โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.61
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองใหญ่วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
-
-
 2.จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลเมืองหนองปลิง
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านเขาแก้ว
-
 ตำบลพรานกระต่าย
-
-
-
-
 6.นารีราษฎร์สามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
-
-
-
-
 7.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
-
 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
-
-
-
-
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
-
 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
-
-
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
-
 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
-
-
-
-
 11.นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
-
 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
-
-
-
-
 12.นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
-
-
-
-
 13.นิยมราษฎร์วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
-
-
 14.บ้านคลองสีนวล
-
 ธำมรงค์
-
-
-
-
 15.บ้านคลองห้วยทราย
-
 เทศบาลเมืองหนองปลิง
-
-
-
-
 16.บ้านคลองห้วยยั้ง
-
 ห้วยยั้ง
-
-
-
-
 17.บ้านคลองเมือง
-
 อบต.โกสัมพี
-
-
-
-
 18.บ้านคลองเรือ
-
 เทศบาลตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 19.บ้านคลองใหญ่ใต้
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 20.บ้านคุยบ้านโอง
-
 อบต.คุยบ้านโอง
-
-
-
-
 21.บ้านคุยประดู่
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 22.บ้านคุยป่ายาง
-
 เขาคีริส
-
-
-
-
 23.บ้านคุยป่ารัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 24.บ้านคุยมะม่วง
-
 โนนพลวง
-
-
-
-
 25.บ้านคุยแขวน
-
 คุยบ้านโอง
-
-
-
-
 26.บ้านจันทิมา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
-
-
-
-
 27.บ้านจิกคันช้อน
-
 หนองทอง
-
-
-
-
 28.บ้านจิกลาด
-
 หนองไม้กอง
-
-
-
-
 29.บ้านช่องลม
-
 เทศบาลตำบลช่องลม
-
-
-
-
 30.บ้านชัยภูมิ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
-
-
-
-
 31.บ้านดงซ่อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนคร
-
-
-
-
 32.บ้านดงตาจันทร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
-
-
-
-
 33.บ้านดาดทองเจริญ
-
 อบต.อ่างทอง
-
-
-
-
 34.บ้านตอรัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 35.บ้านทรงธรรม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 36.บ้านทรายทอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 37.บ้านท่าตะคร้อ
-
 เทศบาลตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 38.บ้านท่านา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 39.บ้านท่าเสลี่ยง
-
 อบต.คณฑี
-
-
-
-
 40.บ้านท่าเสากระโดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
-
-
-
-
 41.บ้านท่าไม้
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 42.บ้านทุ่งตาพุก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 43.บ้านทุ่งน้ำตก
-
 อบต.หนองหัววัว
-
-
-
-
 44.บ้านทุ่งมหาชัย
-
 อบต.มหาชัย
-
-
-
-
 45.บ้านทุ่งมหาศาล
-
 มหาชัย
-
-
-
-
 46.บ้านทุ่งรวงทอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 47.บ้านทุ่งสวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
-
-
-
-
 48.บ้านทุ่งเศรษฐี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
-
-
-
-
 49.บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
-
-
-
-
 50.บ้านนานอก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 51.บ้านนาบ่อคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
-
-
-
-
 52.บ้านนาป่าแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
-
-
-
-
 53.บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
-
 ตำบลหนองปลิง
-
-
-
-
 54.บ้านน้ำดิบมะพร้าว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
-
-
-
-
 55.บ้านน้ำโท้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
-
-
-
-
-
 56.บ้านบ่อตาโพธิ์
-
 เทพนคร
-
-
-
-
 57.บ้านบ่อสามแสน
-
 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
-
-
-
-
 58.บ้านบ่อแก้ว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 59.บ้านบางลาด
-
 อบต.หนองหัววัว
-
-
-
-
 60.บ้านบึงกระดาน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 61.บ้านบึงทับแรต
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 62.บ้านบึงพิไกร
-
 เทศบาลตำบลคลองพิไกร
-
-
-
-
