รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
อื่น ๆ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่
6.  โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป.กระบี่
7.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
8.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป.กระบี่
9.  โรงเรียนบ้านควนแดง สพป.กระบี่
10.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่
11.  โรงเรียนบ้านทับพล สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนบ้านนางรอง สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
21.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22.  โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
23.  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25.  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
26.  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
27.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
28.  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
29.  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
30.  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
31.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
32.  โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
33.  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
34.  โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
35.  โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
36.  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
37.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
38.  โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
39.  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
40.  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
41.  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
42.  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
43.  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
45.  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
46.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
47.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
48.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
49.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
50.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
51.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
52.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
53.  โรงเรียนหนองตุวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
54.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
55.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
56.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
57.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
58.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
59.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
60.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
61.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
62.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
63.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
64.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
65.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
66.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
67.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
68.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
69.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
70.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
71.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
72.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
73.  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
74.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
75.  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
76.  โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
77.  โรงเรียนหนองโพนสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
78.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
79.  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
80.  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
81.  โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
82.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
83.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
84.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
85.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
86.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
87.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
88.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
89.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
90.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
91.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
92.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
93.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1
94.  โรงเรียน บ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
95.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป.ขอนแก่น เขต 1
97.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
98.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1
99.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 2
100.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
101.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
102.  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
103.  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
104.  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
105.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ขอนแก่น เขต 5
106.  โรงเรียนบ้านหัน สพป.ขอนแก่น เขต 5
107.  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
108.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
109.  โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป.จันทบุรี เขต 1
110.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1
111.  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต 1
112.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
113.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1
114.  โรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรี เขต 1
115.  โรงเรียนบ้านวังปลา สพป.จันทบุรี เขต 1
116.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต 1
117.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก สพป.จันทบุรี เขต 1
118.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
119.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1
120.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
124.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
125.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต 1
126.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
127.  โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
128.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.จันทบุรี เขต 1
129.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า สพป.จันทบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป.จันทบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนวัดนายายอาม สพป.จันทบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จันทบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.จันทบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนวัดสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 1
140.  โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1
141.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
142.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 1
143.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด สพป.จันทบุรี เขต 1
144.  โรงเรียนวัดเขาวงกต สพป.จันทบุรี เขต 1
145.  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต 1
146.  โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1
147.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
148.  โรงเรียนวัดโขดหอย สพป.จันทบุรี เขต 1
149.  โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป.จันทบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนวัดโขมง สพป.จันทบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สพป.จันทบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป.จันทบุรี เขต 1
156.  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
157.  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
158.  โรงเรียนบ้านคลองกลอย สพป.จันทบุรี เขต 2
159.  โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จันทบุรี เขต 2
160.  โรงเรียนบ้านช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 2
161.  โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป.จันทบุรี เขต 2
162.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2
163.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน สพป.จันทบุรี เขต 2
164.  โรงเรียนบ้านดงจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
165.  โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.จันทบุรี เขต 2
166.  โรงเรียนบ้านตรอกนอง สพป.จันทบุรี เขต 2
167.  โรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2
168.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
169.  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
170.  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
171.  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ สพป.จันทบุรี เขต 2
172.  โรงเรียนบ้านประตง สพป.จันทบุรี เขต 2
173.  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
174.  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป.จันทบุรี เขต 2
175.  โรงเรียนบ้านวังตัก สพป.จันทบุรี เขต 2
