โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.18
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คชเวกวิทยา
-
 วังพัฒนา
-
-
-
-
-
 2.คอตัน
-
 อบต.บางซ้าย
-
-
-
-
 3.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
-
 อบต.คู้สลอด
-
-
-
-
 4.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
-
 อบต.ตำบลบ้านหลวง
-
-
-
-
 5.จุฬาราษฎร์วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
-
-
-
-
 6.ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดกำแพง
-
 เทศบาลตำบลบางปะอิน
-
-
-
-
 8.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
-
 เทศบาลตำบลบางซ้าย
-
-
-
-
 9.บางไทร
-
 สนามชัย
-
-
-
-
 10.บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลบางกระสั้น
-
-
-
-
-
 11.บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
-
 เทสบาลตำบลบางไทร
-
-
-
-
 12.บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
-
 อบต.บ้านพลับ
-
-
-
-
 13.บ้านเชียงรากน้อย
-
 โพแตง
-
-
-
-
 14.บ้านแถววิทยาคาร
-
 ตำบลเจ้าเจ็ด
-
-
-
-
-
 15.ประชากรรังสฤษฏ์
-
 อบต.น้ำเต้า
-
-
-
-
-
 16.ประสิทธิ์วิทยา
-
 คลองพระยาบันลือ
-
-
-
-
 17.ปราสาททองวิทยา
-
 ตำบลบางปะอิน
-
-
-
-
 18.มาลาอีสงเคราะห์
-
 คลองพระยาบันลือ
-
-
-
-
 19.รอซีดี
-
 อบต.คลองพระยาบันลือ
-
-
-
-
 20.ราษฎร์นิรมิตร
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 21.ราษฎร์บํารุง
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 22.ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
-
 อบต.ลาดงา
-
-
-
-
 23.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
-
 อบต.พระยาบันลือ
-
-
-
-
-
 24.ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
-
 ลาดงา
-
-
-
-
 25.ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
-
 พระยาบันลือ
-
-
-
-
-
 26.วัดกระแชง
-
 อบต.กระแชง
-
-
-
-
 27.วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
-
 อบต.บ้านโพธิ์
-
-
-
-
 28.วัดกลาง
-
 อบต.บ้านโพธิ์
-
-
-
-
 29.วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
-
 ตำบลบางบาล
-
-
-
-
 30.วัดขนอนบ้านกรด
-
 เทศบาลตำบลบ้านกรด
-
-
-
-
 31.วัดขวิด
-
 บ้านคลัง
-
-
-
-
 32.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
-
 อบต.ลาดน้ำเค็ม
-
-
-
-
 33.วัดคู้สลอด
-
 อบต.สามตุ่ม
-
-
-
-
 34.วัดจรเข้ไล่
-
 ดอนทอง
-
-
-
-
 35.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
-
-
 36.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
-
 อบต.พระยาบันลือ
-
-
-
-
 37.วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
-
 บางยี่โท
-
-
-
-
 38.วัดชุมพลนิกายาราม
-
 บางปะอิน
-
-
-
-
 39.วัดดอนพัฒนาราม
-
 วังพัฒนา
-
-
-
-
-
 40.วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
-
 อบต.ดอนลาน
-
-
-
-
 41.วัดตรีพาราสีมาเขต
-
 เทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
-
-
-
-
 42.วัดตลาด (อุดมวิทยา)
-
 ตำบลตลาดเกรียบ
-
-
-
-
 43.วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
-
 อบต.น้ำเต้า
-
-
-
-
 44.วัดตาลานเหนือ
-
 เมืองผักไห่
-
-
-
-
 45.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
-
 เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
-
-
 46.วัดทางยาว
-
 อบต.บ้านม้า
-
-
-
-
 47.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
-
 อบต.ปลายกลัด
-
-
-
-
 48.วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
-
 บางไทร
-
-
-
-
 49.วัดท่าดินแดง
-
 อบต.ท่าดินแดง
-
-
-
-
-
 50.วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
-
 อบต.บ้านโพ
-
-
-
-
 51.วัดทำใหม่
-
 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
-
-
-
-
-
 52.วัดธรรมนาวา
-
 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
