รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
อื่น ๆ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่
4.  โรงเรียนบ้านควนแดง สพป.กระบี่
5.  โรงเรียนบ้านนางรอง สพป.กระบี่
6.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่
7.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป.กระบี่
8.  โรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่
9.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
10.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
14.  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
16.  โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
17.  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
18.  โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
19.  โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
20.  โรงเรียนบ้านยางขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
21.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
22.  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
23.  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
25.  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
26.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
27.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
28.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
29.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
30.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
31.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
32.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
33.  โรงเรียนหนองตุวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
34.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
35.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
36.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
37.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
38.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
39.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
40.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
41.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
42.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
43.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
44.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
45.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
47.  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
48.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
49.  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
50.  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
51.  โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
52.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
53.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
55.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
56.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
57.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
58.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
59.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
60.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
61.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
63.  โรงเรียน บ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป.ขอนแก่น เขต 1
65.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 2
66.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
67.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
68.  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
69.  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
70.  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
71.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ขอนแก่น เขต 5
72.  โรงเรียนบ้านหัน สพป.ขอนแก่น เขต 5
73.  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
74.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
75.  โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป.จันทบุรี เขต 1
76.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1
77.  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต 1
78.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
79.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1
80.  โรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรี เขต 1
81.  โรงเรียนบ้านวังปลา สพป.จันทบุรี เขต 1
82.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต 1
83.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก สพป.จันทบุรี เขต 1
84.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
85.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1
86.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
87.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
88.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 1
89.  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
90.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
91.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต 1
92.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
93.  โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
94.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.จันทบุรี เขต 1
95.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า สพป.จันทบุรี เขต 1
96.  โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 1
97.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1
98.  โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป.จันทบุรี เขต 1
99.  โรงเรียนวัดนายายอาม สพป.จันทบุรี เขต 1
100.  โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1
101.  โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จันทบุรี เขต 1
102.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
103.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.จันทบุรี เขต 1
104.  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต 1
105.  โรงเรียนวัดสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 1
106.  โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1
107.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
108.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 1
109.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด สพป.จันทบุรี เขต 1
110.  โรงเรียนวัดเขาวงกต สพป.จันทบุรี เขต 1
111.  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต 1
112.  โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1
113.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
114.  โรงเรียนวัดโขดหอย สพป.จันทบุรี เขต 1
115.  โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป.จันทบุรี เขต 1
116.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต 1
117.  โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1
118.  โรงเรียนวัดโขมง สพป.จันทบุรี เขต 1
119.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
120.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สพป.จันทบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป.จันทบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป.จันทบุรี เขต 2
124.  โรงเรียนบ้านแปลง สพป.จันทบุรี เขต 2
125.  โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2
126.  โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป.จันทบุรี เขต 2
127.  โรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป.จันทบุรี เขต 2
128.  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
129.  โรงเรียนโฆวินฑะ สพป.จันทบุรี เขต 2
130.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
131.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
132.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
133.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
134.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
135.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
136.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
137.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
138.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
139.  โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
140.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
141.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
142.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
143.  โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
144.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
145.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
146.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
147.  โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
148.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
149.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
150.  โรงเรียนวัดรามัญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
151.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
152.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
153.  โรงเรียนวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
154.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
155.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
156.  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
157.  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
158.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
159.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
160.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
161.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
162.  โรงเรียนสกัด 80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
163.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
164.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
165.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
166.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
167.  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
168.  โรงเรียนบางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
