รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร
7.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพมหานคร
8.  โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
9.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร
10.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
11.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร
12.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป.กรุงเทพมหานคร
13.  โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
14.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร
15.  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร
16.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
17.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สพป.กรุงเทพมหานคร
18.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
19.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย สพป.กรุงเทพมหานคร
20.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป.กรุงเทพมหานคร
21.  โรงเรียนวัดด่าน สพป.กรุงเทพมหานคร
22.  โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร
23.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร
24.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
25.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
26.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
27.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
28.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร
29.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร
30.  โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานคร
31.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
32.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป.กรุงเทพมหานคร
33.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
34.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
35.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร
36.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป.กระบี่
37.  โรงเรียนคลองพน สพป.กระบี่
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
40.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป.กระบี่
41.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป.กระบี่
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป.กระบี่
43.  โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป.กระบี่
44.  โรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่
45.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 สพป.กระบี่
46.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สพป.กระบี่
47.  โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่
48.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
49.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป.กระบี่
50.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป.กระบี่
51.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป.กระบี่
52.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง สพป.กระบี่
53.  โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่
54.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป.กระบี่
55.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กระบี่
56.  โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป.กระบี่
57.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป.กระบี่
58.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป.กระบี่
59.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป.กระบี่
60.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
61.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป.กระบี่
62.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) สพป.กระบี่
63.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป.กระบี่
64.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป.กระบี่
65.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
66.  โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป.กระบี่
67.  โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป.กระบี่
68.  โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป.กระบี่
69.  โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป.กระบี่
70.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป.กระบี่
71.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.กระบี่
72.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.กระบี่
73.  โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป.กระบี่
74.  โรงเรียนบ้านควนโอ สพป.กระบี่
75.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป.กระบี่
76.  โรงเรียนบ้านดินนา สพป.กระบี่
77.  โรงเรียนบ้านดินแดง สพป.กระบี่
78.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.กระบี่
79.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป.กระบี่
80.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่
81.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป.กระบี่
82.  โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่
83.  โรงเรียนบ้านทับพล สพป.กระบี่
84.  โรงเรียนบ้านทับปริก สพป.กระบี่
85.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่
86.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว สพป.กระบี่
87.  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.กระบี่
88.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป.กระบี่
89.  โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
90.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.กระบี่
91.  โรงเรียนบ้านติงไหร สพป.กระบี่
92.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป.กระบี่
93.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป.กระบี่
94.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป.กระบี่
95.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป.กระบี่
96.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน สพป.กระบี่
97.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป.กระบี่
98.  โรงเรียนบ้านนาปง สพป.กระบี่
99.  โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กระบี่
100.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป.กระบี่
101.  โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.กระบี่
102.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง สพป.กระบี่
103.  โรงเรียนบ้านนาออก สพป.กระบี่
104.  โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
105.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป.กระบี่
106.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.กระบี่
107.  โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป.กระบี่
108.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่
109.  โรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่
110.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่
111.  โรงเรียนบ้านบางคราม สพป.กระบี่
112.  โรงเรียนบ้านบางเตียว สพป.กระบี่
113.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.กระบี่
114.  โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่
115.  โรงเรียนบ้านปากหยา สพป.กระบี่
116.  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.กระบี่
117.  โรงเรียนบ้านปากหรา สพป.กระบี่
118.  โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป.กระบี่
119.  โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.กระบี่
120.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป.กระบี่
121.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่
122.  โรงเรียนบ้านร่าปู สพป.กระบี่
123.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่
124.  โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่
125.  โรงเรียนบ้านลิกี สพป.กระบี่
126.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ สพป.กระบี่
127.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.กระบี่
128.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป.กระบี่
129.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป.กระบี่
130.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กระบี่
131.  โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป.กระบี่
132.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา สพป.กระบี่
133.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป.กระบี่
134.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่
135.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป.กระบี่
136.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กระบี่
137.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่
138.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป.กระบี่
139.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง สพป.กระบี่
140.  โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป.กระบี่
141.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่
142.  โรงเรียนบ้านหาดยาว สพป.กระบี่
143.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง สพป.กระบี่
144.  โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป.กระบี่
145.  โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป.กระบี่
146.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ สพป.กระบี่
147.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สพป.กระบี่
148.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา สพป.กระบี่
149.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป.กระบี่
150.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป.กระบี่
151.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป.กระบี่
152.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป.กระบี่
153.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป.กระบี่
154.  โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่
155.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่
156.  โรงเรียนบ้านเขางาม สพป.กระบี่
157.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป.กระบี่
158.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป.กระบี่
159.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง สพป.กระบี่
160.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.กระบี่
161.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.กระบี่
162.  โรงเรียนบ้านเขาพนม สพป.กระบี่
163.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย สพป.กระบี่
164.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป.กระบี่
165.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) สพป.กระบี่
166.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป.กระบี่
167.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป.กระบี่
168.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป.กระบี่
169.  โรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่
170.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป.กระบี่
171.  โรงเรียนบ้านแหลมตง สพป.กระบี่
172.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป.กระบี่
173.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กระบี่
174.  โรงเรียนบ้านโคกคา สพป.กระบี่
175.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่
176.  โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป.กระบี่
177.  โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่
178.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ สพป.กระบี่
179.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่
180.  โรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่
181.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.กระบี่
182.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่
183.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สพป.กระบี่
184.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.กระบี่
185.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป.กระบี่
186.  โรงเรียนบ้านโคกยอ สพป.กระบี่
187.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่
188.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป.กระบี่
189.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป.กระบี่
190.  โรงเรียนวัดบางโทง สพป.กระบี่
191.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.กระบี่
192.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป.กระบี่
193.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป.กระบี่
194.  โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป.กระบี่
195.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ สพป.กระบี่
196.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป.กระบี่
197.  โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป.กระบี่
198.  โรงเรียนวัดโคกยาง สพป.กระบี่
199.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป.กระบี่
200.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป.กระบี่
201.  โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่
202.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่
203.  โรงเรียนวัดช่องแบก สพป.กระบี่
204.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
205.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
206.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
207.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป.กระบี่
208.  โรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่
209.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 สพป.กระบี่
210.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) สพป.กระบี่
211.  โรงเรียนตลาดสํารอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
212.  โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
213.  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
214.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
215.  โรงเรียนบ้านจันอุย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
