รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
วิธีอื่น ๆ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร
7.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร
8.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
9.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย สพป.กรุงเทพมหานคร
10.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป.กรุงเทพมหานคร
11.  โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร
12.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
13.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
14.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป.กระบี่
21.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป.กระบี่
22.  โรงเรียนบ้านดินนา สพป.กระบี่
23.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว สพป.กระบี่
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป.กระบี่
25.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป.กระบี่
26.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่
27.  โรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่
28.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.กระบี่
29.  โรงเรียนบ้านบางโสก สพป.กระบี่
30.  โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.กระบี่
31.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป.กระบี่
32.  โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่
33.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป.กระบี่
34.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป.กระบี่
35.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป.กระบี่
36.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป.กระบี่
37.  โรงเรียนบ้านเขางาม สพป.กระบี่
38.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) สพป.กระบี่
39.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป.กระบี่
40.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่
41.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป.กระบี่
42.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ สพป.กระบี่
43.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป.กระบี่
44.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป.กระบี่
45.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
46.  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
47.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
48.  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
49.  โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
50.  โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
51.  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
52.  โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
53.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
54.  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
55.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
56.  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
57.  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
58.  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
59.  โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
60.  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
61.  โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
62.  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
63.  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
64.  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
65.  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
66.  โรงเรียนบ้านพนมนาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
67.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
68.  โรงเรียนวัดนาพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
69.  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
70.  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71.  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
72.  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
73.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
74.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
75.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
76.  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
77.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
78.  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
80.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
81.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
82.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
83.  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป.กาญจนบุรี เขต 4
84.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
85.  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
86.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
87.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
88.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
89.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
90.  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
91.  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
92.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
93.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
94.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
95.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
96.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
97.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
98.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
99.  โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
100.  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
101.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
102.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
103.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
104.  โรงเรียนสำเริงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
105.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
106.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
107.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
108.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
109.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
110.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
111.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
112.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
113.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
114.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
115.  โรงเรียนนาบงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
116.  โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
117.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
118.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
119.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
120.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
121.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
122.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
123.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
124.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
125.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
126.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
127.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
128.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
129.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
130.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
131.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
132.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
133.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
134.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
135.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
136.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
137.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
138.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
139.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
140.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
141.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
142.  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
143.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
144.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
145.  โรงเรียนบ้านกุดกอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
146.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
147.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
148.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
149.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
150.  โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
151.  โรงเรียนบ้านชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
152.  โรงเรียนบ้านนาทัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
153.  โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
154.  โรงเรียนบ้านนาวี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
155.  โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
156.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
157.  โรงเรียนบ้านบึงทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
158.  โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
159.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
160.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
161.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
162.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
163.  โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
164.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
165.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
166.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
167.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
168.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
169.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
170.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
171.  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
172.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
173.  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
174.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
175.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
176.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
177.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
178.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
179.  โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
180.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
181.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
182.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
183.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
184.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
185.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
186.  โรงเรียนโคกนาดี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
187.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
188.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
189.  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
190.  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
191.  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
192.  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
193.  โรงเรียนบ้านปางขนุน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
194.  โรงเรียนบ้านลานทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
195.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
196.  โรงเรียนบ้านลานหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
197.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
198.  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
199.  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
200.  โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
201.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
202.  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
203.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
204.  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
205.  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
206.  โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
207.  โรงเรียนสาธิต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
208.  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
209.  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
210.  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
211.  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
212.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
213.  โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
214.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
215.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
216.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
217.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
218.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
219.  โรงเรียนบ้านหัวเสลา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
220.  โรงเรียนบ้านแม่ลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
221.  โรงเรียน บ้านคำบอน สพป.ขอนแก่น เขต 1
222.  โรงเรียน บ้านดอนยาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
223.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต 1
224.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
225.  โรงเรียนบ้านดงพอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
226.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
227.  โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.ขอนแก่น เขต 1
228.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
229.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป.ขอนแก่น เขต 1
230.  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1
231.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
232.  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
233.  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 1
234.  โรงเรียนบ้านโคกท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
235.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.ขอนแก่น เขต 1
236.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
237.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
238.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1
239.  โรงเรียนบ้านโนนเรือง สพป.ขอนแก่น เขต 1
240.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
241.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
242.  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
243.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 2
244.  โรงเรียนบ้านวังแสง สพป.ขอนแก่น เขต 2
245.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป.ขอนแก่น เขต 2
246.  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.ขอนแก่น เขต 2
247.  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน สพป.ขอนแก่น เขต 2
248.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 2
249.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
250.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 2
251.  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
252.  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 2
253.  โรงเรียนบ้านหันแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
254.  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 2
255.  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
256.  โรงเรียนบ้านเขวา สพป.ขอนแก่น เขต 2
257.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
258.  โรงเรียนบ้านโจด สพป.ขอนแก่น เขต 2
259.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ขอนแก่น เขต 2
260.  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
261.  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 2
262.  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
263.  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต 3
264.  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
265.  โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต 3
266.  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 3
267.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป.ขอนแก่น เขต 3
268.  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ สพป.ขอนแก่น เขต 3
269.  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก สพป.ขอนแก่น เขต 3
270.  โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป.ขอนแก่น เขต 3
271.  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
272.  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
273.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ขอนแก่น เขต 3
274.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
275.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
276.  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
277.  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพป.ขอนแก่น เขต 3
278.  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
279.  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
280.  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป.ขอนแก่น เขต 3
281.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
282.  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
283.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต 3
284.  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
285.  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
286.  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
287.  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
288.  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี สพป.ขอนแก่น เขต 4
289.  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 4
290.  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
291.  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 4
292.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต 4
293.  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
294.  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สพป.ขอนแก่น เขต 4
295.  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
296.  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
297.  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
298.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5
299.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
300.  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
301.  โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 5
302.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
303.  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
304.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.ขอนแก่น เขต 5
305.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป.ขอนแก่น เขต 5
306.  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
307.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป.ขอนแก่น เขต 5
308.  โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
309.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 5
310.  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
311.  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป.ขอนแก่น เขต 5
312.  โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป.ขอนแก่น เขต 5
313.  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
314.  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
315.  โรงเรียนห้วยชันวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
316.  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
317.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.จันทบุรี เขต 1
