โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.สิงห์บุรี
จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.97
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ค่ายบางระจัน
-
 ค่ายบางระจัน
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านไม้ดัด
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 3.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดดงยาง
-
 อบต.ทองเอน
-
-
-
-
 5.ชุมชนวัดตราชู
-
 ตำบลบ้านหม้อ
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
-
 จักรสีห์
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
-
 ไม้ดัด
-
-
-
-
 8.ชุมชนวัดม่วง
-
 โพสังโฆ
-
-
-
-
 9.ชุมชนวัดเทพมงคล
-
 อบต.โรงช้าง
-
-
-
-
 10.ชุมชนวัดเสาธงหิน
-
 อบต.โพประจักษ์
-
-
-
-
 11.บ้านคูเมือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
-
-
-
-
 12.บ้านทุ่งกลับ
-
 อบต.พักทัน
-
-
-
-
 13.บ้านทุ่งว้า
-
 อบต.สระแจง
-
-
-
-
 14.บ้านหนองลีวิทยาคม
-
 อบต. โพทะเล
-
-
-
-
 15.บ้านเก่า
-
 บ้านหม้อ
-
-
-
-
 16.วัดกระทุ่มปี่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 17.วัดกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-
-
-
-
 18.วัดกลางชูศรีเจริญสุข
-
 พักทัน
-
-
-
-
 19.วัดกลางธนรินทร์
-
 อบต.บ้านแป้ง
-
-
-
-
 20.วัดการ้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
-
-
-
-
 21.วัดข่อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
-
-
-
-
 22.วัดคลองโพธิ์ศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-
-
-
-
 23.วัดคีม
-
 อบต.สระแจง
-
-
-
-
 24.วัดจักรสีห์
-
 จักรสีห์
-
-
-
-
-
 25.วัดชะอมสามัคคีธรรม
-
 พักทัน
-
-
-
-
 26.วัดชันสูตร
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 27.วัดดอนเจดีย์
-
 สระแจง
-
-
-
-
 28.วัดตลาดโพธิ์
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 29.วัดตะโกรวม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
-
-
-
-
 30.วัดตึกราชา
-
 เมืองสิิงห์บุรี
-
-
-
-
 31.วัดตุ้มหู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
-
-
-
-
 32.วัดถอนสมอ
-
 เทศบาลตำบลถอนสมอ
-
-
-
-
 33.วัดทอง
-
 อบต.น้ำตาล
-
-
-
-
 34.วัดท่าอิฐ
-
 ท่างาม
-
-
-
-
 35.วัดน้อย
-
 อบต.งิ้วราย
-
-
-
-
 36.วัดน้ำผึ้ง
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 37.วัดบางปูน
-
 อบต.ชีน้ำร้าย
-
-
-
-
 38.วัดบ้านกลับ
-
 โพทะเล
-
-
-
-
 39.วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
-
 อบต.บ้านจ่า
-
-
-
-
 40.วัดบ้านลำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 41.วัดประดับ
-
 ค่ายบางระจัน
-
-
-
-
 42.วัดประศุก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
-
-
-
-
 43.วัดประสาท
-
 พระงาม
-
-
-
-
 44.วัดประสิทธิ์คุณากร
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 45.วัดประโชติการาม
-
 อบต.บางกระบือ
-
-
-
-
 46.วัดปลาไหล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
-
-
-
-
-
 47.วัดพรหมสาคร
-
 เมืองสิงห์บุรี
-
-
-
-
 48.วัดพรหมเทพาวาส
-
 โรงช้าง
-
-
-
-
 49.วัดพระปรางค์มุนี
-
 อบต.ม่วงหมู่
-
-
-
-
 50.วัดพิกุลทอง
-
 ตำบลถอนสมอ
-
-
-
-
 51.วัดยาง
-
 เทศบาลตำบลทับยา
-
-
-
-
 52.วัดระนาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
-
-
-
-
 53.วัดราษฎร์ประสิทธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบล โพกรวม
-
-
-
-
 54.วัดล่องกะเบา
-
 ทองเอน
-
-
-
-
 55.วัดวังกะจับ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
-
-
-
-
 56.วัดวังขรณ์
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 57.วัดวิหารขาว
-
 วิหารขาว
-
-
-
-
 58.วัดศรัทธาภิรม
-
 ม่วงหมู่
-
-
-
-
 59.วัดศรีสาคร
-
 ต้นโพธิ์
-
-
-
-
 60.วัดสว่างอารมณ์
-
 ประศุก
-
-
-
-
 61.วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
-
-
-
-
 62.วัดสาธุการาม
-
 อบต.ท่าข้าม
-
-
-
-
 63.วัดสามัคคีธรรม
-
 สระเจง
-
-
-
-
 64.วัดสิงห์
-
 โพสังโฆ
-
-
-
-
 65.วัดหนองสุ่ม
-
 ห้วยชัน
-
-
-
-
 66.วัดหลวง
-
 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
-
-
-
-
 67.วัดห้วยเจริญสุข
-
 อบต.พักทัน
-
-
-
-
 68.วัดอัมพวัน
-
 พรหมบุรี
-
-
-
-
 69.วัดเก้าชั่ง
-
 บ้านหม้อ
-
-
-
-
 70.วัดเชียงราก
-
 ทองเอน
-
-
-
-
 71.วัดเซ่าสิงห์
-
 อบต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
-
-
-
-
 72.วัดเตย
-
 พระงาม
-
-
-
-
 73.วัดเพิ่มประสิทธิผล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
-
-
-
-
 74.วัดเสือข้าม
-
 ประศุก
-
-
-
-
 75.วัดแหลมคาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
-
-
-
-
-
 76.วัดโคกพระ
-
 โพกรวม
-
-
-
-
 77.วัดโคปูน
-
 อบต.บ้านหม้อ
-
-
-
-
 78.วัดโฆสิทธาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
-
-
-
-
 79.วัดโบสถ์
-
 อินทร์บุรี
-
-
-
-
 80.วัดโบสถ์
-
 เทศบาลถอนสมอ
-
-
-
-
 81.วัดโพธิ์ชัย
-
 อบต.หัวไผ่
-
-
-
-
 82.วัดโพธิ์ศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
-
-
 83.วัดโพธิ์สังฆาราม
-
 โพสังโฆ
-
-
-
-
 84.วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
-
 งิ้วราย
-
-
-
-
 85.วัดโพธิ์หอม
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 86.วัดโภคาภิวัฒน์
-
 บางน้ำเชี่ยว
-
-
-
-
 87.วัดโสภา
-
 โพประจักษฺ์
-
-
-
-
 88.วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-
-
-
-
 89.อนุบาลค่ายบางระจัน
-
 อบต.ค่ายบางระจัน
-
-
-
-
 90.อนุบาลท่าช้าง
-
 ตำบลถอนสมอ
-
-
-
-
 91.อนุบาลบางระจัน
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 92.อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
-
 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
-
-
-
-
 93.อนุบาลสิงห์บุรี
-
 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
-
-
-
-
 94.อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
-
-
-
-
 95.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
-
 หัวไผ่
-
-
-
-
 96.เรืองเดชประชานุเคราะห์
-
 ไม้ดัด
-
-
-
-
 97.โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
-
 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
-
-
-
-
 98.โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
-
-
-
-
 99.ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
-
 หนองกระทุ่ม
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net