โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ระยอง เขต 2
จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านคลองทุเรียน
-
 เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
-
-
 2. บ้านคลองไผ่
-
 อบต.ชุมแสง
-
-
-
-
 3. บ้านน้ำกร่อย
-
 อบต.เขาชะเมา
-
-
-
-
 4. บ้านมะเดื่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-
-
-
-
 5. บ้านยางเอน
-
 เขาชะเมา
-
-
-
-
 6. บ้านสีระมัน
-
 เขาชะเมา
-
-
-
-
 7. บ้านหนองน้ำขุ่น
-
 อบต.วังหว้า
-
-
-
-
 8. บ้านหนองไทร
-
 ทุ่งควาายกิน
-
-
-
-
 9. บ้านห้วงหิน
-
 เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 10. บ้านเจริญสุข
-
 อบต.วังหว้า
-
-
-
-
 11. บ้านเต้าปูนหาย
-
 สองสลึง
-
-
-
-
 12. บ้านเนินหย่อง
-
 วังหว้า
-
-
-
-
 13. วัดกะแส
-
 อบต.กระแสบน
-
-
-
-
 14. วัดคลองชากพง
-
 เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
-
-
 15. วัดท่ากง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
-
-
-
-
 16. วัดบ้านนา
-
 เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 17. วัดบุนนาค
-
 ชากโดน
-
-
-
-
 18. วัดพลงไสว
-
 เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
-
-
 19. วัดมงคลวุฒาวาส
-
 อบต.ทุ่งควายกิน
-
-
-
-
 20. วัดสมอโพรง
-
 เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
-
-
 21. วัดสันติวัน
-
 สุนทรภู่
-
-
-
-
 22. วัดหนองกะพ้อ
-
 ตำบลทุ่งควายกิน
-
-
-
-
 23. วัดโพธิ์ทอง
-
 ตำบลเมืองแกลง
-
-
-
-
 24. ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต)
-
 อบตป่ายุบใน
-
-
-
-
 25.ชุมชนบ้านวังจันทน์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
-
-
-
-
 26.ชุมชนวัดกลางกร่ำ
-
 เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
-
-
 27.ชุมชนวัดตะเคียนงาม
-
 เทศบาลตำบลปากน้ำกระแส
-
-
-
-
 28.บ้านคลองบางบ่อ
-
 อบต.พลงตาเอี่ยม
-
-
-
-
 29.บ้านคลองป่าไม้
-
 อบต.กระแสบน
-
-
-
-
 30.บ้านชงโค
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
-
-
-
-
 31.บ้านชำฆ้อ
-
 เทศบาลตำบลชำฆ้อ
-
-
-
-
 32.บ้านชำสมอ
-
 กองดิน
-
-
-
-
 33.บ้านชุมแสง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแสง
-
-
-
-
 34.บ้านดอนสำราญ
-
 ทางเกวียน
-
-
-
-
 35.บ้านท่าลำบิด
-
 บ้านนา
-
-
-
-
 36.บ้านทุ่งเค็ด
-
 เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 37.บ้านน้ำเป็น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
-
-
-
-
 38.บ้านน้ำใส
-
 อบต.น้ำเป็น
-
-
-
-
 39.บ้านบึงตะกาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
-
-
-
-
 40.บ้านพลงตาเอี่ยม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
-
-
-
-
 41.บ้านมาบช้างนอน
-
 อบต.น้ำเป็น
-
-
-
-
 42.บ้านมาบเหลาชะโอน
-
 เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
-
-
 43.บ้านยางงาม
-
 อบต.กระแสบน
-
-
-
-
 44.บ้านยุบตาเหน่ง
-
 อบต.ป่ายุบใน
-
-
-
-
 45.บ้านวังหิน
-
 อบต.วังหว้า
-
-
-
-
 46.บ้านศรีประชา
-
 เทศบาลตำบลชำฆ้อ
-
-
-
-
 47.บ้านสองพี่น้อง
-
 ตำบลสองสลึง
-
-
-
-
 48.บ้านสองสลึง
-
 เทศบาลตำบสองสลึง
-
-
-
-
 49.บ้านสามแยกน้ำเป็น
-
 น้ำเป็น
-
-
-
-
 50.บ้านหนองคุย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
-
-
-
-
 51.บ้านหนองม่วง
-
 ชุมแสง
-
-
-
-
 52.บ้านห้วยทับมอญ
-
 เขาชะเมา
-
-
-
-
 53.บ้านห้วยยาง
-
 อบต.ห้วยยาง
-
-
-
-
 54.บ้านเขาช่องลม
-
 ตำบลชำฆ้อ
-
-
-
-
 55.บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
-
 เขาน้อย
-
-
-
-
 56.บ้านเขาตลาด
-
 เทศบาลตำบลชุมแสง
-
-
-
-
 57.บ้านเขาตาอิ๋น
-
 อบต.ชุมแสง
-
-
-
-
 58.บ้านเขาหินแท่น
-
 อบต.วังหว้า
-
-
-
-
 59.บ้านเนินดินแดง
-
 อบต.วังหว้า
-
-
-
-
 60.บ้านเนินสมบูรณ์
-
 เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
-
-
-
-
 61.บ้านเนินสุขสำรอง
-
 อบต.ทุ่งควายกิน
-
-
-
-
 62.บ้านเหมืองแร่
-
 น้ำเป็น
-
-
-
-
 63.บ้านแก่งหวาย
-
 อบต.ชุมแสง
-
-
-
-
 64.วัดกองดิน
-
 เทศบาลตำบลกองดิน
-
-
-
-
 65.วัดคงคาวราราม
-
 อบต.ห้วยยาง
-
-
-
-
 66.วัดคลองปูน
-
 คลองปูน
-
-
-
-
 67.วัดจำรุง
-
 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
-
-
-
-
 68.วัดชากมะกรูด
-
 เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
-
-
 69.วัดชุมนุมสูง
-
 ทุ่งควายกิน
-
-
-
-
 70.วัดถนนกะเพรา
-
 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
-
-
-
-
 71.วัดทุ่งควายกิน
-
 อบต.ทุ่งควายกิน
-
-
-
-
 72.วัดปากน้ำพังราด
-
 พังราด
-
-
-
-
 73.วัดป่ายุบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
-
-
-
-
 74.วัดพลงช้างเผือก
-
 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
-
-
-
-
 75.วัดพังราด
-
 พังราด
-
-
-
-
 76.วัดวังหว้า
-
 วังหว้า
-
-
-
-
 77.วัดสารนารถธรรมาราม
-
 เทศบาลตำบลทางเกวียน
-
-
-
-
 78.วัดสุขไพรวัน
-
 เทศบาลตำบลกองดิน
-
-
-
-
 79.วัดหนองกันเกรา
-
 อบต.ทางเกวียน อ.แกลงจ.ระยอง
-
-
-
-
 80.วัดเกาะลอย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
-
-
-
-
 81.วัดเขากะโดน
-
 ชากโดน
-
-
-
-
 82.วัดเขาน้อย
-
 อบต.กองดิน
-
-
-
-
 83.วัดเขาสำรอง
-
 อบต.กองดิน
-
-
-
-
 84.วัดเนินทราย
-
 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
-
-
-
-
 85.วัดเนินยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน
-
-
-
-
 86.วัดเนินเขาดิน
-
 เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
-
-
-
-
 87.วัดไตรรัตนาราม
-
 เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net