-
-
-
-
 53.วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
-
 มหาพราหมณ์
-
-
-
-
-
 54.วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
-
 ไผ่พระ
-
-
-
-
 55.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
-
 นาคู
-
-
-
-
 56.วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
-
 น้ำเต้า
-
-
-
-
 57.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
-
 พระยาบันลือ
-
-
-
-
 58.วัดบันไดช้าง
-
 ตำบลหัวเวียง
-
-
-
-
 59.วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลหัวเวียง
-
-
-
-
 60.วัดบางซ้ายใน
-
 ตำบลบางซ้าย
-
-
-
-
 61.วัดบางบาล
-
 เทศบาลบางบาล
-
-
-
-
 62.วัดบางเคียน
-
 เทศบาลตำบลบางกระสั้น
-
-
-
-
 63.วัดบ้านกลิ้ง
-
 บางประแดง
-
-
-
-
 64.วัดบ้านสร้าง
-
 ตำบลบ้านสร้าง
-
-
-
-
 65.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
-
 บ้านหว้า
-
-
-
-
 66.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
-
 เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
-
-
 67.วัดบ้านแค
-
 บ้านแค
-
-
-
-
 68.วัดบ้านแพน
-
 เทศบาลตำบลสามกอ
-
-
-
-
 69.วัดบุญกันนาวาส
-
 เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
-
-
 70.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
-
-
-
-
 71.วัดประดู่โลกเชษฐ์
-
 ตำบลหัวเวียง
-
-
-
-
 72.วัดปราสาททอง
-
 เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
-
-
 73.วัดปิ่นแก้ว
-
 ชายนา
-
-
-
-
-
 74.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
-
 อบต.พระขาว
-
-
-
-
-
 75.วัดมฤคทายวัน
-
 เทพมงคล
-
-
-
-
 76.วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
-
-
-
-
 77.วัดยม
-
 อบต.วัพยม
-
-
-
-
 78.วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
-
 เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
-
-
 79.วัดรางจระเข้
-
 อบต.บ้านโพธิ์
-
-
-
-
-
 80.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
-
-
-
-
 81.วัดราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
-
-
-
-
 82.วัดราษฎร์ปุณณาราม
-
 อบต.คลองพระยาบันลือ
-
-
-
-
 83.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
 เทศบาลตำบลบางกระสั้น
-
-
-
-
-
 84.วัดฤกษ์บุญมี
-
 ตำบล บางซ้าย
-
-
-
-
 85.วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
-
 กุฎี
-
-
-
-
 86.วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลลาดชะโด
-
-
-
-
 87.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
-
-
-
-
 88.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
-
 ตำบลสามเมือง
-
-
-
-
-
 89.วัดลาดประทุมคงคาราม
-
 อบต.หลักชัย
-
-
-
-
 90.วัดลาดระโหง
-
 อบต. วัดยม
-
-
-
-
 91.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
-
 อบต.ดอนลาน
-
-
-
-
 92.วัดวังชะโด
-
 อบต.บางซ้าย
-
-
-
-
 93.วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
-
 บางประแดง
-
-
-
-
-
 94.วัดศิริสุขาราม
-
 บางยี่โท
-
-
-
-
 95.วัดสง่างาม
-
 เทศบาลตำบางไทร
-
-
-
-
 96.วัดสนามไชย
-
 อบต.สนามชัย
-
-
-
-
 97.วัดสามตุ่ม
-
 สามตุ่ม
-
-
-
-
 98.วัดสามเพลง
-
 อบต.ปลายกลัด
-
-
-
-
 99.วัดสามเรือน
-
 สามเรือน
-
-
-
-
 100.วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
-
 น้ำเต้า
-
-
-
-
-
 101.วัดสุคนธาราม
-
 เทพมงคล
-
-
-
-
 102.วัดสุทธาวาส
-
 อบต.ลาดบัวหลวง
-
-
-
-
 103.วัดสุทธิรุจิราราม
-
 ตำบลบ้านกรด
-
-
-
-
 104.วัดสุนทราราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
-
-
-
-
 105.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
-
 ลาดบัวหลวง
-
-
-
-
 106.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
-
 บางยี่โท
-
-
-
-
 107.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
-
-
-
-