216.  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
217.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
218.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
219.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
220.  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
221.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
222.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
223.  โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
224.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
225.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
226.  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
227.  โรงเรียนบ้านนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
228.  โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
229.  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
230.  โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
231.  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
232.  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
233.  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
234.  โรงเรียนบ้านรางสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
235.  โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
236.  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 1
237.  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
238.  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
239.  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
240.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
241.  โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
242.  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
243.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
244.  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
245.  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
246.  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
247.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
248.  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
249.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
250.  โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
251.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
252.  โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
253.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
254.  โรงเรียนบ้านองหลุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
255.  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
256.  โรงเรียนบ้านเนินไพร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
257.  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
258.  โรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1
259.  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
260.  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
261.  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
262.  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
263.  โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
264.  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
265.  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
266.  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
267.  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
268.  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
269.  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
270.  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
271.  โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
272.  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
273.  โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
274.  โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
275.  โรงเรียนวัดลําสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
276.  โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
277.  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
278.  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
279.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
280.  โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
281.  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
282.  โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
283.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
284.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
285.  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
286.  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
287.  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
288.  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
289.  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
290.  โรงเรียนบ้านกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
291.  โรงเรียนบ้านชายธูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
292.  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
293.  โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
294.  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
295.  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
296.  โรงเรียนบ้านตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
297.  โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
298.  โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
299.  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
300.  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
301.  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
302.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
303.  โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
304.  โรงเรียนบ้านสระจันทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
305.  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
306.  โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
307.  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
308.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สพป.กาญจนบุรี เขต 2
309.  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
310.  โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
311.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
312.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
313.  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
314.  โรงเรียนบ้านเขาช่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
315.  โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
316.  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
317.  โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
318.  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
319.  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
320.  โรงเรียนวัดดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
321.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
322.  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
323.  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
324.  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
325.  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
326.  โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
327.  โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
328.  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
329.  โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
330.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
331.  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
332.  โรงเรียนวัดหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
333.  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
334.  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
335.  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
336.  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2
337.  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
338.  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
339.  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
340.  โรงเรียนคุรุสภา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
341.  โรงเรียนบ้านจันเดย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
342.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
343.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
344.  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
345.  โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3
346.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
347.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
348.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
349.  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
350.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
351.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
352.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
353.  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
354.  โรงเรียนบ้านประจําไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
355.  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
356.  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
357.  โรงเรียนบ้านพุเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
358.  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
359.  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
360.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
361.  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
362.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
363.  โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
364.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
365.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
366.  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
367.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
368.  โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
369.  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
370.  โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
371.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
372.  โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
373.  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
374.  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
375.  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
376.  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
377.  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
378.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
379.  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
380.  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
381.  โรงเรียนวัดหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
382.  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
383.  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
384.  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3
385.  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
386.  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
387.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
388.  โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
389.  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
390.  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
391.  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
392.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
393.  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
394.  โรงเรียนบ้านรางพยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
395.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
396.  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
397.  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
398.  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
399.  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
400.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
401.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
402.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4
403.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
404.  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
405.  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
406.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
407.  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
408.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
409.  โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
410.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
411.  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
412.  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
413.  โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
414.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
415.  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
416.  โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
417.  โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
418.  โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
419.  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
420.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
421.  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
422.  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
423.  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