176.  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.จันทบุรี เขต 2
177.  โรงเรียนบ้านหนองระหาน สพป.จันทบุรี เขต 2
178.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป.จันทบุรี เขต 2
179.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
180.  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป.จันทบุรี เขต 2
181.  โรงเรียนบ้านแหลม สพป.จันทบุรี เขต 2
182.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป.จันทบุรี เขต 2
183.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
184.  โรงเรียนบ้านโชคดี สพป.จันทบุรี เขต 2
185.  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.จันทบุรี เขต 2
186.  โรงเรียนวัดกะทิง สพป.จันทบุรี เขต 2
187.  โรงเรียนพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
188.  โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2
189.  โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป.จันทบุรี เขต 2
190.  โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป.จันทบุรี เขต 2
191.  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
192.  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
193.  โรงเรียนวัดขนุน สพป.จันทบุรี เขต 2
194.  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต 2
195.  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 2
196.  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สพป.จันทบุรี เขต 2
197.  โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป.จันทบุรี เขต 2
198.  โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.จันทบุรี เขต 2
199.  โรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป.จันทบุรี เขต 2
200.  โรงเรียนวัดบางชัน สพป.จันทบุรี เขต 2
201.  โรงเรียนวัดผักกาด สพป.จันทบุรี เขต 2
202.  โรงเรียนวัดมาบไผ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
203.  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี เขต 2
204.  โรงเรียนวัดวังสรรพรส สพป.จันทบุรี เขต 2
205.  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป.จันทบุรี เขต 2
206.  โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป.จันทบุรี เขต 2
207.  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย สพป.จันทบุรี เขต 2
208.  โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต 2
209.  โรงเรียนโฆวินฑะ สพป.จันทบุรี เขต 2
210.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
211.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
212.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
213.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
214.  โรงเรียนบ้านบางข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
215.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
216.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
217.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
218.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
219.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
220.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
221.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
222.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
223.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
224.  โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
225.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
226.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
227.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
228.  โรงเรียนวัดคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
229.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
230.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
231.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
232.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
233.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
234.  โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
235.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
236.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
237.  โรงเรียนวัดบางพระ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
238.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
239.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
240.  โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
241.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
242.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
243.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
244.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
245.  โรงเรียนวัดรามัญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
246.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
247.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
248.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
249.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
250.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
251.  โรงเรียนวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
252.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
253.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
254.  โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
255.  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
256.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
257.  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
258.  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
259.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
260.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
261.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
262.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
263.  โรงเรียนวัดไชยธารา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
264.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
265.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
266.  โรงเรียนสกัด 80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
267.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
268.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
269.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
270.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
271.  โรงเรียนสุเหร่าคู้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
272.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
273.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
274.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
275.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
276.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
277.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
278.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
279.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
280.  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
281.  โรงเรียนบางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
282.  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
283.  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
284.  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
285.  โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
286.  โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
287.  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
288.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
289.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
290.  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
291.  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
292.  โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
293.  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
294.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
295.  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
296.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
297.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
298.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
299.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
300.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
301.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
302.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
303.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
304.  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
305.  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
306.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
307.  โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
308.  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
309.  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
310.  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
311.  โรงเรียนวัดกกสับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
312.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
313.  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
314.  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
315.  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
316.  โรงเรียนวัดต้นตาล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
317.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
318.  โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
319.  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
320.  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
321.  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
322.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
323.  โรงเรียนวัดบางคา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
324.  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
