รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
7.  โรงเรียนวัดด่าน สพป.กรุงเทพมหานคร
8.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร
9.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
10.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร
11.  โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานคร
12.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
13.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
14.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร
15.  โรงเรียนคลองพน สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง สพป.กระบี่
21.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป.กระบี่
22.  โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่
23.  โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป.กระบี่
24.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป.กระบี่
25.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) สพป.กระบี่
26.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
27.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป.กระบี่
28.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
29.  โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป.กระบี่
30.  โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป.กระบี่
31.  โรงเรียนบ้านควนแดง สพป.กระบี่
32.  โรงเรียนบ้านควนโอ สพป.กระบี่
33.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย สพป.กระบี่
34.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่
35.  โรงเรียนบ้านทับพล สพป.กระบี่
36.  โรงเรียนบ้านทับปริก สพป.กระบี่
37.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่
38.  โรงเรียนบ้านทับไทร สพป.กระบี่
39.  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.กระบี่
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป.กระบี่
41.  โรงเรียนบ้านติงไหร สพป.กระบี่
42.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป.กระบี่
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป.กระบี่
44.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป.กระบี่
45.  โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.กระบี่
46.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง สพป.กระบี่
47.  โรงเรียนบ้านนาออก สพป.กระบี่
48.  โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
49.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.กระบี่
50.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่
51.  โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป.กระบี่
52.  โรงเรียนบ้านปากหยา สพป.กระบี่
53.  โรงเรียนบ้านปากหรา สพป.กระบี่
54.  โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป.กระบี่
55.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป.กระบี่
56.  โรงเรียนบ้านร่าปู สพป.กระบี่
57.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่
58.  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่
59.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ สพป.กระบี่
60.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กระบี่
61.  โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป.กระบี่
62.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป.กระบี่
63.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กระบี่
64.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง สพป.กระบี่
65.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่
66.  โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป.กระบี่
67.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สพป.กระบี่
68.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา สพป.กระบี่
69.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป.กระบี่
70.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป.กระบี่
71.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่
72.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป.กระบี่
73.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป.กระบี่
74.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.กระบี่
75.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.กระบี่
76.  โรงเรียนบ้านเขาพนม สพป.กระบี่
77.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย สพป.กระบี่
78.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป.กระบี่
79.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร สพป.กระบี่
80.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป.กระบี่
81.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กระบี่
82.  โรงเรียนบ้านโคกคา สพป.กระบี่
83.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป.กระบี่
84.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่
85.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ สพป.กระบี่
86.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่
87.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สพป.กระบี่
88.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.กระบี่
89.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป.กระบี่
90.  โรงเรียนบ้านโคกยอ สพป.กระบี่
91.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป.กระบี่
92.  โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป.กระบี่
93.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป.กระบี่
94.  โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป.กระบี่
95.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป.กระบี่
96.  โรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่
97.  โรงเรียนตลาดสํารอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
98.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
99.  โรงเรียนบ้านดอนคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
100.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
101.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
102.  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
103.  โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
104.  โรงเรียนบ้านรางสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
105.  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 1
106.  โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
107.  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
108.  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
109.  โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
110.  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
111.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
112.  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
113.  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
114.  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
115.  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
116.  โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
117.  โรงเรียนบ้านองหลุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
118.  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
119.  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
120.  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
124.  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
125.  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
126.  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
127.  โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
128.  โรงเรียนวัดพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
129.  โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนบ้านชายธูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
140.  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
141.  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
142.  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
143.  โรงเรียนบ้านตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
144.  โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
145.  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
146.  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
147.  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
148.  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
149.  โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
150.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
151.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
152.  โรงเรียนบ้านเขาช่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
153.  โรงเรียนบ้านไพรงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
154.  โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
155.  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
156.  โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
157.  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
158.  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
159.  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
160.  โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
161.  โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
162.  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
163.  โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
164.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
165.  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
166.  โรงเรียนวัดหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
167.  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
168.  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
169.  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
170.  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
171.  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2
172.  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
173.  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
174.  โรงเรียนคุรุสภา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
175.  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
176.  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
177.  โรงเรียนบ้านจันเดย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
178.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
179.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
180.  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
181.  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
182.  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
183.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
184.  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
185.  โรงเรียนบ้านพุเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
186.  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
187.  โรงเรียนบ้านยางขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
188.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
189.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
190.  โรงเรียนบ้านสารวัตร สพป.กาญจนบุรี เขต 3
191.  โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
192.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
193.  โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
194.  โรงเรียนบ้านเขาพัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
195.  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
196.  โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
197.  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
198.  โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป.กาญจนบุรี เขต 3
