รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนไม่ครบ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สพป.กระบี่
5.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
6.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป.กระบี่
7.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.กระบี่
8.  โรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่
9.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป.กระบี่
10.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป.กระบี่
11.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
18.  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
19.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
20.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
21.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22.  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
23.  โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24.  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
25.  โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
26.  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
27.  โรงเรียนบ้านยางขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
28.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
29.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
30.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
31.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
32.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
33.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
34.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
35.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
36.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
37.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
38.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
39.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
40.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
41.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
42.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
43.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
44.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
45.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
47.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
48.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
49.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
50.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
51.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
52.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
53.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
54.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
55.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
56.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
57.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
58.  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
59.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
60.  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
61.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
63.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
64.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
65.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
66.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
67.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
68.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
69.  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
70.  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า สพป.ขอนแก่น เขต 3
71.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 3
72.  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
73.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
74.  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
75.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
76.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
77.  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
78.  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
79.  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
80.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 4
81.  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป.ขอนแก่น เขต 4
82.  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม สพป.ขอนแก่น เขต 4
83.  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม สพป.ขอนแก่น เขต 4
84.  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป.ขอนแก่น เขต 4
85.  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 5
86.  โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป.ขอนแก่น เขต 5
87.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต 5
88.  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา สพป.ขอนแก่น เขต 5
89.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
90.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.จันทบุรี เขต 1
91.  โรงเรียนบ้านชำโสม สพป.จันทบุรี เขต 1
92.  โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป.จันทบุรี เขต 1
93.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1
94.  โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
95.  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต 1
96.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ สพป.จันทบุรี เขต 1
97.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
98.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1
99.  โรงเรียนบ้านยางระหง สพป.จันทบุรี เขต 1
100.  โรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรี เขต 1
101.  โรงเรียนบ้านวังปลา สพป.จันทบุรี เขต 1
102.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต 1
103.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก สพป.จันทบุรี เขต 1
104.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
105.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
106.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1
107.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง สพป.จันทบุรี เขต 1
108.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
109.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
110.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
111.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
112.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 1
113.  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
114.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
115.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต 1
116.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
117.  โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
118.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.จันทบุรี เขต 1
119.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า สพป.จันทบุรี เขต 1
120.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนวัดท่าแคลง สพป.จันทบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1
124.  โรงเรียนวัดนาซา สพป.จันทบุรี เขต 1
125.  โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป.จันทบุรี เขต 1
126.  โรงเรียนวัดนายายอาม สพป.จันทบุรี เขต 1
127.  โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1
128.  โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จันทบุรี เขต 1
129.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.จันทบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนวัดสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด สพป.จันทบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง สพป.จันทบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนวัดเขาวงกต สพป.จันทบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต 1
140.  โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1
141.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป.จันทบุรี เขต 1
142.  โรงเรียนวัดแขมหนู สพป.จันทบุรี เขต 1
143.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
144.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม สพป.จันทบุรี เขต 1
145.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
146.  โรงเรียนวัดโขดหอย สพป.จันทบุรี เขต 1
147.  โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป.จันทบุรี เขต 1
148.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต 1
149.  โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนวัดโขมง สพป.จันทบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จันทบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สพป.จันทบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป.จันทบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
156.  โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2
157.  โรงเรียนโฆวินฑะ สพป.จันทบุรี เขต 2
158.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
159.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
160.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
161.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
162.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
163.  โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
164.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
165.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
166.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
167.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
168.  โรงเรียนวัดทด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
169.  โรงเรียนวัดบน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
170.  โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
171.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
172.  โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
173.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
174.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
175.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
176.  โรงเรียนวัดรามัญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
177.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
178.  โรงเรียนวัดลาดบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
179.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
180.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
181.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
182.  โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
183.  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
184.  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
185.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
186.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
187.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
188.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
189.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
190.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
191.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
192.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
193.  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
194.  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
195.  โรงเรียนบางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
196.  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
197.  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