325.  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
326.  โรงเรียนวัดบางโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
327.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
328.  โรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
329.  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
330.  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
331.  โรงเรียนวัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
332.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
333.  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
334.  โรงเรียนวัดพงษาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
335.  โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
336.  โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
337.  โรงเรียนวัดวังเย็น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
338.  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
339.  โรงเรียนวัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
340.  โรงเรียนวัดสามแยก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
341.  โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
342.  โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
343.  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
344.  โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
345.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
346.  โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
347.  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
348.  โรงเรียนวัดหินดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
349.  โรงเรียนวัดหัวสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
350.  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
351.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
352.  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
353.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
354.  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
355.  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
356.  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
357.  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
358.  โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
359.  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
360.  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
361.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
362.  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
363.  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
364.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป.ชลบุรี เขต 1
365.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป.ชลบุรี เขต 1
366.  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป.ชลบุรี เขต 1
367.  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สพป.ชลบุรี เขต 1
368.  โรงเรียนบ้านชากนา สพป.ชลบุรี เขต 1
369.  โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป.ชลบุรี เขต 1
370.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.ชลบุรี เขต 1
371.  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป.ชลบุรี เขต 1
372.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป.ชลบุรี เขต 1
373.  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
374.  โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
375.  โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
376.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชลบุรี เขต 1
377.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 1
378.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 1
379.  โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต 1
380.  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สพป.ชลบุรี เขต 1
381.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
382.  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1
383.  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป.ชลบุรี เขต 1
384.  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1
385.  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป.ชลบุรี เขต 1
386.  โรงเรียนบ้านเนินโมก สพป.ชลบุรี เขต 1
387.  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต 1
388.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
389.  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1
390.  โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1
391.  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
392.  โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1
393.  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป.ชลบุรี เขต 1
394.  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 1
395.  โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
396.  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย สพป.ชลบุรี เขต 1
397.  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1
398.  โรงเรียนวัดสำนักบก สพป.ชลบุรี เขต 1
399.  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ สพป.ชลบุรี เขต 1
400.  โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
401.  โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.ชลบุรี เขต 1
402.  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1
403.  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
404.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1
405.  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1
406.  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 1
407.  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1
408.  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป.ชลบุรี เขต 1
409.  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป.ชลบุรี เขต 1
410.  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
411.  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
412.  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2
413.  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย สพป.ชลบุรี เขต 2
414.  โรงเรียน บ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต 2
415.  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
416.  โรงเรียน บ้านทับสูง สพป.ชลบุรี เขต 2
417.  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
418.  โรงเรียน บ้านบางหัก สพป.ชลบุรี เขต 2
419.  โรงเรียน บ้านบางแสม สพป.ชลบุรี เขต 2
420.  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
421.  โรงเรียน บ้านหนองขยาด สพป.ชลบุรี เขต 2
422.  โรงเรียน บ้านสามแยก สพป.ชลบุรี เขต 2
423.  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 2
424.  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
425.  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี สพป.ชลบุรี เขต 2
426.  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
427.  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
428.  โรงเรียน วัดท่าบุญมี สพป.ชลบุรี เขต 2
429.  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน สพป.ชลบุรี เขต 2
430.  โรงเรียน วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
431.  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ สพป.ชลบุรี เขต 2
432.  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน สพป.ชลบุรี เขต 2
433.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี เขต 2
434.  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
435.  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
436.  โรงเรียนบ้านคลองโค สพป.ชลบุรี เขต 2
437.  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
438.  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2
439.  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต 2
440.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชลบุรี เขต 2
441.  โรงเรียนบ้านหนองพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
442.  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
443.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ชลบุรี เขต 2
444.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
445.  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต 2
446.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2
447.  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
448.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
449.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชลบุรี เขต 2
450.  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต 2
451.  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
452.  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
453.  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง สพป.ชลบุรี เขต 2
454.  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2
455.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
456.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
457.  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
458.  โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
459.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต 2
460.  โรงเรียนวัดพานทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
461.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต 2
462.  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต 2
463.  โรงเรียนวัดหนองกะขะ สพป.ชลบุรี เขต 2
464.  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ สพป.ชลบุรี เขต 2
465.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป.ชลบุรี เขต 2
466.  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 2
467.  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
468.  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) สพป.ชลบุรี เขต 2
