โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
-
 สร้างปี่
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านหนองคู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
-
-
-
-
 3.บ้านกงพาน
-
 อบต.ก้านเหลือง
-
-
-
-
 4.บ้านกระสังข์
-
 อบต.ผักไหม
-
-
-
-
 5.บ้านกระเดาอุ่มแสง
-
 ดู่
-
-
-
-
 6.บ้านกระเต็ล
-
 อบต.ผักไหม
-
-
-
-
 7.บ้านกล้วยกว้าง
-
 อบต.กล้วยกว้าง
-
-
-
-
 8.บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
-
 หนองไฮ
-
-
-
-
 9.บ้านกอย
-
 อบต.ดู่
-
-
-
-
 10.บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
-
 ก้านเหลือง
-
-
-
-
 11.บ้านกุง
-
 ทุ่งไชย
-
-
-
-
 12.บ้านกุงขาม
-
 กุง
-
-
-
-
 13.บ้านขนวนสีแก้ว
-
 อบต.ก้านเหลือง
-
-
-
-
 14.บ้านขวาว
-
 ทุ่งไชย
-
-
-
-
 15.บ้านขะยุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
-
-
-
-
 16.บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
-
-
-
-
 17.บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
-
 รังแร้ง
-
-
-
-
 18.บ้านครั่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
-
-
-
-
 19.บ้านคลีกลิ้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
-
-
-
-
 20.บ้านค้อกำแพง
-
 ตำบลสระกำแพงใหญ่
-
-
-
-
 21.บ้านค้อโนนเพ็ก
-
 อบต.รังแร้ง
-
-
-
-
 22.บ้านคูสระ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
-
-
-
-
 23.บ้านจังเอิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
-
-
-
-
 24.บ้านจาน
-
 หนองม้า
-
-
-
-
 25.บ้านจานแสนไชย
-
 เทศบาลตำบลจานแสนไชย
-
-
-
-
 26.บ้านจิก
-
 อบต.จิกสังข์ทอง
-
-
-
-
 27.บ้านดงเค็งตู้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
-
-
-
-
 28.บ้านดงแดง
-
 ด่าน
-
-
-
-
 29.บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง
-
-
-
-
 30.บ้านดอนไม้งาม
-
 อบต.หนองหมี
-
-
-
-
 31.บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
-
-
-
-
 32.บ้านด่านนอกดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
-
-
-
-
 33.บ้านดู่ค้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
-
-
-
-
 34.บ้านตลาดหนองเรือ
-
 เสียว
-
-
-
-
 35.บ้านตัง
-
 หนองแค
-
-
-
-
 36.บ้านตาทอง
-
 ผักไหม
-
-
-
-
 37.บ้านตาโกน
-
 อบต.ตาโกน
-
-
-
-
 38.บ้านทัพส่วยหนองพอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
-
-
-
-
 39.บ้านท่า
-
 เทศบาลตำบลส้มป่อย
-
-
-
-
 40.บ้านท่าบ่อ
-
 อบต.ดู่
-
-
-
-
 41.บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
-
 ตาเกษ
-
-
-
-
 42.บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
-
 ทุ่งไชย
-
-
-
-
 43.บ้านทุ่ม
-
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
-
-
-
-
 44.บ้านนาทุ่ง
-
 ผักไหม
-
-
-
-
 45.บ้านนานวนหนองแคน
-
 จานแสนไชย
-
-
-
-
 46.บ้านนาโนน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
-
-
-
-
 47.บ้านน้ำอ้อมน้อย
-
 หว้านคำ
-
-
-
-
 48.บ้านบอนใหญ่
-
 อบต.โพธิ์ชัย
-
-
-
-
 49.บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
-
 เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
-
-
-
-
 50.บ้านบึงหมอก
-
 เทศบาลตำบลส้มป่อย
-
-
-
-
 51.บ้านบุยาว
-
 อบต. กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน
-
-
-
-
 52.บ้านปลาขาว
-
 หนองแค
-
-
-
-
 53.บ้านปะหละ
-
 ปะอาว
-
-
-
-
 54.บ้านปะอาว
-
 อบต.ปะอาว
-
-
-
-
 55.บ้านปะโด๊ะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
-
-
-
-
 56.บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง
-
-
-
-
 57.บ้านผือ
-
 เทศบาลตำบลผือใหญ่
-
-
-
-
 58.บ้านพงพรต
-
 อบต.หนองห้าง
-
-
-
-
 59.บ้านพงสิม
-
 จานแสนไชย
-
-
-
-
 60.บ้านพลับฝางผักหม
-
 อบต.ปะอาว
-
-
-
-
 61.บ้านพอกหนองแข้
-
 อบต.กล้วยกว้าง
-
-
-
-
 62.บ้านพะวร
-
 เทศบาลตำบลจานแสนไชย
-
-
-
-
 63.บ้านฟ้าผ่า
-
 หนองห้าง
-
-
-
-
 64.บ้านม่วง
-
 อบต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
-
-
-
-
 65.บ้านมะฟัก
-
 อบต.จิกสังข์ทอง
-
-
-
-
 66.บ้านมะยาง
-
 อบต.หนองแค
-
-
-
-
 67.บ้านยาง
-
 เมืองแคน
-
-
-
-
 68.บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
-
 ตาเกษ
-
-
-
-
 69.บ้านยางเอือด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
-
-
 70.บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
-
 ตำบลส้มป่อย
-
-
-
-
 71.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
-
-
 72.บ้านสระภู
-
 เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
-
-
-
-
 73.บ้านสร้างปี่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
-
-
-
-
 74.บ้านสร้างเรือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
-
-
-
-
 75.บ้านสะเดา
-
 อบต.โพธิ์ชัย
-
-
-
-
 76.บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
-
-
-
-
 77.บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 78.บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
-
-
-
-
 79.บ้านหนองกก
-
 เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
-
-
-
-
 80.บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
-
 ก้านเหลือง
-
-
-
-
 81.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
-
 เทศบาลตำบลหนองใหญ่
-
-
-
-
 82.บ้านหนองน้ำขุ่น
-
 เมืองหลวง
-
-
-
-
 83.บ้านหนองบ่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
-
-
-
-
 84.บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
-
 อบต.หนองบัวดง
-
-
-
-
 85.บ้านหนองปลาคูณ
-
 ตาโกน
-
-
-
-
 86.บ้านหนองผือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
-
-
-
-
 87.บ้านหนองม้า
-
 อบต.หนองม้า
-
-
-
-
 88.บ้านหนองยาง
-
 ขะยูง
-
-
-
-
 89.บ้านหนองลุงตาเกษ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ
-
-
-
-
 90.บ้านหนองสวง(อสพป.2)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
-
-
-
-
 91.บ้านหนองสะมอน
-
 อบต.เมืองหลวง
-
-
-
-
 92.บ้านหนองสำโรงน้อย
-
 หัวช้าง
-
-
-
-
 93.บ้านหนองหงอก
-
 โดด
-
-
-
-
 94.บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมี
-
-
-
-
 95.บ้านหนองหว้า
-
 ตำบลโดด
-
-
-
-
 96.บ้านหนองหัวหมู
-
 สระกำแพงใหญ่
-
-
-
-
 97.บ้านหนองห้าง
-
 หนองห้าง
-
-
-
-
 98.บ้านหนองอาคูณ
-
 ปราสาท
-
-
-
-
 99.บ้านหนองเหล็ก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ
-
-
-
-
 100.บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
-
-
-
-
 101.บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
-
 เทศบาลตำบลโดด
-
-
-
-
 102.บ้านหนองแคน
-
 ตำบลเมืองจันทร์
-
-
-
-
 103.บ้านหนองแคสวนสวรรค์
-
 หนองแค
-
-
-
-
 104.บ้านหนองแปน
-
 เทศบาลตำบลผือใหญ่
-
-
-
-
 105.บ้านหนองโง้ง
-
 องค์การบรหารส่วนตำบลหว้านคำ
-
-
-
-
 106.บ้านหลักด่านหนองจอก
-
 หนองบัวดง
-
-
-
-
 107.บ้านห้วย
-
 เทศบาล บัวหุ่ง
-
-
-
-
 108.บ้านหว้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
-
-
-
-
 109.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
-
 หว้านคำ
-
-
-
-
 110.บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
-
-
-
-
 111.บ้านหอย
-
 หัวช้าง
-
-
-
-
 112.บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
-
 เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
-
-
-
-
 113.บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
-
 หัวช้าง
-
-
-
-
 114.บ้านหาด(อสพป.13)
-
 เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
-
-
-
-
 115.บ้านอ้อมแก้ว
-
 อบต.ก้านเหลือง
-
-
-
-
 116.บ้านอะลาง
-
 แข้
-
-
-
-
 117.บ้านอีสร้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
-
-
-
-
 118.บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
-
 เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
-
-
-
-
 119.บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
-
 อบต.อี่หล่ำ
-
-
-
-
 120.บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
-
 อีเซ
-
-
-
-
 121.บ้านฮ่องข่า
-
 อบต.หนองอึ่ง
-
-
-
-
 122.บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