424.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
425.  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
426.  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
427.  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
428.  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
429.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
430.  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
431.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
432.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
433.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
434.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
435.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
436.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
437.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
438.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
439.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
440.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
441.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
442.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
443.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
444.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
445.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
446.  โรงเรียนคำแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
447.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
448.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
449.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
450.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
451.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
452.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
453.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
454.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
455.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
456.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
457.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
458.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
459.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
460.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
461.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
462.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
463.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
464.  โรงเรียนนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
465.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
466.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
467.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
468.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
469.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
470.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
471.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
472.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
473.  โรงเรียนบ้านท่างาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
474.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
475.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
476.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
477.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
478.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
479.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
480.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
481.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
482.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
483.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
484.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
485.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
486.  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
487.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
488.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
489.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
490.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
491.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
492.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
493.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
494.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
495.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
496.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
497.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
498.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
499.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
500.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
501.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
502.  โรงเรียนภูปอวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
503.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
504.  โรงเรียนสำเริงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
505.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
506.  โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
507.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
508.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
509.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
510.  โรงเรียนหนองแวงแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
511.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
512.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
513.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
514.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
515.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
516.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
517.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
518.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
519.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
520.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
521.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
522.  โรงเรียนเสมาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
523.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
524.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
525.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
526.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
527.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
528.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
529.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
530.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
531.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
532.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
533.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
534.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
535.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
536.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
537.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
538.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
539.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
540.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
541.  โรงเรียนคำขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
542.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
543.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
544.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
545.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
546.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
547.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
548.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
549.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
550.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
551.  โรงเรียนดงบังวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
552.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
553.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
554.  โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
555.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
556.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
557.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
558.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
559.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
560.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
561.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
562.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
563.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
564.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
565.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
566.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
567.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
568.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
569.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
570.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
571.  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
572.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
573.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
574.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
575.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
576.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
577.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
578.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
579.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
580.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
581.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
582.  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
583.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
584.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
585.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
586.  โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
587.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
588.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
589.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
590.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
591.  โรงเรียนยางคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
592.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
593.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
594.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
595.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
596.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
597.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
598.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
599.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
600.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
601.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
602.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
603.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
604.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
605.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
606.  โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
607.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
608.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
609.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
610.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
611.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
612.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
613.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
614.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
615.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
616.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
617.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
618.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
619.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
620.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
621.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
622.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
623.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
624.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
625.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
626.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
627.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
628.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
629.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
630.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
631.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
632.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
633.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
634.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
635.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
636.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
637.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
638.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
639.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