199.  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
200.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
201.  โรงเรียนวัดหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
202.  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
203.  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
204.  โรงเรียนวัดปากกิเลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
205.  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
206.  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3
207.  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
208.  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
209.  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
210.  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
211.  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
212.  โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
213.  โรงเรียนบ้านพุบอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
214.  โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
215.  โรงเรียนบ้านรางพยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
216.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
217.  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
218.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
219.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4
220.  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
221.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
222.  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
223.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
224.  โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
225.  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
226.  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
227.  โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
228.  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
229.  โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
230.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
231.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
232.  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
233.  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
234.  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
235.  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
236.  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
237.  โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
238.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
239.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
240.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
241.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
242.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
243.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
244.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
245.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
246.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
247.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
248.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
249.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
250.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
251.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
252.  โรงเรียนนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
253.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
254.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
255.  โรงเรียนนาโกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
256.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
257.  โรงเรียนบ้านท่างาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
258.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
259.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
260.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
261.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
262.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
263.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
264.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
265.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
266.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
267.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
268.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
269.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
270.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
271.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
272.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
273.  โรงเรียนบ้านโคกใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
274.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
275.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
276.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
277.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
278.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
279.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
280.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
281.  โรงเรียนภูปอวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
282.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
283.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
284.  โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
285.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
286.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
287.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
288.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
289.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
290.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
291.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
292.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
293.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
294.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
295.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
296.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
297.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
298.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
299.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
300.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
301.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
302.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
303.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
304.  โรงเรียนคำโองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
305.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
306.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
307.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
308.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
309.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
310.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
311.  โรงเรียนดงบังวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
312.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
313.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
314.  โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
315.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
316.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
317.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
318.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
319.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
320.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
321.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
322.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
323.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
324.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
325.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
326.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
327.  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
328.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
329.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
330.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
331.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
332.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
333.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
334.  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
335.  โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
336.  โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
337.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
338.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
339.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
340.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
341.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
342.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
343.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
344.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
345.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
346.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
347.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
348.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
349.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
350.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
351.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
352.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
353.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
354.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
355.  โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
356.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
357.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
358.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
359.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
360.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
361.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
362.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
363.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
364.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
365.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
366.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
367.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
368.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
369.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
370.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
371.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
372.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
373.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
374.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
375.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
376.  โรงเรียนนางามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
377.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
