รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก สพป.กระบี่
2.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ สพป.กระบี่
3.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป.กระบี่
4.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา สพป.กระบี่
5.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) สพป.กระบี่
6.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า สพป.กระบี่
7.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
8.  โรงเรียนบ้านควน สพป.กระบี่
9.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย สพป.กระบี่
10.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว สพป.กระบี่
11.  โรงเรียนบ้านทับไทร สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนบ้านนาเทา สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านบางโสก สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่
21.  โรงเรียนบ้านพรุพี สพป.กระบี่
22.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป.กระบี่
23.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กระบี่
24.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ สพป.กระบี่
25.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่
26.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร สพป.กระบี่
27.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป.กระบี่
28.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม สพป.กระบี่
29.  โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป.กระบี่
30.  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
31.  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
32.  โรงเรียนบ้านกลอนโด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
33.  โรงเรียนบ้านดอนคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
34.  โรงเรียนบ้านทับศิลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
35.  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
36.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
37.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
38.  โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
39.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 1
42.  โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
43.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
44.  โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
45.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
46.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
47.  โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
48.  โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
49.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
50.  โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
51.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
52.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
53.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
54.  โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
55.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
56.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
57.  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
58.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
59.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
60.  โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
61.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
62.  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
63.  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
64.  โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
65.  โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
66.  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
67.  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
68.  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
69.  โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
70.  โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71.  โรงเรียนวัดพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
72.  โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
73.  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
74.  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
75.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
76.  โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
77.  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
78.  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
79.  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
80.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
81.  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
82.  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
83.  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
84.  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
85.  โรงเรียนบ้านดอนสระ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
86.  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
87.  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
88.  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
89.  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
90.  โรงเรียนบ้านรางยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
91.  โรงเรียนบ้านวังรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
92.  โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
93.  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
94.  โรงเรียนบ้านนาใหม่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
95.  โรงเรียนบ้านพนมนาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
96.  โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
97.  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
98.  โรงเรียนบ้านหนองตายอด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
99.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
100.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
101.  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
102.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
103.  โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
104.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
105.  โรงเรียนบ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 2
106.  โรงเรียนบ้านไผ่สี สพป.กาญจนบุรี เขต 2
107.  โรงเรียนบ้านไพรงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
108.  โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
109.  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
110.  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
111.  โรงเรียนวัดนาพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
112.  โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
113.  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
114.  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
115.  โรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
116.  โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
117.  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
118.  โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
119.  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
120.  โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
121.  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
122.  โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
123.  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
124.  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
125.  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
126.  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
127.  โรงเรียนวัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
128.  โรงเรียนเมตตาจิตต สพป.กาญจนบุรี เขต 2
129.  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
130.  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
131.  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
132.  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
133.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
134.  โรงเรียนบ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
135.  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
136.  โรงเรียนบ้านพุองกะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
137.  โรงเรียนบ้านยางโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
138.  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
139.  โรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
140.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
141.  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
142.  โรงเรียนบ้านสารวัตร สพป.กาญจนบุรี เขต 3
143.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
144.  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
145.  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
146.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
147.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
148.  โรงเรียนบ้านเขาพัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
149.  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
150.  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
151.  โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป.กาญจนบุรี เขต 3
152.  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
153.  โรงเรียนวัดปากกิเลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
154.  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
155.  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
156.  โรงเรียนหลุงกัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
157.  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
158.  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
159.  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
160.  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
161.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
162.  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
163.  โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
164.  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
165.  โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
166.  โรงเรียนบ้านพุบอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
167.  โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
168.  โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
169.  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
170.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
171.  โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
172.  โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
173.  โรงเรียนบ้านรางขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
174.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
175.  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4
176.  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
177.  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
178.  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป.กาญจนบุรี เขต 4
179.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
180.  โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
181.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
182.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