 108.วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
-
 อบต.หลักชัย
-
-
-
-
-
 109.วัดหัวเวียง
-
 หัวเวียง
-
-
-
-
 110.วัดอนุกุญชราราม
-
 กระแชง
-
-
-
-
-
 111.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล
-
-
-
-
 112.วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
-
-
-
-
 113.วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
-
 น้ำเต้า
-
-
-
-
 114.วัดอู่ตะเภา
-
 มารวิชัย
-
-
-
-
 115.วัดเจ้าเจ็ดใน
-
 ตำบลเจ้าเจ็ด
-
-
-
-
 116.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
-
 อบต.มารวิชัย
-
-
-
-
 117.วัดเชิงท่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
-
-
-
-
 118.วัดเชิงเลน
-
 เทศบาลตำบลราชคราม
-
-
-
-
 119.วัดเทพมงคล
-
 อบต.เทพมงคล
-
-
-
-
 120.วัดเปรมปรีชา
-
 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
-
-
-
-
-
 121.วัดเศวตศิลาราม
-
 อบต.ปลายกลัด
-
-
-
-
 122.วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
-
 บ้านกลึง
-
-
-
-
 123.วัดแก้วสุวรรณ
-
 ชายนา
-
-
-
-
 124.วัดแจ้ง
-
 เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
-
-
-
-
 125.วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
-
 เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
-
-
 126.วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
-
 อบต.กุฎี
-
-
-
-
 127.วัดโบสถ์
-
 เทศบาลบางบาล
-
-
-
-
 128.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
-
 บ้านแพน
-
-
-
-
 129.วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
-
 หัวเวียง
-
-
-
-
-
 130.วัดโบสถ์สมพรชัย
-
 ราชคราม
-
-
-
-
 131.วัดโพธิ์
-
 บ้านโพ
-
-
-
-
 132.วัดโพธิ์
-
 อบต.กบเจา
-
-
-
-
 133.วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
-
 เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
-
-
 134.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
-
 อบต.บ้านแพน
-
-
-
-
 135.วัดโพธิ์แตงใต้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
-
-
-
-
-
 136.วัดโสภณเจติการาม
-
 คู้สลอด
-
-
-
-
 137.วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา
-
-
-
-
 138.วัดใหม่ต้านทาน
-
 ปลายกลัด
-
-
-
-
 139.วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
-
 อบต.วังพัฒนา
-
-
-
-
 140.วัดไชยภูมิ
-
 ชายนา
-
-
-
-
-
 141.วัดไทรน้อย
-
 เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
-
-
-
 142.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลบางไทร
-
-
-
-
 143.วัดไผ่ล้อม
-
 เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
-
-
-
-
 144.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
-
 อบต.ลาดน้ำเค็ม
-
-
-
-
 145.วัดไม้ตราสมาชิการาม
-
 เทศบาลอำเภอบางไทร
-
-
-
-
 146.วิทยานนท์
-
 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
-
-
-
-
 147.ศรีบางไทร
-
 เทศบาลตำบลบางไทร
-
-
-
-
 148.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
-
 พระยาบันลือ
-
-
-
-
 149.สัตตปทุมบำรุง
-
 ตำบลสามเมือง
-
-
-
-
 150.สามัคคีวิทยา
-
 คลองพระยาบันลือ
-
-
-
-
-
 151.สินสังวาลย์อุทิศ
-
 อบต.บางยี่โท
-
-
-
-
 152.หงสประภาสประสิทธิ์
-
 สิงหนาท
-
-
-
-
 153.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
-
 เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
-
-
-
-
 154.เจ้าฟ้าสร้าง
-
 อบต.บ้านแป้ง
-
-
-
-
 155.เชียงรากน้อย
-
 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
-
-
-
-
 156.โคกตาพรหม
-
 อบต. ปลายกลัด
-
-
-
-
 157.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
-
 เทศบาลตำบลราชคราม
-
-
-
-
 158.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
-
 เทศบาลบางไทร
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net