รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนไม่ครบ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป.กระบี่
7.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สพป.กระบี่
8.  โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่
9.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
10.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป.กระบี่
11.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนบ้านทับพล สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป.กระบี่
21.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่
22.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป.กระบี่
23.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป.กระบี่
24.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่
25.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป.กระบี่
26.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่
27.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่
28.  โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป.กระบี่
29.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป.กระบี่
30.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่
31.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
32.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป.กระบี่
33.  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
34.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
35.  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
36.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
37.  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
38.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
39.  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
40.  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
41.  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
42.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
43.  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
44.  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
45.  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
46.  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
47.  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
48.  โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
49.  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
50.  โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
51.  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
52.  โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
53.  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
54.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
55.  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
56.  โรงเรียนบ้านยางขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
57.  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
58.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
59.  โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
60.  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
61.  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
62.  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
63.  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
64.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
65.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
66.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
67.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
68.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
69.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
70.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
71.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
72.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
73.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
74.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
75.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
76.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
77.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
78.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
79.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
80.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
81.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
82.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
83.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
84.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
85.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
86.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
87.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
88.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
89.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
90.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
91.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
92.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
93.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
94.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
95.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
96.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
97.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
98.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
99.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
100.  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
101.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
102.  โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
103.  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
104.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
105.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
106.  โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
107.  โรงเรียนหนองโพนสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
108.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
109.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
110.  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
111.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
112.  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
113.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
114.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
115.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
116.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
117.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
118.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
119.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1
120.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
121.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
122.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
123.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
124.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
125.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1
126.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
127.  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
128.  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า สพป.ขอนแก่น เขต 3
129.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 3
130.  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
131.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ขอนแก่น เขต 3
132.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
133.  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
134.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
135.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
136.  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
137.  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3
138.  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
139.  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
140.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 4
141.  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป.ขอนแก่น เขต 4
142.  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม สพป.ขอนแก่น เขต 4
143.  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม สพป.ขอนแก่น เขต 4
144.  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป.ขอนแก่น เขต 4
145.  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 5
146.  โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป.ขอนแก่น เขต 5
147.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต 5
148.  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา สพป.ขอนแก่น เขต 5
149.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.จันทบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนบ้านชำโสม สพป.จันทบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป.จันทบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต 1
156.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ สพป.จันทบุรี เขต 1
157.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
158.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1
159.  โรงเรียนบ้านยางระหง สพป.จันทบุรี เขต 1
160.  โรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรี เขต 1
161.  โรงเรียนบ้านวังปลา สพป.จันทบุรี เขต 1
162.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต 1
163.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก สพป.จันทบุรี เขต 1
164.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
165.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
166.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1
167.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง สพป.จันทบุรี เขต 1
168.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
169.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
170.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
171.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
172.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 1
173.  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
174.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
175.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต 1
176.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
177.  โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
178.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.จันทบุรี เขต 1
179.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า สพป.จันทบุรี เขต 1
180.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 1
181.  โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 1
182.  โรงเรียนวัดท่าแคลง สพป.จันทบุรี เขต 1
183.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1
184.  โรงเรียนวัดนาซา สพป.จันทบุรี เขต 1
185.  โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป.จันทบุรี เขต 1
186.  โรงเรียนวัดนายายอาม สพป.จันทบุรี เขต 1
187.  โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1
188.  โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จันทบุรี เขต 1
189.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
190.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.จันทบุรี เขต 1
191.  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต 1
192.  โรงเรียนวัดสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 1