 63.บ้านบึงมาลย์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 64.บ้านบึงลูกนก
-
 เทศบาลตำบลเขาคีริส
-
-
-
-
 65.บ้านประชาสุขสันต์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 66.บ้านประดาเจ็ดรัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 67.บ้านปรือพันไถ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 68.บ้านปลักไม้ดำ
-
 ลานกระบือ
-
-
-
-
 69.บ้านปางขนุน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
-
-
-
-
 70.บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
-
-
-
-
 71.บ้านป่าถั่ว
-
 อบต.มหาชัย
-
-
-
-
 72.บ้านพรานกระต่าย
-
 เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
-
-
-
-
 73.บ้านพานทอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 74.บ้านมอสมบัติ
-
 อบต.วังทอง
-
-
-
-
 75.บ้านมะเดื่อชุมพร
-
 โกสัมพี
-
-
-
-
 76.บ้านลานกระทิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 77.บ้านลานช้างท่าว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 78.บ้านลานดอกไม้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก
-
-
-
-
 79.บ้านลานตาบัว
-
 เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
-
-
-
-
 80.บ้านลานทอง
-
 วังควง
-
-
-
-
 81.บ้านลานสะเดา
-
 อบต.วังควง
-
-
-
-
 82.บ้านลานหิน
-
 อบต.ลานดอกไม้
-
-
-
-
 83.บ้านลานไผ่
-
 อบต.ห้วยยั้ง
-
-
-
-
-
 84.บ้านลำมะโกรก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 85.บ้านวังชมภู
-
 เพชรชมภู
-
-
-
-
 86.บ้านวังชะโอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
-
-
-
-
 87.บ้านวังตะเคียน
-
 อ่างทอง
-
-
-
-
 88.บ้านวังตะแบก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 89.บ้านวังทอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 90.บ้านวังน้ำขาว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 91.บ้านวังประดา
-
 ไตรตรึงษ์
-
-
-
-
 92.บ้านวังมะค่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 93.บ้านวังเฉลียง
-
 เทศบาลตำบลคลองพิไกร
-
-
-
-
 94.บ้านวังโขน
-
 หนองคล้า
-
-
-
-
 95.บ้านวังโบสถ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 96.บ้านวังไม้แดง
-
 อบต.ท่าไม้
-
-
-
-
 97.บ้านศรีไกรลาศ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 98.บ้านสมอโคน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
-
-
-
-
 99.บ้านสระสิงห์โต
-
 เทศบาลตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 100.บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
-
 ห้วยยั้ง
-
-
-
-
 101.บ้านสุรเดชสามัคคี
-
 อบต.หนองหลวง
-
-
-
-
 102.บ้านสุวรรณภูมิ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 103.บ้านหงษ์ทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี
-
-
-
-
 104.บ้านหนองกรด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
-
-
-
-
 105.บ้านหนองขาม
-
 อบต.อ่างทอง
-
-
-
-
 106.บ้านหนองคล้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 107.บ้านหนองจิก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 108.บ้านหนองตากล้า
-
 อบต.ถำ้กระต่ายทอง
-
-
-
-
 109.บ้านหนองทราย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 110.บ้านหนองทอง
-
 อบต.หนองทอง
-
-
-
-
 111.บ้านหนองปากดง
-
 อบต. หนองหลวง
-
-
-
-
 112.บ้านหนองมะเกาะ
-
 หนองหลวง
-
-
-
-
 113.บ้านหนองรี
-
 อบต.วังทอง
-
-
-
-
 114.บ้านหนองละมั่งทอง
-
 
- -
- -
- -
- -
-
 115.บ้านหนองวัวดำ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 116.บ้านหนองสะแก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
-
-
-
-
 117.บ้านหนองหญ้ามุ้ง
-
 อบต.วังทอง
-
-
-
-
 118.บ้านหนองหลวง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 119.บ้านหนองหัวควาย
-
 พานทอง
-
-
-
-
 120.บ้านหนองหัววัว
-
 อบต.หนองหัววัว
-
-
-
-
 121.บ้านหนองเต่าสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 122.บ้านหนองแขม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
-
-
-
-
 123.บ้านหนองแดน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
-
-
-
-
 124.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
-
-
-
-
 125.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 126.บ้านหนองโสน
-
 เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
-
-
-
-
 127.บ้านหนองใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
-
-
-
-
 128.บ้านหนองไม้กอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
-
-
-
-
 129.บ้านหร่ายการ้อง
-
 ตำบลประชาสุขสันต์
-
-
-
-
 130.บ้านห้วยน้ำใส
-
 อบต.วังตะแบก
-
-
-
-
-
