โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 1
จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.13
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. ชุมชนบ้านพระยืน
-
 พระยืน
-
-
-
-
 2. บ้านกระเดื่อง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 3. บ้านกอก
-
 ตำบลบ้านเป็ด
-
-
-
-
 4. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
-
 ตำบลเมืองเก่า
-
-
-
-
 5. บ้านค้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
-
-
-
-
 6. บ้านคำบอน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 7. บ้านคำหญ้าแดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 8. บ้านชาด
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 9. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
-
 ดอนช้าง
-
-
-
-
 10. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
-
 เทศบาลตำบลบึงเนียม
-
-
-
-
 11. บ้านดอนบม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 12. บ้านดอนยาง
-
 เมืองศิลา
-
-
-
-
 13. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
-
 เทศบาลบ้านทุ่ม
-
-
-
-
 14. บ้านบะยาว
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 15. บ้านป่าสังข์หนองฮี
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 16. บ้านป่าเหลื่อม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 17. บ้านม่วงโป้
-
 ตำบลสาวะถี
-
-
-
-
 18. บ้านลาดนาเพียง
-
 สาวะถี
-
-
-
-
 19. บ้านสะอาด
-
 เมืองเก่า
-
-
-
-
 20. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 21. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
-
 แดงใหญ่
-
-
-
-
 22. บ้านหนองคลอง
-
 ป่ามะนาว
-
-
-
-
-
 23. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 24. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 25. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 26. บ้านหนองหิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 27. บ้านหินขาว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 28. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 29. บ้านหินลาดวังตอ
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 30. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
-
 หนองตูม
-
-
-
-
 31. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 32. บ้านโคกฟันโปง
-
 ตำบลบ้านเป็ด
-
-
-
-
 33. บ้านโคกล่าม
-
 สาวะถี
-
-
-
-
-
 34. บ้านโคกสูงวิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
-
-
-
-
 35. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
-
 ดอนหัน
-
-
-
-
 36. บ้านโนนท่อนวิทยา
-
 เทศบาลตำบลโนนท่อน
-
-
-
-
 37. บ้านโสกแต้
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 38. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
-
 เทศบาลตำบลพระบุ
-
-
-
-
 39. ห้วยหว้าวิทยาคม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 40. หินกองวิทยา
-
 เทศบาลตำบลป่ามะนาว
-
-
-
-
 41. โคกงามวิทยาคาร
-
 ตำบลโคกงาม
-
-
-
-
 42.ชุมชนบ้านท่าพระ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 43.ชุมชนบ้านฝาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 44.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
-
 โคกสี
-
-
-
-
 45.ชุมชนบ้านหนองบัว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 46.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 47.ดอนหันประชารัฐศึกษา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 48.บ้านกุดนางทุย
-
 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
-
-
-
-
-
 49.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
-
 ขามป้อม
-
-
-
-
 50.บ้านค้อท่อนน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 51.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
-
 เทศบาลตำบลป่ามะนาว
-
-
-
-
 52.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 53.บ้านงิ้ว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 54.บ้านซำจานเนินทอง
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 55.บ้านดงกลาง
-
 เทศบาลตำบลบ้านโต้น
-
-
-
-
 56.บ้านดงพอง
-
 เทศบาลเมืองศิลา
-
-
-
-
 57.บ้านดงเก่า
-
 เทศบาลตำบลบ้านโต้น
-
-
-
-
 58.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
-
 เทศบาลตำบลหนองตูม
-
-
-
-
 59.บ้านดอนหญ้านาง
-
 อบต.ดอนช้าง
-
-
-
-
 60.บ้านดอนหันวิทยาสาร
-
 ดอนหัน
-
-
-
-
-
 61.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
-
 อบต. ดอนหัน
-
-
-
-
 62.บ้านตอกแป้น
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 63.บ้านทองหลาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 64.บ้านท่าพระเนาว์
-
 เทศบาลตำบลท่าพระ
-
-
-
-
 65.บ้านนาฝายนาโพธิ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 66.บ้านนาล้อม
-
 เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 67.บ้านนาเพียง
-
 เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
-
-
-
 68.บ้านบ่อแก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 69.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
-
 เทศบาลตำบลบึงเนียม
-
-
-
-
 70.บ้านบึงแก
-
 เทศบาลตำบลโนนท่อน
-
-
-
-
 71.บ้านป่าส่าน
-
 พระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
-
 72.บ้านป่าหม้อหนองคู
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 73.บ้านป่าหวาย
-
 อบต.ป่าหวายน
-
-
-
-
 74.บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
-
 ตำบลพระลับ
-
-
-
-
 75.บ้านม่วง
-
 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
