รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สพป.กรุงเทพมหานคร
7.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
8.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
9.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร
10.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป.กระบี่
11.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป.กระบี่
21.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง สพป.กระบี่
22.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา สพป.กระบี่
23.  โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่
24.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป.กระบี่
25.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กระบี่
26.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า สพป.กระบี่
27.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) สพป.กระบี่
28.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
29.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป.กระบี่
30.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป.กระบี่
31.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
32.  โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป.กระบี่
33.  โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป.กระบี่
34.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.กระบี่
35.  โรงเรียนบ้านควนแดง สพป.กระบี่
36.  โรงเรียนบ้านดินนา สพป.กระบี่
37.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย สพป.กระบี่
38.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่
39.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป.กระบี่
40.  โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่
41.  โรงเรียนบ้านทับปริก สพป.กระบี่
42.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว สพป.กระบี่
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป.กระบี่
44.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.กระบี่
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป.กระบี่
46.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป.กระบี่
47.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป.กระบี่
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป.กระบี่
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป.กระบี่
50.  โรงเรียนบ้านนาปง สพป.กระบี่
51.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง สพป.กระบี่
52.  โรงเรียนบ้านนาเทา สพป.กระบี่
53.  โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป.กระบี่
54.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่
55.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่
56.  โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป.กระบี่
57.  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่
58.  โรงเรียนบ้านนางรอง สพป.กระบี่
59.  โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่
60.  โรงเรียนบ้านปากหยา สพป.กระบี่
61.  โรงเรียนบ้านบางโสก สพป.กระบี่
62.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป.กระบี่
63.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่
64.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่
65.  โรงเรียนบ้านร่าปู สพป.กระบี่
66.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป.กระบี่
67.  โรงเรียนบ้านพรุพี สพป.กระบี่
68.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ สพป.กระบี่
69.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.กระบี่
70.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป.กระบี่
71.  โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป.กระบี่
72.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา สพป.กระบี่
73.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป.กระบี่
74.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่
75.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กระบี่
76.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่
77.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป.กระบี่
78.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง สพป.กระบี่
79.  โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป.กระบี่
80.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง สพป.กระบี่
81.  โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป.กระบี่
82.  โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป.กระบี่
83.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ สพป.กระบี่
84.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สพป.กระบี่
85.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป.กระบี่
86.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป.กระบี่
87.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป.กระบี่
88.  โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่
89.  โรงเรียนบ้านเขางาม สพป.กระบี่
90.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป.กระบี่
91.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป.กระบี่
92.  โรงเรียนบ้านเขาพนม สพป.กระบี่
93.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป.กระบี่
94.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) สพป.กระบี่
95.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป.กระบี่
96.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป.กระบี่
97.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป.กระบี่
98.  โรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่
99.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป.กระบี่
100.  โรงเรียนบ้านแหลมตง สพป.กระบี่
101.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป.กระบี่
102.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กระบี่
103.  โรงเรียนบ้านโคกคา สพป.กระบี่
104.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป.กระบี่
105.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่
106.  โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป.กระบี่
107.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ สพป.กระบี่
108.  โรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่
109.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่
110.  โรงเรียนบ้านโคกยอ สพป.กระบี่
111.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม สพป.กระบี่
112.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป.กระบี่
113.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.กระบี่
114.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป.กระบี่
115.  โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป.กระบี่
116.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ สพป.กระบี่
117.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป.กระบี่
118.  โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป.กระบี่
119.  โรงเรียนวัดโคกยาง สพป.กระบี่
120.  โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่
121.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่
122.  โรงเรียนวัดช่องแบก สพป.กระบี่
123.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
124.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
125.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป.กระบี่
126.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 สพป.กระบี่
127.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) สพป.กระบี่
128.  โรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่
129.  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนตลาดสํารอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนบ้านกลอนโด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนบ้านทับศิลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
140.  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
141.  โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
142.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
143.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
144.  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
145.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
146.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
147.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
148.  โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
149.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนบ้านนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
156.  โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
157.  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
158.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
159.  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
160.  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
161.  โรงเรียนบ้านรางสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
162.  โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
163.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
164.  โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
165.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
166.  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
167.  โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
168.  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
169.  โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
170.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
171.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
172.  โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
173.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
174.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
175.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
176.  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
177.  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
178.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
179.  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
180.  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
181.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
182.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
183.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
184.  โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
185.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
186.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
187.  โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
188.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
189.  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
190.  โรงเรียนบ้านองหลุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
191.  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
192.  โรงเรียนบ้านเนินไพร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
193.  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
194.  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
195.  โรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1
196.  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
197.  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
198.  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
199.  โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
200.  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
201.  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
202.  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
203.  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
204.  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
205.  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
206.  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
207.  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
208.  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
209.  โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
210.  โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
211.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
212.  โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
213.  โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
214.  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
215.  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
216.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
217.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
218.  โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
219.  โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
220.  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
221.  โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
222.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
223.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
224.  โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
225.  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
226.  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
227.  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
228.  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
229.  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
230.  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
231.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
232.  โรงเรียนบ้านชายธูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
233.  โรงเรียนบ้านดอนสระ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
234.  โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
235.  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
236.  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
237.  โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
238.  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
239.  โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
240.  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
241.  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
242.  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
243.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
244.  โรงเรียนบ้านรางยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
245.  โรงเรียนบ้านวังรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
246.  โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
247.  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
248.  โรงเรียนบ้านพนมนาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
249.  โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
250.  โรงเรียนบ้านสระจันทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
251.  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
252.  โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
253.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สพป.กาญจนบุรี เขต 2
254.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
255.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
256.  โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
257.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
258.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
259.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
260.  โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
261.  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
262.  โรงเรียนบ้านเขาช่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
263.  โรงเรียนบ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 2
264.  โรงเรียนบ้านไผ่สี สพป.กาญจนบุรี เขต 2
265.  โรงเรียนบ้านไพรงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
266.  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
267.  โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
268.  โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
269.  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
270.  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
271.  โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
272.  โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
273.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
274.  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
275.  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
276.  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
277.  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
278.  โรงเรียนวัดนาพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
279.  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
280.  โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
281.  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
282.  โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
283.  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