169.  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
170.  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
171.  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
172.  โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
173.  โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
174.  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
175.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
176.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
177.  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
178.  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
179.  โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
180.  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
181.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
182.  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
183.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
184.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
185.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
186.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
187.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
188.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
189.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
190.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
191.  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
192.  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
193.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
194.  โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
195.  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
196.  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
197.  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
198.  โรงเรียนวัดกกสับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
199.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
200.  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
201.  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
202.  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
203.  โรงเรียนวัดต้นตาล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
204.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
205.  โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
206.  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
207.  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
208.  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
209.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
210.  โรงเรียนวัดบางคา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
211.  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
212.  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
213.  โรงเรียนวัดบางโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
214.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
215.  โรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
216.  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
217.  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
218.  โรงเรียนวัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
219.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
220.  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
221.  โรงเรียนวัดพงษาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
222.  โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
223.  โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
224.  โรงเรียนวัดวังเย็น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
225.  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
226.  โรงเรียนวัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
227.  โรงเรียนวัดสามแยก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
228.  โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
229.  โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
230.  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
231.  โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
232.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
233.  โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
234.  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
235.  โรงเรียนวัดหินดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
236.  โรงเรียนวัดหัวสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
237.  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
238.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
239.  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
240.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
241.  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
242.  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
243.  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
244.  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
245.  โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
246.  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
247.  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
248.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
249.  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
250.  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
251.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป.ชลบุรี เขต 1
252.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.ชลบุรี เขต 1
253.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป.ชลบุรี เขต 1
254.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
255.  โรงเรียนบ้านเนินโมก สพป.ชลบุรี เขต 1
256.  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต 1
257.  โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1
258.  โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1
259.  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย สพป.ชลบุรี เขต 1
260.  โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.ชลบุรี เขต 1
261.  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2
262.  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
263.  โรงเรียน บ้านทับสูง สพป.ชลบุรี เขต 2
264.  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
265.  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี สพป.ชลบุรี เขต 2
266.  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
267.  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
268.  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน สพป.ชลบุรี เขต 2
269.  โรงเรียน วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
270.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี เขต 2
271.  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
272.  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
273.  โรงเรียนบ้านคลองโค สพป.ชลบุรี เขต 2
274.  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
275.  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2
276.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชลบุรี เขต 2
277.  โรงเรียนบ้านหนองพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
278.  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
279.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
280.  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต 2
281.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2
282.  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
283.  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต 2
284.  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง สพป.ชลบุรี เขต 2
285.  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2
286.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
287.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
288.  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
289.  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต 2
290.  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ สพป.ชลบุรี เขต 2
291.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป.ชลบุรี เขต 2
292.  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 2
293.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
294.  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
295.  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
296.  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
297.  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต 2
298.  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต 2
299.  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต 2
300.  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
301.  โรงเรียน บ้านวังค้อ สพป.ชลบุรี เขต 3
302.  โรงเรียนบ้านชากนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
303.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป.ชลบุรี เขต 3
304.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
305.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
306.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ชลบุรี เขต 3
307.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป.ชลบุรี เขต 3
308.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
309.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
310.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
311.  โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป.ชลบุรี เขต 3
312.  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต 3
313.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
314.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
315.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
316.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต 3
317.  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สพป.ชัยนาท
318.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป.ชัยนาท