378.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
379.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
380.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
381.  โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
382.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
383.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
384.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
385.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
386.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
387.  โรงเรียนบ้านจาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
388.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
389.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
390.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
391.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
392.  โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
393.  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
394.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
395.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
396.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
397.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
398.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
399.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
400.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
401.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
402.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
403.  โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
404.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
405.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
406.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
407.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
408.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
409.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
410.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
411.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
412.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
413.  โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
414.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
415.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
416.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
417.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
418.  โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
419.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
420.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
421.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
422.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
423.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
424.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
425.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
426.  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
427.  โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
428.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
429.  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
430.  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
431.  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
432.  โรงเรียนบ้านคุยแขวน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
433.  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
434.  โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
435.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
436.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
437.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
438.  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
439.  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
440.  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
441.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
442.  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
443.  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
444.  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
445.  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
446.  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
447.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
448.  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
449.  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
450.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
451.  โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
452.  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
453.  โรงเรียนบ้านลานสะเดา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
454.  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
455.  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
456.  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.กำแพงเพชร เขต 1
457.  โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
458.  โรงเรียนบ้านวังตะแบก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
459.  โรงเรียนบ้านวังโขน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
460.  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
461.  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
462.  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
463.  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
464.  โรงเรียนบ้านหนองทราย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
465.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
466.  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
467.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
468.  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
469.  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
470.  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
471.  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
472.  โรงเรียนบ้านเก่า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
473.  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
474.  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
475.  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
476.  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
477.  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
478.  โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
479.  โรงเรียนบ้านแคทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
480.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
481.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
482.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
483.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
484.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
485.  โรงเรียนบ้านไทยทวี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
486.  โรงเรียนบ้านไทรย้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
487.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
488.  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
489.  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
490.  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
491.  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
492.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
493.  โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
494.  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
495.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
496.  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
497.  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
498.  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
499.  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
500.  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
501.  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
502.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
503.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
504.  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
505.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
506.  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
507.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
508.  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
509.  โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
510.  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
511.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
512.  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
513.  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
514.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
515.  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
516.  โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
517.  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
518.  โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
519.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
520.  โรงเรียนบ้านป่าเหียง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
521.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
522.  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
523.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
524.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
525.  โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
526.  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
527.  โรงเรียนบ้านวังหามแห สพป.กำแพงเพชร เขต 2
528.  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
529.  โรงเรียนบ้านวังเจ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
530.  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
531.  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
532.  โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
533.  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
534.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
535.  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
536.  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
537.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
538.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
539.  โรงเรียนบ้านหนองโมก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
540.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
541.  โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
542.  โรงเรียนบ้านหาดชะอม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
543.  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
544.  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
545.  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
546.  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
547.  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
548.  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
549.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
550.  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
551.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
552.  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