284.  โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
285.  โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
286.  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
287.  โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
288.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
289.  โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
290.  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
291.  โรงเรียนวัดหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
292.  โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
293.  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
294.  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
295.  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
296.  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
297.  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
298.  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
299.  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
300.  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
301.  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
302.  โรงเรียนเมตตาจิตต สพป.กาญจนบุรี เขต 2
303.  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
304.  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
305.  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
306.  โรงเรียนบ้านจันเดย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
307.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
308.  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
309.  โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3
310.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
311.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
312.  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
313.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
314.  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
315.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
316.  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
317.  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
318.  โรงเรียนบ้านยางโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
319.  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
320.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
321.  โรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
322.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
323.  โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
324.  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
325.  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
326.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
327.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
328.  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
329.  โรงเรียนบ้านเขาพัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
330.  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
331.  โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
332.  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
333.  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
334.  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
335.  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
336.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
337.  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
338.  โรงเรียนวัดหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
339.  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
340.  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
341.  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
342.  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3
343.  โรงเรียนหลุงกัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
344.  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
345.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
346.  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
347.  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
348.  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
349.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
350.  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
351.  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
352.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
353.  โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
354.  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
355.  โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
356.  โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
357.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
358.  โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
359.  โรงเรียนบ้านรางขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
360.  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
361.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
362.  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4
363.  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
364.  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
365.  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
366.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
367.  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป.กาญจนบุรี เขต 4
368.  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
369.  โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
370.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
371.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
372.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
373.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
374.  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
375.  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
376.  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
377.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
378.  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
379.  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
380.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
381.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
382.  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
383.  โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
384.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
385.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
386.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
387.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
388.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
389.  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
390.  โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
391.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
392.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
393.  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
394.  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
395.  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
396.  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
397.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
398.  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
399.  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
400.  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
401.  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
402.  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
403.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
404.  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
405.  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
406.  โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
407.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
408.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
409.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
410.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
411.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
412.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
413.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
414.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
415.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
416.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
417.  โรงเรียนคำแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
418.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
419.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
420.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
421.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
422.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
423.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
424.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
425.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
426.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
427.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
428.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
429.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
430.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
431.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
432.  โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
433.  โรงเรียนนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
434.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
435.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
436.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
437.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
438.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
439.  โรงเรียนนาโกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
440.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
441.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
442.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
443.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
444.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
445.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
446.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
447.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
448.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
449.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
450.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
451.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
452.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
453.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
454.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
455.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
456.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
457.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
458.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
459.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
460.  โรงเรียนภูปอวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
461.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
462.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
463.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
464.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
465.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
466.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
467.  โรงเรียนหนองแวงแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
468.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
469.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
470.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
471.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
472.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
473.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
474.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
475.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
476.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
477.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
478.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
479.  โรงเรียนเสมาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
480.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
481.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
482.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
483.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
484.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
485.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
486.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
487.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
488.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
489.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
490.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
491.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
492.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
493.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
494.  โรงเรียนคำขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
495.  โรงเรียนคำโองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
496.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
497.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
498.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
499.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
500.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
501.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
502.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
503.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
504.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
505.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
506.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
507.  โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
508.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
509.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
510.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
511.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
512.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
513.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
514.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
515.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
516.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
517.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
518.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
519.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
520.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
521.  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
522.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
523.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
524.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
525.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
526.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
527.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
528.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
529.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
530.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
531.  โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
532.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
533.  โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
534.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
535.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
536.  โรงเรียนพิมูลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
537.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
538.  โรงเรียนยางคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
539.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
540.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
541.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
542.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
543.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
544.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