319.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.ชัยนาท
320.  โรงเรียนพระยาตาก สพป.ชัยนาท
321.  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป.ชัยนาท
322.  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ สพป.ชัยนาท
323.  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยนาท
324.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ชัยนาท
325.  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.ชัยนาท
326.  โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป.ชัยนาท
327.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาท
328.  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป.ชัยนาท
329.  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท
330.  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
331.  โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
332.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
333.  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
334.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
335.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
336.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
337.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
338.  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
339.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
340.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
341.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
342.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
343.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
344.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
345.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
346.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ เขต 2
347.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
348.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
349.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
350.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
351.  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
352.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
353.  โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
354.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
355.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
356.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
357.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
358.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
359.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
360.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
361.  โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
362.  โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
363.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
364.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
365.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
366.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
367.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
368.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
369.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
370.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
371.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
372.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
373.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
374.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
375.  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
376.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
377.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
378.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
379.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
380.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
381.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
382.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
383.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
384.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
385.  โรงเรียนบ้านวังพง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
386.  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
387.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
388.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
389.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
390.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
391.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
392.  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
393.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห สพป.ชัยภูมิ เขต 3
394.  โรงเรียนบ้านโคกแสว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
395.  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
396.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
397.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
398.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
399.  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
400.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1
401.  โรงเรียนบ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต 1
402.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 1
403.  โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป.ชุมพร เขต 1
404.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1
405.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป.ชุมพร เขต 1
406.  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป.ชุมพร เขต 2
407.  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2
408.  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป.เชียงราย เขต 2
409.  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2
410.  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สพป.เชียงราย เขต 3
411.  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป.เชียงราย เขต 3
412.  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3
413.  โรงเรียนบ้านหลู้ สพป.เชียงราย เขต 4
414.  โรงเรียนบ้านแม่เปา สพป.เชียงราย เขต 4
415.  โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
416.  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
417.  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
418.  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
419.  โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
420.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
421.  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
422.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
423.  โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
424.  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
425.  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 4
426.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
427.  โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
428.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
429.  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
430.  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
431.  โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
432.  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
433.  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
434.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
435.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
436.  โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
437.  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
438.  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
439.  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
440.  โรงเรียนบ้านสองธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
441.  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
442.  โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
443.  โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
444.  โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
445.  โรงเรียนทุ่งไทรทอง สพป.ตรัง เขต 1
446.  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป.ตรัง เขต 1
447.  โรงเรียนบ้านน้ำพราย สพป.ตรัง เขต 2
448.  โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป.ตรัง เขต 2
449.  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป.ตราด
450.  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) สพป.ตราด
451.  โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด
452.  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป.ตราด
453.  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง สพป.ตราด
454.  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด
455.  โรงเรียนบ้านมะนาว สพป.ตราด
456.  โรงเรียนบ้านสวนใน สพป.ตราด
457.  โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตราด
458.  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) สพป.ตราด
459.  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป.ตราด
460.  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราด
461.  โรงเรียนวัดหนองคันทรง สพป.ตราด
462.  โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป.ตราด
463.  โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป.ตราด
464.  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป.ตราด
465.  โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด
466.  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด
467.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป.ตาก เขต 1
468.  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า สพป.ตาก เขต 1
469.  โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป.ตาก เขต 2
470.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต 2
471.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2
472.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป.ตาก เขต 2
473.  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต 2
474.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
475.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
476.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก
477.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป.นครนายก
478.  โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป.นครนายก
479.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว สพป.นครนายก
480.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก
481.  โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก
482.  โรงเรียนวัดท่าชัย สพป.นครนายก
483.  โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก
484.  โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก
485.  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก
486.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม สพป.นครนายก
487.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก
488.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก
489.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป.นครนายก
490.  โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก
491.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก
492.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด สพป.นครนายก
493.  โรงเรียนวันครู 2504 สพป.นครนายก
494.  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1
495.  โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป.นครปฐม เขต 2
496.  โรงเรียนวัดไทยาวาส สพป.นครปฐม เขต 2
497.  โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2
498.  โรงเรียนบ้านคอนน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1
499.  โรงเรียนบ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต 1
500.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
501.  โรงเรียนบ้านต่างตา สพป.นครราชสีมา เขต 1
502.  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
503.  โรงเรียนบ้านด่านติง สพป.นครราชสีมา เขต 1
504.  โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป.นครราชสีมา เขต 1
505.  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป.นครราชสีมา เขต 1
506.  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
507.  โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 1
508.  โรงเรียนบ้านพุดซา สพป.นครราชสีมา เขต 1
509.  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
510.  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
511.  โรงเรียนบ้านระกาย สพป.นครราชสีมา เขต 1
512.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 1
513.  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
514.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 1
515.  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
516.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป.นครราชสีมา เขต 1
517.  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
518.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.นครราชสีมา เขต 1
519.  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 1
520.  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
521.  โรงเรียนบ้านหนองโจด สพป.นครราชสีมา เขต 1
522.  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 1
523.  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 1
524.  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สพป.นครราชสีมา เขต 1
525.  โรงเรียนสวนหม่อน สพป.นครราชสีมา เขต 1
526.  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
527.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
528.  โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
529.  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2
530.  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป.นครราชสีมา เขต 2
531.  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
532.  โรงเรียนชุมชนดอนไพล สพป.นครราชสีมา เขต 2
533.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
534.  โรงเรียนชาติวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
535.  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2
536.  โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป.นครราชสีมา เขต 2
537.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สพป.นครราชสีมา เขต 2
538.  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป.นครราชสีมา เขต 2
539.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
540.  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป.นครราชสีมา เขต 2
541.  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 2
542.  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
543.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 2
544.  โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
545.  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
546.  โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป.นครราชสีมา เขต 2
547.  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
548.  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 2
549.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 2
550.  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป.นครราชสีมา เขต 2
551.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
552.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
553.  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต 2
554.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
555.  โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมา เขต 2
556.  โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
557.  โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต 2
558.  โรงเรียนบ้านพระ สพป.นครราชสีมา เขต 2
559.  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
560.  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
561.  โรงเรียนบ้านยอกขาม สพป.นครราชสีมา เขต 2
562.  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
563.  โรงเรียนบ้านละกอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
564.  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2
565.  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
566.  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2
567.  โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 2
568.  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
569.  โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป.นครราชสีมา เขต 2
570.  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
571.  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 2
572.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
573.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต 2
574.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
575.  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป.นครราชสีมา เขต 2
576.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต 2
577.  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
578.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต 2
579.  โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
580.  โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
581.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
582.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
583.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
584.  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
585.  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครราชสีมา เขต 2
586.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต 2
587.  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
588.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
589.  โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
590.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
591.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต 2
592.  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
593.  โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต 2
594.  โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2
595.  โรงเรียนบ้านเมืองรัง สพป.นครราชสีมา เขต 2
596.  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
597.  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
598.  โรงเรียนบ้านโนนพะไล สพป.นครราชสีมา เขต 2
599.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
600.  โรงเรียนบ้านโนนเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 2
601.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
602.  โรงเรียนวัดพะโค สพป.นครราชสีมา เขต 2
603.  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 2
604.  โรงเรียนวัดหนองจอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
605.  โรงเรียนวัดหินมงคล สพป.นครราชสีมา เขต 2
606.  โรงเรียนวัดเหมสูง สพป.นครราชสีมา เขต 2
607.  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
608.  โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 2
609.  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
610.  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต 2
611.  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
612.  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2
613.  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
614.  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
615.  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
616.  โรงเรียนโนนตาวิทย์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
617.  โรงเรียนไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
618.  โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
619.  โรงเรียนเพชรมาตุคลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
620.  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2
621.  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
622.  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
623.  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