469.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
470.  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
471.  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
472.  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต 2
473.  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต 2
474.  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต 2
475.  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
476.  โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป.ชลบุรี เขต 2
477.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชลบุรี เขต 3
478.  โรงเรียน บ้านนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
479.  โรงเรียน บ้านภูไทร สพป.ชลบุรี เขต 3
480.  โรงเรียน บ้านขลอด สพป.ชลบุรี เขต 3
481.  โรงเรียน บ้านวังค้อ สพป.ชลบุรี เขต 3
482.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง สพป.ชลบุรี เขต 3
483.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
484.  โรงเรียน วัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
485.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
486.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3
487.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต 3
488.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3
489.  โรงเรียนจุกเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 3
490.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง สพป.ชลบุรี เขต 3
491.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
492.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชลบุรี เขต 3
493.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป.ชลบุรี เขต 3
494.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
495.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3
496.  โรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
497.  โรงเรียนบ้านระเวิง สพป.ชลบุรี เขต 3
498.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
499.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
500.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป.ชลบุรี เขต 3
501.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 3
502.  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
503.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3
504.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ชลบุรี เขต 3
505.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต 3
506.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต 3
507.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป.ชลบุรี เขต 3
508.  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป.ชลบุรี เขต 3
509.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
510.  โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป.ชลบุรี เขต 3
511.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
512.  โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป.ชลบุรี เขต 3
513.  โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
514.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
515.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
516.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3
517.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 3
518.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 3
519.  โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป.ชลบุรี เขต 3
520.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชลบุรี เขต 3
521.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป.ชลบุรี เขต 3
522.  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต 3
523.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
524.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
525.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
526.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
527.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป.ชลบุรี เขต 3
528.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต 3
529.  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป.ชัยนาท
530.  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สพป.ชัยนาท
531.  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป.ชัยนาท
532.  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป.ชัยนาท
533.  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
534.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.ชัยนาท
535.  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป.ชัยนาท
536.  โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
537.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ชัยนาท
538.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชัยนาท
539.  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ สพป.ชัยนาท
540.  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
541.  โรงเรียนพระยาตาก สพป.ชัยนาท
542.  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป.ชัยนาท
543.  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ สพป.ชัยนาท
544.  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป.ชัยนาท
545.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.ชัยนาท
546.  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยนาท
547.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ชัยนาท
548.  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท
549.  โรงเรียนวัดวงเดือน สพป.ชัยนาท
550.  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.ชัยนาท
551.  โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป.ชัยนาท
552.  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
553.  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) สพป.ชัยนาท
554.  โรงเรียนวัดหนองจิก สพป.ชัยนาท
555.  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป.ชัยนาท
556.  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป.ชัยนาท
557.  โรงเรียนวัดหนองแขม สพป.ชัยนาท
558.  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป.ชัยนาท
559.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาท
560.  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป.ชัยนาท
561.  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท
562.  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป.ชัยนาท
563.  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป.ชัยนาท
564.  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
565.  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
566.  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
567.  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
568.  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
569.  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
570.  โรงเรียน บ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
571.  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
572.  โรงเรียน บ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
573.  โรงเรียน บ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
574.  โรงเรียน บ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
575.  โรงเรียน บ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
576.  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
577.  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
578.  โรงเรียน บ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
579.  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
580.  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
581.  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
582.  โรงเรียน บ้านโปร่งโก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
583.  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
584.  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
585.  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
586.  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
587.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
588.  โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
589.  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
590.  โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
591.  โรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
592.  โรงเรียนบ้านต้อน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
593.  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
594.  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
595.  โรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
596.  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
597.  โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
598.  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
599.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
600.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
601.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
602.  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
603.  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
604.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
605.  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
606.  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
607.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
608.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
609.  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
610.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
611.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
612.  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
613.  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
614.  โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