318.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก สพป.จันทบุรี เขต 1
319.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
320.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
321.  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
322.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า สพป.จันทบุรี เขต 1
323.  โรงเรียนวัดนาซา สพป.จันทบุรี เขต 1
324.  โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป.จันทบุรี เขต 1
325.  โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1
326.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
327.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จันทบุรี เขต 1
328.  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
329.  โรงเรียนบ้านตามูล สพป.จันทบุรี เขต 2
330.  โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป.จันทบุรี เขต 2
331.  โรงเรียนบ้านดงจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
332.  โรงเรียนบ้านตรอกนอง สพป.จันทบุรี เขต 2
333.  โรงเรียนบ้านมะขาม สพป.จันทบุรี เขต 2
334.  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
335.  โรงเรียนบ้านแหลม สพป.จันทบุรี เขต 2
336.  โรงเรียนบ้านแปลง สพป.จันทบุรี เขต 2
337.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป.จันทบุรี เขต 2
338.  โรงเรียนบ้านโชคดี สพป.จันทบุรี เขต 2
339.  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.จันทบุรี เขต 2
340.  โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป.จันทบุรี เขต 2
341.  โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป.จันทบุรี เขต 2
342.  โรงเรียนวัดตกพรม สพป.จันทบุรี เขต 2
343.  โรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี เขต 2
344.  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2
345.  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 2
346.  โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป.จันทบุรี เขต 2
347.  โรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป.จันทบุรี เขต 2
348.  โรงเรียนวัดสะตอน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
349.  โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต 2
350.  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
351.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
352.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
353.  โรงเรียนคลองพานทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
354.  โรงเรียนบ้านสีล้ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
355.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
356.  โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
357.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
358.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
359.  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
360.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
361.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
362.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
363.  โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
364.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
365.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
366.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
367.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
368.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
369.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
370.  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
371.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
372.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
373.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
374.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
375.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
376.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
377.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
378.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
379.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
380.  โรงเรียนบางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
381.  โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
382.  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
383.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
384.  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
385.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
386.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
387.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
388.  โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
389.  โรงเรียนวัดกกสับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
390.  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
391.  โรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
392.  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
393.  โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
394.  โรงเรียนวัดสามแยก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
395.  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
396.  โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
397.  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
398.  โรงเรียนวัดเทพพนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
399.  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
400.  โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
401.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
402.  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
403.  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป.ชลบุรี เขต 1
404.  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สพป.ชลบุรี เขต 1
405.  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
406.  โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
407.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชลบุรี เขต 1
408.  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1
409.  โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต 1
410.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
411.  โรงเรียนบ้านเขาแรต สพป.ชลบุรี เขต 1
412.  โรงเรียนบ้านโสม สพป.ชลบุรี เขต 1
413.  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
414.  โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1
415.  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
416.  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป.ชลบุรี เขต 1
417.  โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
418.  โรงเรียนวัดสำนักบก สพป.ชลบุรี เขต 1
419.  โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
420.  โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.ชลบุรี เขต 1
421.  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป.ชลบุรี เขต 1
422.  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
423.  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 2
424.  โรงเรียน บ้านบางหัก สพป.ชลบุรี เขต 2
425.  โรงเรียน บ้านบางแสม สพป.ชลบุรี เขต 2
426.  โรงเรียน บ้านสามแยก สพป.ชลบุรี เขต 2
427.  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 2
428.  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต 2
429.  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
430.  โรงเรียน วัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต 2
431.  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
432.  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ สพป.ชลบุรี เขต 2
433.  โรงเรียน วัดแปลงเกต สพป.ชลบุรี เขต 2
434.  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน สพป.ชลบุรี เขต 2
435.  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
436.  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
437.  โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.ชลบุรี เขต 2
438.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชลบุรี เขต 2
439.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
440.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชลบุรี เขต 2
441.  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต 2
442.  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
443.  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2
444.  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป.ชลบุรี เขต 2
445.  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
446.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
447.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต 2
448.  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต 2
449.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป.ชลบุรี เขต 2
450.  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 2
451.  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
452.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชลบุรี เขต 3
453.  โรงเรียน บ้านขลอด สพป.ชลบุรี เขต 3
454.  โรงเรียน บ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต 3
455.  โรงเรียน บ้านวังค้อ สพป.ชลบุรี เขต 3
456.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง สพป.ชลบุรี เขต 3
457.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
458.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3
459.  โรงเรียน เกล็ดแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3
460.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป.ชลบุรี เขต 3
461.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3
462.  โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3
463.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชลบุรี เขต 3
464.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป.ชลบุรี เขต 3
465.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
466.  โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป.ชลบุรี เขต 3
467.  โรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
468.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป.ชลบุรี เขต 3
