โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
-
 ตำบลทุ่งโพธิ์
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านสำพันตา
-
 ตำบลนาดี
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
-
 สระบัว
-
-
-
-
 5.บรรหารวิทยา
-
 ต. เมืองเก่า
-
-
-
-
 6.บ่อทองวิทยา
-
 อบต.บ่อทอง
-
-
-
-
 7.บ้าน ก.ม.80
-
 บุพราหมณ์
-
-
-
-
 8.บ้านกระเดียง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 9.บ้านขุนศรี
-
 บุพราหมณ์
-
-
-
-
 10.บ้านคลองตามั่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 11.บ้านคลองตาหมื่น
-
 อบต.ทุ่งโพธิ์
-
-
-
-
 12.บ้านคลองมะไฟ
-
 แก่งดินสอ
-
-
-
-
 13.บ้านคลองร่วม
-
 ลาดตะเคียน
-
-
-
-
 14.บ้านคลองระกำ
-
 อบต.วังตะเคียน
-
-
-
-
 15.บ้านคลองสิบสอง
-
 วังท่าช้าง
-
-
-
-
 16.บ้านคลองหันแดง
-
 วังท่าช้าง
-
-
-
-
 17.บ้านคลองอุดม
-
 อบต.หนองกี่
-
-
-
-
 18.บ้านคลองเจ้าแรง
-
 อบต. เขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 19.บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
-
 แก่งดินสอ
-
-
-
-
 20.บ้านชำโสม
-
 อบต.กบินทร์
-
-
-
-
 21.บ้านซ่ง
-
 อบต.ย่านรี
-
-
-
-
 22.บ้านตรอกปลาไหล
-
 อบต.ย่านรี
-
-
-
-
 23.บ้านทด
-
 หนองกี่
-
-
-
-
 24.บ้านทับลาน
-
 อบต.บุพราหมณ์
-
-
-
-
 25.บ้านท่าสะตือ
-
 แก่งดินสอ
-
-
-
-
 26.บ้านท่าอุดม
-
 นาแขม
-
-
-
-
 27.บ้านทุ่งแฝก
-
 อบต.ตำบลทุ่งโพธิ์
-
-
-
-
 28.บ้านนาคลองกลาง
-
 อบต.เขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 29.บ้านบุพราหมณ์
-
 อบต.บุพราหมณ์
-
-
-
-
 30.บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
-
 อบต.บุพราหมณ์
-
-
-
-
 31.บ้านบุสูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 32.บ้านบุเสี้ยว
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
 33.บ้านปราสาท
-
 หาดนางแก้ว
-
-
-
-
 34.บ้านพระปรง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 35.บ้านราษฎร์เจริญ
-
 แก่งดินสอ
-
-
-
-
 36.บ้านวังกวาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
-
-
 37.บ้านวังดินสอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
-
-
 38.บ้านวังตะเคียน
-
 อบต.วังตะเคียน
-
-
-
-
 39.บ้านวังบัวทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
-
-
-
-
 40.บ้านวังมะกรูด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
-
-
 41.บ้านวังรี
-
 แก่งดินสอ
-
-
-
-
 42.บ้านหนองคล้า
-
 วังตะเคียน
-
-
-
-
 43.บ้านหนองจิก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
-
-
-
-
 44.บ้านหนองตลาด
-
 ลาดตะเคียน
-
-
-
-
 45.บ้านหนองตะแบก
-
 สะพานหิน
-
-
-
-
 46.บ้านหนองนาใน
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
 47.บ้านหนองบัว
-
 นนทรี
-
-
-
-
 48.บ้านหนองประดู่
-
 อบต.เขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 49.บ้านหนองปรือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
-
-
-
-
 50.บ้านหนองมันปลา
-
 นาแขม
-
-
-
-
 51.บ้านหนองศรีวิชัย
-
 วังดาล
-
-
-
-
 52.บ้านหนองสองห้อง
-
 อบต.สะพานหิน
-
-
-
-
 53.บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
-
 บ้านนา