615.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
616.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
617.  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
618.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
619.  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
620.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
621.  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
622.  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
623.  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
624.  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
625.  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
626.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
627.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
628.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
629.  โรงเรียนฉิมพลีมา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
630.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
631.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
632.  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
634.  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
635.  โรงเรียนบ้านจมื่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
636.  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
637.  โรงเรียนบ้านดงใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
638.  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
639.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
640.  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
641.  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
642.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
643.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
644.  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
645.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
646.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
647.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
648.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
649.  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
650.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
651.  โรงเรียนบ้านนายม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
652.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
653.  โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
654.  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
655.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
656.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
657.  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
658.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
659.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
660.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ เขต 2
661.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
662.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
663.  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
664.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
665.  โรงเรียนบ้านระหัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
666.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
667.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
668.  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
669.  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
670.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
671.  โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
672.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
673.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
674.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
675.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
676.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
677.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
678.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
679.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
680.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
681.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
682.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
683.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
684.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
685.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
686.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
687.  โรงเรียนบ้านห้างสูง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
688.  โรงเรียนบ้านหัวโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
689.  โรงเรียนบ้านเขวา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
690.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
691.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
692.  โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
693.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
694.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
695.  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
696.  โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
697.  โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
698.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
699.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
700.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
701.  โรงเรียนบ้านโจดกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
702.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
703.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
704.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
705.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
706.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
707.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
708.  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
709.  โรงเรียนบ้านโนนโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
710.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
711.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
712.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
713.  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
714.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
715.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
716.  โรงเรียนสระโพนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
717.  โรงเรียนหนองพอกกองศรี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
718.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
719.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
720.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
721.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
722.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
723.  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
724.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
725.  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
726.  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
727.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
728.  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
729.  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
730.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
731.  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
732.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
733.  โรงเรียนบ้านซับยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
734.  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
735.  โรงเรียนบ้านดอนละนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
736.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
737.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
738.  โรงเรียนบ้านบะเสียว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
739.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
740.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
741.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
742.  โรงเรียนบ้านวังกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
743.  โรงเรียนบ้านละหานค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
744.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
745.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
746.  โรงเรียนบ้านวังพง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
747.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
748.  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
749.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
750.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
751.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
752.  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
753.  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
754.  โรงเรียนบ้านหนองดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
755.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
756.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
757.  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
758.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
759.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
760.  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
761.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
762.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
763.  โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
764.  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