469.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3
470.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต 3
471.  โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
472.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป.ชลบุรี เขต 3
473.  โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป.ชลบุรี เขต 3
474.  โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
475.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
476.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3
477.  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต 3
478.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
479.  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 3
480.  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สพป.ชัยนาท
481.  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป.ชัยนาท
482.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป.ชัยนาท
483.  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป.ชัยนาท
484.  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป.ชัยนาท
485.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชัยนาท
486.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.ชัยนาท
487.  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
488.  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
489.  โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป.ชัยนาท
490.  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป.ชัยนาท
491.  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป.ชัยนาท
492.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ชัยนาท
493.  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท
494.  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.ชัยนาท
495.  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
496.  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
497.  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
498.  โรงเรียนวัดหนองจิก สพป.ชัยนาท
499.  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป.ชัยนาท
500.  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยนาท
501.  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป.ชัยนาท
502.  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
503.  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.ชัยนาท
504.  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
505.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป.ชัยนาท
506.  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป.ชัยนาท
507.  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
508.  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
509.  โรงเรียน บ้านขวาน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
510.  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
511.  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
512.  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
513.  โรงเรียน บ้านสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
514.  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
515.  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
516.  โรงเรียน บ้านโปร่งโก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
517.  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
518.  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
519.  โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
520.  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
521.  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
522.  โรงเรียนบ้านต้อน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
523.  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
524.  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
525.  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
526.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
527.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
528.  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
529.  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
530.  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
531.  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
532.  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
533.  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
534.  โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
535.  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
536.  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
537.  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
538.  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
539.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
540.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
541.  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
542.  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
543.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
544.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
545.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
546.  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
547.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
548.  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
549.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
550.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ เขต 2
551.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
552.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
553.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
554.  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
555.  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
556.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
557.  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
558.  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
559.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
560.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
561.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
562.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
563.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
564.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
565.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
566.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
567.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
568.  โรงเรียนบ้านโจดกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
569.  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
570.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
571.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
572.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
573.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
574.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
575.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
576.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
577.  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
578.  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
579.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
580.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
581.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
582.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
583.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
584.  โรงเรียนบ้านซับยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
585.  โรงเรียนบ้านดอนละนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
586.  โรงเรียนบ้านตาล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
587.  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
588.  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
589.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
590.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
591.  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
592.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
593.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
594.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
595.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
596.  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
597.  โรงเรียนบ้านหนองดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
598.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
599.  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
600.  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
601.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
602.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
603.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
604.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
605.  โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
606.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
607.  โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
608.  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
609.  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
610.  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
611.  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
612.  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
613.  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
614.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
615.  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
616.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
617.  โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
618.  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
619.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย สพป.ชุมพร เขต 1
620.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.ชุมพร เขต 1
621.  โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป.ชุมพร เขต 1