198.  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
199.  โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
200.  โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
201.  โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
202.  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
203.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
204.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
205.  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
206.  โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
207.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
208.  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
209.  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
210.  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
211.  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
212.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
213.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
214.  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
215.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
216.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
217.  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
218.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
219.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
220.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
221.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
222.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
223.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
224.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
225.  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
226.  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
227.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
228.  โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
229.  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
230.  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
231.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
232.  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
233.  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
234.  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
235.  โรงเรียนวัดกกสับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
236.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
237.  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
238.  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
239.  โรงเรียนวัดต้นตาล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
240.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
241.  โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
242.  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
243.  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
244.  โรงเรียนวัดธารพูด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
245.  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
246.  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
247.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
248.  โรงเรียนวัดบางคา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
249.  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
250.  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
251.  โรงเรียนวัดบางโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
252.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
253.  โรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
254.  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
255.  โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
256.  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
257.  โรงเรียนวัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
258.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
259.  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
260.  โรงเรียนวัดพงษาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
261.  โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
262.  โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
263.  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
264.  โรงเรียนวัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
265.  โรงเรียนวัดสามแยก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
266.  โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
267.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
268.  โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
269.  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
270.  โรงเรียนวัดสะแกงาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
271.  โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
272.  โรงเรียนวัดหนองแหน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
273.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
274.  โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
275.  โรงเรียนวัดหัวไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
276.  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
277.  โรงเรียนวัดหินดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
278.  โรงเรียนวัดหัวสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
279.  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
280.  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
281.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
282.  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
283.  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
284.  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
285.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
286.  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
287.  โรงเรียนวัดแปลงยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
288.  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
289.  โรงเรียนวัดเทพพนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
290.  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
291.  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
292.  โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
293.  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
294.  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
295.  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
296.  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
297.  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
298.  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป.ชลบุรี เขต 1
299.  โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1
300.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.ชลบุรี เขต 1
301.  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
302.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป.ชลบุรี เขต 1
303.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
304.  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต 1
305.  โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1
306.  โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1
307.  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 1
308.  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช สพป.ชลบุรี เขต 1
309.  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2
310.  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
311.  โรงเรียน บ้านทับสูง สพป.ชลบุรี เขต 2
312.  โรงเรียน บ้านบางหัก สพป.ชลบุรี เขต 2
313.  โรงเรียน บ้านสระนา สพป.ชลบุรี เขต 2
314.  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
315.  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
316.  โรงเรียน วัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต 2
317.  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน สพป.ชลบุรี เขต 2
318.  โรงเรียน วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
319.  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
320.  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
321.  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
322.  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต 2
323.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี เขต 2
324.  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
325.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
326.  โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป.ชลบุรี เขต 2
327.  โรงเรียนบ้านคลองโค สพป.ชลบุรี เขต 2
328.  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2
329.  โรงเรียนบ้านหนองพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
330.  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
331.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ชลบุรี เขต 2
332.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
333.  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต 2
334.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2
335.  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
336.  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
337.  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต 2
338.  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
339.  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป.ชลบุรี เขต 2
340.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
341.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
342.  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
343.  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต 2
344.  โรงเรียนวัดหนองกะขะ สพป.ชลบุรี เขต 2
345.  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ สพป.ชลบุรี เขต 2
346.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต 2
347.  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
348.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
349.  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
350.  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
351.  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต 2
352.  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต 2
353.  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต 2
354.  โรงเรียน บ้านวังค้อ สพป.ชลบุรี เขต 3
355.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
356.  โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
357.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป.ชลบุรี เขต 3
358.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
359.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
360.  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 3
361.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต 3
362.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป.ชัยนาท
363.  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป.ชัยนาท
364.  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) สพป.ชัยนาท
365.  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม สพป.ชัยนาท
366.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาท
367.  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป.ชัยนาท
368.  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท
369.  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยนาท
370.  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
371.  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