193.  โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1
194.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
195.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 1
196.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด สพป.จันทบุรี เขต 1
197.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง สพป.จันทบุรี เขต 1
198.  โรงเรียนวัดเขาวงกต สพป.จันทบุรี เขต 1
199.  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต 1
200.  โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1
201.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป.จันทบุรี เขต 1
202.  โรงเรียนวัดแขมหนู สพป.จันทบุรี เขต 1
203.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
204.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม สพป.จันทบุรี เขต 1
205.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
206.  โรงเรียนวัดโขดหอย สพป.จันทบุรี เขต 1
207.  โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป.จันทบุรี เขต 1
208.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต 1
209.  โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1
210.  โรงเรียนวัดโขมง สพป.จันทบุรี เขต 1
211.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
212.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จันทบุรี เขต 1
213.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สพป.จันทบุรี เขต 1
214.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป.จันทบุรี เขต 1
215.  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
216.  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
217.  โรงเรียนบ้านคลองกลอย สพป.จันทบุรี เขต 2
218.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป.จันทบุรี เขต 2
219.  โรงเรียนบ้านคลองตาคง สพป.จันทบุรี เขต 2
220.  โรงเรียนบ้านคลองคต สพป.จันทบุรี เขต 2
221.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
222.  โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป.จันทบุรี เขต 2
223.  โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จันทบุรี เขต 2
224.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) สพป.จันทบุรี เขต 2
225.  โรงเรียนบ้านชากไทย สพป.จันทบุรี เขต 2
226.  โรงเรียนบ้านตามูล สพป.จันทบุรี เขต 2
227.  โรงเรียนบ้านช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 2
228.  โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป.จันทบุรี เขต 2
229.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2
230.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน สพป.จันทบุรี เขต 2
231.  โรงเรียนบ้านดงจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
232.  โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.จันทบุรี เขต 2
233.  โรงเรียนบ้านตรอกนอง สพป.จันทบุรี เขต 2
234.  โรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2
235.  โรงเรียนบ้านซับตารี สพป.จันทบุรี เขต 2
236.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
237.  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
238.  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
239.  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
240.  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ สพป.จันทบุรี เขต 2
241.  โรงเรียนบ้านประตง สพป.จันทบุรี เขต 2
242.  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
243.  โรงเรียนบ้านป่าวิไล สพป.จันทบุรี เขต 2
244.  โรงเรียนบ้านมะขาม สพป.จันทบุรี เขต 2
245.  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 2
246.  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
247.  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป.จันทบุรี เขต 2
248.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
249.  โรงเรียนบ้านวังตัก สพป.จันทบุรี เขต 2
250.  โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป.จันทบุรี เขต 2
251.  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.จันทบุรี เขต 2
252.  โรงเรียนบ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต 2
253.  โรงเรียนบ้านหนองระหาน สพป.จันทบุรี เขต 2
254.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป.จันทบุรี เขต 2
255.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
256.  โรงเรียนบ้านเขาหอม สพป.จันทบุรี เขต 2
257.  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด สพป.จันทบุรี เขต 2
258.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
259.  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป.จันทบุรี เขต 2
260.  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา สพป.จันทบุรี เขต 2
261.  โรงเรียนบ้านแหลม สพป.จันทบุรี เขต 2
262.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 2
263.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.จันทบุรี เขต 2
264.  โรงเรียนบ้านแปลง สพป.จันทบุรี เขต 2
265.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป.จันทบุรี เขต 2
266.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
267.  โรงเรียนบ้านโชคดี สพป.จันทบุรี เขต 2
268.  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.จันทบุรี เขต 2
269.  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.จันทบุรี เขต 2
270.  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป.จันทบุรี เขต 2
271.  โรงเรียนวัดกะทิง สพป.จันทบุรี เขต 2
272.  โรงเรียนพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
273.  โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2
274.  โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป.จันทบุรี เขต 2
275.  โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป.จันทบุรี เขต 2
276.  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
277.  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
278.  โรงเรียนวัดตกพรม สพป.จันทบุรี เขต 2
279.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
280.  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
281.  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 2
282.  โรงเรียนวัดขนุน สพป.จันทบุรี เขต 2
283.  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป.จันทบุรี เขต 2
284.  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต 2
285.  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 2
286.  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สพป.จันทบุรี เขต 2
287.  โรงเรียนวัดน้ำรัก สพป.จันทบุรี เขต 2
288.  โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป.จันทบุรี เขต 2
289.  โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.จันทบุรี เขต 2
290.  โรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป.จันทบุรี เขต 2
291.  โรงเรียนวัดบางชัน สพป.จันทบุรี เขต 2
292.  โรงเรียนวัดผักกาด สพป.จันทบุรี เขต 2
293.  โรงเรียนวัดมาบไผ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
294.  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี เขต 2
295.  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
296.  โรงเรียนวัดวังสรรพรส สพป.จันทบุรี เขต 2
297.  โรงเรียนวัดสะตอน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
298.  โรงเรียนวัดสำโรง สพป.จันทบุรี เขต 2
299.  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป.จันทบุรี เขต 2
300.  โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป.จันทบุรี เขต 2
301.  โรงเรียนวัดพลวง สพป.จันทบุรี เขต 2
302.  โรงเรียนวัดเกาะจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
303.  โรงเรียนวัดเกวียนหัก สพป.จันทบุรี เขต 2
304.  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย สพป.จันทบุรี เขต 2
305.  โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต 2
306.  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
307.  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 สพป.จันทบุรี เขต 2
308.  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
309.  โรงเรียนโฆวินฑะ สพป.จันทบุรี เขต 2
310.  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.จันทบุรี เขต 2
311.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
312.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
313.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
314.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
315.  โรงเรียนตลาดเปร็ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
316.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
317.  โรงเรียนบ้านบางข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
318.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
319.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
320.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
321.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
322.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
323.  โรงเรียนบึงเทพยา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
324.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
325.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
326.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
327.  โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
328.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
329.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
330.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
331.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
332.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
333.  โรงเรียนวัดคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
334.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
335.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
336.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
337.  โรงเรียนวัดคลองสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
338.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
339.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
340.  โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
341.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
342.  โรงเรียนวัดทด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
343.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
344.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
345.  โรงเรียนวัดบน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
346.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
347.  โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
348.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
349.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
350.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
351.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
352.  โรงเรียนวัดบางพระ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
353.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
354.  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
355.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
356.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
357.  โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
358.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
359.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
360.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
361.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
362.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
363.  โรงเรียนวัดรามัญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
364.  โรงเรียนวัดพิมพาวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
365.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
366.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
367.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
368.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
369.  โรงเรียนวัดลาดบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
370.  โรงเรียนวัดลาดยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
371.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
372.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
373.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
374.  โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
375.  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
376.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
377.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
378.  โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
379.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
380.  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
381.  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
382.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
383.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
384.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
385.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
386.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
387.  โรงเรียนวัดไชยธารา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
388.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
389.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
390.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
391.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
392.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
393.  โรงเรียนสกัด 80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
394.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
395.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
396.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
397.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
398.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
399.  โรงเรียนสุเหร่าคู้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
400.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
401.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
402.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
403.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
404.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
405.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
406.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
407.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
408.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
409.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
410.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
411.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
412.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
413.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
414.  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
415.  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
416.  โรงเรียนบางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
417.  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
418.  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
419.  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
420.  โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
421.  โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
422.  โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
423.  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
424.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
425.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
426.  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
427.  โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
428.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
429.  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
430.  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
431.  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
432.  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
433.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
434.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
435.  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
436.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
437.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
438.  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
439.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
440.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
441.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
442.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
443.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
444.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
445.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
446.  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
447.  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
448.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
449.  โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
450.  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
451.  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
452.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
453.  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
454.  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
455.  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
456.  โรงเรียนวัดกกสับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
457.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
458.  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
459.  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
460.  โรงเรียนวัดต้นตาล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
461.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
462.  โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
463.  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
464.  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
465.  โรงเรียนวัดธารพูด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
466.  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
467.  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
468.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
469.  โรงเรียนวัดบางคา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
470.  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
471.  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
472.  โรงเรียนวัดบางโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
473.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
474.  โรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
475.  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
476.  โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
477.  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
478.  โรงเรียนวัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
479.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
480.  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
481.  โรงเรียนวัดพงษาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
482.  โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
483.  โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
484.  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
485.  โรงเรียนวัดสนามช้าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
486.  โรงเรียนวัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
487.  โรงเรียนวัดสามแยก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
488.  โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
489.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
490.  โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
491.  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
492.  โรงเรียนวัดสะแกงาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
493.  โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
494.  โรงเรียนวัดหนองแหน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
495.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
496.  โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
497.  โรงเรียนวัดหัวไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
498.  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
499.  โรงเรียนวัดหินดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
500.  โรงเรียนวัดหัวสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
501.  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
502.  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
503.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
504.  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
505.  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
506.  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
507.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
508.  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
509.  โรงเรียนวัดแปลงยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
510.  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
511.  โรงเรียนวัดเทพพนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
512.  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
513.  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
514.  โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
515.  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
516.  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
517.  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
518.  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
519.  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
520.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป.ชลบุรี เขต 1
521.  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป.ชลบุรี เขต 1
522.  โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป.ชลบุรี เขต 1
523.  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สพป.ชลบุรี เขต 1
524.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต 1
525.  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป.ชลบุรี เขต 1
526.  โรงเรียนบ้านชากนา สพป.ชลบุรี เขต 1
527.  โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1
528.  โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป.ชลบุรี เขต 1
529.  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1
530.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.ชลบุรี เขต 1
531.  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
532.  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป.ชลบุรี เขต 1
533.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป.ชลบุรี เขต 1
534.  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
535.  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป.ชลบุรี เขต 1
536.  โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
537.  โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
538.  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต 1
539.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชลบุรี เขต 1
540.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 1
541.  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1
542.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 1
543.  โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต 1
544.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป.ชลบุรี เขต 1
545.  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สพป.ชลบุรี เขต 1
546.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
547.  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1
548.  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ สพป.ชลบุรี เขต 1
549.  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป.ชลบุรี เขต 1
550.  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1
551.  โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป.ชลบุรี เขต 1
552.  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป.ชลบุรี เขต 1
553.  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต 1
554.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
555.  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1
556.  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1
557.  โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1
558.  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
559.  โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1
560.  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป.ชลบุรี เขต 1
561.  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 1
562.  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช สพป.ชลบุรี เขต 1
563.  โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
564.  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย สพป.ชลบุรี เขต 1
565.  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1
566.  โรงเรียนวัดสำนักบก สพป.ชลบุรี เขต 1
567.  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป.ชลบุรี เขต 1
568.  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ สพป.ชลบุรี เขต 1
569.  โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
570.  โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.ชลบุรี เขต 1
571.  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1
572.  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
573.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1
574.  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1
575.  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 1
576.  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1
577.  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป.ชลบุรี เขต 1
578.  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป.ชลบุรี เขต 1
579.  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
580.  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
581.  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2
582.  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 2
583.  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย สพป.ชลบุรี เขต 2
584.  โรงเรียน บ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต 2
585.  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
586.  โรงเรียน บ้านทับสูง สพป.ชลบุรี เขต 2
587.  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
588.  โรงเรียน บ้านบางหัก สพป.ชลบุรี เขต 2
589.  โรงเรียน บ้านบางแสม สพป.ชลบุรี เขต 2
590.  โรงเรียน บ้านสระนา สพป.ชลบุรี เขต 2
591.  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
592.  โรงเรียน บ้านหนองขยาด สพป.ชลบุรี เขต 2
593.  โรงเรียน บ้านสามแยก สพป.ชลบุรี เขต 2
594.  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 2
595.  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
596.  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
597.  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย สพป.ชลบุรี เขต 2
598.  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี สพป.ชลบุรี เขต 2
599.  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
600.  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 2
601.  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
602.  โรงเรียน วัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต 2
603.  โรงเรียน วัดท่าบุญมี สพป.ชลบุรี เขต 2
604.  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน สพป.ชลบุรี เขต 2
605.  โรงเรียน วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
606.  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
607.  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
608.  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ สพป.ชลบุรี เขต 2
609.  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
610.  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต 2
611.  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
612.  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน สพป.ชลบุรี เขต 2
613.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี เขต 2
614.  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
615.  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
616.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
617.  โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป.ชลบุรี เขต 2
618.  โรงเรียนบ้านคลองโค สพป.ชลบุรี เขต 2
619.  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
620.  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2
621.  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต 2
622.  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
623.  โรงเรียนบ้านหนองพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
624.  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
625.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ชลบุรี เขต 2
626.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต 2
628.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2
629.  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
630.  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
631.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
632.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชลบุรี เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต 2
634.  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
635.  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
636.  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
637.  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง สพป.ชลบุรี เขต 2
638.  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
639.  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2
640.  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป.ชลบุรี เขต 2
641.  โรงเรียนวัดบ้านกลาง สพป.ชลบุรี เขต 2
642.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
643.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
644.  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
645.  โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
646.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต 2
647.  โรงเรียนวัดพานทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
648.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต 2
649.  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต 2
650.  โรงเรียนวัดหนองกะขะ สพป.ชลบุรี เขต 2
651.  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ สพป.ชลบุรี เขต 2
652.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต 2
653.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป.ชลบุรี เขต 2
654.  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
655.  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 2
656.  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
657.  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) สพป.ชลบุรี เขต 2
658.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
659.  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
660.  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
661.  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
662.  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต 2
663.  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต 2
664.  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต 2
665.  โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป.ชลบุรี เขต 2
666.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชลบุรี เขต 3
667.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3
668.  โรงเรียน บ้านนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
669.  โรงเรียน บ้านภูไทร สพป.ชลบุรี เขต 3
670.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า สพป.ชลบุรี เขต 3
671.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป.ชลบุรี เขต 3
672.  โรงเรียน บ้านขลอด สพป.ชลบุรี เขต 3
673.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน สพป.ชลบุรี เขต 3
674.  โรงเรียน บ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต 3
675.  โรงเรียน บ้านวังค้อ สพป.ชลบุรี เขต 3
676.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง สพป.ชลบุรี เขต 3
677.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
678.  โรงเรียน วัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
679.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย สพป.ชลบุรี เขต 3
680.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3
681.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต 3
682.  โรงเรียน วัดโป่ง สพป.ชลบุรี เขต 3
683.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป.ชลบุรี เขต 3
684.  โรงเรียนจุกเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 3
685.  โรงเรียนบ้านชากนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
686.  โรงเรียน บ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3
687.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง สพป.ชลบุรี เขต 3
688.  โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3
689.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
690.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชลบุรี เขต 3
691.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป.ชลบุรี เขต 3
692.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
693.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3
694.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป.ชลบุรี เขต 3
695.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
696.  โรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
697.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป.ชลบุรี เขต 3
698.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
699.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป.ชลบุรี เขต 3
700.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 3
701.  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
702.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3
703.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ชลบุรี เขต 3
704.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต 3
705.  โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
706.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต 3
707.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป.ชลบุรี เขต 3