183.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
184.  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
185.  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
186.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
187.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
188.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
189.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
190.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
191.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
192.  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
193.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
194.  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
195.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
196.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
197.  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
198.  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
199.  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
200.  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
201.  โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
202.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
203.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
204.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
205.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
206.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
207.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
208.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
209.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
210.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
211.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
212.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
213.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
214.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
215.  โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
216.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
217.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
218.  โรงเรียนนาโกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
219.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
220.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
221.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
222.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
223.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
224.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
225.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
226.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
227.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
228.  โรงเรียนบ้านโคกใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
229.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
230.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
231.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
232.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
233.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
234.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
235.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
236.  โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
237.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
238.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
239.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
240.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
241.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
242.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
243.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
244.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
245.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
246.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
247.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
248.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
249.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
250.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
251.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
252.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
253.  โรงเรียนคำโองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
254.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
255.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
256.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
257.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
258.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
259.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
260.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
261.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
262.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
263.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
264.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
265.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
266.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
267.  โรงเรียนนาบงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
268.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
269.  โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
270.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
271.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
272.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
273.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
274.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
275.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
276.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
277.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
278.  โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
279.  โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
280.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
281.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
282.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
283.  โรงเรียนพิมูลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
284.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
285.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
286.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
287.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
288.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
289.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
290.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
291.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
292.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
293.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
294.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
295.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
296.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
297.  โรงเรียนหนองบัวชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
298.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
299.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
300.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
301.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
302.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
303.  โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
304.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
305.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
306.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
307.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
308.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
309.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
310.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
311.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
312.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
313.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
314.  โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
315.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
316.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
317.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
318.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
319.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
320.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
321.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
322.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
323.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
324.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
325.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
326.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
327.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
328.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
329.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
330.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
331.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
332.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
333.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
334.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
335.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
336.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
337.  โรงเรียนบ้านกุดกอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
338.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
339.  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
340.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
341.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
342.  โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
343.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
344.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
345.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
346.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
347.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
348.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
349.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
350.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
351.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
352.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
353.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
354.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
355.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
356.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
357.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
358.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
359.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
360.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
361.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
362.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
363.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