372.  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
373.  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
374.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
375.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
376.  โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
377.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
378.  โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
379.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
380.  โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
381.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
382.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
383.  โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2
384.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
385.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
386.  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
387.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
388.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
389.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
390.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
391.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
392.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
393.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
394.  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
395.  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
396.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
397.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
398.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
399.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
400.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ เขต 2
401.  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
402.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
403.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
404.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
405.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
406.  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
407.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
408.  โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
409.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
410.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
411.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
412.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
413.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
414.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
415.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
416.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
417.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
418.  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
419.  โรงเรียนบ้านห้วยไห สพป.ชัยภูมิ เขต 2
420.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
421.  โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
422.  โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
423.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
424.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
425.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
426.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
427.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
428.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
429.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
430.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
431.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
432.  โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
433.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
434.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
435.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
436.  โรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
437.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
438.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
439.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
440.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
441.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
442.  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
443.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
444.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
445.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
446.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
447.  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
448.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
449.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
450.  โรงเรียนบ้านนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
451.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
452.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
453.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
454.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
455.  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
456.  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
457.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
458.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
459.  โรงเรียนบ้านวังพง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
460.  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
461.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
462.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
463.  โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
464.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
465.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
466.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
467.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
468.  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
469.  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
470.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห สพป.ชัยภูมิ เขต 3
471.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
472.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
473.  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
474.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
475.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
476.  โรงเรียนวังกะอาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
477.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) สพป.ชุมพร เขต 1
478.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1
479.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป.ชุมพร เขต 1
480.  โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1
481.  โรงเรียนบ้านปางลาว สพป.เชียงราย เขต 1
482.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1
483.  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1
484.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป.เชียงราย เขต 1
485.  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1
486.  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3
487.  โรงเรียนบ้านสันธาตุ สพป.เชียงราย เขต 3
488.  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป.เชียงราย เขต 3
489.  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3
490.  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป.เชียงราย เขต 4
491.  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป.เชียงราย เขต 4
492.  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป.เชียงราย เขต 4
493.  โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
494.  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป.เชียงใหม่ เขต 1
495.  โรงเรียนวัดป่าแดด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
496.  โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
497.  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
498.  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
499.  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
500.  โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
501.  โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
502.  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
503.  โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
504.  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
505.  โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
506.  โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
507.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
508.  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
509.  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป.เชียงใหม่ เขต 3
510.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
511.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
512.  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
513.  โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
514.  โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
515.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
516.  โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
517.  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
518.  โรงเรียนบ้านตองกาย สพป.เชียงใหม่ เขต 4
519.  โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
520.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
521.  โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
522.  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
523.  โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
524.  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
525.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
526.  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
527.  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
528.  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
529.  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
530.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
531.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
532.  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
533.  โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
534.  โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
535.  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
536.  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
537.  โรงเรียนบ้านสองธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
538.  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
539.  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 6
540.  โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
541.  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
542.  โรงเรียนบ้านแม่หอย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
543.  โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
544.  โรงเรียนทุ่งไทรทอง สพป.ตรัง เขต 1
545.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1
546.  โรงเรียนบ้านลิพัง สพป.ตรัง เขต 1
547.  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม สพป.ตรัง เขต 1
548.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตรัง เขต 1
549.  โรงเรียนวัดนิคมประทีป สพป.ตรัง เขต 1
550.  โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2