 131.บ้านหัวยาง
-
 หนองคล้า
-
-
-
-
 132.บ้านอาชานุสรณ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 133.บ้านอินทรานุสรณ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 134.บ้านเกศกาสร
-
 เทศบาลตำบลช่องลม
-
-
-
-
-
 135.บ้านเก่า
-
 ท่าไม้
-
-
-
-
 136.บ้านเกาะน้ำโจน
-
 ลานดอกไม้
-
-
-
-
 137.บ้านเกาะพิมูล
-
 อบต.ลานดอกไม้ตก
-
-
-
-
 138.บ้านเกาะรากเสียด
-
 เพชรชมภู
-
-
-
-
 139.บ้านเกาะสะบ้า
-
 เทศบาลเมืองหนองปลิง
-
-
-
-
 140.บ้านเขาคีริส
-
 ตำบลเขาคีริส
-
-
-
-
 141.บ้านเขาน้ำเพชร
-
 อบต.คลองแม่ลาย
-
-
-
-
-
 142.บ้านเขาวังเยี่ยม
-
 อบต.นาบ่อคำ
-
-
-
-
 143.บ้านเขาสว่างอารมณ์
-
 ตำบลบ้านพราน
-
-
-
-
 144.บ้านเด่นพระ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 145.บ้านเทพนคร
-
 ตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 146.บ้านเทียมเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี
-
-
-
-
 147.บ้านเนินกรอย
-
 หนองทอง
-
-
-
- -
-
 148.บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
-
 ไทรงาม
-
-
-
-
 149.บ้านเมืองพาน
-
 เขาคีริส
-
-
-
-
 150.บ้านแก้วสุวรรณ
-
 อบต.มหาชัย
-
-
-
-
 151.บ้านแคทอง
-
 ห้วยยั้ง
-
-
-
-
 152.บ้านแม่บัว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 153.บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
-
-
-
-
 154.บ้านโขมงหัก
-
 ตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 155.บ้านโนนจั่น
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 156.บ้านโนนม่วง
-
 นครชุม
-
-
-
-
 157.บ้านโนนสมบูรณ์
-
 อบต.โกสัมพีนคร
-
-
-
-
 158.บ้านโนนสมอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 159.บ้านโนนโก
-
 ไตรตรึงษ์
-
-
-
-
 160.บ้านโนนใหญ่
-
 หนองทอง
-
-
-
-
 161.บ้านโพธิ์พัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี
-
-
-
-
-
 162.บ้านโพธิ์สวัสดิ์
-
 สระแก้ว
-
-
-
-
 163.บ้านใหม่พัฒนา
-
 เพชรชมภู
-
-
-
-
 164.บ้านใหม่สามัคคี
-
 อบต.หนองทอง
-
-
-
-
 165.บ้านใหม่สามัคคี
-
 คณฑี
-
-
-
-
 166.บ้านใหม่สามัคคี
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 167.บ้านใหม่เขานิยม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 168.บ้านไตรตรึงษ์
-
 ไตรตรึงษ์
-
-
-
-
-
 169.บ้านไทยทวี
-
 อบต.โกสัมพีนคร
-
-
-
-
 170.บ้านไทรย้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 171.บ้านไผ่ตาสุ่ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
-
-
-
-
 172.บ้านไร่
-
 เทศบาลตำบลเทพนคร
-
-
-
-
 173.บ้านไร่ดง
-
 อบต.คุยบ้านโอง
-
-
-
-
 174.บ้านไร่ลำปาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 175.ประชารัฐพัฒนา
-
 คลองแม่ลาย
-
-
-
-
 176.ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
-
-
-
-
-
 177.ปราสาทอนุสรณ์
-
 อบต.คณฑี
-
-
-
-
 178.ผินสหราษฎร์พัฒนา
-
 นาบ่อคำ
-
-
-
-
 179.ยอดประชาสรรค์
-
 อบต.ลานดอกไม้
-
-
-
-
 180.ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
-
-
-
-
 181.ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
-
-
-
-
 182.วัฒนราษฎร์ศึกษา
-
 ประชาสุขสันต์
-
-
-
-
 183.วัดกัลปพฤกษ์
-
 อบต.ลานดอกไม้
-
-
-
-
 184.วัดคูยาง
-
 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
-
-
-
-
 185.วัดราษฎร์เจริญพร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
-
-
-
-
 186.วัดอรัญญิกาวาสน์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 187.วัดโพธาราม
-
 ตำบลพรานกระต่าย
-
-
-
-
 188.สหวิทยาคม
-
 อบต.ทรงธรรม
-
-
-
-
 189.สาธิต
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 190.สาธิตวัดพระบรมธาตุ
-
 เทศบาลตำบลนครชุม
-
-
-
-
 191.สิริแก้วเจริญ
-
 อบต หนองแม่แตง
-
-
-
-
 192.หนองบัวราษฎร์บำรุง
-
 ท่าขุนราม
-
-
-
-
 193.หนองลวกราษฎร์บำรุง
-
 หนองแม่แตง
-
-
-
-
 194.หนองแขมประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 195.ห้วยใหญ่ยางงาม
-
 อบต.มหาชัย
-
-
-
-
 196.อนุบาลกำแพงเพชร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
-
-
-
-
 197.อนุบาลพรานกระต่าย
-
 เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
-
-
-
-
 198.อนุบาลลานกระบือ
-
 ลานกระบือ
-
-
-
-
 199.อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 200.อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
-
 โกสัมพี
-
-
-
-
 201.อนุบาลไทรงาม
-
 เทศบาลตำบลไทรงาม
-
-
-
-
-
 202.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 203.อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
-
-
-
-
 204.ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net