364.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
365.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
366.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
367.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
368.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
369.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
370.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
371.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
372.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
373.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
374.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
375.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
376.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
377.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
378.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
379.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
380.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
381.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
382.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
383.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
384.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
385.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
386.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
387.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
388.  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
389.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
390.  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
391.  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
392.  โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
393.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
394.  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
395.  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
396.  โรงเรียนบ้านบางลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
397.  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
398.  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
399.  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
400.  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
401.  โรงเรียนบ้านลานทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
402.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
403.  โรงเรียนบ้านลานหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
404.  โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
405.  โรงเรียนบ้านวังมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
406.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
407.  โรงเรียนบ้านวังโขน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
408.  โรงเรียนบ้านสมอโคน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
409.  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
410.  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
411.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
412.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
413.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
414.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
415.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
416.  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
417.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
418.  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
419.  โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
420.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
421.  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
422.  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
423.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต 1
424.  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
425.  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
426.  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
427.  โรงเรียนบ้านเขาคีริส สพป.กำแพงเพชร เขต 1
428.  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
429.  โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
430.  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
431.  โรงเรียนบ้านเนินกรอย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
432.  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
433.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
434.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
435.  โรงเรียนบ้านโนนจั่น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
436.  โรงเรียนบ้านโนนสมอ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
437.  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
438.  โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
439.  โรงเรียนบ้านไทรย้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
440.  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
441.  โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
442.  โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
443.  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
444.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
445.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
446.  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
447.  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
448.  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
449.  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
450.  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
451.  โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
452.  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
453.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
454.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
455.  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
456.  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
457.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
458.  โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
459.  โรงเรียนบ้านคลองแขยง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
460.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
461.  โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
462.  โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
463.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
464.  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
465.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
466.  โรงเรียนบ้านนิคม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
467.  โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
468.  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 2
469.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
470.  โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
471.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
472.  โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
473.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
474.  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
475.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
476.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
477.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
478.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
479.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
480.  โรงเรียนบ้านวังหามแห สพป.กำแพงเพชร เขต 2
481.  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
482.  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
483.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
484.  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
485.  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
486.  โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
487.  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
488.  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
489.  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
490.  โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
491.  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
492.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
493.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
494.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
495.  โรงเรียนบ้านหนองโมก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
496.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
497.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
498.  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
499.  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
500.  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
501.  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
502.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
503.  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
504.  โรงเรียนบ้านแม่ลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
505.  โรงเรียนบ้านโนนพลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
506.  โรงเรียนบ้านโนนตารอด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
507.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
508.  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
509.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
510.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
511.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
512.  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
513.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
514.  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
515.  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
516.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
517.  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
518.  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
519.  โรงเรียนวัดแสงอุทัย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
520.  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
521.  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
522.  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
523.  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
524.  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
525.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
526.  โรงเรียน บ้านดอนยาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
527.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี สพป.ขอนแก่น เขต 1
528.  โรงเรียน บ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
529.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
530.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
531.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
532.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
533.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป.ขอนแก่น เขต 1
534.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
535.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
536.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
537.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1