551.  โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป.ตรัง เขต 2
552.  โรงเรียนบ้านสายควน สพป.ตรัง เขต 2
553.  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป.ตรัง เขต 2
554.  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป.ตรัง เขต 2
555.  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป.ตราด
556.  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง สพป.ตราด
557.  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด
558.  โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตราด
559.  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราด
560.  โรงเรียนวัดหนองคันทรง สพป.ตราด
561.  โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป.ตราด
562.  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด
563.  โรงเรียนบ้านวังประจบ สพป.ตาก เขต 1
564.  โรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตาก เขต 1
565.  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป.ตาก เขต 2
566.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตาก เขต 2
567.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต 2
568.  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต 2
569.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต 2
570.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู สพป.ตาก เขต 2
571.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.ตาก เขต 2
572.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
573.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก
574.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป.นครนายก
575.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก
576.  โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป.นครนายก
577.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว สพป.นครนายก
578.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก
579.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป.นครนายก
580.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน สพป.นครนายก
581.  โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก
582.  โรงเรียนวัดท่าชัย สพป.นครนายก
583.  โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก
584.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป.นครนายก
585.  โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก
586.  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก
587.  โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก
588.  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม สพป.นครนายก
589.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม สพป.นครนายก
590.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก
591.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป.นครนายก
592.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป.นครนายก
593.  โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป.นครนายก
594.  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายก
595.  โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก
596.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด สพป.นครนายก
597.  โรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.นครนายก
598.  โรงเรียนวันครู 2504 สพป.นครนายก
599.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.นครปฐม เขต 1
600.  โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป.นครปฐม เขต 1
601.  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.นครปฐม เขต 1
602.  โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.นครปฐม เขต 1
603.  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สพป.นครปฐม เขต 1
604.  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สพป.นครปฐม เขต 1
605.  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต 1
606.  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 1
607.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
608.  โรงเรียนบ้านต่างตา สพป.นครราชสีมา เขต 1
609.  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
610.  โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
611.  โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป.นครราชสีมา เขต 1
612.  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป.นครราชสีมา เขต 1
613.  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
614.  โรงเรียนบ้านพลจลก สพป.นครราชสีมา เขต 1
615.  โรงเรียนบ้านพุดซา สพป.นครราชสีมา เขต 1
616.  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
617.  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
618.  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
619.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 1
620.  โรงเรียนบ้านสะพาน สพป.นครราชสีมา เขต 1
621.  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป.นครราชสีมา เขต 1
622.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 1
623.  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
624.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป.นครราชสีมา เขต 1
625.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 1
626.  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
627.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1
628.  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สพป.นครราชสีมา เขต 1
629.  โรงเรียนบึงสาลี สพป.นครราชสีมา เขต 1
630.  โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
631.  โรงเรียนสวนหม่อน สพป.นครราชสีมา เขต 1
632.  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
633.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
634.  โรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต 1
635.  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 1
636.  โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
637.  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2
638.  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป.นครราชสีมา เขต 2
639.  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
640.  โรงเรียนชุมชนดอนไพล สพป.นครราชสีมา เขต 2
641.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
642.  โรงเรียนชาติวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
643.  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2
644.  โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป.นครราชสีมา เขต 2
645.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สพป.นครราชสีมา เขต 2
646.  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
647.  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป.นครราชสีมา เขต 2
648.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
649.  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป.นครราชสีมา เขต 2
650.  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 2
651.  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
652.  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.นครราชสีมา เขต 2
653.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 2
654.  โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
655.  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด สพป.นครราชสีมา เขต 2
656.  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
657.  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
658.  โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป.นครราชสีมา เขต 2
659.  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
660.  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 2
661.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 2
662.  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป.นครราชสีมา เขต 2
663.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
664.  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 2
665.  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
666.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
667.  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต 2
668.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
669.  โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมา เขต 2
670.  โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
671.  โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต 2
672.  โรงเรียนบ้านพระ สพป.นครราชสีมา เขต 2
673.  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
674.  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
675.  โรงเรียนบ้านยอกขาม สพป.นครราชสีมา เขต 2
676.  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
677.  โรงเรียนบ้านละกอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
678.  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2
679.  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
680.  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2
681.  โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 2
682.  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
683.  โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป.นครราชสีมา เขต 2
684.  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
685.  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 2
686.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
687.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต 2
688.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
689.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.นครราชสีมา เขต 2
690.  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป.นครราชสีมา เขต 2
691.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต 2
692.  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
693.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต 2
694.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป.นครราชสีมา เขต 2
695.  โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
696.  โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
697.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
698.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
699.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
700.  โรงเรียนบ้านหนองแมว สพป.นครราชสีมา เขต 2
701.  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครราชสีมา เขต 2
702.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต 2
703.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
704.  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
705.  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
706.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
707.  โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
708.  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ สพป.นครราชสีมา เขต 2
709.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
710.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต 2
711.  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
712.  โรงเรียนบ้านหินโคน สพป.นครราชสีมา เขต 2
713.  โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต 2
714.  โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2
715.  โรงเรียนบ้านเมืองรัง สพป.นครราชสีมา เขต 2
716.  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา เขต 2
717.  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
718.  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
719.  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม สพป.นครราชสีมา เขต 2
720.  โรงเรียนบ้านโนนพะไล สพป.นครราชสีมา เขต 2
721.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
722.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
723.  โรงเรียนบ้านโนนเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 2
724.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
725.  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
726.  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
727.  โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
728.  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
729.  โรงเรียนวัดพะโค สพป.นครราชสีมา เขต 2
730.  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 2
731.  โรงเรียนวัดหนองจอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
732.  โรงเรียนวัดหินมงคล สพป.นครราชสีมา เขต 2
733.  โรงเรียนวัดเหมสูง สพป.นครราชสีมา เขต 2
734.  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
735.  โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 2
736.  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
737.  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
738.  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต 2
739.  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
740.  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2
741.  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
742.  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
743.  โรงเรียนโนนตาวิทย์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
744.  โรงเรียนไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
745.  โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
746.  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2
747.  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
748.  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
749.  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต 3
750.  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
751.  โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
752.  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
753.  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
754.  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 3
755.  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป.นครราชสีมา เขต 3
756.  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป.นครราชสีมา เขต 3
757.  โรงเรียนบ้านซับเต่า สพป.นครราชสีมา เขต 3
758.  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
759.  โรงเรียนบ้านดอนกรูด สพป.นครราชสีมา เขต 3
760.  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
761.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต 3
762.  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
763.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
764.  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
765.  โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
766.  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
767.  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป.นครราชสีมา เขต 3
768.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 3
769.  โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
770.  โรงเรียนบ้านวังหมี สพป.นครราชสีมา เขต 3
771.  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
772.  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
773.  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
774.  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
775.  โรงเรียนบ้านหนองต้อ สพป.นครราชสีมา เขต 3
776.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป.นครราชสีมา เขต 3
777.  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
778.  โรงเรียนบ้านหนองผักไร สพป.นครราชสีมา เขต 3
779.  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
780.  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 3
781.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครราชสีมา เขต 3
782.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
783.  โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
784.  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
785.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด สพป.นครราชสีมา เขต 3
786.  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.นครราชสีมา เขต 3
787.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.นครราชสีมา เขต 3
788.  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.นครราชสีมา เขต 3
789.  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
790.  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
791.  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป.นครราชสีมา เขต 3
792.  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
793.  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต 3
794.  โรงเรียนบ้านแชะ สพป.นครราชสีมา เขต 3
795.  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
796.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
797.  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
798.  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป.นครราชสีมา เขต 3
799.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป.นครราชสีมา เขต 3
800.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 3
801.  โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป.นครราชสีมา เขต 3
802.  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
803.  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
804.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป.นครราชสีมา เขต 3
805.  โรงเรียนวัดม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 3
806.  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
807.  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ สพป.นครราชสีมา เขต 3
808.  โรงเรียนวัดหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
809.  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม สพป.นครราชสีมา เขต 3
810.  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 3
811.  โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต 3
812.  โรงเรียนวัดพรหมราช สพป.นครราชสีมา เขต 3
813.  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 3
814.  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
815.  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
816.  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
817.  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
818.  โรงเรียนหนองประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
819.  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 3
820.  โรงเรียนไผ่สีสุก สพป.นครราชสีมา เขต 3
821.  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
822.  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป.นครราชสีมา เขต 4
823.  โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
824.  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น สพป.นครราชสีมา เขต 4
825.  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
826.  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป.นครราชสีมา เขต 4
827.  โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
828.  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
829.  โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป.นครราชสีมา เขต 4
830.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
831.  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
832.  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต 4
833.  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
834.  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
835.  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4
836.  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
837.  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
838.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5
839.  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
840.  โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
841.  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
842.  โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
843.  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
844.  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
845.  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
846.  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5
847.  โรงเรียนบ้านครึมม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 5
848.  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
849.  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม สพป.นครราชสีมา เขต 5
850.  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
851.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
852.  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
853.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 5
854.  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน สพป.นครราชสีมา เขต 5
855.  โรงเรียนบ้านซับพลู สพป.นครราชสีมา เขต 5
856.  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
857.  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
858.  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5
859.  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต 5
860.  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สพป.นครราชสีมา เขต 5
861.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 5
862.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
863.  โรงเรียนบ้านนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
864.  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
865.  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สพป.นครราชสีมา เขต 5
866.  โรงเรียนบ้านประดู่งาม สพป.นครราชสีมา เขต 5
867.  โรงเรียนบ้านบุระไหว สพป.นครราชสีมา เขต 5
868.  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
869.  โรงเรียนบ้านมะเริง สพป.นครราชสีมา เขต 5
870.  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม สพป.นครราชสีมา เขต 5
871.  โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 5
872.  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง สพป.นครราชสีมา เขต 5
873.  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 5
874.  โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
875.  โรงเรียนบ้านสระแจง สพป.นครราชสีมา เขต 5
876.  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
877.  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
878.  โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.นครราชสีมา เขต 5
879.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป.นครราชสีมา เขต 5
880.  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร สพป.นครราชสีมา เขต 5
881.  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5
882.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
883.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน สพป.นครราชสีมา เขต 5
884.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
885.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) สพป.นครราชสีมา เขต 5
886.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
887.  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
888.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) สพป.นครราชสีมา เขต 5
889.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.นครราชสีมา เขต 5
890.  โรงเรียนบ้านหนองหัน สพป.นครราชสีมา เขต 5
891.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
892.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) สพป.นครราชสีมา เขต 5
893.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