545.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
546.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
547.  โรงเรียนหนองบัวชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
548.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
549.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
550.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
551.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
552.  โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
553.  โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
554.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
555.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
556.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
557.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
558.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
559.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
560.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
561.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
562.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
563.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
564.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
565.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
566.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
567.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
568.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
569.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
570.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
571.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
572.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
573.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
574.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
575.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
576.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
577.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
578.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
579.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
580.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
581.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
582.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
583.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
584.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
585.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
586.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
587.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
588.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
589.  โรงเรียนนาขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
590.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
591.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
592.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
593.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
594.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
595.  โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
596.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
597.  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
598.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
599.  โรงเรียนบ้านกุดกอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
600.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
601.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
602.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
603.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
604.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
605.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
606.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
607.  โรงเรียนบ้านคุย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
608.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
609.  โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
610.  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
611.  โรงเรียนบ้านจาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
612.  โรงเรียนบ้านชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
613.  โรงเรียนบ้านดงแหลม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
614.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
615.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
616.  โรงเรียนบ้านนาทัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
617.  โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
618.  โรงเรียนบ้านนาวี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
619.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
620.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
621.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
622.  โรงเรียนบ้านบึงทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
623.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
624.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
625.  โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
626.  โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
627.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
628.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
629.  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
630.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
631.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
632.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
633.  โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
634.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
635.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
636.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
637.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
638.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
639.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
640.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
641.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
642.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
643.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
644.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
645.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
646.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
647.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
648.  โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
649.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
650.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
651.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
652.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
653.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
654.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
655.  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
656.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
657.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
658.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
659.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
660.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
661.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
662.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
663.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
664.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
665.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
666.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
667.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
668.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
669.  โรงเรียนหนองโพนสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
670.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
671.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
672.  โรงเรียนโคกนาดี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
673.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
674.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
675.  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
676.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
677.  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
678.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
679.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
680.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
681.  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
682.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
683.  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
684.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
685.  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
686.  โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
687.  โรงเรียนบ้านคลองเรือ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
688.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
689.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
690.  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
691.  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
692.  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
693.  โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
694.  โรงเรียนบ้านจิกลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
695.  โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
696.  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
697.  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
698.  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
699.  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
700.  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
701.  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
702.  โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
703.  โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
704.  โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
705.  โรงเรียนบ้านท่านา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
706.  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
707.  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
708.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
709.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
710.  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
711.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
712.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
713.  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
714.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
715.  โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
716.  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
717.  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
718.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
719.  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
720.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
721.  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
722.  โรงเรียนบ้านบางลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
723.  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
724.  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
725.  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
726.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
727.  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
728.  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
729.  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
730.  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
731.  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
732.  โรงเรียนบ้านพานทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
733.  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
734.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
735.  โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
736.  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
737.  โรงเรียนบ้านลานสะเดา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
738.  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
739.  โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
740.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
741.  โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
742.  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.กำแพงเพชร เขต 1
743.  โรงเรียนบ้านลานหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
744.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
745.  โรงเรียนบ้านวังมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
746.  โรงเรียนบ้านวังตะแบก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
747.  โรงเรียนบ้านวังประดา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
748.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
749.  โรงเรียนบ้านวังโขน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
750.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
751.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
752.  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
753.  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
754.  โรงเรียนบ้านสมอโคน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
755.  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
756.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
757.  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
758.  โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
759.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
760.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
761.  โรงเรียนบ้านหนองทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
762.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
763.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
764.  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
765.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
766.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
767.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
768.  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
769.  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
770.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
771.  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
772.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
773.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
774.  โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
775.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
776.  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
777.  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
778.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
779.  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
780.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต 1
781.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
782.  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
783.  โรงเรียนบ้านหัวยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
784.  โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
785.  โรงเรียนบ้านเก่า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
786.  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
787.  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
788.  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
789.  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
790.  โรงเรียนบ้านเขาคีริส สพป.กำแพงเพชร เขต 1
791.  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
792.  โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
793.  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
794.  โรงเรียนบ้านเนินกรอย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
795.  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
796.  โรงเรียนบ้านเมืองพาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
797.  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
798.  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
799.  โรงเรียนบ้านแม่บัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
800.  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
801.  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
802.  โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
803.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
804.  โรงเรียนบ้านเด่นพระ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
805.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
806.  โรงเรียนบ้านโนนจั่น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
807.  โรงเรียนบ้านโนนสมอ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
808.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
809.  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
810.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
811.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
812.  โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
813.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
814.  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
815.  โรงเรียนบ้านไทยทวี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
816.  โรงเรียนบ้านไทรย้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
817.  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
818.  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
819.  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
820.  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
821.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
822.  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
823.  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
824.  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
825.  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
826.  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
827.  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
828.  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
829.  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
830.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
831.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
832.  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
833.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
834.  โรงเรียนสหวิทยาคม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
835.  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
836.  โรงเรียนสาธิต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
837.  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
838.  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
839.  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
840.  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
841.  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
842.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
843.  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
844.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
845.  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
846.  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
847.  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
848.  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
849.  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
850.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
851.  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
852.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
853.  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
854.  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
855.  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
856.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
857.  โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
858.  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
859.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
860.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
861.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
862.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
863.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
864.  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
865.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
866.  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
867.  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
868.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
869.  โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
870.  โรงเรียนบ้านคอปล้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
871.  โรงเรียนบ้านคลองแขยง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
872.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
873.  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
874.  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
875.  โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
876.  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
877.  โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
878.  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
879.  โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
880.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
881.  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
882.  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
883.  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
884.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
885.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
886.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
887.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
888.  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
889.  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
890.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
891.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
892.  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
893.  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
894.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
895.  โรงเรียนบ้านนิคม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
896.  โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
897.  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 2
898.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
899.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
900.  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
901.  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
902.  โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
903.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
904.  โรงเรียนบ้านปางลับแล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
905.  โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
906.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
907.  โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านป่าเหียง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
915.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
916.  โรงเรียนบ้านรังแถว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
917.  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
919.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
920.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
921.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
922.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
923.  โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
924.  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
925.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
926.  โรงเรียนบ้านวังหามแห สพป.กำแพงเพชร เขต 2
927.  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
928.  โรงเรียนบ้านวังเจ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
929.  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
930.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
931.  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
932.  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
933.  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
934.  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
935.  โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
936.  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
937.  โรงเรียนบ้านสามเรือน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
938.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
939.  โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
940.  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
941.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
942.  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
943.  โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
944.  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
945.  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
946.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
947.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
948.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
949.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
950.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
951.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
952.  โรงเรียนบ้านหนองโมก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
953.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
954.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
955.  โรงเรียนบ้านหัวเสลา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
956.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
957.  โรงเรียนบ้านหาดชะอม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
958.  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
959.  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
960.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
961.  โรงเรียนบ้านเกาะตาล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
962.  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
963.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
964.  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
965.  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
966.  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
967.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
968.  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
969.  โรงเรียนบ้านแม่ลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
970.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
971.  โรงเรียนบ้านโนนพลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
972.  โรงเรียนบ้านโนนตารอด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
973.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
974.  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
975.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
976.  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
977.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
978.  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
979.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
980.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.กำแพงเพชร เขต 2
981.  โรงเรียนบ้านไผ่งาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
982.  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
983.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
984.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
985.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
986.  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
987.  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
988.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
989.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
990.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
991.  โรงเรียนวชิรสารศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
992.  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
993.  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
994.  โรงเรียนวัดคลองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
995.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
996.  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
997.  โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
998.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
999.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1000.  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1001.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1002.  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1003.  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1004.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1005.  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1006.  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1007.  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1008.  โรงเรียนวัดแสงอุทัย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1009.  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1010.  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1011.  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1012.  โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1013.  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1014.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1015.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1016.  โรงเรียน บ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1017.  โรงเรียน บ้านคำบอน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1018.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1019.  โรงเรียน บ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1020.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1021.  โรงเรียน บ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
1022.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1023.  โรงเรียน บ้านดอนยาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1024.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1025.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต 1
1026.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี สพป.ขอนแก่น เขต 1
1027.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1028.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1029.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1030.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1031.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1032.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1033.  โรงเรียน บ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
1034.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1035.  โรงเรียน บ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1036.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1037.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1038.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม สพป.ขอนแก่น เขต 1
1039.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1040.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
1041.  โรงเรียน หินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1042.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1043.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป.ขอนแก่น เขต 1
1044.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1045.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1046.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
1047.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 1
1048.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1049.  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1050.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1051.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
1052.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
1053.  โรงเรียนบ้านดงเก่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
1054.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
1055.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
1056.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
1057.  โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 1
1058.  โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1059.  โรงเรียนบ้านบึงแก สพป.ขอนแก่น เขต 1
1060.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
1061.