765.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห สพป.ชัยภูมิ เขต 3
766.  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
767.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
768.  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
769.  โรงเรียนบ้านโนนฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
770.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
771.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
772.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
773.  โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป.ชัยภูมิ เขต 3
774.  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
775.  โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
776.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
777.  โรงเรียนหนองกกสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
778.  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
779.  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
780.  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
781.  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
782.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1
783.  โรงเรียนบ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต 1
784.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 1
785.  โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป.ชุมพร เขต 1
786.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1
787.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป.ชุมพร เขต 1
788.  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป.ชุมพร เขต 2
789.  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2
790.  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป.เชียงราย เขต 2
791.  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2
792.  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สพป.เชียงราย เขต 3
793.  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป.เชียงราย เขต 3
794.  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3
795.  โรงเรียนบ้านหลู้ สพป.เชียงราย เขต 4
796.  โรงเรียนบ้านแม่เปา สพป.เชียงราย เขต 4
797.  โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
798.  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
799.  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
800.  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
801.  โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
802.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
803.  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
804.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
805.  โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
806.  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
807.  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 4
808.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
809.  โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
810.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
811.  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
812.  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
813.  โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
814.  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
815.  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
816.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
817.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
818.  โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
819.  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
820.  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
821.  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
822.  โรงเรียนบ้านสองธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
823.  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
824.  โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
825.  โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
826.  โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
827.  โรงเรียนทุ่งไทรทอง สพป.ตรัง เขต 1
828.  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป.ตรัง เขต 1
829.  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป.ตรัง เขต 2
830.  โรงเรียนบ้านน้ำพราย สพป.ตรัง เขต 2
831.  โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป.ตรัง เขต 2
832.  โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป.ตรัง เขต 2
833.  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป.ตรัง เขต 2
834.  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) สพป.ตราด
835.  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป.ตราด
836.  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป.ตราด
837.  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง สพป.ตราด
838.  โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด
839.  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป.ตราด
840.  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ตราด
841.  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป.ตราด
842.  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป.ตราด
843.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.ตราด
844.  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ตราด
845.  โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป.ตราด
846.  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป.ตราด
847.  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง สพป.ตราด
848.  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก สพป.ตราด
849.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.ตราด
850.  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด
851.  โรงเรียนบ้านปะอา สพป.ตราด
852.  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป.ตราด
853.  โรงเรียนบ้านมะนาว สพป.ตราด
854.  โรงเรียนบ้านสวนใน สพป.ตราด
855.  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป.ตราด
856.  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา สพป.ตราด
857.  โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตราด
858.  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ สพป.ตราด
859.  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราด
860.  โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป.ตราด
861.  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว สพป.ตราด
862.  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) สพป.ตราด
863.  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว สพป.ตราด
864.  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป.ตราด
865.  โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด
866.  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ตราด
867.  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป.ตราด
868.  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.ตราด
869.  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราด
870.  โรงเรียนวัดดินแดง สพป.ตราด
871.  โรงเรียนวัดฆ้อ สพป.ตราด
872.  โรงเรียนวัดตาพลาย สพป.ตราด
873.  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ สพป.ตราด
874.  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป.ตราด
875.  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 สพป.ตราด
876.  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด
877.  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด
878.  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) สพป.ตราด
879.  โรงเรียนวัดพนมพริก สพป.ตราด
880.  โรงเรียนวัดบางปรือ สพป.ตราด
881.  โรงเรียนวัดสลัก สพป.ตราด
882.  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป.ตราด
883.  โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.ตราด
884.  โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป.ตราด
885.  โรงเรียนวัดบางปิดบน สพป.ตราด
886.  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล สพป.ตราด
887.  โรงเรียนวัดหนองคันทรง สพป.ตราด
888.  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สพป.ตราด
889.  โรงเรียนวัดห้วงโสม สพป.ตราด
890.  โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป.ตราด
891.  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว สพป.ตราด
892.  โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป.ตราด
893.  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป.ตราด
894.  โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด
895.  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) สพป.ตราด
896.  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตราด
897.  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป.ตราด
898.  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป.ตราด
899.  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด
900.  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.ตราด
901.  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป.ตราด
902.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป.ตาก เขต 1
903.  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า สพป.ตาก เขต 1
904.  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต 1
905.  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
906.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2
907.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป.ตาก เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป.ตาก เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป.ตาก เขต 2
915.  โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
916.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
917.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก
918.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป.นครนายก
919.  โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป.นครนายก
920.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว สพป.นครนายก
921.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก
922.  โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก
923.  โรงเรียนวัดท่าชัย สพป.นครนายก
924.  โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก
925.  โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก
926.  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก
927.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม สพป.นครนายก
928.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก
929.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก
930.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป.นครนายก
931.  โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก
932.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก
933.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด สพป.นครนายก
934.  โรงเรียนวันครู 2504 สพป.นครนายก
935.  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม สพป.นครปฐม เขต 1
936.  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1
937.  โรงเรียนวัดดอนขนาก สพป.นครปฐม เขต 1
938.  โรงเรียนบ้านห้วยกรด สพป.นครปฐม เขต 2
939.  โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป.นครปฐม เขต 2
940.  โรงเรียนวัดท้องไทร สพป.นครปฐม เขต 2
941.  โรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2
942.  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป.นครปฐม เขต 2
943.  โรงเรียนวัดไทยาวาส สพป.นครปฐม เขต 2
944.  โรงเรียนวัดโคกเขมา สพป.นครปฐม เขต 2
945.  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2
946.  โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2
947.  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 1
948.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 1
949.  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 1
950.  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 1
951.  โรงเรียนบ้านกระเพรา สพป.นครราชสีมา เขต 1
952.  โรงเรียนบ้านกระโดน สพป.นครราชสีมา เขต 1
953.  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก สพป.นครราชสีมา เขต 1
954.  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต 1
955.  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สพป.นครราชสีมา เขต 1
956.  โรงเรียนบ้านคอนน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1
957.  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
958.  โรงเรียนบ้านจันอัด สพป.นครราชสีมา เขต 1
959.  โรงเรียนบ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต 1
960.  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
961.  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป.นครราชสีมา เขต 1
962.  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) สพป.นครราชสีมา เขต 1
963.  โรงเรียนบ้านซาด สพป.นครราชสีมา เขต 1
964.  โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป.นครราชสีมา เขต 1
965.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
966.  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 1
967.  โรงเรียนบ้านต่างตา สพป.นครราชสีมา เขต 1
968.  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
969.  โรงเรียนบ้านด่านติง สพป.นครราชสีมา เขต 1
970.  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน สพป.นครราชสีมา เขต 1
971.  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
972.  โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป.นครราชสีมา เขต 1
973.  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป.นครราชสีมา เขต 1
974.  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
975.  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
976.  โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 1
977.  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
978.  โรงเรียนบ้านพุดซา สพป.นครราชสีมา เขต 1
979.  โรงเรียนบ้านพะเนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
980.  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต 1
981.  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
982.  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) สพป.นครราชสีมา เขต 1
983.  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
984.  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
985.  โรงเรียนบ้านระกาย สพป.นครราชสีมา เขต 1
986.  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
987.  โรงเรียนบ้านลองตอง สพป.นครราชสีมา เขต 1
988.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 1
989.  โรงเรียนบ้านพะไล สพป.นครราชสีมา เขต 1
990.  โรงเรียนบ้านสะพาน สพป.นครราชสีมา เขต 1
991.  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
992.  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ สพป.นครราชสีมา เขต 1
993.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 1
994.  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
995.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป.นครราชสีมา เขต 1
996.  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
997.  โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป.นครราชสีมา เขต 1
998.  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
999.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1000.  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 1
1001.  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1002.  โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1
1003.  โรงเรียนบ้านหนองโจด สพป.นครราชสีมา เขต 1
1004.  โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต 1
1005.  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 1
1006.  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
1007.  โรงเรียนบ้านเมืองที สพป.นครราชสีมา เขต 1
1008.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต 1
1009.  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1010.  โรงเรียนบ้านโตนด สพป.นครราชสีมา เขต 1
1011.  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก สพป.นครราชสีมา เขต 1
1012.  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สพป.นครราชสีมา เขต 1
1013.  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
1014.  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1015.  โรงเรียนบ้านไพ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1016.  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
1017.  โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 1
1018.  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1019.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1020.  โรงเรียนสวนหม่อน สพป.นครราชสีมา เขต 1
1021.  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1022.  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1023.  โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
1024.  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สพป.นครราชสีมา เขต 1
1025.  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ สพป.นครราชสีมา เขต 1
1026.  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1027.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1028.  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 1
1029.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1030.  โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
1031.  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2
1032.  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป.นครราชสีมา เขต 2
1033.  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
1034.  โรงเรียนชุมชนดอนไพล สพป.นครราชสีมา เขต 2
1035.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
1036.  โรงเรียนชาติวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
1037.  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2
1038.  โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป.นครราชสีมา เขต 2
1039.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สพป.นครราชสีมา เขต 2
1040.  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 2
1041.  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป.นครราชสีมา เขต 2
1042.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
1043.  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป.นครราชสีมา เขต 2
1044.  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 2
1045.  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
1046.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 2
1047.  โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
1048.  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
1049.  โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป.นครราชสีมา เขต 2
1050.  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
1051.  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 2
1052.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 2
1053.  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป.นครราชสีมา เขต 2
1054.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
1055.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
1056.  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต 2
1057.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
1058.  โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมา เขต 2
1059.  โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
1060.  โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต 2
1061.  โรงเรียนบ้านพระ สพป.นครราชสีมา เขต 2
1062.  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
1063.  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2