622.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต 1
623.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป.ชุมพร เขต 1
624.  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.ชุมพร เขต 1
625.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป.ชุมพร เขต 1
626.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป.ชุมพร เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านคลองกก สพป.ชุมพร เขต 2
628.  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต 2
629.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.ชุมพร เขต 2
630.  โรงเรียนบ้านไทรล่า สพป.ชุมพร เขต 2
631.  โรงเรียนวัดดอนชัย สพป.ชุมพร เขต 2
632.  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน สพป.ชุมพร เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1
634.  โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1
635.  โรงเรียนบ้านร่องหวาย สพป.เชียงราย เขต 1
636.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1
637.  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1
638.  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1
639.  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1
640.  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1
641.  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1
642.  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง สพป.เชียงราย เขต 2
643.  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป.เชียงราย เขต 2
644.  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงราย เขต 2
645.  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า สพป.เชียงราย เขต 2
646.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2
647.  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
648.  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 2
649.  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
650.  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป.เชียงราย เขต 2
651.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป.เชียงราย เขต 3
652.  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.เชียงราย เขต 3
653.  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สพป.เชียงราย เขต 3
654.  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สพป.เชียงราย เขต 3
655.  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3
656.  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง สพป.เชียงราย เขต 3
657.  โรงเรียนบ้านสันมะนะ สพป.เชียงราย เขต 3
658.  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3
659.  โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3
660.  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป.เชียงราย เขต 3
661.  โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.เชียงราย เขต 3
662.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สพป.เชียงราย เขต 3
663.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สพป.เชียงราย เขต 3
664.  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) สพป.เชียงราย เขต 3
665.  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สพป.เชียงราย เขต 3
666.  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป.เชียงราย เขต 4
667.  โรงเรียนบ้านดอนแยง สพป.เชียงราย เขต 4
668.  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป.เชียงราย เขต 4
669.  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4
670.  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต 4
671.  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 4
672.  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
673.  โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
674.  โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
675.  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
676.  โรงเรียนบ้านป่าขุย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
677.  โรงเรียนบ้านมอญ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
678.  โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
679.  โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
680.  โรงเรียนวัดดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
681.  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
682.  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
683.  โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
684.  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
685.  โรงเรียนวัดสันป่าค่า สพป.เชียงใหม่ เขต 1
686.  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
687.  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป.เชียงใหม่ เขต 1
688.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
689.  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
690.  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
691.  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
692.  โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
693.  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
694.  โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
695.  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
696.  โรงเรียนบ้านผาหมอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
697.  โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
698.  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
699.  โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
700.  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
701.  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
702.  โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
703.  โรงเรียนภูดินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
704.  โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
705.  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
706.  โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
707.  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
708.  โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
709.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
710.  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
711.  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
712.  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
713.  โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
714.  โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
715.  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
716.  โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3
717.  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
718.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.เชียงใหม่ เขต 3
719.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
720.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต 4
721.  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 4
722.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 4
723.  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
724.  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 4
725.  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
726.  โรงเรียนวัดกู่คำ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
727.  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
728.  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
729.  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
730.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
731.  โรงเรียนบ้านกองวะ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
732.  โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
733.  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
734.  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
735.  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
736.  โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
737.  โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
738.  โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
739.  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
740.  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5
741.  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
742.  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
743.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
744.  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
745.  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
746.  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
747.  โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
748.  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน สพป.ตรัง เขต 1
749.  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ สพป.ตรัง เขต 1
750.  โรงเรียนบ้านทอนพลา สพป.ตรัง เขต 1
751.  โรงเรียนบ้านท่าบันได สพป.ตรัง เขต 1
752.  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) สพป.ตรัง เขต 1
753.  โรงเรียนบ้านบางยาง สพป.ตรัง เขต 1
754.  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1
755.  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1
756.  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป.ตรัง เขต 1
757.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ตรัง เขต 1
758.  โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป.ตรัง เขต 1
759.  โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป.ตรัง เขต 1
760.  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป.ตรัง เขต 1
761.  โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป.ตรัง เขต 1
762.  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา สพป.ตรัง เขต 1
763.  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป.ตรัง เขต 1
764.  โรงเรียนวัดจอมไตร สพป.ตรัง เขต 1
765.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป.ตรัง เขต 1
766.  โรงเรียนวัดนิคมประทีป สพป.ตรัง เขต 1
767.  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1
768.  โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
