
-
 บ้านโนนแดง
-
-
-
-
 73.บ้านหนองบะโคกสว่าง
-
 อบต.โคกสง่า
-
-
-
-
-
 74.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 75.บ้านหนองบัวแดง
-
 ตะกั่วป่า
-
-
-
-
 76.บ้านหนองบัวแดงวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
-
-
-
-
 77.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
-
 อบต.หนองปลาหมอ
-
-
-
-
 78.บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 79.บ้านหนองยาง
-
 วังหิน
-
-
-
-
 80.บ้านหนองสองห้อง
-
 ตำบลหนองสองห้อง
-
-
-
-
 81.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
-
 อบต.ละหานนา
-
-
-
-
 82.บ้านหนองสะแบงสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
-
-
-
-
 83.บ้านหนองหญ้าขาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
-
-
-
-
 84.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
-
-
-
-
 85.บ้านหนองหว้าสามัคคี
-
 องค์การบิหารส่วนตำบลโจดหนองแก
-
-
-
-
 86.บ้านหนองห้าง
-
 อบต.เมืองพล
-
-
-
-
 87.บ้านหนองอรุณ
-
 ลอมคอม
-
-
-
-
 88.บ้านหนองเปล่ง
-
 ตะกั่วป่า
-
-
-
-
 89.บ้านหนองเรือ
-
 อบต.โจดหนองแก
-
-
-
-
 90.บ้านหนองแขมอีโล
-
 อบต.แวงน้อย
-
-
-
-
 91.บ้านหนองแซงแสงอรุณ
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 92.บ้านหนองแดง
-
 ใหม่นาเพียง
-
-
-
-
 93.บ้านหนองแปน
-
 หนองแวงโสกพระ
-
-
-
-
 94.บ้านหนองแวงตอตั้ง
-
 คึมชาด
-
-
-
-
 95.บ้านหนองแวงท่าวัด
-
 อบต.ท่าวัด
-
-
-
-
 96.บ้านหนองแวงนอก
-
 อบต.หนองมะเขือ
-
-
-
-
 97.บ้านหนองแวงน้อย
-
 ดอนดั่ง
-
-
-
-
 98.บ้านหนองแวงนางเบ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
-
-
-
-
 99.บ้านหนองแวงมน
-
 โคกสง่า
-
-
-
-
 100.บ้านหนองแวงยาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
-
-
-
-
 101.บ้านหนองแวงโสกพระ
-
 หนองแวงโสกพระ
-
-
-
-
 102.บ้านหนองแสง
-
 ดอนดู่
-
-
-
-
 103.บ้านหนองโกโสกกระหนวน
-
 เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
-
-
 104.บ้านหนองไทร
-
 อบต.หนองเม็ก
-
-
-
-
 105.บ้านหนองไผ่น้อย
-
 ดอนดู่
-
-
-
-
 106.บ้านหนองไผ่วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
-
-
-
-
 107.บ้านหนองไฮประชาสรรค์
-
 อบต.บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
-
-
-
-
 108.บ้านหลักด่าน
-
 วังหิน
-
-
-
-
 109.บ้านหลุบคา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
-
-
-
-
 110.บ้านห้วยทรายทุ่งมน
-
 ละหานนา
-
-
-
-
 111.บ้านห้วยแคน
-
 บ้านหัน
-
-
-
-
 112.บ้านห้วยโจด
-
 อบต.โนนข่า
-
-
-
-
 113.บ้านหันน้อย
-
 หนองแวงโสกพระ
-
-
-
-
 114.บ้านหันศิลางาม
-
 เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
-
-
-
 115.บ้านหันโจดหนองกุง
-
 อบต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
-
-
-
-
-
 116.บ้านหันโสกเชือก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
-
-
-
-
 117.บ้านหันใหญ่
-
 เมืองพล
-
-
-
-
 118.บ้านหัวนาหนองแวง
-
 โนนข่า
-
-
-
-
 119.บ้านหินลาดนาดี
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 120.บ้านหินแร่
-
 อบต.ดอนดั่ง
-
-
-
-
 121.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
-
 หนองแวงนางเบ้า
-
-
-
-
 122.บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
-
-
-
-
 123.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
-
-
-
-
 124.บ้านเปาะ
-
 อบต หนองสองห้อง
-
-
-
-
 125.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
-
-
-
-
 126.บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
-
 เพ็กใหญ่
-
-
-
-
 127.บ้านเมย
-
 อบตหนองสองห้อง
-
-
-
-
-