624.  โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
625.  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
626.  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
627.  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 3
628.  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป.นครราชสีมา เขต 3
629.  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป.นครราชสีมา เขต 3
630.  โรงเรียนบ้านซับเต่า สพป.นครราชสีมา เขต 3
631.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต 3
632.  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
633.  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
634.  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
635.  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
636.  โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
637.  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
638.  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สพป.นครราชสีมา เขต 3
639.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 3
640.  โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
641.  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
642.  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
643.  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป.นครราชสีมา เขต 3
644.  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
645.  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
646.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.นครราชสีมา เขต 3
647.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป.นครราชสีมา เขต 3
648.  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
649.  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
650.  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 3
651.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
652.  โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
653.  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.นครราชสีมา เขต 3
654.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.นครราชสีมา เขต 3
655.  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.นครราชสีมา เขต 3
656.  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
657.  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
658.  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต 3
659.  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต สพป.นครราชสีมา เขต 3
660.  โรงเรียนบ้านแชะ สพป.นครราชสีมา เขต 3
661.  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
662.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
663.  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
664.  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป.นครราชสีมา เขต 3
665.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป.นครราชสีมา เขต 3
666.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 3
667.  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
668.  โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป.นครราชสีมา เขต 3
669.  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
670.  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
671.  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
672.  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 สพป.นครราชสีมา เขต 3
673.  โรงเรียนวัดม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 3
674.  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ สพป.นครราชสีมา เขต 3
675.  โรงเรียนวัดหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
676.  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม สพป.นครราชสีมา เขต 3
677.  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 3
678.  โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต 3
679.  โรงเรียนวัดพรหมราช สพป.นครราชสีมา เขต 3
680.  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 3
681.  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
682.  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
683.  โรงเรียนหนองประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
684.  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 3
685.  โรงเรียนไผ่สีสุก สพป.นครราชสีมา เขต 3
686.  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
687.  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
688.  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป.นครราชสีมา เขต 4
689.  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป.นครราชสีมา เขต 4
690.  โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
691.  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น สพป.นครราชสีมา เขต 4
692.  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
693.  โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
694.  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
695.  โรงเรียนบ้านหมูสี สพป.นครราชสีมา เขต 4
696.  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
697.  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต 4
698.  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
699.  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
700.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป.นครราชสีมา เขต 5
701.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5
702.  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
703.  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
704.  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
705.  โรงเรียนบ้านครึมม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 5
706.  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม สพป.นครราชสีมา เขต 5
707.  โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5
708.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
709.  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
710.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 5
711.  โรงเรียนบ้านซับพลู สพป.นครราชสีมา เขต 5
712.  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
713.  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
714.  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สพป.นครราชสีมา เขต 5
715.  โรงเรียนบ้านนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
716.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
717.  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
718.  โรงเรียนบ้านประดู่งาม สพป.นครราชสีมา เขต 5
719.  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
720.  โรงเรียนบ้านป่าเพกา สพป.นครราชสีมา เขต 5
721.  โรงเรียนบ้านมะเริง สพป.นครราชสีมา เขต 5
722.  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม สพป.นครราชสีมา เขต 5
723.  โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 5
724.  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง สพป.นครราชสีมา เขต 5
725.  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 5
726.  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
727.  โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
728.  โรงเรียนบ้านสระแจง สพป.นครราชสีมา เขต 5
729.  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
730.  โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.นครราชสีมา เขต 5
731.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป.นครราชสีมา เขต 5
732.  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร สพป.นครราชสีมา เขต 5
733.  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5
734.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
735.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน สพป.นครราชสีมา เขต 5
736.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
737.  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร สพป.นครราชสีมา เขต 5
738.  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
739.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) สพป.นครราชสีมา เขต 5
740.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
741.  โรงเรียนบ้านห้วย สพป.นครราชสีมา เขต 5
742.  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
743.  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
744.  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา สพป.นครราชสีมา เขต 5
745.  โรงเรียนบ้านหาญ สพป.นครราชสีมา เขต 5
746.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
747.  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
748.  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 5
749.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป.นครราชสีมา เขต 5
750.  โรงเรียนบ้านเสมา สพป.นครราชสีมา เขต 5
751.  โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
752.  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
753.  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5
754.  โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
755.  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป.นครราชสีมา เขต 5
756.  โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.นครราชสีมา เขต 5
757.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
758.  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต 5
759.  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ สพป.นครราชสีมา เขต 5
760.  โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5
761.  โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.นครราชสีมา เขต 5
762.  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต 5
763.  โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5
764.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
765.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5
766.  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต สพป.นครราชสีมา เขต 5
767.  โรงเรียนบึงคำคู สพป.นครราชสีมา เขต 5
768.  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
769.  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป.นครราชสีมา เขต 5