769.  โรงเรียนบ้านควนอารี สพป.ตรัง เขต 2
770.  โรงเรียนบ้านควนพญา สพป.ตรัง เขต 2
771.  โรงเรียนบ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต 2
772.  โรงเรียนบ้านน้ำพราย สพป.ตรัง เขต 2
773.  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป.ตรัง เขต 2
774.  โรงเรียนบ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2
775.  โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป.ตรัง เขต 2
776.  โรงเรียนบ้านวังลำ สพป.ตรัง เขต 2
777.  โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป.ตรัง เขต 2
778.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป.ตรัง เขต 2
779.  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป.ตรัง เขต 2
780.  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป.ตรัง เขต 2
781.  โรงเรียนบ้านแหลม สพป.ตรัง เขต 2
782.  โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2
783.  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ สพป.ตรัง เขต 2
784.  โรงเรียนวัดเขา สพป.ตรัง เขต 2
785.  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) สพป.ตรัง เขต 2
786.  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป.ตรัง เขต 2
787.  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด
788.  โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด
789.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป.ตราด
790.  โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.ตราด
791.  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง สพป.ตราด
792.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.ตราด
793.  โรงเรียนบ้านปะเดา สพป.ตราด
794.  โรงเรียนบ้านสวนใน สพป.ตราด
795.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ตราด
796.  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราด
797.  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) สพป.ตราด
798.  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว สพป.ตราด
799.  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ตราด
800.  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป.ตราด
801.  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด
802.  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป.ตราด
803.  โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.ตราด
804.  โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป.ตราด
805.  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สพป.ตราด
806.  โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป.ตราด
807.  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป.ตราด
808.  โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด
809.  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด
810.  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม สพป.ตาก เขต 1
811.  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
812.  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย สพป.ตาก เขต 1
813.  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า สพป.ตาก เขต 1
814.  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป.ตาก เขต 2
815.  โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2
816.  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สพป.ตาก เขต 2
817.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต 2
818.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2
819.  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป.ตาก เขต 2
820.  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต 2
821.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ สพป.ตาก เขต 2
822.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพป.ตาก เขต 2
823.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต 2
824.  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก
825.  โรงเรียนบ้านคลอง 1 สพป.นครนายก
826.  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก
827.  โรงเรียนบ้านคลองหกวา สพป.นครนายก
828.  โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป.นครนายก
829.  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก
830.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป.นครนายก
831.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม สพป.นครนายก
832.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป.นครนายก
833.  โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป.นครนายก
834.  โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก
835.  โรงเรียนวัดเกาะกา สพป.นครนายก
836.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป.นครนายก
837.  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป.นครนายก
838.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) สพป.นครนายก
839.  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก
840.  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย สพป.นครปฐม เขต 1
841.  โรงเรียนบ้านลำพยา สพป.นครปฐม เขต 1
842.  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1
843.  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต 1
844.  โรงเรียนบ้านหนองพงนก สพป.นครปฐม เขต 1
845.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครปฐม เขต 1
846.  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง สพป.นครปฐม เขต 1
847.  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1
848.  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ สพป.นครปฐม เขต 1
849.  โรงเรียนบ้านแจงงาม สพป.นครปฐม เขต 1
850.  โรงเรียนวัดดอนขนาก สพป.นครปฐม เขต 1
851.  โรงเรียนวัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต 1
852.  โรงเรียนวัดตาก้อง สพป.นครปฐม เขต 1
853.  โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป.นครปฐม เขต 1
854.  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม สพป.นครปฐม เขต 1
855.  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
856.  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1
857.  โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1
858.  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สพป.นครปฐม เขต 1
859.  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา สพป.นครปฐม เขต 1
860.  โรงเรียนวัดสามควายเผือก สพป.นครปฐม เขต 1
861.  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป.นครปฐม เขต 1
862.  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1
863.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1
864.  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป.นครปฐม เขต 1
865.  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป.นครปฐม เขต 1
866.  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1
867.  โรงเรียนคลองบางกระทึก สพป.นครปฐม เขต 2
868.  โรงเรียนบ้านหนองปรง สพป.นครปฐม เขต 2
869.  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สพป.นครปฐม เขต 2
870.  โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป.นครปฐม เขต 2
871.  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต 2
872.  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม สพป.นครปฐม เขต 2
873.  โรงเรียนวัดไทยาวาส สพป.นครปฐม เขต 2
874.  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 1
875.  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 1
876.  โรงเรียนบ้านกระโดน สพป.นครราชสีมา เขต 1
877.  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก สพป.นครราชสีมา เขต 1
878.  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต 1
879.  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สพป.นครราชสีมา เขต 1
880.  โรงเรียนบ้านคอนน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1
881.  โรงเรียนบ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต 1
882.  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป.นครราชสีมา เขต 1
883.  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) สพป.นครราชสีมา เขต 1
884.  โรงเรียนบ้านดอนผวา สพป.นครราชสีมา เขต 1
885.  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
886.  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
887.  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป.นครราชสีมา เขต 1
888.  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
889.  โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 1
890.  โรงเรียนบ้านพะเนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
891.  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต 1
892.  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
893.  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
894.  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
895.  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 สพป.นครราชสีมา เขต 1
896.  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
897.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 1
898.  โรงเรียนบ้านหนองจำปา สพป.นครราชสีมา เขต 1
899.  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
900.  โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป.นครราชสีมา เขต 1
901.  โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 1
902.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
903.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 1
904.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
905.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.นครราชสีมา เขต 1
906.  โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต 1
907.  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 1
908.  โรงเรียนบ้านเมืองที สพป.นครราชสีมา เขต 1
909.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต 1
910.  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 1
911.  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป.นครราชสีมา เขต 1
912.  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
913.  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
914.  โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
915.  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต 1
916.  โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
917.  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) สพป.นครราชสีมา เขต 1
918.  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ สพป.นครราชสีมา เขต 1
919.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
920.  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
921.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
922.  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป.นครราชสีมา เขต 2
923.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
924.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
925.  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
926.  โรงเรียนบ้านละกอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
927.  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
928.  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2
929.  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป.นครราชสีมา เขต 2
930.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต 2
931.  โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
932.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
933.  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ สพป.นครราชสีมา เขต 2
934.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
935.  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
936.  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2
937.  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง สพป.นครราชสีมา เขต 2
938.  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
939.  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
940.  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
941.  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 2
942.  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
943.  โรงเรียนวัดเหมสูง สพป.นครราชสีมา เขต 2
944.  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
945.  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต 2
946.  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
947.  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2
948.  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป.นครราชสีมา เขต 3
949.  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
950.  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
951.  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
952.  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
953.  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
954.  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
955.  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
956.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 3
957.  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป.นครราชสีมา เขต 3
958.  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
959.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.นครราชสีมา เขต 3
960.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป.นครราชสีมา เขต 3
961.  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
962.  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
963.  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
964.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม สพป.นครราชสีมา เขต 3
965.  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
966.  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
967.  โรงเรียนบ้านแชะ สพป.นครราชสีมา เขต 3
968.  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
969.  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
970.  โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป.นครราชสีมา เขต 3
971.  โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
972.  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
973.  โรงเรียนหนองประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
974.  โรงเรียนขนงพระใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
975.  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
976.  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
977.  โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 4
978.  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
979.  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
980.  โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป.นครราชสีมา เขต 4
981.  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4
982.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป.นครราชสีมา เขต 4
983.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4
984.  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป.นครราชสีมา เขต 4
985.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป.นครราชสีมา เขต 4
986.  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4
987.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป.นครราชสีมา เขต 4
988.  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
989.  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
990.  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" สพป.นครราชสีมา เขต 4
991.  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 4
992.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
993.  โรงเรียนบ้านกุดน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
994.  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.นครราชสีมา เขต 4
995.  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 4
996.  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป.นครราชสีมา เขต 4
997.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 4
998.  โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป.นครราชสีมา เขต 4
999.  โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1000.  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1001.  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
1002.  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น สพป.นครราชสีมา เขต 4
1003.  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป.นครราชสีมา เขต 4
1004.  โรงเรียนบ้านซับหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 4
1005.  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1006.  โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1007.  โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1008.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1009.  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1010.  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1011.  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1012.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1013.  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1014.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
1015.  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 4
1016.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1017.  โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1018.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1019.  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป.นครราชสีมา เขต 4
1020.  โรงเรียนบ้านบุตาสง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1021.  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1022.  โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป.นครราชสีมา เขต 4
1023.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.นครราชสีมา เขต 4
1024.  โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1025.  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1026.  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1027.  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า สพป.นครราชสีมา เขต 4
1028.  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1029.  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1030.  โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
1031.  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1032.  โรงเรียนบ้านปางโก สพป.นครราชสีมา เขต 4
1033.  โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป.นครราชสีมา เขต 4
1034.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1035.  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1036.  โรงเรียนบ้านวังราง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1037.  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
1038.  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1039.  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
1040.  โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป.นครราชสีมา เขต 4
1041.  โรงเรียนบ้านวังไทร สพป.นครราชสีมา เขต 4
1042.  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
1043.  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
1044.  โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป.นครราชสีมา เขต 4
1045.  โรงเรียนบ้านสลักใด สพป.นครราชสีมา เขต 4
1046.  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
1047.  โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป.นครราชสีมา เขต 4
1048.  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 4
1049.  โรงเรียนบ้านสองคร สพป.นครราชสีมา เขต 4
1050.  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
1051.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 4
1052.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
1053.  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 4
1054.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.นครราชสีมา เขต 4
1055.  โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
1056.  โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป.นครราชสีมา เขต 4
1057.  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
1058.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 4
1059.  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
1060.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4
1061.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 4