553.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.กำแพงเพชร เขต 2
554.  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
555.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
556.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
557.  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
558.  โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
559.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
560.  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
561.  โรงเรียนวัดแสงอุทัย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
562.  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
563.  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
564.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง สพป.ขอนแก่น เขต 1
565.  โรงเรียน บ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต 1
566.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1
567.  โรงเรียน บ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
568.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต 1
569.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 1
570.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
571.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
572.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1
573.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 1
574.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
575.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต 1
576.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป.ขอนแก่น เขต 1
577.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
578.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
579.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
580.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต 1
581.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
582.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
583.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
584.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
585.  โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 1
586.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
587.  โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป.ขอนแก่น เขต 1
588.  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต 1
589.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน สพป.ขอนแก่น เขต 1
590.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.ขอนแก่น เขต 1
591.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต 1
592.  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
593.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
594.  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
595.  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
596.  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
597.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
598.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต 1
599.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
600.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
601.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต 1
602.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 1
603.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
604.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
605.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
606.  โรงเรียนบ้านโกทา สพป.ขอนแก่น เขต 1
607.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
608.  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต 1
609.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
610.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ขอนแก่น เขต 1
611.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
612.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต 1
613.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
614.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
615.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
616.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1
617.  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม สพป.ขอนแก่น เขต 2
618.  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
619.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
620.  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
621.  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป.ขอนแก่น เขต 2
622.  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) สพป.ขอนแก่น เขต 2
623.  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
624.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
625.  โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป.ขอนแก่น เขต 2
626.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
628.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง สพป.ขอนแก่น เขต 2
629.  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 2
630.  โรงเรียนบ้านคำปากดาว สพป.ขอนแก่น เขต 2
631.  โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
632.  โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
634.  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
635.  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2
636.  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
637.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
638.  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
639.  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย สพป.ขอนแก่น เขต 2
640.  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 2
641.  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
642.  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
643.  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
644.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 2
645.  โรงเรียนบ้านปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
646.  โรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ขอนแก่น เขต 2
647.  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 2
648.  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
649.  โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2
650.  โรงเรียนบ้านป่าดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
651.  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป.ขอนแก่น เขต 2
652.  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2
653.  โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
654.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
655.  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป.ขอนแก่น เขต 2
656.  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
657.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
658.  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
659.  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
660.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
661.  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สพป.ขอนแก่น เขต 2
662.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต 2
663.  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.ขอนแก่น เขต 2
664.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต 2
665.  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
666.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
667.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป.ขอนแก่น เขต 2
668.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
669.  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สพป.ขอนแก่น เขต 2
670.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
671.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
672.  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก สพป.ขอนแก่น เขต 2
673.  โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 2
674.  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
675.  โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.ขอนแก่น เขต 2
676.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
677.  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
678.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป.ขอนแก่น เขต 2
679.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
680.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
681.  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู สพป.ขอนแก่น เขต 2
682.  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป.ขอนแก่น เขต 2
683.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
684.  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป.ขอนแก่น เขต 2
685.  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
686.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
687.  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
688.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก สพป.ขอนแก่น เขต 2
689.  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2
690.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
691.  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 2
692.  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป.ขอนแก่น เขต 2
693.  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
694.  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป.ขอนแก่น เขต 2
695.  โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
696.  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต 2
697.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต 2
698.  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
699.  โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 2
700.  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
701.  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
702.  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 2
703.  โรงเรียนสวัสดี สพป.ขอนแก่น เขต 2
704.  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
705.  โรงเรียนหนองบัวเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 2
706.  โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
707.  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
708.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
709.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
710.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
711.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) สพป.ขอนแก่น เขต 2
712.  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
713.  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
714.  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
715.  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 3
716.  โรงเรียนบ้านกุดรู สพป.ขอนแก่น เขต 3
717.  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
718.  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง สพป.ขอนแก่น เขต 3
719.  โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป.ขอนแก่น เขต 3
720.  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
721.  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3
722.  โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป.ขอนแก่น เขต 3
723.  โรงเรียนบ้านทับบา สพป.ขอนแก่น เขต 3
724.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