770.  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5
771.  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
772.  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
773.  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
774.  โรงเรียนโนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5
775.  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
776.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป.นครราชสีมา เขต 6
777.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
778.  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 6
779.  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต 6
780.  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) สพป.นครราชสีมา เขต 6
781.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 6
782.  โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
783.  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 6
784.  โรงเรียนบ้านกู่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
785.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต 6
786.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 6
787.  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป.นครราชสีมา เขต 6
788.  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
789.  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต 6
790.  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
791.  โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
792.  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน สพป.นครราชสีมา เขต 6
793.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 6
794.  โรงเรียนบ้านประคำ สพป.นครราชสีมา เขต 6
795.  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
796.  โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 6
797.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต 6
798.  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.นครราชสีมา เขต 6
799.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
800.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
801.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
802.  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 6
803.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.นครราชสีมา เขต 6
804.  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป.นครราชสีมา เขต 6
805.  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 6
806.  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6
807.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6
808.  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 6
809.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
810.  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ สพป.นครราชสีมา เขต 6
811.  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
812.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
813.  โรงเรียนวันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต 6
814.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป.นครราชสีมา เขต 7
815.  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7
816.  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 7
817.  โรงเรียนมะค่าสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7
818.  โรงเรียนโนนตูม สพป.นครราชสีมา เขต 7
819.  โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
820.  โรงเรียนบ้านคดศอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
821.  โรงเรียนบ้านชะเอียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
822.  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
823.  โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
824.  โรงเรียนบ้านบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
825.  โรงเรียนบ้านปากพญา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
826.  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
827.  โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
828.  โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
829.  โรงเรียนวัดทางพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
830.  โรงเรียนวัดท่างาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
831.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
832.  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
833.  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
834.  โรงเรียนวัดพระพรหม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
835.  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
836.  โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
837.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
838.  โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
839.  โรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
840.  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
841.  โรงเรียนบ้านบางแรด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
842.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
843.  โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
844.  โรงเรียนวัดคลองขยัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
845.  โรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
846.  โรงเรียนวัดบางทองคำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
847.  โรงเรียนวัดปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
848.  โรงเรียนวัดสระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
849.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
850.  โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
851.  โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
852.  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
853.  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
854.  โรงเรียนวัดท่านา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
855.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.นครสวรรค์ เขต 2
856.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครสวรรค์ เขต 2
857.  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
858.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
859.  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
860.  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร สพป.นครสวรรค์ เขต 3
861.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
862.  โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
863.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
864.  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
865.  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร สพป.นนทบุรี เขต 2
866.  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) สพป.นนทบุรี เขต 2
867.  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป.นนทบุรี เขต 2
868.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2
869.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2
870.  โรงเรียนวัดลากค้อน สพป.นนทบุรี เขต 2
871.  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป.นนทบุรี เขต 2
872.  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
873.  โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป.นนทบุรี เขต 2
874.  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นราธิวาส เขต 1
875.  โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1
876.  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1
877.  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นราธิวาส เขต 1
878.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป.นราธิวาส เขต 1
879.  โรงเรียนบ้านนาโอน สพป.นราธิวาส เขต 1
880.  โรงเรียนบ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1
881.  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป.นราธิวาส เขต 1
882.  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ สพป.นราธิวาส เขต 1
883.  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 1
884.  โรงเรียนบ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต 1
885.  โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1
886.  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป.นราธิวาส เขต 1
887.  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1
888.  โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป.นราธิวาส เขต 1
889.  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1
890.  โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1
891.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1
892.  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
893.  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
894.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สพป.นราธิวาส เขต 2
895.  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สพป.นราธิวาส เขต 2
896.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป.นราธิวาส เขต 2
897.  โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป.นราธิวาส เขต 2
898.  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต 2
899.  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) สพป.นราธิวาส เขต 2
900.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป.นราธิวาส เขต 2
901.  โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 2
902.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2
903.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 2
904.  โรงเรียนบ้านตือมายู สพป.นราธิวาส เขต 2
905.  โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2
906.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป.นราธิวาส เขต 2
907.  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.นราธิวาส เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน สพป.นราธิวาส เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านแอแว สพป.นราธิวาส เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป.นราธิวาส เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป.นราธิวาส เขต 2
914.  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สพป.นราธิวาส เขต 2
915.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นราธิวาส เขต 2
916.  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2
917.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป.นราธิวาส เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 3
919.  โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป.นราธิวาส เขต 3
920.  โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป.นราธิวาส เขต 3
921.  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 3
922.  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3
923.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 3
924.  โรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3
925.  โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3
926.  โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป.นราธิวาส เขต 3
927.  โรงเรียนผดุงมาตร สพป.นราธิวาส เขต 3
928.  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา สพป.นราธิวาส เขต 3
929.  โรงเรียนราชพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3
930.  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต 3
931.  โรงเรียนราชประสงค์ สพป.นราธิวาส เขต 3
932.  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป.นราธิวาส เขต 3
933.  โรงเรียนคลองสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
934.  โรงเรียนคลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
935.  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
936.  โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต 1
937.  โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
938.  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
939.  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 1
940.  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) สพป.สมุทรปราการ เขต 1
941.  โรงเรียนวัดป่าเกด สพป.สมุทรปราการ เขต 1
942.  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต 1
943.  โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
944.  โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
945.  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
946.  โรงเรียนคลองบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต 2
947.  โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2
948.  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป.สมุทรปราการ เขต 2
949.  โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป.สมุทรปราการ เขต 2
950.  โรงเรียนตลาดคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
951.  โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป.สมุทรปราการ เขต 2
952.  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
953.  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
954.  โรงเรียนวัดกาหลง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
955.  โรงเรียนวัดคอลาด สพป.สมุทรปราการ เขต 2
956.  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
957.  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
958.  โรงเรียนวัดนาคราช สพป.สมุทรปราการ เขต 2
959.  โรงเรียนวัดบัวโรย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
960.  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
961.  โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
962.  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
963.  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2
964.  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 2
965.  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
966.  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
967.  โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
968.  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2
969.  โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2
970.  โรงเรียนวัดโคธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2
971.  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
972.  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต 2
973.  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
974.  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
975.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
976.  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
977.  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1
978.  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ สพป.ปทุมธานี เขต 1
979.  โรงเรียนวัดบัวหลวง สพป.ปทุมธานี เขต 1
980.  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต 1
981.  โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1
982.  โรงเรียนกลางคลองสิบ สพป.ปทุมธานี เขต 2
983.  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
984.  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ สพป.ปทุมธานี เขต 2
985.  โรงเรียนวัดขุมแก้ว สพป.ปทุมธานี เขต 2
986.  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2
987.  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
988.  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 2
989.  โรงเรียนวัดลานนา สพป.ปทุมธานี เขต 2
990.  โรงเรียนวัดสระบัว สพป.ปทุมธานี เขต 2
991.  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน สพป.ปทุมธานี เขต 2
992.  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 2
993.  โรงเรียนบ้านลำแดง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
994.  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
995.  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
996.  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
997.  โรงเรียนวัดจําปา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
998.  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
999.  โรงเรียนวัดตูม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1000.  โรงเรียนวัดทำใหม่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1001.  โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1002.  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1003.  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1004.  โรงเรียนวัดภาชี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1005.  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1006.  โรงเรียนวัดศิวาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1007.  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1008.  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1009.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1010.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1011.  โรงเรียนวัดขวิด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1012.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1013.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1014.  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) สพป.อ่างทอง
1015.  โรงเรียนวัดละมุด สพป.อ่างทอง
1016.  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) สพป.อ่างทอง
1017.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) สพป.อ่างทอง
1018.  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง
1019.  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สพป.ลพบุรี เขต 1
1020.  โรงเรียนวัดตองปุ สพป.ลพบุรี เขต 1
1021.  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) สพป.ลพบุรี เขต 1
1022.  โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป.ลพบุรี เขต 1
1023.  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง สพป.ลพบุรี เขต 1
1024.  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ สพป.ลพบุรี เขต 1
1025.  โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต 1
1026.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 2
1027.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน สพป.ลพบุรี เขต 2
1028.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ลพบุรี เขต 2
1029.  โรงเรียนวัดดำรงบุล สพป.ลพบุรี เขต 2
1030.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป.ลพบุรี เขต 2
1031.  โรงเรียนวัดจักรสีห์ สพป.สิงห์บุรี
1032.  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สพป.สระบุรี เขต 1
1033.  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สพป.สระบุรี เขต 1
1034.  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) สพป.สระบุรี เขต 1
1035.  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 1
1036.  โรงเรียนวัดป่าสัก สพป.สระบุรี เขต 1
1037.  โรงเรียนวัดโคกงาม สพป.สระบุรี เขต 1
1038.  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 1
1039.  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.สระบุรี เขต 2
1040.  โรงเรียนวัดขอนหอม สพป.สระบุรี เขต 2
1041.  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2
1042.  โรงเรียนวัดคลองใหม่ สพป.สระบุรี เขต 2
1043.  โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป.สระบุรี เขต 2
1044.  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น สพป.สระบุรี เขต 2
1045.  โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี เขต 2
1046.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 สพป.ระยอง เขต 1
1047.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 สพป.ระยอง เขต 1
1048.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต 1
1049.  โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต 1
1050.  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ระยอง เขต 1
1051.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1
1052.  โรงเรียนบ้านมาบเตย สพป.ระยอง เขต 1
1053.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1
1054.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ สพป.ระยอง เขต 1
1055.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สพป.ระยอง เขต 1
1056.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา สพป.ระยอง เขต 1
1057.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม สพป.ระยอง เขต 1
1058.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1
1059.  โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1