640.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
641.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
642.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
643.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
644.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
645.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
646.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
647.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
648.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
649.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
650.  โรงเรียนนาขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
651.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
652.  โรงเรียนนางามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
653.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
654.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
655.  โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
656.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
657.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
658.  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
659.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
660.  โรงเรียนบ้านกกตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
661.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
662.  โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
663.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
664.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
665.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
666.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
667.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
668.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
669.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
670.  โรงเรียนบ้านคุย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
671.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
672.  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
673.  โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
674.  โรงเรียนบ้านจาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
675.  โรงเรียนบ้านชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
676.  โรงเรียนบ้านดงแหลม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
677.  โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
678.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
679.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
680.  โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
681.  โรงเรียนบ้านนาทัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
682.  โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
683.  โรงเรียนบ้านนาวี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
684.  โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
685.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
686.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
687.  โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
688.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
689.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
690.  โรงเรียนบ้านบึงทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
691.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
692.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
693.  โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
694.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
695.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
696.  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
697.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
698.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
699.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
700.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
701.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
702.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
703.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
704.  โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
705.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
706.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
707.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
708.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
709.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
710.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
711.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
712.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
713.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
714.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
715.  โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
716.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
717.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
718.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
719.  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
720.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
721.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
722.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
723.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
724.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
725.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
726.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
727.  โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
728.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
729.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
730.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
731.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
732.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
733.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
734.  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
735.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
736.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
737.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
738.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
739.  โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
740.  โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
741.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
742.  โรงเรียนหนองบัวใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
743.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
744.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
745.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
746.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
747.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
748.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
749.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
750.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
751.  โรงเรียนหนองโพนสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
752.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
753.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
754.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
755.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
756.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
757.  โรงเรียนโคกนาดี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
758.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
759.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
760.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
761.  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
762.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
763.  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
764.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
765.  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
766.  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
767.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
768.  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
769.  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
770.  โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
771.  โรงเรียนบ้านคลองเรือ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
772.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
773.  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
774.  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
775.  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
776.  โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
777.  โรงเรียนบ้านคุยแขวน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
778.  โรงเรียนบ้านจิกลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
779.  โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
780.  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
781.  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
782.  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
783.  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
784.  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
785.  โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
786.  โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
787.  โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
788.  โรงเรียนบ้านท่านา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
789.  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
790.  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
791.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
792.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
793.  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
794.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
795.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
796.  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
797.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
798.  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
799.  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
800.  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
801.  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
802.  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
803.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
804.  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
805.  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
806.  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
807.  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
808.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
809.  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
810.  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
811.  โรงเรียนบ้านพานทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
812.  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
813.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
814.  โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
815.  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
816.  โรงเรียนบ้านปางขนุน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
817.  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
818.  โรงเรียนบ้านลานสะเดา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
819.  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
820.  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
821.  โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
822.  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.กำแพงเพชร เขต 1
823.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
824.  โรงเรียนบ้านวังตะแบก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
825.  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
826.  โรงเรียนบ้านวังประดา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
827.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
828.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
829.  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
830.  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
831.  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
832.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
833.  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
834.  โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
835.  โรงเรียนบ้านหนองทราย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
836.  โรงเรียนบ้านหนองทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
837.  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
838.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
839.  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
840.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
841.  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
842.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
843.  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
844.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
845.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
846.  โรงเรียนบ้านหัวยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
847.  โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