538.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย สพป.ขอนแก่น เขต 1
539.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป.ขอนแก่น เขต 1
540.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 1
541.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
542.  โรงเรียนบ้านดงเก่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
543.  โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 1
544.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
545.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน สพป.ขอนแก่น เขต 1
546.  โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 1
547.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
548.  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
549.  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
550.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
551.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี สพป.ขอนแก่น เขต 1
552.  โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.ขอนแก่น เขต 1
553.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
554.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต 1
555.  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
556.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
557.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
558.  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1
559.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
560.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป.ขอนแก่น เขต 1
561.  โรงเรียนบ้านโนนกู่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
562.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
563.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
564.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
565.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
566.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ขอนแก่น เขต 1
567.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สพป.ขอนแก่น เขต 1
568.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต 1
569.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
570.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
571.  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
572.  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 2
573.  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
574.  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
575.  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) สพป.ขอนแก่น เขต 2
576.  โรงเรียนดอนหมู สพป.ขอนแก่น เขต 2
577.  โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
578.  โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป.ขอนแก่น เขต 2
579.  โรงเรียนบ้านคำปากดาว สพป.ขอนแก่น เขต 2
580.  โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
581.  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง สพป.ขอนแก่น เขต 2
582.  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
583.  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
584.  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
585.  โรงเรียนบ้านปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
586.  โรงเรียนบ้านบัว สพป.ขอนแก่น เขต 2
587.  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 2
588.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 2
589.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
590.  โรงเรียนบ้านลาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
591.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
592.  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป.ขอนแก่น เขต 2
593.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป.ขอนแก่น เขต 2
594.  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
595.  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
596.  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 2
597.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
598.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
599.  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.ขอนแก่น เขต 2
600.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สพป.ขอนแก่น เขต 2
601.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป.ขอนแก่น เขต 2
602.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต 2
603.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ขอนแก่น เขต 2
604.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป.ขอนแก่น เขต 2
605.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 2
606.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
607.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
608.  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
609.  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
610.  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2
611.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
612.  โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 2
613.  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 2
614.  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู สพป.ขอนแก่น เขต 2
615.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
616.  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2
617.  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
618.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก สพป.ขอนแก่น เขต 2
619.  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2
620.  โรงเรียนบ้านโจด สพป.ขอนแก่น เขต 2
621.  โรงเรียนบ้านโกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
622.  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ขอนแก่น เขต 2
623.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
624.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ขอนแก่น เขต 2
625.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต 2
626.  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
628.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ขอนแก่น เขต 2
629.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป.ขอนแก่น เขต 2
630.  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
631.  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
632.  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 2
633.  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 2
634.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
635.  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2
636.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
637.  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
638.  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป.ขอนแก่น เขต 2
639.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) สพป.ขอนแก่น เขต 2
640.  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต 3
641.  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
642.  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
643.  โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต 3
644.  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 3
645.  โรงเรียนบ้านกุดรู สพป.ขอนแก่น เขต 3
646.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป.ขอนแก่น เขต 3
647.  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ สพป.ขอนแก่น เขต 3
648.  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 3
649.  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
650.  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 3
651.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต 3
652.  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
653.  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก สพป.ขอนแก่น เขต 3
654.  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 3
655.  โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป.ขอนแก่น เขต 3
656.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป.ขอนแก่น เขต 3
657.  โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป.ขอนแก่น เขต 3
658.  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป.ขอนแก่น เขต 3
659.  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
660.  โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป.ขอนแก่น เขต 3
661.  โรงเรียนบ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
662.  โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
663.  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
664.  โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 3
665.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
666.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
667.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ขอนแก่น เขต 3
668.  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 3
669.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
670.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
671.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 3
672.  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
673.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
674.  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
675.  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง สพป.ขอนแก่น เขต 3
676.  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
677.  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป.ขอนแก่น เขต 3
678.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต 3
679.  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
680.  โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป.ขอนแก่น เขต 3
681.  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพป.ขอนแก่น เขต 3
682.  โรงเรียนบ้านเปาะ สพป.ขอนแก่น เขต 3
683.  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
684.  โรงเรียนบ้านเมย สพป.ขอนแก่น เขต 3
685.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
686.  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
687.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต 3
688.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
689.  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
690.  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
691.  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป.ขอนแก่น เขต 3
692.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
693.  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
694.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
695.  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
696.  โรงเรียนมิตรภาพ 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3
697.  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3
698.  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
699.  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
700.  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
701.  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
702.  โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
703.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
704.  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
705.  โรงเรียนนามูลวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 4
706.  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