725.  โรงเรียนบ้านผักหวาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
726.  โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
727.  โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป.ขอนแก่น เขต 3
728.  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3
729.  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
730.  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต 3
731.  โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 3
732.  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.ขอนแก่น เขต 3
733.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 3
734.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป.ขอนแก่น เขต 3
735.  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป.ขอนแก่น เขต 3
736.  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต 3
737.  โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 3
738.  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป.ขอนแก่น เขต 3
739.  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
740.  โรงเรียนบ้านหันน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3
741.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป.ขอนแก่น เขต 3
742.  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
743.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 3
744.  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต 3
745.  โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
746.  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
747.  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม สพป.ขอนแก่น เขต 3
748.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 3
749.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
750.  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 3
751.  โรงเรียนบ้านแฝก สพป.ขอนแก่น เขต 3
752.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต 3
753.  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป.ขอนแก่น เขต 3
754.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
755.  โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป.ขอนแก่น เขต 3
756.  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
757.  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน สพป.ขอนแก่น เขต 3
758.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 3
759.  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป.ขอนแก่น เขต 3
760.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
761.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
762.  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
763.  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
764.  โรงเรียนมิตรภาพ 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3
765.  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
766.  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป.ขอนแก่น เขต 3
767.  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
768.  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
769.  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
770.  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
771.  โรงเรียนคำบอนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
772.  โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป.ขอนแก่น เขต 4
773.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
774.  โรงเรียนนามูลวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 4
775.  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง สพป.ขอนแก่น เขต 4
776.  โรงเรียนบ้านขุนด่าน สพป.ขอนแก่น เขต 4
777.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
778.  โรงเรียนบ้านคำบง สพป.ขอนแก่น เขต 4
779.  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) สพป.ขอนแก่น เขต 4
780.  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 4
781.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 4
782.  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
783.  โรงเรียนบ้านคำแมด สพป.ขอนแก่น เขต 4
784.  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.ขอนแก่น เขต 4
785.  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
786.  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
787.  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป.ขอนแก่น เขต 4
788.  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม สพป.ขอนแก่น เขต 4
789.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป.ขอนแก่น เขต 4
790.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต 4
791.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
792.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
793.  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป.ขอนแก่น เขต 4
794.  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
795.  โรงเรียนบ้านนาง้อง สพป.ขอนแก่น เขต 4
796.  โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 4
797.  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
798.  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต 4
799.  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป.ขอนแก่น เขต 4
800.  โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.ขอนแก่น เขต 4
801.  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย สพป.ขอนแก่น เขต 4
802.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
803.  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
804.  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต 4
805.  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล สพป.ขอนแก่น เขต 4
806.  โรงเรียนบ้านหนองซา สพป.ขอนแก่น เขต 4
807.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
808.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 4
809.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
810.  โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
811.  โรงเรียนบ้านหม้อ สพป.ขอนแก่น เขต 4
812.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
813.  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 4
814.  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
815.  โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป.ขอนแก่น เขต 4
816.  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 4
817.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ขอนแก่น เขต 4
818.  โรงเรียนบ้านแห้ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
819.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
820.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
821.  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
822.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
823.  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป.ขอนแก่น เขต 4
824.  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ สพป.ขอนแก่น เขต 4
825.  โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.ขอนแก่น เขต 4
826.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
827.  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป.ขอนแก่น เขต 4
828.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
829.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 4
830.  โรงเรียนบ้านโนนพยอม สพป.ขอนแก่น เขต 4
831.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป.ขอนแก่น เขต 4
832.  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป.ขอนแก่น เขต 4
833.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
834.  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
835.  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป.ขอนแก่น เขต 4
836.  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
837.  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 4
838.  โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป.ขอนแก่น เขต 4
839.  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 4
840.  โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป.ขอนแก่น เขต 4
841.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 4
842.  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
843.  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 4
844.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) สพป.ขอนแก่น เขต 4
845.  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 5
846.  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
847.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
848.  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป.ขอนแก่น เขต 5
849.  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5
850.  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 5
851.  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
852.  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
853.  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
854.  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
855.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 5
856.  โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต 5
857.  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 5
858.  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
859.  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
860.  โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป.ขอนแก่น เขต 5
861.  โรงเรียนบ้านซำยาง สพป.ขอนแก่น เขต 5
862.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
863.  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
864.  โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป.ขอนแก่น เขต 5
865.  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู สพป.ขอนแก่น เขต 5
866.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป.ขอนแก่น เขต 5
867.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 5
868.  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป.ขอนแก่น เขต 5
869.  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ สพป.ขอนแก่น เขต 5
870.  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.ขอนแก่น เขต 5
871.  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป.ขอนแก่น เขต 5
872.  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.ขอนแก่น เขต 5
873.  โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 5
874.  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 5
875.  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
876.  โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต 5
877.  โรงเรียนบ้านฝางน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 5
878.  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง สพป.ขอนแก่น เขต 5
879.  โรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต 5
880.  โรงเรียนบ้านยางคำ สพป.ขอนแก่น เขต 5
881.  โรงเรียนบ้านร่องแซง สพป.ขอนแก่น เขต 5
882.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.ขอนแก่น เขต 5
883.  โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป.ขอนแก่น เขต 5
884.  โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
885.  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
886.  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
887.  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
888.  โรงเรียนบ้านสองคอน สพป.ขอนแก่น เขต 5
889.  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต 5
890.  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป.ขอนแก่น เขต 5