894.  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.นครราชสีมา เขต 5
895.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
896.  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
897.  โรงเรียนบ้านหนุก สพป.นครราชสีมา เขต 5
898.  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.นครราชสีมา เขต 5
899.  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
900.  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา สพป.นครราชสีมา เขต 5
901.  โรงเรียนบ้านหาญ สพป.นครราชสีมา เขต 5
902.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
903.  โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป.นครราชสีมา เขต 5
904.  โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป.นครราชสีมา เขต 5
905.  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5
906.  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 5
907.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป.นครราชสีมา เขต 5
908.  โรงเรียนบ้านเสมา สพป.นครราชสีมา เขต 5
909.  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5
910.  โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
911.  โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.นครราชสีมา เขต 5
912.  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
913.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
914.  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต 5
915.  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ สพป.นครราชสีมา เขต 5
916.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.นครราชสีมา เขต 5
917.  โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5
918.  โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.นครราชสีมา เขต 5
919.  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต 5
920.  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 5
921.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
922.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5
923.  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
924.  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต สพป.นครราชสีมา เขต 5
925.  โรงเรียนบึงคำคู สพป.นครราชสีมา เขต 5
926.  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
927.  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป.นครราชสีมา เขต 5
928.  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5
929.  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
930.  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
931.  โรงเรียนโนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5
932.  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
933.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป.นครราชสีมา เขต 6
934.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
935.  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 6
936.  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต 6
937.  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) สพป.นครราชสีมา เขต 6
938.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 6
939.  โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
940.  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 6
941.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต 6
942.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 6
943.  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป.นครราชสีมา เขต 6
944.  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
945.  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต 6
946.  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
947.  โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
948.  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน สพป.นครราชสีมา เขต 6
949.  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต 6
950.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 6
951.  โรงเรียนบ้านประคำ สพป.นครราชสีมา เขต 6
952.  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
953.  โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป.นครราชสีมา เขต 6
954.  โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 6
955.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต 6
956.  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.นครราชสีมา เขต 6
957.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
958.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
959.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
960.  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 6
961.  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป.นครราชสีมา เขต 6
962.  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 6
963.  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6
964.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6
965.  โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต 6
966.  โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 6
967.  โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 6
968.  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
969.  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
970.  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 6
971.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
972.  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ สพป.นครราชสีมา เขต 6
973.  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
974.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
975.  โรงเรียนวันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต 6
976.  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 6
977.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป.นครราชสีมา เขต 7
978.  โรงเรียนบ้านขามใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 7
979.  โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป.นครราชสีมา เขต 7
980.  โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
981.  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 7
982.  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
983.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป.นครราชสีมา เขต 7
984.  โรงเรียนโนนตูม สพป.นครราชสีมา เขต 7
985.  โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
986.  โรงเรียนบ้านคดศอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
987.  โรงเรียนบ้านชะเอียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
988.  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
989.  โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
990.  โรงเรียนบ้านบางนกวัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
991.  โรงเรียนบ้านบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
992.  โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
993.  โรงเรียนบ้านปากพญา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
994.  โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
995.  โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
996.  โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
997.  โรงเรียนวัดทางพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
998.  โรงเรียนวัดท่างาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
999.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1000.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1001.  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1002.  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1003.  โรงเรียนวัดบ้านตาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1004.  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1005.  โรงเรียนวัดพระพรหม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1006.  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1007.  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1008.  โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1009.  โรงเรียนวัดสอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1010.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1011.  โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1012.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1013.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1014.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1015.  โรงเรียนบ้านวังยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1016.  โรงเรียนบ้านสวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1017.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1018.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1019.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1020.  โรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1021.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1022.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1023.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1024.  โรงเรียนวัดเกาะสระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1025.  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1026.  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1027.  โรงเรียนบ้านบางด้วน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1028.  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1029.  โรงเรียนบ้านบางแรด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1030.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1031.  โรงเรียนบ้านห้วยโส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1032.  โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1033.  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1034.  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1035.  โรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1036.  โรงเรียนวัดบางทองคำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1037.  โรงเรียนวัดปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1038.  โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1039.  โรงเรียนวัดสระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1040.  โรงเรียนเขาพระทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1041.  โรงเรียนบ้านพิตำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1042.  โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1043.  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1044.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1045.  โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1046.  โรงเรียนวัดท้าวโทะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1047.  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1048.  โรงเรียนบ้านเนินศาลา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1049.  โรงเรียนเขาสระนางสรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1050.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1051.  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1052.  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1053.  โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1054.  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1055.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1056.  โรงเรียนวัดเขาสมุก สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1057.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1058.  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1059.  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 3