-
-
-
-
 76.บ้านวังโพน
-
 ป่ามะนาว
-
-
-
-
 77.บ้านศิลา
-
 เทศบาลเมืองศิลา
-
-
-
-
 78.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
-
 เทศบาลตำบลบึงเนียม
-
-
-
-
 79.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
-
 ท่าพระ
-
-
-
-
 80.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
-
 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
-
-
-
-
 81.บ้านหนองกุงน้อย
-
 เทศบาลบ้านค้อ
-
-
-
-
 82.บ้านหนองกุงวิทยาคาร
-
 ตำบลศิลา
-
-
-
-
 83.บ้านหนองขามประชาบำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 84.บ้านหนองค้ากลางฮุง
-
 เทศบาลตำบลโนนท่อน
- -
- -
- -
- -
-
 85.บ้านหนองคู
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 86.บ้านหนองบัวดีหมี
-
 เทศบาลตำบลท่าพระ
-
-
-
-
 87.บ้านหนองบัวน้อย
-
 หนองตูม
-
-
-
-
 88.บ้านหนองปอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 89.บ้านหนองปิง
-
 เทศบาลตำบลสาวะถี
-
-
-
-
 90.บ้านหนองหลุบ
-
 แดงใหญ่
-
-
-
-
 91.บ้านหนองหัววัว
-
 โคกสี
-
-
-
-
 92.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง
-
-
-
-
 93.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 94.บ้านหนองเบ็ญ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 95.บ้านหนองแวงบวรวิทย์
-
 ท่าพระ
-
-
-
-
 96.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
-
 97.บ้านหนองแสงโคกน้อย
-
 ตำบลพระลับ
-
-
-
-
 98.บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
-
-
-
-
-
 99.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
-
-
-
-
 100.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 101.บ้านห้วยเตยพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
-
-
-
-
 102.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
-
 บ้านหว้า
-
-
-
-
 103.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
-
 ตำบลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 104.บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
-
 บ้านเป็ด
-
-
-
-
-
 105.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
-
 สาวะถี
-
-
-
-
-
 106.บ้านเลิง
-
 โคกสี
-
-
-
-
 107.บ้านเลิงเปือย
-
 เทศบาลตำบลพระลับ
-
-
-
-
 108.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 109.บ้านเหล่านางาม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 110.บ้านเหล่านาดี
-
 อบต.บ้านหว้า
-
-
-
-
 111.บ้านเหล่าเกวียนหัก
-
 บ้านทุ่ม
-
-
-
-
 112.บ้านแก่นประดู่
-
 ตำบลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 113.บ้านแก่นเท่า
-
 เทศบาลตำบลแก่นฝาง
-
-
-
-
 114.บ้านแดงน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 115.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 116.บ้านโกทา
-
 เทศบาลเมืองศิลา
-
-
-
-
 117.บ้านโคกกว้าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 118.บ้านโคกท่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 119.บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
-
 เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
-
-
 120.บ้านโคกสีวิทยาเสริม
-
 โคกสี
-
-
-
-
 121.บ้านโคกสีโคกเปี้ย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 122.บ้านโคกแปะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
-
-
-
-
 123.บ้านโจดศรีวิชัย
-
 เทศบาลตำบลพระบุ
-
-
-
-
 124.บ้านโจดใหญ่
-
 บ้านโต้น
-
-
-
-
 125.บ้านโนนกู่
-
 ตำบลสาวะถี
-
-
-
-
 126.บ้านโนนค้อ
-
 ตำบลโคกงาม
-
-
-
-
-
 127.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
-
 เมืองเก่า
-
-
-
-
 128.บ้านโนนบ่อ
-
 พระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 129.บ้านโนนม่วง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 130.บ้านโนนรังวิทยาคาร
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 131.บ้านโนนลาน
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 132.บ้านโนนเขวา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 133.บ้านโนนเรือง
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 134.บ้านโนนแต้
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 135.บ้านโสกม่วงดอนดู่
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 136.บ้านไก่นา
-
 สำราญ
-
-
-
-
 137.พงษ์ภิญโญ 2
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 138.พระคือหนองโพธิ์วิทยา
-
 เทศบาลตำบลพระลับ
-
-
-
-
 139.สนามบิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 140.สระแก้วราษฎร์บำรุง
-
 แก่นฝาง
-
-
-
-
 141.หนองชาดพิทยาคม
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
-
 142.หนองตูมหนองงูเหลือม
-
 เทศบาลตำบลหนองตูม
-
-
-
-
 143.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 144.หนองโพธิ์ประชานุกูล
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 145.หนองไผ่มอดินแดง
-
 เมืองศิลา
-
-
-
-
 146.หินฮาวคุรุประชาสรรค์
-
 ตำบลโนนฆ้อง
-
-
-
-
-
 147.อนุบาลขอนแก่น
-
 เทศบาลนครขอนแก่น
-
-
-
-
 148.เขื่อนกระพี้ศึกษา
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 149.แก่นเท่าพัฒนศึกษา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 150.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
-
 เทศบาลตำบลแก่นฝาง
-
-
-
-
 151.โนนฆ้องวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
-
-
-
-
 152.ไตรมิตรวิทยาคาร
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 153.ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
-
 เทศบาลสำราญ
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net