โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.01
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คีรีวงศ์วัฒนา
-
 เมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านคลองลาน
-
 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
-
 สลกบาตร
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านโค้งไผ่
-
 อบต.โค้งไผ่
-
-
-
-
 5.ชุมชนประชาสามัคคี
-
 อบต.คลองขลุง
-
-
-
-
 6.ทุ่งน้อยพัฒนา
-
 คลองสมบูรณ์
-
-
-
-
-
 7.บ้านกระบวยทอง
-
 เทพนิมิต
-
-
-
-
 8.บ้านกระโดนเตี้ย
-
 วังไทร
-
-
-
-
 9.บ้านคลองขุด
-
 โพธิ์ทอง
-
-
-
-
 10.บ้านคลองน้ำไหลใต้
-
 ตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 11.บ้านคลองปลาสร้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
-
-
-
-
 12.บ้านคลองพลูประชาสรรค์
-
 คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 13.บ้านคลองมดแดง
-
 โป่งน้ำร้อน
-
-
-
-
 14.บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
-
 โป่งน้ำร้อน
-
-
-
-
 15.บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา
-
 โป่งน้ำร้อน
-
-
-
-
-
 16.บ้านคลองยาง
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 17.บ้านคลองลึกพัฒนา
-
 ปางตาไว
-
-
-
-
 18.บ้านคลองสมบูรณ์
-
 โป่งน้ำร้อน
-
-
-
-
 19.บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย
-
 โป่งน้ำร้อน
-
-
-
-
 20.บ้านคลองสะพานช้าง
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 21.บ้านคลองสุขใจ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
-
-
-
-
-
 22.บ้านคลองเตย
-
 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 23.บ้านคลองแขยง
-
 อบต.ท่าพุทรา
-
-
-
-
 24.บ้านคลองแขยงวิทยา
-
 สักงาม
-
-
-
-
-
 25.บ้านคลองใหญ่ใต้
-
 คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 26.บ้านคลองไพร
-
 อบต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จฬฬกำแพงเพชร
-
-
-
-
-
 27.บ้านคอปล้อง
-
 อบต.วังชะโอน
-
-
-
-
 28.บ้านจอมทองพัฒนา
-
 หินดาต
-
-
-
-
 29.บ้านจิตตมาสพัฒนา
-
 วังหามแห
-
-
-
-
 30.บ้านช่องลม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
-
-
-
-
 31.บ้านช้างคับ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
-
-
-
-
 32.บ้านชายเคือง
-
 วังชะโอน
-
-
-
-
 33.บ้านชุมนาก
-
 ถาวรวัฒนา
-
-
-
-
 34.บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
-
 อบต.หินดาต
-
-
-
-
 35.บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
-
-
-
-
 36.บ้านดงเจริญ
-
 อบต.ทุ่งทอง
-
-
-
-
 37.บ้านดงเย็น
-
 เทศบาลตำบลระหาน
-
-
-
-
 38.บ้านตากฟ้าพัฒนา
-
 ปางตาไว
-
-
-
-
-
 39.บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
-
 อบต.คลองขลุง
-
-
-
-
 40.บ้านถนนน้อย
-
 อบต.ถาวรวัฒนา
-
-
-
-
 41.บ้านถาวรวัฒนา
-
 อบต.ถาวรวัฒนา
-
-
-
-
 42.บ้านทรัพย์มะนาว
-
 วังไทร
-
-
-
-
 43.บ้านทะเลพัฒนา
-
 คลองลานพัฒนา
-
-
-
-
-
 44.บ้านท่าข้ามสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลคองลานพัฒนา
-
-
-
-
 45.บ้านท่าขึ้น
-
 โพธิ์ทอง
-
-
-
-
 46.บ้านท่าช้าง
-
 คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 47.บ้านท่าพุทรา
-
 ท่าพุทรา
-
-
-
-
 48.บ้านท่ามะเขือ
-
 สักงาม
-
-
-
-
 49.บ้านทุ่งซ่าน
-
 บึงสามัคคี
-
-
-
-
 50.บ้านทุ่งทอง
-
 ทุ่งทอง
-
-
-
-
 51.บ้านทุ่งหันตรา
-
 วังแขม
-
-
-
-
-
 52.บ้านนิคม
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 53.บ้านบ่อทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม
-
-
-
-
 54.บ้านบึงลาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม
-
-
-
-
-
 55.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
-
 บึงสามัคคี
-
-
-
-
-
 56.บ้านบึงสำราญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
-
-
-
-
 57.บ้านบึงหล่ม
-
 อบต.คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 58.บ้านบึงหล่มสามัคคี
-
 ยางสูง
-
-
-
-
-
 59.บ้านบึงเสือเต้น
-
 ยางสูง
-
-
-
-
 60.บ้านปากคลองลาน
-
 เทศบาลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 61.บ้านปางตาไว
-
 อบต.ปางตาไว
-
-
-
-
 62.บ้านปางมะนาว
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 63.บ้านปางลับแล
-
 อบต.สักงาม
-
-
-
-
 64.บ้านป่าเหียง
-
 วังบัว
-
-
-
-
 65.บ้านพรหมมาสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 66.บ้านพัดโบก
-
 เมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 67.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
-
 สักงาม
-
-
-
-
 68.บ้านมอเจริญ
-
 อบต.หินดาต
-
-
-
-
-
 69.บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
-
 หินดาต
-
-
-
-
 70.บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
-
 คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 71.บ้านมาบคล้า
-
 อบต.คลองขลุง
-
-
-
-
 72.บ้านร้อยไร่
-
 อบต.คลองขลุง
-
-
-
-
-
 73.บ้านระหานประชาศึกษา
-
 วังชะโอน
-
-
-
-
 74.บ้านรังแถว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
-
-
-
-
 75.บ้านวังชะโอน
-
 วังชะโอน
-
-
-
-
 76.บ้านวังตะล่อม
-
 ตำบลวังยาง
-
-
-
-
 77.บ้านวังตาช่วย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
-
-
-
-
 78.บ้านวังน้ำ
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 79.บ้านวังน้ำซึม
-
 วังชะพลู
-
-
-
-
 80.บ้านวังน้ำพัฒนา
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
-
 81.บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
-
 82.บ้านวังน้ำแดง
-
 ตำบลทุ่งทราย
-
-
-
-
 83.บ้านวังบัว
-
 วังบัว
-
-
-
-
 84.บ้านวังพลับ
-
 ป่าพุทรา
-
-
-
-
 85.บ้านวังล้อมรำลึก
-
 วังหามแห
-
-
-
-
-
 86.บ้านวังหันน้ำดึง
-
 วังแขม
-
-
-
-
 87.บ้านวังหัวแหวนพัฒนา
-
 วังหามแห
-
-
-
-
 88.บ้านวังเจ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
-
-
-
-
 89.บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
-
 วังแขม
-
-
-
-
 90.บ้านวังโป่งพัฒนา
-
 อบต.โค้งไผ่
-
-
-
-
 91.บ้านศรีทองสามัคคี
-
 อบต.บึงสามัคคี
-
-
-
-
 92.บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 93.บ้านศรีอุดมธัญญะ
-
 เทศบาลตำบลทุ่งทราย
-
-
-
-
 94.บ้านศรีเกษตรพัฒนา
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 95.บ้านศรีไพศาล
-
 เมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 96.บ้านสระตาพรม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
-
-
-
-
 97.บ้านส่องตาแล
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 98.บ้านสามขา
-
 เทพนิมิต
-
-
-
-
 99.บ้านสามเรือน
-
 วังไทร
-
-
-
-
 100.บ้านสามแยก
-
 อบต.วังบัว
-
-
-
-
 101.บ้านสุขสำราญ
-
 คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 102.บ้านหนองกระทุ่ม
-
 อบต.ป่าพุทรา
-
-
-
-
 103.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
-
 อบต.บึงสามัคคี
-
-
-
-
 104.บ้านหนองจอก
-
 อบต.ท่ามะเขือ
-
-
-
-
 105.บ้านหนองชะแอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
-
-
-
-
 106.บ้านหนองช้างงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
-
-
-
-
 107.บ้านหนองชุมแสง
-
 วังชะพลู
-
-
-
-
 108.บ้านหนองตะเคียน
-
 ป่าพุทรา
-
-
-
-
 109.บ้านหนองทองหล่อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
-
-
-
-
 110.บ้านหนองน้ำแดง
-
 สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 111.บ้านหนองบอน
-
 อบต.บ่อถ้ำ
-
-
-
-
 112.บ้านหนองปรือ
-
 สักงาม
-
-
-
-
-
 113.บ้านหนองผักหนาม
-
 คลองสมบูรณ์
-
-
-
-
 114.บ้านหนองหิน
-
 อบต.หินดาต อ. ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
-
-
-
-
 115.บ้านหนองโมก
-
 หัวถนน
-
-
-
-
 116.บ้านหนองไผ่
-
 ตำบลทุ่งทราย
-
-
-
-
 117.บ้านห้วยน้อย
-
 อบต.แม่ลาด
-
-
-
-
-
 118.บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
-
 วังชะพลู
-
-
-
-
 119.บ้านหัวรัง
-
 อบต.โค้งไผ่
-
-
-
-
 120.บ้านหัวเสลา
-
 อบต.ยางสูง
-
-
-
-
 121.บ้านหาดชะอม
-
 แสนตอ
-
-
-
-
 122.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
-
 หินดาต
-
-
-
-