-
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
-
-
-
-
 123.บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
-
 อบต.กุง
-
-
-
-
 124.บ้านเขวา
-
 เทศบาลตำบลหนองใหญ่
-
-
-
-
 125.บ้านเชือก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
-
-
-
-
 126.บ้านเปือยขาม
-
 อบต. หนองอึ่ง
-
-
-
-
 127.บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
-
 อบต.หนองแค
-
-
-
-
 128.บ้านเมี่ยงแคนดวน
-
 ไผ่
-
-
-
-
 129.บ้านเมืองจันทร์
-
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
-
-
-
-
 130.บ้านเมืองน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
-
-
-
-
 131.บ้านเมืองหลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
-
-
-
-
 132.บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
-
 กุง
-
-
-
-
 133.บ้านเสียว
-
 อบต.เสียว
-
-
-
-
 134.บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
-
 อบต.โคกหล่าม
-
-
-
-
 135.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
-
-
-
-
 136.บ้านแข้
-
 อบต.แข้
-
-
-
-
 137.บ้านแขมโพนทอง
-
 อบต.เเขม
-
-
-
-
 138.บ้านแต้(ประชาบำรุง)
-
 เทศบาลตำบลแต้
-
-
-
-
 139.บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
-
-
-
-
 140.บ้านแต้มะหลี่นาดี
-
 อบต.กุง
-
-
-
-
 141.บ้านแสงเมืองแคน
-
 เมืองแคน
-
-
-
-
 142.บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
-
 ตำบลหนองหมี
-
-
-
-
 143.บ้านโก
-
 ส้มป่อย
-
-
-
-
 144.บ้านโกทา
-
 อบต.หนองอึ่ง
-
-
-
-
 145.บ้านโคก
-
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
-
-
-
-
 146.บ้านโคก
-
 เทศบาลตำบลโคกจาน
-
-
-
-
 147.บ้านโคกหล่าม
-
 โคกหล่าม
-
-
-
-
 148.บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
-
 อบต.คลีกลิ้ง
-
-
-
-
 149.บ้านโจดม่วง
-
 อบต.โจดม่วง
-
-
-
-
 150.บ้านโซงเลง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า
-
-
-
-
 151.บ้านโดด
-
 เทศบาลตำบลโดด
-
-
-
-
 152.บ้านโต่งโต้น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
-
-
-
-
 153.บ้านโทะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
-
-
-
-
 154.บ้านโนนกลาง
-
 อบต.แข้
-
-
-
-
 155.บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 อบต.อี่หล่ำ
-
-
-
-
 156.บ้านโนนตุ่น
-
 เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
-
-
-
-
 157.บ้านโนนน้อย
-
 อบต.โคกหล่าม
-
-
-
-
 158.บ้านโนนลาน
-
 เป๊าะ
-
-
-
-
 159.บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
-
 อบต.แขม
-
-
-
-
 160.บ้านโนนสูง
-
 แขม
-
-
-
-
 161.บ้านโนนเค็ง
-
 หนองไฮ
-
-
-
-
 162.บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
-
 คลีกลิ้ง
-
-
-
-
 163.บ้านโนนแดงโนนม่วง
-
 ทุ่งไชย
-
-
-
-
 164.บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
-
 โพธิ์ชัย
-
-
-
-
 165.บ้านโปร่งสามัคคี
-
 ตำบลโคกจาน
-
-
-
-
 166.บ้านโพธิ์แคน
-
 คลีกลิ้ง
-
-
-
-
 167.บ้านโพนเมือง
-
 ขะยูง
-
-
-
-
 168.บ้านไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
-
-
-
-
 169.บ้านไพรพะยอม
-
 อบต.กล้วยกว้าง
-
-
-
-
 170.บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
-
-
-
-
 171.สระกำแพงวิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลกำแพง
-
-
-
-
 172.อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
-
 บึงบูรพ์
-
-
-
-
 173.อนุบาลราษีไศล
-
 ตำบลเมืองคง
-
-
-
-
 174.อนุบาลศิลาลาด
-
 อบต.กุง
-
-
-
-
 175.อนุบาลห้วยทับทัน
-
 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
-
-
-
-
 176.อนุบาลอุทุมพรพิสัย
-
 เทศบาลตำบลกำแพง
-
-
-
-
 177.อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
-
 ตำบลหนองใหญ่
-
-
-
-
 178.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
-
 เทศบาลตำบลโดด
-
-
-
-
 179.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
-
 อบต. อีเซ
-
-
-
-
 180.เมืองคง(คงคาวิทยา)
-
 ตำบลเมืองคง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net