891.  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 5
892.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
893.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.ขอนแก่น เขต 5
894.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
895.  โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.ขอนแก่น เขต 5
896.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต 5
897.  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา สพป.ขอนแก่น เขต 5
898.  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สพป.ขอนแก่น เขต 5
899.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
900.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป.ขอนแก่น เขต 5
901.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ขอนแก่น เขต 5
902.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
903.  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ขอนแก่น เขต 5
904.  โรงเรียนบ้านหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
905.  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 5
906.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5
907.  โรงเรียนบ้านหัวภู สพป.ขอนแก่น เขต 5
908.  โรงเรียนบ้านหาด สพป.ขอนแก่น เขต 5
909.  โรงเรียนบ้านหอย สพป.ขอนแก่น เขต 5
910.  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สพป.ขอนแก่น เขต 5
911.  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
912.  โรงเรียนบ้านเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต 5
913.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป.ขอนแก่น เขต 5
914.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
915.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 5
916.  โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 5
917.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต 5
918.  โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
919.  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5
920.  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
921.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สพป.ขอนแก่น เขต 5
922.  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
923.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
924.  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
925.  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
926.  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
927.  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
928.  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด สพป.ขอนแก่น เขต 5
929.  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
930.  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
931.  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
932.  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 5
933.  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
934.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
935.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
936.  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป.ขอนแก่น เขต 5
937.  โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
938.  โรงเรียนแสงบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
939.  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ สพป.ขอนแก่น เขต 5
940.  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 5
941.  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
942.  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
943.  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
944.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
945.  โรงเรียนบ้านคลองครก สพป.จันทบุรี เขต 1
946.  โรงเรียนบ้านชำโสม สพป.จันทบุรี เขต 1
947.  โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
948.  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต 1
949.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ สพป.จันทบุรี เขต 1
950.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
951.  โรงเรียนบ้านวังปลา สพป.จันทบุรี เขต 1
952.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1
953.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง สพป.จันทบุรี เขต 1
954.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สพป.จันทบุรี เขต 1
955.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
956.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
957.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 1
958.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป.จันทบุรี เขต 1
959.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
960.  โรงเรียนวัดคลองขุด สพป.จันทบุรี เขต 1
961.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
962.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 1
963.  โรงเรียนวัดท่าแคลง สพป.จันทบุรี เขต 1
964.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1
965.  โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1
966.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
967.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.จันทบุรี เขต 1
968.  โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1
969.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
970.  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต 1
971.  โรงเรียนวัดเนินยาง สพป.จันทบุรี เขต 1
972.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป.จันทบุรี เขต 1
973.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
974.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต 1
975.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สพป.จันทบุรี เขต 1
976.  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
977.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป.จันทบุรี เขต 2
978.  โรงเรียนบ้านคลองตาคง สพป.จันทบุรี เขต 2
979.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป.จันทบุรี เขต 2
980.  โรงเรียนบ้านคลองคต สพป.จันทบุรี เขต 2
981.  โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป.จันทบุรี เขต 2
982.  โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จันทบุรี เขต 2
983.  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน สพป.จันทบุรี เขต 2
984.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน สพป.จันทบุรี เขต 2
985.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
986.  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
987.  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง สพป.จันทบุรี เขต 2
988.  โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.จันทบุรี เขต 2
989.  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ สพป.จันทบุรี เขต 2
990.  โรงเรียนบ้านประตง สพป.จันทบุรี เขต 2
991.  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
992.  โรงเรียนบ้านป่าวิไล สพป.จันทบุรี เขต 2
993.  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 2
994.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
995.  โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป.จันทบุรี เขต 2
996.  โรงเรียนบ้านหนองระหาน สพป.จันทบุรี เขต 2
997.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
998.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
999.  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป.จันทบุรี เขต 2
1000.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 2
1001.  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.จันทบุรี เขต 2
1002.  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป.จันทบุรี เขต 2
1003.  โรงเรียนวัดกะทิง สพป.จันทบุรี เขต 2
1004.  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
1005.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
1006.  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
1007.  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 2
1008.  โรงเรียนวัดขนุน สพป.จันทบุรี เขต 2
1009.  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป.จันทบุรี เขต 2
1010.  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต 2
1011.  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สพป.จันทบุรี เขต 2
1012.  โรงเรียนวัดน้ำรัก สพป.จันทบุรี เขต 2
1013.  โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.จันทบุรี เขต 2
1014.  โรงเรียนวัดบางชัน สพป.จันทบุรี เขต 2
1015.  โรงเรียนวัดพังงอน สพป.จันทบุรี เขต 2
1016.  โรงเรียนวัดผักกาด สพป.จันทบุรี เขต 2
1017.  โรงเรียนวัดมาบไผ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
1018.  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี เขต 2
1019.  โรงเรียนวัดวังสรรพรส สพป.จันทบุรี เขต 2
1020.  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป.จันทบุรี เขต 2
1021.  โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป.จันทบุรี เขต 2
1022.  โรงเรียนวัดพลวง สพป.จันทบุรี เขต 2
1023.  โรงเรียนวัดเกวียนหัก สพป.จันทบุรี เขต 2
1024.  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
1025.  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 สพป.จันทบุรี เขต 2
1026.  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.จันทบุรี เขต 2
1027.  โรงเรียนจันทร์เจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1028.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1029.  โรงเรียนตลาดเปร็ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1030.  โรงเรียนบ้านบางข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1031.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1032.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1033.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1034.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1035.  โรงเรียนบึงเทพยา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1036.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1037.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1038.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1039.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1040.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1041.  โรงเรียนวัดคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1042.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1043.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1044.  โรงเรียนวัดคลองสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1045.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1046.  โรงเรียนวัดตะพังคลี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1047.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1048.  โรงเรียนวัดบน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1049.  โรงเรียนวัดบางปรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1050.  โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1051.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1052.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1053.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1054.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1055.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1056.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1057.  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1058.  โรงเรียนวัดรามัญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1059.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1060.  โรงเรียนวัดลาดบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1061.  โรงเรียนวัดลาดยาว