708.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
709.  โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป.ชลบุรี เขต 3
710.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
711.  โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป.ชลบุรี เขต 3
712.  โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
713.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
714.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
715.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3
716.  โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป.ชลบุรี เขต 3
717.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 3
718.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 3
719.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป.ชลบุรี เขต 3
720.  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต 3
721.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
722.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
723.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
724.  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 3
725.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
726.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป.ชลบุรี เขต 3
727.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต 3
728.  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป.ชัยนาท
729.  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป.ชัยนาท
730.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชัยนาท
731.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.ชัยนาท
732.  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป.ชัยนาท
733.  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
734.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.ชัยนาท
735.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป.ชัยนาท
736.  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป.ชัยนาท
737.  โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป.ชัยนาท
738.  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า สพป.ชัยนาท
739.  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สพป.ชัยนาท
740.  โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
741.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ชัยนาท
742.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.ชัยนาท
743.  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป.ชัยนาท
744.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชัยนาท
745.  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ สพป.ชัยนาท
746.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.ชัยนาท
747.  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
748.  โรงเรียนบ้านเก่า สพป.ชัยนาท
749.  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
750.  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป.ชัยนาท
751.  โรงเรียนวัดคลองเกษม สพป.ชัยนาท
752.  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) สพป.ชัยนาท
753.  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป.ชัยนาท
754.  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป.ชัยนาท
755.  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สพป.ชัยนาท
756.  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส สพป.ชัยนาท
757.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.ชัยนาท
758.  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ สพป.ชัยนาท
759.  โรงเรียนวัดท่า สพป.ชัยนาท
760.  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยนาท
761.  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป.ชัยนาท
762.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ชัยนาท
763.  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท
764.  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป.ชัยนาท
765.  โรงเรียนวัดพร้าว สพป.ชัยนาท
766.  โรงเรียนวัดฝาง สพป.ชัยนาท
767.  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) สพป.ชัยนาท
768.  โรงเรียนวัดวงเดือน สพป.ชัยนาท
769.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป.ชัยนาท
770.  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป.ชัยนาท
771.  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.ชัยนาท
772.  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
773.  โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท
774.  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม สพป.ชัยนาท
775.  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
776.  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) สพป.ชัยนาท
777.  โรงเรียนวัดหนองจิก สพป.ชัยนาท
778.  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป.ชัยนาท
779.  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป.ชัยนาท
780.  โรงเรียนวัดหนองแขม สพป.ชัยนาท
781.  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป.ชัยนาท
782.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาท
783.  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป.ชัยนาท
784.  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท
785.  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยนาท
786.  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป.ชัยนาท
787.  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป.ชัยนาท
788.  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป.ชัยนาท
789.  โรงเรียนเทพรัตน์ สพป.ชัยนาท
790.  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา สพป.ชัยนาท
791.  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
792.  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
793.  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
794.  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
795.  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
796.  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
797.  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
798.  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
799.  โรงเรียน บ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
800.  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
801.  โรงเรียน บ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
802.  โรงเรียน บ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
803.  โรงเรียน บ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
804.  โรงเรียน บ้านสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
805.  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
806.  โรงเรียน บ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
807.  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
808.  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
809.  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
810.  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
811.  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
812.  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
813.  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
814.  โรงเรียน บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
815.  โรงเรียน บ้านโปร่งโก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
816.  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
817.  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
818.  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
819.  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
820.  โรงเรียน โนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
821.  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
822.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
823.  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
824.  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
825.  โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
826.  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
827.  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
828.  โรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
829.  โรงเรียนบ้านต้อน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
830.  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
831.  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
832.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
833.  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
834.  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
835.  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
836.  โรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
837.  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
838.  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
839.  โรงเรียนบ้านวังกำแพง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
840.  โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
841.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
842.  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
843.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
844.  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
845.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
846.  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
847.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
848.  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
849.  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
850.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
851.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
852.  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
853.  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
854.  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
855.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
856.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
857.  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
858.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
859.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
860.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
861.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
862.  โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
863.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
864.  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
865.  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
866.  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
867.  โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
868.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
869.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
870.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
871.  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
872.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
873.  โรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
874.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
875.  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
876.  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
877.  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค สพป.ชัยภูมิ เขต 1
878.  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
879.  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
880.  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