707.  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 4
708.  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
709.  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
710.  โรงเรียนบ้านขุนด่าน สพป.ขอนแก่น เขต 4
711.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
712.  โรงเรียนบ้านคำบง สพป.ขอนแก่น เขต 4
713.  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) สพป.ขอนแก่น เขต 4
714.  โรงเรียนบ้านคำมืด สพป.ขอนแก่น เขต 4
715.  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
716.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
717.  โรงเรียนบ้านคำแมด สพป.ขอนแก่น เขต 4
718.  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
719.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ขอนแก่น เขต 4
720.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
721.  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป.ขอนแก่น เขต 4
722.  โรงเรียนบ้านนาคู สพป.ขอนแก่น เขต 4
723.  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
724.  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
725.  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง สพป.ขอนแก่น เขต 4
726.  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 4
727.  โรงเรียนบ้านฟากพอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
728.  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 4
729.  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต 4
730.  โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.ขอนแก่น เขต 4
731.  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย สพป.ขอนแก่น เขต 4
732.  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
733.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
734.  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง สพป.ขอนแก่น เขต 4
735.  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล สพป.ขอนแก่น เขต 4
736.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ สพป.ขอนแก่น เขต 4
737.  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
738.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 4
739.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต 4
740.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
741.  โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
742.  โรงเรียนบ้านหม้อ สพป.ขอนแก่น เขต 4
743.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
744.  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
745.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
746.  โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป.ขอนแก่น เขต 4
747.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
748.  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
749.  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
750.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
751.  โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป.ขอนแก่น เขต 4
752.  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
753.  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป.ขอนแก่น เขต 4
754.  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ สพป.ขอนแก่น เขต 4
755.  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 4
756.  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
757.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 4
758.  โรงเรียนบ้านโนนพยอม สพป.ขอนแก่น เขต 4
759.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
760.  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป.ขอนแก่น เขต 4
761.  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
762.  โรงเรียนศรีเมืองแอม สพป.ขอนแก่น เขต 4
763.  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
764.  โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป.ขอนแก่น เขต 4
765.  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
766.  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า สพป.ขอนแก่น เขต 4
767.  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
768.  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 4
769.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) สพป.ขอนแก่น เขต 4
770.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
771.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต 5
772.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป.ขอนแก่น เขต 5
773.  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป.ขอนแก่น เขต 5
774.  โรงเรียนท่ากุญชร สพป.ขอนแก่น เขต 5
775.  โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
776.  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
777.  โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
778.  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
779.  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 5
780.  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
781.  โรงเรียนบ้านซำยาง สพป.ขอนแก่น เขต 5
782.  โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
783.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
784.  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
785.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป.ขอนแก่น เขต 5
786.  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.ขอนแก่น เขต 5
787.  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป.ขอนแก่น เขต 5
788.  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.ขอนแก่น เขต 5
789.  โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 5
790.  โรงเรียนบ้านนาเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 5
791.  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 5
792.  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
793.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
794.  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
795.  โรงเรียนบ้านป่าน สพป.ขอนแก่น เขต 5
796.  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
797.  โรงเรียนบ้านร่องสมอ สพป.ขอนแก่น เขต 5
798.  โรงเรียนบ้านร่องแซง สพป.ขอนแก่น เขต 5
799.  โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป.ขอนแก่น เขต 5
800.  โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
801.  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
802.  โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป.ขอนแก่น เขต 5
803.  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป.ขอนแก่น เขต 5
804.  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
805.  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
806.  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.ขอนแก่น เขต 5
807.  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
808.  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต 5
809.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
810.  โรงเรียนบ้านสองคอน สพป.ขอนแก่น เขต 5
811.  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 5
812.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
813.  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
814.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
815.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
816.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
817.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ขอนแก่น เขต 5
818.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.ขอนแก่น เขต 5
819.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป.ขอนแก่น เขต 5
820.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.ขอนแก่น เขต 5
821.  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
822.  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5
823.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
824.  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป.ขอนแก่น เขต 5
825.  โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
826.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
827.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
828.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต 5
829.  โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต 5
830.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป.ขอนแก่น เขต 5
831.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ขอนแก่น เขต 5
832.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
833.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
834.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5
835.  โรงเรียนบ้านหอย สพป.ขอนแก่น เขต 5
836.  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
837.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
838.  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สพป.ขอนแก่น เขต 5
839.  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
840.  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.ขอนแก่น เขต 5
841.  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
842.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
843.  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
844.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 5
845.  โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 5
846.  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป.ขอนแก่น เขต 5
847.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต 5
848.  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ขอนแก่น เขต 5
849.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต 5
850.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 5
851.  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
852.  โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5
853.  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต 5
854.  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
855.  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 5
856.  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
857.  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป.ขอนแก่น เขต 5
858.  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 5
859.  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
860.  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
861.  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป.ขอนแก่น เขต 5
862.  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด สพป.ขอนแก่น เขต 5
863.  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
864.  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
865.  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 5
866.  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
867.  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
868.  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
869.  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต 5
870.  โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
871.  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
872.  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
873.  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
874.  โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
875.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ สพป.จันทบุรี เขต 1
876.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น สพป.จันทบุรี เขต 1
877.  โรงเรียนวัดหมูดุด สพป.จันทบุรี เขต 1