 128.บ้านเหล่านกชุม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 129.บ้านเหล่าโนนคูณ
-
 เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
-
-
 130.บ้านแฝก
-
 หันโจด
-
-
-
-
 131.บ้านแวงน้อย
-
 เทศบาลแวงน้อย
-
-
-
-
 132.บ้านโคกกลางประชาสรรค์
-
 อบต.เพ็กใหญ่
-
-
-
-
 133.บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
-
 อบต.โสกนกเต็น
-
-
-
-
 134.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
-
-
-
-
 135.บ้านโคกสง่า
-
 อบต.ทางขวาง
-
-
-
-
 136.บ้านโคกสูงประชาสรรค์
-
 โนนธาตุ
-
-
-
-
 137.บ้านโคกสูงวิทยา
-
 หนองเม็ก
-
-
-
-
 138.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
-
 ตำบลก้านเหลือง
-
-
-
-
 139.บ้านโจดหนองแกหนองสิม
-
 อบต.โจดหนองแก
-
-
-
-
 140.บ้านโจดใหญ่
-
 ใหม่นาเพียง
-
-
-
-
 141.บ้านโนนกราด
-
 หนองสองห้อง
-
-
-
-
 142.บ้านโนนกอกโนนแต้
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 143.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
-
 อบต โนนข่า
-
-
-
-
 144.บ้านโนนขามป้อม
-
 หนองเม็ก
-
-
-
-
 145.บ้านโนนข่าวิทยา
-
 อบต.โนนทอง
-
-
-
-
 146.บ้านโนนชาดวิทยา
-
 หนองแวงโสกพระ
-
-
-
-
 147.บ้านโนนทองหลางโคกสูง
-
 อบต.ละหานนา
-
-
-
-
 148.บ้านโนนท่อน
-
 อบต.ดอนดู่
-
-
-
-
 149.บ้านโนนธาตุ
-
 อบต.โนนธาตุ
-
-
-
-
-
 150.บ้านโนนรังหนองบอน
-
 หนองสองห้อง
-
-
-
-
 151.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
-
 โนนสะอาด
-
-
-
-
 152.บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
-
 ดอนดู่
-
-
-
-
-
 153.บ้านโนนหอมโนนศาลา
-
 เพ็กใหญ่
-
-
-
-
 154.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
-
 อบต.ท่านางแนว
-
-
-
-
 155.บ้านโนนเมืองโคกกุง
-
 โนนข่า
-
-
-
-
 156.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
-
-
-
-
 157.บ้านโนนแดง
-
 อบต.โนนแดง
-
-
-
-
 158.บ้านโสกนกเต็น
-
 โสกนกเต็น
-
-
-
-
 159.บ้านโสกน้ำขาว
-
 เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
-
-
 160.บ้านโสกไผ่
-
 ใหม่นาเพียง
-
-
-
-
 161.บ้านใหม่นาเพียง
-
 ใหม่นาเพียง
-
-
-
-
 162.ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
-
 คอนฉิม
-
-
-
-
 163.ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 164.มิตรภาพ 2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
-
-
-
-
 165.วังบงน้อยวิทยา
-
  อบต.โนนสะอาด
-
-
-
-
 166.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
-
 ตำบลก้านเหลือง
-
-
-
-
 167.วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
 ลอมคอม
-
-
-
-
 168.สหราษฎร์อนุกูล
-
 หัวทุ่ง
-
-
-
-
 169.หนองกุงห้วยเสียววิทยา
-
 อบต.หนองปลาหมอ
-
-
-
-
 170.หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 171.หนองพลวงมิตรประชา
-
 ดงเค็ง
-
-
-
-
 172.หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
-
 หนองแวงนางเบ้า
-
-
-
-
 173.หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
-
 หนองมะเขือ
-
-
-
-
 174.เบญจคามสามัคคี
-
 อบต.บ้านหัน
-
-
-
-
 175.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
-
-
-
-
 176.โนนชาดหนองช้างน้ำ
-
 อบต.ดงเค็ง
-
-
-
-
 177.โนนทองวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 178.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
-
-
-
-
 179.ไตรคามราษฎร์บำรุง
-
 อบต.หนองแวงโสกพระ
-
-
-
-
 180.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
-
 อบต.บ้านหัน
-
-
-
-
 181.ไตรมิตรวิทยา
-
 หนองสองห้อง
-
-
-
-
 182.ไตรราษฎร์สามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net