848.  โรงเรียนบ้านเก่า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
849.  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
850.  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
851.  โรงเรียนบ้านเมืองพาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
852.  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
853.  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
854.  โรงเรียนบ้านแม่บัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
855.  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
856.  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
857.  โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
858.  โรงเรียนบ้านแคทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
859.  โรงเรียนบ้านเด่นพระ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
860.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
861.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
862.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
863.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
864.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
865.  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
866.  โรงเรียนบ้านไทยทวี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
867.  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
868.  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
869.  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
870.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
871.  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
872.  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
873.  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
874.  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
875.  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
876.  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
877.  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
878.  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
879.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
880.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
881.  โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
882.  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
883.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
884.  โรงเรียนสหวิทยาคม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
885.  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
886.  โรงเรียนสาธิต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
887.  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
888.  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
889.  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
890.  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
891.  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
892.  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
893.  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
894.  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
895.  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
896.  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
897.  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
898.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
899.  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
900.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
901.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
902.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
903.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
904.  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
905.  โรงเรียนบ้านคอปล้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
906.  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
907.  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
915.  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
916.  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
917.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
919.  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
920.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
921.  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
922.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
923.  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
924.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
925.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
926.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
927.  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
928.  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
929.  โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
930.  โรงเรียนบ้านปางลับแล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
931.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
932.  โรงเรียนบ้านป่าเหียง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
933.  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
934.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
935.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
936.  โรงเรียนบ้านรังแถว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
937.  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
938.  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
939.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
940.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
941.  โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
942.  โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
943.  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
944.  โรงเรียนบ้านวังเจ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
945.  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
946.  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
947.  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
948.  โรงเรียนบ้านสามเรือน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
949.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
950.  โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
951.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
952.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
953.  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
954.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
955.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
956.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
957.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
958.  โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
959.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
960.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
961.  โรงเรียนบ้านหัวเสลา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
962.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
963.  โรงเรียนบ้านหาดชะอม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
964.  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
965.  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
966.  โรงเรียนบ้านเกาะตาล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
967.  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
968.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
969.  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
970.  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
971.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
972.  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
973.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.กำแพงเพชร เขต 2
974.  โรงเรียนบ้านไผ่งาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
975.  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
976.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
977.  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
978.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
979.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
980.  โรงเรียนวชิรสารศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
981.  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
982.  โรงเรียนวัดคลองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
983.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
984.  โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
985.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
986.  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
987.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
988.  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
989.  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
990.  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
991.  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
992.  โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
993.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
994.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง สพป.ขอนแก่น เขต 1
995.  โรงเรียน บ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต 1
996.  โรงเรียน บ้านคำบอน สพป.ขอนแก่น เขต 1
997.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1
998.  โรงเรียน บ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
999.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1000.  โรงเรียน บ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
1001.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1002.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1003.  โรงเรียน บ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1
1004.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต 1
1005.  โรงเรียน บ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
1006.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1007.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1008.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1009.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1010.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1011.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1012.  โรงเรียน บ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1013.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 1
1014.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1015.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1016.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม สพป.ขอนแก่น เขต 1
1017.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1018.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1019.  โรงเรียน หินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1020.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1021.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต 1
1022.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1023.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1024.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1025.  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1026.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1027.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
1028.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1029.  โรงเรียนบ้านดงพอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1030.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
1031.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1032.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1033.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
1034.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1035.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1036.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1037.  โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1038.  โรงเรียนบ้านบึงแก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1039.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1040.  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต 1
1041.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1042.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1043.  โรงเรียนบ้านศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1044.  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1045.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1046.  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1047.  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1048.  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1049.  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต 1
1050.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1051.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1052.  โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1053.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
1054.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1055.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1056.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1057.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1058.  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1
1059.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1060.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
1061.  โรงเรียนบ้านเลิง