878.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
879.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม สพป.จันทบุรี เขต 1
880.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) สพป.จันทบุรี เขต 2
881.  โรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2
882.  โรงเรียนบ้านซับตารี สพป.จันทบุรี เขต 2
883.  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
884.  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.จันทบุรี เขต 2
885.  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
886.  โรงเรียนวัดสะตอน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
887.  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
888.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
889.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
890.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
891.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
892.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
893.  โรงเรียนวัดบน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
894.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
895.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
896.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
897.  โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
898.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
899.  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
900.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
901.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
902.  โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
903.  โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
904.  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
905.  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
906.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
907.  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
915.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
916.  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
917.  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
919.  โรงเรียนวัดสนามช้าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
920.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
921.  โรงเรียนวัดหนองแหน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
922.  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
923.  โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
924.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
925.  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
926.  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1
927.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชลบุรี เขต 1
928.  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1
929.  โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต 1
930.  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1
931.  โรงเรียนบ้านเขาแรต สพป.ชลบุรี เขต 1
932.  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สพป.ชลบุรี เขต 1
933.  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
934.  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม สพป.ชลบุรี เขต 1
935.  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป.ชลบุรี เขต 1
936.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป.ชลบุรี เขต 1
937.  โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
938.  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 2
939.  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย สพป.ชลบุรี เขต 2
940.  โรงเรียน บ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต 2
941.  โรงเรียน บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2
942.  โรงเรียน บ้านเนินถาวร สพป.ชลบุรี เขต 2
943.  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 2
944.  โรงเรียน วัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต 2
945.  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
946.  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
947.  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด สพป.ชลบุรี เขต 2
948.  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
949.  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป.ชลบุรี เขต 2
950.  โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
951.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต 2
952.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป.ชลบุรี เขต 3
953.  โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3
954.  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
955.  โรงเรียนบ้านหินวง สพป.ชลบุรี เขต 3
956.  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป.ชัยนาท
957.  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป.ชัยนาท
958.  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สพป.ชัยนาท
959.  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป.ชัยนาท
960.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 สพป.ชัยนาท
961.  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท
962.  โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป.ชัยนาท
963.  โรงเรียนบ้านหนองแค สพป.ชัยนาท
964.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) สพป.ชัยนาท
965.  โรงเรียนวัดกรุณา สพป.ชัยนาท
966.  โรงเรียนวัดคลองเกษม สพป.ชัยนาท
967.  โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป.ชัยนาท
968.  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) สพป.ชัยนาท
969.  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) สพป.ชัยนาท
970.  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส สพป.ชัยนาท
971.  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป.ชัยนาท
972.  โรงเรียนวัดท่า สพป.ชัยนาท
973.  โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป.ชัยนาท
974.  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป.ชัยนาท
975.  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป.ชัยนาท
976.  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยนาท
977.  โรงเรียนวัดมะปราง สพป.ชัยนาท
978.  โรงเรียนวัดธรรมามูล สพป.ชัยนาท
979.  โรงเรียนวัดพร้าว สพป.ชัยนาท
980.  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป.ชัยนาท
981.  โรงเรียนวัดวังหมัน สพป.ชัยนาท
982.  โรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ชัยนาท
983.  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยนาท
984.  โรงเรียนวัดหนองพังนาค สพป.ชัยนาท
985.  โรงเรียนวัดหนองน้อย สพป.ชัยนาท
986.  โรงเรียนวัดหนองตาตน สพป.ชัยนาท
987.  โรงเรียนวัดหอระฆัง สพป.ชัยนาท
988.  โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป.ชัยนาท
989.  โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป.ชัยนาท
990.  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป.ชัยนาท
991.  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป.ชัยนาท
992.  โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป.ชัยนาท
993.  โรงเรียนวัดโคกหมู สพป.ชัยนาท
994.  โรงเรียนวัดโพธิมงคล สพป.ชัยนาท
995.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.ชัยนาท
996.  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป.ชัยนาท
997.  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.ชัยนาท
998.  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา สพป.ชัยนาท
999.  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป.ชัยนาท
1000.  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1001.  โรงเรียน บ้านขวาน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1002.  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1003.  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1004.  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1005.  โรงเรียน บ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1006.  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1007.  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1008.  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1009.  โรงเรียน บ้านโนนลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1010.  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1011.  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1012.  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1013.  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1014.  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1015.  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1016.  โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1017.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1018.  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1019.  โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1020.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1021.  โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1022.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1023.  โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1024.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1025.  โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1026.  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1027.  โรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1028.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1029.  โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1030.  โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1031.  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1032.  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1033.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1034.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1035.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1036.  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1037.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1038.  โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1039.  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1040.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1041.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1042.  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1043.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1044.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1045.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1046.  โรงเรียนบ้านโนนกอก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1047.  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1048.  โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1049.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1050.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1051.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1052.  โรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1053.  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1054.  โรงเรียนสหประชาสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1055.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1056.  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1057.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1058.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1059.  โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1060.  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 2