 123.บ้านอุดมทรัพย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
-
-
-
-
 124.บ้านอุดมสามัคคี
-
 ป่าพุทรา
-
-
-
-
 125.บ้านเกาะตาล
-
  อบต.เกาะตาล
-
-
-
-
 126.บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
-
 ยางสูง
-
-
-
-
 127.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
-
 ปางมะค่า
-
-
-
-
 128.บ้านเขาน้ำอุ่น
-
 หินดาต
-
-
-
-
 129.บ้านเขาพริกอนุสรณ์
-
 วังหามแห
-
-
-
-
 130.บ้านเขาพริกไทย
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 131.บ้านเปาะสวอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถำ้
-
-
-
-
 132.บ้านเพชรนิยม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
-
-
-
-
 133.บ้านเพชรมงคล
-
 ปาตาไว
-
-
-
-
 134.บ้านแปลงสี่
-
 ตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 135.บ้านแม่ลาด
-
 อบต.แม่ลาด
-
-
-
-
 136.บ้านโคกเลาะ
-
 ดอนแตง
-
-
-
-
 137.บ้านโชคชัยพัฒนา
-
 ตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 138.บ้านโนนตารอด
-
 อบต.เกาะตาล
-
-
-
-
 139.บ้านโนนพลวง
-
 เทพนิมิต
-
-
-
-
 140.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
-
-
-
-
 141.บ้านโป่งน้ำร้อน
-
 โป่งน้ำร้อน
-
-
-
-
 142.บ้านโป่งแต้
-
 เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
-
 143.บ้านโพธิ์ทอง
-
 อบต.โพธิ์ทอง
-
-
-
-
 144.บ้านโพธิ์เอน
-
 อบต.เทพนิมิต
-
-
-
-
 145.บ้านใหม่ธงชัย
-
 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
-
 146.บ้านใหม่หนองยาง
-
 อบต บ่อถ้ำ
-
-
-
-
 147.บ้านใหม่เจริญสุข
-
 อบต.คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 148.บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
-
 อบต.คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 149.บ้านไผ่งาม
-
 วังชะโอน
-
-
-
-
-
 150.บ้านไผ่ยาวสามัคคี
-
 อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
-
-
-
-
-
 151.บ้านไพรสวรรค์
-
 อบต.ปางตาไว
-
-
-
-
 152.บ้านไร่ดอนแตง
-
 วังชะพลู
-
-
-
-
 153.บ้านไร่ใหม่
-
 อบต.วังแขม
-
-
-
-
 154.ประชารักษ์ศึกษา
-
 คลองสมบูรณ์
-
-
-
-
 155.ประชาราษฎร์สามัคคี
-
 บ่อถ้ำ
-
-
-
-
 156.พิบูลวิทยาคาร
-
 อบต.คลองขลุง
-
-
-
-
 157.รอดนิลวิทยา
-
 อบต.คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 158.วชิรสารศึกษา
-
 ตำบลสลกบาตร
-
-
-
-
 159.วัดคลองเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา
-
-
-
-
 160.วัดคูหาสวรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
-
-
-
-
 161.วัดน้อยวรลักษณ์
-
 ตำบลขาณุวรลักษบุรี
-
-
-
-
 162.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
-
 ยางสูง
-
-
-
-
 163.วัดพรหมประดิษฐ์
-
 อบต.แม่ลาด
-
-
-
-
 164.วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
-
 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
-
-
-
-
 165.วัดพิกุลทอง
-
 อบต.หัวถนน
-
-
-
-
 166.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
-
 ตำบลวังยาง
-
-
-
-
 167.วัดสว่างอารมณ์
-
 เทศบาลขาณุวรลักษบุรี
-
-
-
-
-
 168.วัดหนองเหมือด
-
 แสนตอ
-
-
-
-
 169.วัดอุเบกขาราม
-
 อบต.หัวถนน
-
-
-
-
 170.วัดแสงอุทัย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
-
-
-
-
 171.สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
-
-
-
-
 172.หนองปรือประชาสรรค์
-
 คลองสมบูรณ์
-
-
-
-
 173.อนุบาลขาณุวรลักษบุรี
-
 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
-
-
-
-
 174.อนุบาลคลองขลุง
-
 ท่ามะเขือ
-
-
-
-
 175.อนุบาลคลองลาน
-
 คลองน้ำไหล
-
-
-
-
 176.อนุบาลทรายทองวัฒนา
-
 เทศบาลตำบลทุ่งทราบ
-
-
-
-
 177.อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
-
 ทุ่งทราย
-
-
-
-
 178.อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
-
 เทศบาลตำบลระหาน
-
-
-
-
 179.อนุบาลปางมะค่า
-
 ปางมะค่า
-
-
-
-
 180.อนุบาลปางศิลาทอง
-
 โพธิ์ทอง
-
-
-
-
 181.อนุบาลวังไทร
-
 วังไทร
-
-
-
-
 182.อ่างทองราษฎร์วิทยา
-
 วังไทร
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net