-
-
-
-
 54.บ้านหนองหอย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
-
-
-
-
 55.บ้านหนองหัวช้าง
-
 อบต.นนทรี
-
-
-
-
 56.บ้านหนองอนามัย
-
 นนทรี
-
-
-
-
 57.บ้านหนองแหน
-
 สำพันตา
-
-
-
-
 58.บ้านหนองโดน
-
 อบต.บ่อทอง
-
-
-
-
 59.บ้านหนองไผ่ล้อม
-
 บ่อทอง
-
-
-
-
 60.บ้านหินเทิน
-
 แก่งดินสอ
-
-
-
-
 61.บ้านอุดมบรรพต
-
 แก่งดินสอ
-
-
-
-
 62.บ้านเขากระแต
-
 อบต.วังตะเคียน
-
-
-
-
 63.บ้านเขาด้วน
-
 อบต.ย่านรี
-
-
-
-
 64.บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
-
 หาดนางแก้ว
-
-
-
-
 65.บ้านเขาถ้ำ
-
 วังท่าช้าง
-
-
-
-
 66.บ้านเขาปูน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
-
-
 67.บ้านเขาไม้แก้ว
-
 เขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 68.บ้านแก่ง
-
 วังตะเคียน
-
-
-
-
 69.บ้านแก่งดินสอ
-
  อบต.แก่งดินสอ
-
-
-
-
 70.บ้านโคกกระจง
-
 อบต.สำพันตา
-
-
-
-
 71.บ้านโคกกระท้อน
-
 ลาดตะเคียน
-
-
-
-
 72.บ้านโคกลาน
-
 อบต.หนองกี่
-
-
-
-
 73.บ้านโคกสว่าง
-
 อบต.ย่านรี
-
-
-
-
 74.บ้านโคกสั้น
-
 อบต.หนองกี่
-
-
-
-
 75.บ้านโคกหอม
-
 อบต.เมืองเก่า
-
-
-
-
 76.บ้านโนนสะอาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
-
-
-
-
 77.บ้านโนนสูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 78.บ้านโนนหัวบึง
-
 อบต.ย่านรี
-
-
-
-
 79.บ้านโนนแสนสุข
-
 อบต.นาดี
-
-
-
-
 80.บ้านโปร่งสะเดา
-
 อบต.ตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
-
-
 81.บ้านโปร่งใหญ่
-
 อบต. วังท่าช้าง
-
-
-
-
 82.บ้านใหม่พัฒนา
-
 วังท่าช้าง
-
-
-
-
 83.บ้านไทยเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
-
-
 84.บ้านไผ่
-
 เมืองเก่า
-
-
-
-
 85.วัดจันทรังษีถาวร
-
 วังตะเคียน
-
-
-
-
 86.วัดตันทาราม
-
 นนทรี
-
-
-
-
 87.วัดปากน้ำ
-
 บ่อทอง
-
-
-
-
 88.วัดปากแพรก
-
 กบินทร์
-
-
-
-
 89.วัดย่านรี
-
 อบต.ย่านรี
-
-
-
-
 90.วัดรัตนชมภู
-
 วังดาล
-
-
-
-
 91.วัดรัตนโชติการาม
-
 วังดาล
-
-
-
-
 92.วัดราษฎร์รังษี
-
 เมืองเก่า
-
-
-
-
 93.วัดวังหวาย
-
 วังดาล
-
-
-
-
 94.วัดวัฒนารังษี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 95.วัดศรีสวัสดิ์
-
 อบต.นาแขม
-
-
-
-
 96.วัดศรีสุวรรณาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
-
-
-
-
 97.วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
-
 กบินทร์
-
-
-
-
 98.วัดสารวนาราม
-
 สำพันตา
-
-
-
-
 99.วัดหาดสูง
-
 อบต.หาดนางแก้ว
-
-
-
-
 100.วัดเกาะแดง
-
 วังดาล
-
-
-
-
 101.วัดเนาวรัตนาราม
-
 องค์บริหารส่วนตำบลนาแขม
-
-
-
-
 102.วัดเนินสูง
-
 วังตะเคียน
-
-
-
-
 103.วัดโคกขี้เหล็ก
-
 อบต.หนองกี่
-
-
-
-
 104.วัดโคกป่าแพง
-
 อบต.กบินทร์
-
-
-
-
 105.วัดโคกอุดม
-
 อบต.หนองกี่
-
-
-
-
 106.วัดใหม่พรหมสุวรรณ
-
 วังดาล
-
-
-
-
 107.สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
-
 ทุ่งโพธิ์
-
-
-
-
 108.อนุบาลกบินทร์บุรี
-
 ตำบลเมืองเก่า
-
-
-
-
 109.อนุบาลนาดี
-
 เทศบาลตำบลนาดี
-
-
-
-
 110.โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
-
-
-
-
 111.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net