881.  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
882.  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
883.  โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
884.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
885.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
886.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
887.  โรงเรียนฉิมพลีมา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
888.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
889.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
890.  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
891.  โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
892.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
893.  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
894.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
895.  โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
896.  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
897.  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
898.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
899.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
900.  โรงเรียนบ้านจมื่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
901.  โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2
902.  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
903.  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
904.  โรงเรียนบ้านดงเมย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
905.  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
906.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
907.  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
915.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
916.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
917.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
919.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
920.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
921.  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
922.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
923.  โรงเรียนบ้านนายม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
924.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
925.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
926.  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
927.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
928.  โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
929.  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
930.  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
931.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
932.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
933.  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
934.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
935.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
936.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ เขต 2
937.  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
938.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
939.  โรงเรียนบ้านพีพวย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
940.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
941.  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
942.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
943.  โรงเรียนบ้านระหัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
944.  โรงเรียนบ้านสระแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
945.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
946.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
947.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
948.  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
949.  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
950.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
951.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
952.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
953.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
954.  โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
955.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
956.  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
957.  โรงเรียนบ้านหนองรวก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
958.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
959.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
960.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
961.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
962.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
963.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
964.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
965.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
966.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
967.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
968.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
969.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
970.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
971.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
972.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
973.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
974.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
975.  โรงเรียนบ้านห้างสูง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
976.  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
977.  โรงเรียนบ้านหัวโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
978.  โรงเรียนบ้านห้วยไห สพป.ชัยภูมิ เขต 2
979.  โรงเรียนบ้านเขวา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
980.  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 2
981.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
982.  โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
983.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
984.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
985.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
986.  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
987.  โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
988.  โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
989.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
990.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
991.  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
992.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
993.  โรงเรียนบ้านโจดกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
994.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
995.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
996.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
997.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
998.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
999.  โรงเรียนบ้านโนนสลวย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1000.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1001.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1002.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1003.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1004.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1005.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1006.  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1007.  โรงเรียนบ้านโนนโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1008.  โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1009.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1010.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1011.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1012.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1013.  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1014.  โรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1015.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1016.  โรงเรียนศาลาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1017.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1018.  โรงเรียนสระโพนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1019.  โรงเรียนหนองพอกกองศรี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1020.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1021.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1022.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1023.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1024.  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1025.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1026.  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1027.  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1028.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1029.  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1030.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1031.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1032.  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1033.  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1034.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1035.  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1036.  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1037.  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1038.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1039.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1040.  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1041.  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1042.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1043.  โรงเรียนบ้านซับยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1044.  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1045.  โรงเรียนบ้านดอนละนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1046.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1047.  โรงเรียนบ้านนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1048.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1049.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1050.  โรงเรียนบ้านบะเสียว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1051.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1052.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1053.  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1054.  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1055.  โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1056.  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1057.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1058.  โรงเรียนบ้านวังกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1059.  โรงเรียนบ้านละหานค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1060.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1061.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1062.  โรงเรียนบ้านวังพง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1063.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด