รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
7.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร
8.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป.กรุงเทพมหานคร
9.  โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
10.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร
11.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร
12.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
13.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
14.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย สพป.กรุงเทพมหานคร
15.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป.กรุงเทพมหานคร
16.  โรงเรียนวัดด่าน สพป.กรุงเทพมหานคร
17.  โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร
18.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร
19.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
20.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
21.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
22.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร
23.  โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานคร
24.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
25.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป.กรุงเทพมหานคร
26.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
27.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
28.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร
29.  โรงเรียนคลองพน สพป.กระบี่
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
32.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป.กระบี่
34.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
35.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ สพป.กระบี่
36.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป.กระบี่
37.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป.กระบี่
38.  โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป.กระบี่
39.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป.กระบี่
40.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป.กระบี่
41.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป.กระบี่
42.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
43.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) สพป.กระบี่
44.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป.กระบี่
45.  โรงเรียนบ้านควน สพป.กระบี่
46.  โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป.กระบี่
47.  โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป.กระบี่
48.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป.กระบี่
49.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.กระบี่
50.  โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป.กระบี่
51.  โรงเรียนบ้านควนโอ สพป.กระบี่
52.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป.กระบี่
53.  โรงเรียนบ้านดินแดง สพป.กระบี่
54.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.กระบี่
55.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป.กระบี่
56.  โรงเรียนบ้านทับพล สพป.กระบี่
57.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่
58.  โรงเรียนบ้านทับไทร สพป.กระบี่
59.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว สพป.กระบี่
60.  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.กระบี่
61.  โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
62.  โรงเรียนบ้านติงไหร สพป.กระบี่
63.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป.กระบี่
64.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป.กระบี่
65.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน สพป.กระบี่
66.  โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กระบี่
67.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป.กระบี่
68.  โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.กระบี่
69.  โรงเรียนบ้านนาออก สพป.กระบี่
70.  โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
71.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป.กระบี่
72.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.กระบี่
73.  โรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่
74.  โรงเรียนบ้านบางคราม สพป.กระบี่
75.  โรงเรียนบ้านบางเตียว สพป.กระบี่
76.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.กระบี่
77.  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.กระบี่
78.  โรงเรียนบ้านปากหรา สพป.กระบี่
79.  โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป.กระบี่
80.  โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.กระบี่
81.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป.กระบี่
82.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่
83.  โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่
84.  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่
85.  โรงเรียนบ้านลิกี สพป.กระบี่
86.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป.กระบี่
87.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กระบี่
88.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป.กระบี่
89.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป.กระบี่
90.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กระบี่
91.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่
92.  โรงเรียนบ้านหาดยาว สพป.กระบี่
93.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา สพป.กระบี่
94.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป.กระบี่
95.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป.กระบี่
96.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ สพป.กระบี่
97.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่
98.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่
99.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง สพป.กระบี่
100.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.กระบี่
101.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.กระบี่
102.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย สพป.กระบี่
103.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร สพป.กระบี่
104.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป.กระบี่
105.  โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่
106.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่
107.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.กระบี่
108.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สพป.กระบี่
109.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.กระบี่
110.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป.กระบี่
111.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่
112.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป.กระบี่
113.  โรงเรียนวัดบางโทง สพป.กระบี่
114.  โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป.กระบี่
115.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป.กระบี่
116.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป.กระบี่
117.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป.กระบี่
118.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
119.  โรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่
120.  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนบ้านจันอุย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนบ้านดอนคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
124.  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
125.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 1
126.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
127.  โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
128.  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
129.  โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
140.  โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
141.  โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
142.  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
143.  โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
144.  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
145.  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
146.  โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
147.  โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
148.  โรงเรียนวัดพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
149.  โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนวัดลําสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
156.  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
157.  โรงเรียนบ้านกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
158.  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
159.  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
160.  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
161.  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
162.  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
163.  โรงเรียนบ้านตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
164.  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
165.  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
166.  โรงเรียนบ้านนาใหม่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
167.  โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
168.  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
169.  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
170.  โรงเรียนบ้านหนองตายอด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
171.  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
172.  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
173.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
174.  โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
175.  โรงเรียนวัดดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
176.  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
177.  โรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
178.  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
179.  โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
180.  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
181.  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
182.  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2
183.  โรงเรียนวัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
184.  โรงเรียนคุรุสภา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
185.  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
186.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
187.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
188.  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
189.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
190.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
191.  โรงเรียนบ้านประจําไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
192.  โรงเรียนบ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
193.  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
194.  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
195.  โรงเรียนบ้านพุเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
196.  โรงเรียนบ้านพุองกะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
197.  โรงเรียนบ้านยางขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
198.  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
199.  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
200.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
201.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
202.  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
203.  โรงเรียนบ้านสารวัตร สพป.กาญจนบุรี เขต 3
204.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
205.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
206.  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
207.  โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
208.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
209.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
210.  โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
211.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
212.  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
213.  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
214.  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
215.  โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป.กาญจนบุรี เขต 3
216.  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
217.  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
218.  โรงเรียนวัดปากกิเลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
219.  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
220.  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
221.  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
222.  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
223.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
224.  โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
225.  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
226.  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
227.  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
228.  โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
229.  โรงเรียนบ้านพุบอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
230.  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
231.  โรงเรียนบ้านรางพยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
232.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
233.  โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
234.  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
235.  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
236.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
237.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
238.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
239.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4
240.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
241.  โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
242.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
243.  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
244.  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
245.  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
246.  โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
247.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
248.  โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
249.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
250.  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
251.  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
252.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
253.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
254.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
255.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
256.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
257.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
258.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
259.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
260.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
261.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
262.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
263.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
264.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
265.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
266.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
267.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
268.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
269.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
270.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
271.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
272.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
273.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
274.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
275.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
276.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
277.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
278.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
279.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
280.  โรงเรียนบ้านท่างาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
281.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
282.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
283.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
284.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
285.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
286.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
287.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
288.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
289.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
290.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
291.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
292.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
293.  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
294.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
295.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
296.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
297.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
298.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
299.  โรงเรียนบ้านโคกใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
300.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
301.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
302.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
303.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
304.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
305.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
306.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
307.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
308.  โรงเรียนสำเริงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
309.  โรงเรียนหนองตุวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
310.  โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
311.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
312.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
313.  โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
314.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
315.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
316.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
317.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
318.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
319.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
320.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
321.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
322.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
323.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
324.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
325.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
326.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
327.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
328.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
329.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
330.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
331.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
332.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
333.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
334.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
335.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
336.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
337.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
338.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
339.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
340.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
341.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
342.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
343.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
344.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
345.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
346.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
347.  โรงเรียนดงบังวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
348.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
349.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
350.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
351.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
352.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
353.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
354.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
355.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
356.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
357.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
358.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
359.  โรงเรียนนาบงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
360.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
361.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
362.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
363.  โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
364.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
365.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
366.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
367.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
368.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
369.  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
370.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
371.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
372.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
373.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
374.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
375.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
376.  โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
377.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
378.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
379.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
380.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
381.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
382.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
383.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
384.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
385.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
386.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
387.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
388.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
389.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
390.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
391.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
392.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
393.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
394.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
395.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
396.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
397.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
398.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
399.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
400.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
401.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
402.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
403.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
404.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
405.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
406.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
407.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
408.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
409.  โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
410.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
411.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
412.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
413.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
414.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
415.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
416.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
417.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
418.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
419.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
420.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
421.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
422.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
423.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
424.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
425.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
426.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
427.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
428.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
429.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
430.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
431.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
432.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
433.  โรงเรียนนางามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
434.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
435.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
436.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
437.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
438.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
439.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
440.  โรงเรียนบ้านกกตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
441.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
442.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
443.  โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
444.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
445.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
446.  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
447.  โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
448.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
449.  โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
450.  โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
451.  โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
452.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
453.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
454.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
455.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
456.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
457.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
458.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
459.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
460.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
461.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
462.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
463.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
464.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
465.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
466.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
467.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
468.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
469.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
470.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
471.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
472.  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
473.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
474.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
475.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
476.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
477.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
478.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
479.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
480.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
481.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
482.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
483.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
484.  โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
485.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
486.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
487.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
488.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
489.  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
490.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
491.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
492.  โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
493.  โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
494.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
495.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
496.  โรงเรียนหนองบัวใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
497.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
498.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
499.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
500.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
501.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
502.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
503.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
504.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
505.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
506.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
507.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
508.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
509.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
510.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
511.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
512.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
513.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
514.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
515.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
516.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
517.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
518.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
519.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
520.  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
521.  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
522.  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
523.  โรงเรียนบ้านคุยแขวน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
524.  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
525.  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
526.  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
527.  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
528.  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
529.  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
530.  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
531.  โรงเรียนบ้านปางขนุน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
532.  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
533.  โรงเรียนบ้านลานทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
534.  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
535.  โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
536.  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
537.  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
538.  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
539.  โรงเรียนบ้านหนองทราย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
540.  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
541.  โรงเรียนบ้านแคทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
542.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
543.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
544.  โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
545.  โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
546.  โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
547.  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
548.  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
549.  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
550.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
551.  โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
552.  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
553.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
554.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
555.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
556.  โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
557.  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
558.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
559.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
560.  โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
561.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
562.  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
563.  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
564.  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
565.  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
566.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
567.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1
568.  โรงเรียน บ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1
569.  โรงเรียน บ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
570.  โรงเรียน บ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
571.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
572.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 1
573.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
574.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
575.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
576.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
577.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
578.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต 1
579.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต 1
580.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
581.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1
582.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
583.  โรงเรียนบ้านดงพอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
584.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต 1
585.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
586.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
587.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
588.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
589.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน สพป.ขอนแก่น เขต 1
590.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.ขอนแก่น เขต 1
591.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต 1
592.  โรงเรียนบ้านศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 1
593.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี สพป.ขอนแก่น เขต 1
594.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
595.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
596.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต 1
597.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
598.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
599.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต 1
600.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 1
601.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.ขอนแก่น เขต 1
602.  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 1
603.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
604.  โรงเรียนบ้านโคกท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
605.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
606.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป.ขอนแก่น เขต 1
607.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
608.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
609.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1
610.  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต 1
611.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
612.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ขอนแก่น เขต 1
613.  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
614.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
615.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
616.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต 1
617.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
618.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
619.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
620.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
621.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
622.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
623.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 2
624.  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 2
625.  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป.ขอนแก่น เขต 2
626.  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป.ขอนแก่น เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
628.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 2
629.  โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
630.  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
631.  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
632.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย สพป.ขอนแก่น เขต 2
634.  โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
635.  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
636.  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
637.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 2
638.  โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป.ขอนแก่น เขต 2
639.  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
640.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
641.  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
642.  โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2
643.  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต 2
644.  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2
645.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
646.  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
647.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป.ขอนแก่น เขต 2
648.  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป.ขอนแก่น เขต 2
649.  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป.ขอนแก่น เขต 2
650.  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
651.  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 2
652.  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
653.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
654.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
655.  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.ขอนแก่น เขต 2
656.  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
657.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สพป.ขอนแก่น เขต 2
658.  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
659.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
660.  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สพป.ขอนแก่น เขต 2
661.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต 2
662.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป.ขอนแก่น เขต 2
663.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.ขอนแก่น เขต 2
664.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต 2
665.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 2
666.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
667.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
668.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
669.  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
670.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
671.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป.ขอนแก่น เขต 2
672.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
673.  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
674.  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู สพป.ขอนแก่น เขต 2
675.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
676.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
677.  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
678.  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป.ขอนแก่น เขต 2
679.  โรงเรียนบ้านโกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
680.  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต 2
681.  โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
682.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป.ขอนแก่น เขต 2
683.  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
684.  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 2
685.  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 2
686.  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
687.  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2
688.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
689.  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
690.  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 2
691.  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
692.  โรงเรียนบ้านกุดรู สพป.ขอนแก่น เขต 3
693.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป.ขอนแก่น เขต 3
694.  โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป.ขอนแก่น เขต 3
695.  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
696.  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3
697.  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
698.  โรงเรียนบ้านปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
699.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
700.  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
701.  โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป.ขอนแก่น เขต 3
702.  โรงเรียนบ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
703.  โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
704.  โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป.ขอนแก่น เขต 3
705.  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
706.  โรงเรียนบ้านหนองกาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
707.  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
708.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง สพป.ขอนแก่น เขต 3
709.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
710.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต 3
711.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ขอนแก่น เขต 3
712.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 3
713.  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
714.  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง สพป.ขอนแก่น เขต 3
715.  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป.ขอนแก่น เขต 3
716.  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 3
717.  โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3
718.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
719.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 3
720.  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 3
721.  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป.ขอนแก่น เขต 3
722.  โรงเรียนบ้านเปาะ สพป.ขอนแก่น เขต 3
723.  โรงเรียนบ้านเมย สพป.ขอนแก่น เขต 3
724.  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
725.  โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3
726.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
727.  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น เขต 3
728.  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
729.  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
730.  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป.ขอนแก่น เขต 3
731.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
732.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 3
733.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
734.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
735.  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
736.  โรงเรียนมิตรภาพ 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3
737.  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3
738.  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 3
739.  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
740.  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
741.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
742.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
743.  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
744.  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
745.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 4
746.  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
747.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
748.  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 4
749.  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
750.  โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.ขอนแก่น เขต 4
751.  โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 4
752.  โรงเรียนบ้านนาง้อง สพป.ขอนแก่น เขต 4
753.  โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 4
754.  โรงเรียนบ้านบึงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
755.  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
756.  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต 4
757.  โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
758.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
759.  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
760.  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 4
761.  โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป.ขอนแก่น เขต 4
762.  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
763.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
764.  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
765.  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 4
766.  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
767.  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป.ขอนแก่น เขต 4
768.  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
769.  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 4
770.  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
771.  โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป.ขอนแก่น เขต 4
772.  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
773.  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
774.  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
775.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
776.  โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป.ขอนแก่น เขต 5
777.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5
778.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต 5
779.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป.ขอนแก่น เขต 5
780.  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
781.  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป.ขอนแก่น เขต 5
782.  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
783.  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
784.  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
785.  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
786.  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป.ขอนแก่น เขต 5
787.  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
788.  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
789.  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
790.  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 5
791.  โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
792.  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
793.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 5
794.  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 5
795.  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.ขอนแก่น เขต 5
796.  โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
797.  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป.ขอนแก่น เขต 5
798.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
799.  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
800.  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 5
801.  โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต 5
802.  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว สพป.ขอนแก่น เขต 5
803.  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต 5
804.  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง สพป.ขอนแก่น เขต 5
805.  โรงเรียนบ้านยางคำ สพป.ขอนแก่น เขต 5
806.  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป.ขอนแก่น เขต 5
807.  โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
808.  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
809.  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 5
810.  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป.ขอนแก่น เขต 5
811.  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 5
812.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.ขอนแก่น เขต 5
813.  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5
814.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป.ขอนแก่น เขต 5
815.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
816.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ขอนแก่น เขต 5
817.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
818.  โรงเรียนบ้านหัน สพป.ขอนแก่น เขต 5
819.  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 5
820.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5
821.  โรงเรียนบ้านหัวภู สพป.ขอนแก่น เขต 5
822.  โรงเรียนบ้านหาด สพป.ขอนแก่น เขต 5
823.  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
824.  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
825.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต 5
826.  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
827.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต 5
828.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 5
829.  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา สพป.ขอนแก่น เขต 5
830.  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5
831.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 5
832.  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
833.  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ สพป.ขอนแก่น เขต 5
834.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง สพป.ขอนแก่น เขต 5
835.  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
836.  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
837.  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
838.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
839.  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
840.  โรงเรียนห้วยชันวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
841.  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต 5
842.  โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
843.  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
844.  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
845.  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
846.  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
847.  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
848.  โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
849.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
850.  โรงเรียนบ้านคลองครก สพป.จันทบุรี เขต 1
851.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ สพป.จันทบุรี เขต 1
852.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ สพป.จันทบุรี เขต 1
853.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
854.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1
855.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น สพป.จันทบุรี เขต 1
856.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป.จันทบุรี เขต 1
857.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 1
858.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
859.  โรงเรียนวัดนายายอาม สพป.จันทบุรี เขต 1
860.  โรงเรียนวัดหนองคัน สพป.จันทบุรี เขต 1
861.  โรงเรียนวัดหมูดุด สพป.จันทบุรี เขต 1
862.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
863.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
864.  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
865.  โรงเรียนบ้านคลองกลอย สพป.จันทบุรี เขต 2
866.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป.จันทบุรี เขต 2
867.  โรงเรียนบ้านคลองตาคง สพป.จันทบุรี เขต 2
868.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป.จันทบุรี เขต 2
869.  โรงเรียนบ้านคลองคต สพป.จันทบุรี เขต 2
870.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
871.  โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป.จันทบุรี เขต 2
872.  โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จันทบุรี เขต 2
873.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) สพป.จันทบุรี เขต 2
874.  โรงเรียนบ้านชากไทย สพป.จันทบุรี เขต 2
875.  โรงเรียนบ้านช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 2
876.  โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป.จันทบุรี เขต 2
877.  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน สพป.จันทบุรี เขต 2
878.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2
879.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน สพป.จันทบุรี เขต 2
880.  โรงเรียนบ้านดงจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
881.  โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.จันทบุรี เขต 2
882.  โรงเรียนบ้านตรอกนอง สพป.จันทบุรี เขต 2
883.  โรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2
884.  โรงเรียนบ้านซับตารี สพป.จันทบุรี เขต 2
885.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
886.  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
887.  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง สพป.จันทบุรี เขต 2
888.  โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.จันทบุรี เขต 2
889.  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
890.  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ สพป.จันทบุรี เขต 2
891.  โรงเรียนบ้านประตง สพป.จันทบุรี เขต 2
892.  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
893.  โรงเรียนบ้านป่าวิไล สพป.จันทบุรี เขต 2
894.  โรงเรียนบ้านมะขาม สพป.จันทบุรี เขต 2
895.  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 2
896.  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
897.  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป.จันทบุรี เขต 2
898.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
899.  โรงเรียนบ้านวังตัก สพป.จันทบุรี เขต 2
900.  โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป.จันทบุรี เขต 2
901.  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.จันทบุรี เขต 2
902.  โรงเรียนบ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต 2
903.  โรงเรียนบ้านหนองระหาน สพป.จันทบุรี เขต 2
904.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป.จันทบุรี เขต 2
905.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
906.  โรงเรียนบ้านเขาหอม สพป.จันทบุรี เขต 2
907.  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด สพป.จันทบุรี เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป.จันทบุรี เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา สพป.จันทบุรี เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านแหลม สพป.จันทบุรี เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านแปลง สพป.จันทบุรี เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป.จันทบุรี เขต 2
915.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
916.  โรงเรียนบ้านโชคดี สพป.จันทบุรี เขต 2
917.  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.จันทบุรี เขต 2
918.  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป.จันทบุรี เขต 2
919.  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป.จันทบุรี เขต 2
920.  โรงเรียนวัดกะทิง สพป.จันทบุรี เขต 2
921.  โรงเรียนพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
922.  โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป.จันทบุรี เขต 2
923.  โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป.จันทบุรี เขต 2
924.  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
925.  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
926.  โรงเรียนวัดตกพรม สพป.จันทบุรี เขต 2
927.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
928.  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
929.  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 2
930.  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2
931.  โรงเรียนวัดขนุน สพป.จันทบุรี เขต 2
932.  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต 2
933.  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 2
934.  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สพป.จันทบุรี เขต 2
935.  โรงเรียนวัดน้ำรัก สพป.จันทบุรี เขต 2
936.  โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป.จันทบุรี เขต 2
937.  โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.จันทบุรี เขต 2
938.  โรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป.จันทบุรี เขต 2
939.  โรงเรียนวัดมะทาย สพป.จันทบุรี เขต 2
940.  โรงเรียนวัดผักกาด สพป.จันทบุรี เขต 2
941.  โรงเรียนวัดมาบไผ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
942.  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี เขต 2
943.  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
944.  โรงเรียนวัดวังสรรพรส สพป.จันทบุรี เขต 2
945.  โรงเรียนวัดสะตอน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
946.  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป.จันทบุรี เขต 2
947.  โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป.จันทบุรี เขต 2
948.  โรงเรียนวัดพลวง สพป.จันทบุรี เขต 2
949.  โรงเรียนวัดเกวียนหัก สพป.จันทบุรี เขต 2
950.  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย สพป.จันทบุรี เขต 2
951.  โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต 2
952.  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
953.  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 สพป.จันทบุรี เขต 2
954.  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
955.  โรงเรียนหนองมะค่า สพป.จันทบุรี เขต 2
956.  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.จันทบุรี เขต 2
957.  โรงเรียนจันทร์เจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
958.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
959.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
960.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
961.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
962.  โรงเรียนตลาดเปร็ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
963.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
964.  โรงเรียนคลองพานทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
965.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
966.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
967.  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
968.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
969.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
970.  โรงเรียนบึงเทพยา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
971.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
972.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
973.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
974.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
975.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
976.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
977.  โรงเรียนวัดคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
978.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
979.  โรงเรียนวัดคลองสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
980.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
981.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
982.  โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
983.  โรงเรียนวัดตะพังคลี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
984.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
985.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
986.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
987.  โรงเรียนวัดบางปรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
988.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
989.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
990.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
991.  โรงเรียนวัดบางพระ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
992.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
993.  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
994.  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
995.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
996.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
997.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
998.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
999.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1000.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1001.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1002.  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1003.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1004.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1005.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1006.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1007.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1008.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1009.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1010.  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1011.  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1012.  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1013.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1014.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1015.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1016.  โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1017.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1018.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1019.  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1020.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1021.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1022.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1023.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1024.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1025.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1026.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1027.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1028.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1029.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1030.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1031.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1032.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1033.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1034.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1035.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1036.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1037.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1038.  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1039.  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1040.  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1041.  โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1042.  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1043.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1044.  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1045.  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1046.  โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1047.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1048.  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1049.  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1050.  โรงเรียนบ้านวังคู สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1051.  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1052.  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1053.  โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1054.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1055.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1056.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1057.  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1058.  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1059.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1060.  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม