รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ไม่ได้รับนม

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป.กระบี่
5.  โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่
6.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
7.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป.กระบี่
8.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
9.  โรงเรียนบ้านทับพล สพป.กระบี่
10.  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.กระบี่
11.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
21.  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
23.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24.  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25.  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
26.  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
27.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
28.  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
29.  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
30.  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
31.  โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
32.  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
33.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
34.  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
35.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
36.  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
37.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
38.  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
39.  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
40.  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
42.  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
43.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
44.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
45.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
47.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
48.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
49.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
50.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
51.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
52.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
53.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
54.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
55.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
56.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
57.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
58.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
59.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
60.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
61.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
62.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
63.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
64.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
65.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
66.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
67.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
68.  โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
69.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
70.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
71.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
72.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
73.  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
74.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
75.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
76.  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
77.  โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
78.  โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
79.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
80.  โรงเรียนหนองโพนสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
81.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
82.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
83.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
84.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
85.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
86.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1
87.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
88.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน สพป.ขอนแก่น เขต 1
89.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
90.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
91.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
92.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1
93.  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
94.  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
95.  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
96.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
97.  โรงเรียนบ้านชำโสม สพป.จันทบุรี เขต 1
98.  โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป.จันทบุรี เขต 1
99.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1
100.  โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
101.  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต 1
102.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
103.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1
104.  โรงเรียนบ้านยางระหง สพป.จันทบุรี เขต 1
105.  โรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรี เขต 1
106.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
107.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
108.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1
109.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
110.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
111.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
112.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
113.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป.จันทบุรี เขต 1
114.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
115.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต 1
116.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
117.  โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
118.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.จันทบุรี เขต 1
119.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า สพป.จันทบุรี เขต 1
120.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนวัดท่าแคลง สพป.จันทบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1
124.  โรงเรียนวัดนาซา สพป.จันทบุรี เขต 1
125.  โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป.จันทบุรี เขต 1
126.  โรงเรียนวัดนายายอาม สพป.จันทบุรี เขต 1
127.  โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1
128.  โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จันทบุรี เขต 1
129.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.จันทบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนวัดสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.จันทบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด สพป.จันทบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง สพป.จันทบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนวัดเขาวงกต สพป.จันทบุรี เขต 1
140.  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต 1
141.  โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1
142.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป.จันทบุรี เขต 1
143.  โรงเรียนวัดแขมหนู สพป.จันทบุรี เขต 1
144.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
145.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม สพป.จันทบุรี เขต 1
146.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
147.  โรงเรียนวัดโขดหอย สพป.จันทบุรี เขต 1
148.  โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป.จันทบุรี เขต 1
149.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนวัดโขมง สพป.จันทบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จันทบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สพป.จันทบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป.จันทบุรี เขต 1
156.  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
157.  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
158.  โรงเรียนบ้านคลองกลอย สพป.จันทบุรี เขต 2
159.  โรงเรียนบ้านคลองคต สพป.จันทบุรี เขต 2
160.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
161.  โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จันทบุรี เขต 2
162.  โรงเรียนบ้านชากไทย สพป.จันทบุรี เขต 2
163.  โรงเรียนบ้านตามูล สพป.จันทบุรี เขต 2
164.  โรงเรียนบ้านช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 2
165.  โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป.จันทบุรี เขต 2
166.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2
167.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน สพป.จันทบุรี เขต 2
168.  โรงเรียนบ้านดงจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
169.  โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.จันทบุรี เขต 2
170.  โรงเรียนบ้านตรอกนอง สพป.จันทบุรี เขต 2
171.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
172.  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
173.  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
174.  โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.จันทบุรี เขต 2
175.  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
176.  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ สพป.จันทบุรี เขต 2
177.  โรงเรียนบ้านประตง สพป.จันทบุรี เขต 2
178.  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
179.  โรงเรียนบ้านป่าวิไล สพป.จันทบุรี เขต 2
180.  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
181.  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป.จันทบุรี เขต 2
182.  โรงเรียนบ้านวังตัก สพป.จันทบุรี เขต 2
183.  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.จันทบุรี เขต 2
184.  โรงเรียนบ้านหนองระหาน สพป.จันทบุรี เขต 2
185.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป.จันทบุรี เขต 2
186.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.จันทบุรี เขต 2
187.  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด สพป.จันทบุรี เขต 2
188.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
189.  โรงเรียนบ้านแหลม สพป.จันทบุรี เขต 2
190.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป.จันทบุรี เขต 2
191.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
192.  โรงเรียนบ้านโชคดี สพป.จันทบุรี เขต 2
193.  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.จันทบุรี เขต 2
194.  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.จันทบุรี เขต 2
195.  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป.จันทบุรี เขต 2
196.  โรงเรียนวัดกะทิง สพป.จันทบุรี เขต 2
197.  โรงเรียนพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
198.  โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2
199.  โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป.จันทบุรี เขต 2
200.  โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป.จันทบุรี เขต 2
201.  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
202.  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 2
203.  โรงเรียนวัดขนุน สพป.จันทบุรี เขต 2
204.  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต 2
205.  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 2
206.  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สพป.จันทบุรี เขต 2
207.  โรงเรียนวัดน้ำรัก สพป.จันทบุรี เขต 2
208.  โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป.จันทบุรี เขต 2
209.  โรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป.จันทบุรี เขต 2
210.  โรงเรียนวัดบางชัน สพป.จันทบุรี เขต 2
211.  โรงเรียนวัดผักกาด สพป.จันทบุรี เขต 2
212.  โรงเรียนวัดมาบไผ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
213.  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี เขต 2
214.  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
215.  โรงเรียนวัดวังสรรพรส สพป.จันทบุรี เขต 2
216.  โรงเรียนวัดสำโรง สพป.จันทบุรี เขต 2
217.  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป.จันทบุรี เขต 2
218.  โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป.จันทบุรี เขต 2
219.  โรงเรียนวัดพลวง สพป.จันทบุรี เขต 2
220.  โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต 2
221.  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
222.  โรงเรียนโฆวินฑะ สพป.จันทบุรี เขต 2
223.  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.จันทบุรี เขต 2
224.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
225.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
226.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
227.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
228.  โรงเรียนตลาดเปร็ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
229.  โรงเรียนคลองพานทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
230.  โรงเรียนบ้านบางข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
231.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
232.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
233.  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
234.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
235.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
236.  โรงเรียนบึงเทพยา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
237.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
238.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
239.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
240.  โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
241.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
242.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
243.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
244.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
245.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
246.  โรงเรียนวัดคลองสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
247.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
248.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
249.  โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
250.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
251.  โรงเรียนวัดตะพังคลี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
252.  โรงเรียนวัดทด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
253.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
254.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
255.  โรงเรียนวัดบางปรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
256.  โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
257.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
258.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
259.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
260.  โรงเรียนวัดบางพระ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
261.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
262.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
263.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
264.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
265.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
266.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
267.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
268.  โรงเรียนวัดรามัญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
269.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
270.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
271.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
272.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
273.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
274.  โรงเรียนวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
275.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
276.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
277.  โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
278.  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
279.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
280.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
281.  โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
282.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
283.  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
284.  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
285.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
286.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
287.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
288.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
289.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
290.  โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
291.  โรงเรียนวัดไชยธารา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
292.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
293.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
294.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
295.  โรงเรียนสกัด 80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
296.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
297.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
298.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
299.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
300.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
301.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
302.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
303.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
304.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
305.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
306.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
307.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
308.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
309.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
310.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
311.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
312.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
313.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
314.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
315.  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
316.  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
317.  โรงเรียนบางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
318.  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
319.  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
320.  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
321.  โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
322.  โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
323.  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
324.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
325.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
326.  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
327.  โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
328.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
329.  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
330.  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
331.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
332.  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
333.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
334.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
335.  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
336.  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
337.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
338.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
339.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
340.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
341.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
342.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
343.  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
344.  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
345.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
346.  โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
347.  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
348.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
349.  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
350.  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
351.  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
352.  โรงเรียนวัดกกสับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
353.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
354.  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
355.  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
356.  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
357.  โรงเรียนวัดต้นตาล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
358.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
359.  โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
360.  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
361.  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
362.  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
363.  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
364.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
365.  โรงเรียนวัดบางคา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
366.  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
367.  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
368.  โรงเรียนวัดบางโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
369.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
370.  โรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
371.  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
372.  โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
373.  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
374.  โรงเรียนวัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
375.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
376.  โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
377.  โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
378.  โรงเรียนวัดวังเย็น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
379.  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
380.  โรงเรียนวัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
381.  โรงเรียนวัดสามแยก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
382.  โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
383.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
384.  โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
385.  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
386.  โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
387.  โรงเรียนวัดหนองแหน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
388.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
389.  โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
390.  โรงเรียนวัดหัวไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
391.  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
392.  โรงเรียนวัดหินดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
393.  โรงเรียนวัดหัวสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
394.  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
395.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
396.  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
397.  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
398.  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
399.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
400.  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
401.  โรงเรียนวัดแปลงยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
402.  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
403.  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
404.  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
405.  โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
406.  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
407.  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
408.  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
409.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
410.  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
411.  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
412.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป.ชลบุรี เขต 1
413.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป.ชลบุรี เขต 1
414.  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป.ชลบุรี เขต 1
415.  โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป.ชลบุรี เขต 1
416.  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สพป.ชลบุรี เขต 1
417.  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป.ชลบุรี เขต 1
418.  โรงเรียนบ้านชากนา สพป.ชลบุรี เขต 1
419.  โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1
420.  โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป.ชลบุรี เขต 1
421.  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1
422.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.ชลบุรี เขต 1
423.  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
424.  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป.ชลบุรี เขต 1
425.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป.ชลบุรี เขต 1
426.  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป.ชลบุรี เขต 1
427.  โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
428.  โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
429.  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต 1
430.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชลบุรี เขต 1
431.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 1
432.  โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต 1
433.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป.ชลบุรี เขต 1
434.  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สพป.ชลบุรี เขต 1
435.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
436.  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1
437.  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ สพป.ชลบุรี เขต 1
438.  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป.ชลบุรี เขต 1
439.  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1
440.  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป.ชลบุรี เขต 1
441.  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต 1
442.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
443.  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1
444.  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1
445.  โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1
446.  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
447.  โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1
448.  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป.ชลบุรี เขต 1
449.  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 1
450.  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช สพป.ชลบุรี เขต 1
451.  โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป.ชลบุรี เขต 1
452.  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย สพป.ชลบุรี เขต 1
453.  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1
454.  โรงเรียนวัดสำนักบก สพป.ชลบุรี เขต 1
455.  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป.ชลบุรี เขต 1
456.  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี เขต 1
457.  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ สพป.ชลบุรี เขต 1
458.  โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
459.  โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.ชลบุรี เขต 1
460.  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1
461.  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
462.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1
463.  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1
464.  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1
465.  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 1
466.  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1
467.  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป.ชลบุรี เขต 1
468.  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป.ชลบุรี เขต 1
469.  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
470.  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
471.  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2
472.  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 2
473.  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย สพป.ชลบุรี เขต 2
474.  โรงเรียน บ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต 2
475.  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
476.  โรงเรียน บ้านทับสูง สพป.ชลบุรี เขต 2
477.  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
478.  โรงเรียน บ้านบางหัก สพป.ชลบุรี เขต 2
479.  โรงเรียน บ้านบางแสม สพป.ชลบุรี เขต 2
480.  โรงเรียน บ้านหนองขยาด สพป.ชลบุรี เขต 2
481.  โรงเรียน บ้านสามแยก สพป.ชลบุรี เขต 2
482.  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 2
483.  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
484.  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
485.  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย สพป.ชลบุรี เขต 2
486.  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี สพป.ชลบุรี เขต 2
487.  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
488.  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
489.  โรงเรียน วัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต 2
490.  โรงเรียน วัดท่าบุญมี สพป.ชลบุรี เขต 2
491.  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน สพป.ชลบุรี เขต 2
492.  โรงเรียน วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
493.  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
494.  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
495.  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ สพป.ชลบุรี เขต 2
496.  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
497.  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต 2
498.  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 2
499.  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน สพป.ชลบุรี เขต 2
500.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี เขต 2
501.  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
502.  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
503.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
504.  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
505.  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2
506.  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต 2
507.  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
508.  โรงเรียนบ้านหนองพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
509.  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
510.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ชลบุรี เขต 2
511.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
512.  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต 2
513.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2
514.  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
515.  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
516.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
517.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชลบุรี เขต 2
518.  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต 2
519.  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
520.  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
521.  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
522.  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง สพป.ชลบุรี เขต 2
523.  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน สพป.ชลบุรี เขต 2
524.  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
525.  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2
526.  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป.ชลบุรี เขต 2
527.  โรงเรียนวัดบ้านกลาง สพป.ชลบุรี เขต 2
528.  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
529.  โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
530.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต 2
531.  โรงเรียนวัดพานทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
532.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต 2
533.  โรงเรียนวัดหนองกะขะ สพป.ชลบุรี เขต 2
534.  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ สพป.ชลบุรี เขต 2
535.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต 2
536.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป.ชลบุรี เขต 2
537.  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
538.  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
539.  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) สพป.ชลบุรี เขต 2
540.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
541.  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป.ชลบุรี เขต 2
542.  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
543.  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
544.  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
545.  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต 2
546.  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต 2
547.  โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป.ชลบุรี เขต 2
548.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชลบุรี เขต 3
549.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3
550.  โรงเรียน บ้านนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
551.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า สพป.ชลบุรี เขต 3
552.  โรงเรียน บ้านขลอด สพป.ชลบุรี เขต 3
553.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน สพป.ชลบุรี เขต 3
554.  โรงเรียน บ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต 3
555.  โรงเรียน บ้านวังค้อ สพป.ชลบุรี เขต 3
556.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง สพป.ชลบุรี เขต 3
557.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
558.  โรงเรียน วัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
559.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย สพป.ชลบุรี เขต 3
560.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3
561.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต 3
562.  โรงเรียน วัดโป่ง สพป.ชลบุรี เขต 3
563.  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3
564.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป.ชลบุรี เขต 3
565.  โรงเรียนบ้านชากนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
566.  โรงเรียน บ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3
567.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง สพป.ชลบุรี เขต 3
568.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
569.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชลบุรี เขต 3
570.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป.ชลบุรี เขต 3
571.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3
572.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป.ชลบุรี เขต 3
573.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
574.  โรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
575.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป.ชลบุรี เขต 3
576.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
577.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป.ชลบุรี เขต 3
578.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 3
579.  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
580.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3
581.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ชลบุรี เขต 3
582.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต 3
583.  โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
584.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต 3
585.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป.ชลบุรี เขต 3
586.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
587.  โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป.ชลบุรี เขต 3
588.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.ชลบุรี เขต 3
589.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
590.  โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป.ชลบุรี เขต 3
591.  โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
592.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
593.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
594.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3
595.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 3
596.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 3
597.  โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป.ชลบุรี เขต 3
598.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชลบุรี เขต 3
599.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป.ชลบุรี เขต 3
600.  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต 3
601.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
602.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
603.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
604.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป.ชลบุรี เขต 3
605.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต 3
606.  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป.ชัยนาท
607.  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
608.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.ชัยนาท
609.  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป.ชัยนาท
610.  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สพป.ชัยนาท
611.  โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
612.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ชัยนาท
613.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.ชัยนาท
614.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชัยนาท
615.  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ สพป.ชัยนาท
616.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.ชัยนาท
617.  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
618.  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป.ชัยนาท
619.  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) สพป.ชัยนาท
620.  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป.ชัยนาท
621.  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป.ชัยนาท
622.  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สพป.ชัยนาท
623.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.ชัยนาท
624.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ชัยนาท
625.  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท
626.  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป.ชัยนาท
627.  โรงเรียนวัดฝาง สพป.ชัยนาท
628.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป.ชัยนาท
629.  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.ชัยนาท
630.  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
631.  โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท
632.  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
633.  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) สพป.ชัยนาท
634.  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป.ชัยนาท
635.  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป.ชัยนาท
636.  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป.ชัยนาท
637.  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป.ชัยนาท
638.  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท
639.  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยนาท
640.  โรงเรียนเทพรัตน์ สพป.ชัยนาท
641.  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
642.  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
643.  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
644.  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
645.  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
646.  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
647.  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
648.  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
649.  โรงเรียน บ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
650.  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
651.  โรงเรียน บ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
652.  โรงเรียน บ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
653.  โรงเรียน บ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
654.  โรงเรียน บ้านสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
655.  โรงเรียน บ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
656.  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
657.  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
658.  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
659.  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
660.  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
661.  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
662.  โรงเรียน บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
663.  โรงเรียน บ้านโปร่งโก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
664.  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
665.  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
666.  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
667.  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
668.  โรงเรียน โนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
669.  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
670.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
671.  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
672.  โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
673.  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
674.  โรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
675.  โรงเรียนบ้านต้อน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
676.  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
677.  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
678.  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
679.  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
680.  โรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
681.  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
682.  โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
683.  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
684.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
685.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
686.  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
687.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
688.  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
689.  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
690.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
691.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
692.  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
693.  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
694.  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
695.  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
696.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
697.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
698.  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
699.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
700.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
701.  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
702.  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
703.  โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
704.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
705.  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
706.  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
707.  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
708.  โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
709.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
710.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
711.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
712.  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
713.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
714.  โรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
715.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
716.  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
717.  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
718.  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
719.  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค สพป.ชัยภูมิ เขต 1
720.  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
721.  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
722.  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
723.  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
724.  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
725.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
726.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
727.  โรงเรียนฉิมพลีมา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
728.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
729.  โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
730.  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
731.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
732.  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
733.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
734.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
735.  โรงเรียนบ้านจมื่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
736.  โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2
737.  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
738.  โรงเรียนบ้านดงเมย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
739.  โรงเรียนบ้านดงใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
740.  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
741.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
742.  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
743.  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
744.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
745.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
746.  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
747.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
748.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
749.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
750.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
751.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
752.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
753.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
754.  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
755.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
756.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
757.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
758.  โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
759.  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
760.  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
761.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
762.  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
763.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
764.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
765.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
766.  โรงเรียนบ้านพีพวย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
767.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
768.  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
769.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
770.  โรงเรียนบ้านระหัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
771.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
772.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
773.  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
774.  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2
775.  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
776.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
777.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
778.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
779.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
780.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
781.  โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
782.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
783.  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
784.  โรงเรียนบ้านหนองรวก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
785.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
786.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
787.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
788.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
789.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
790.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
791.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
792.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
793.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
794.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
795.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
796.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
797.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
798.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
799.  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
800.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
801.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
802.  โรงเรียนบ้านห้างสูง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
803.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
804.  โรงเรียนบ้านหัวโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
805.  โรงเรียนบ้านเขวา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
806.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
807.  โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
808.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
809.  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
810.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
811.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
812.  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
813.  โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
814.  โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
815.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
816.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
817.  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
818.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
819.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
820.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
821.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
822.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
823.  โรงเรียนบ้านโนนสลวย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
824.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
825.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
826.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
827.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
828.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
829.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
830.  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
831.  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
832.  โรงเรียนบ้านโนนโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
833.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
834.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
835.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
836.  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
837.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
838.  โรงเรียนศาลาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
839.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
840.  โรงเรียนสระโพนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
841.  โรงเรียนหนองพอกกองศรี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
842.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
843.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
844.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
845.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
846.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
847.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
848.  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
849.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
850.  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
851.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
852.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
853.  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
854.  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
855.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
856.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
857.  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
858.  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
859.  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
860.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
861.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
862.  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
863.  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
864.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
865.  โรงเรียนบ้านซับยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
866.  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
867.  โรงเรียนบ้านดอนละนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
868.  โรงเรียนบ้านทามจาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
869.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
870.  โรงเรียนบ้านนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
871.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
872.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
873.  โรงเรียนบ้านบะเสียว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
874.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
875.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
876.  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
877.  โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
878.  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
879.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
880.  โรงเรียนบ้านวังกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
881.  โรงเรียนบ้านละหานค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
882.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
883.  โรงเรียนบ้านวังพง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
884.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
885.  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
886.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
887.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
888.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
889.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
890.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
891.  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
892.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
893.  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
894.  โรงเรียนบ้านหนองดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
895.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
896.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
897.  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
898.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
899.  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
900.  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
901.  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
902.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
903.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
904.  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
905.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
906.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
907.  โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
908.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
909.  โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
910.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห สพป.ชัยภูมิ เขต 3
911.  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
912.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
913.  โรงเรียนบ้านโคกแสว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
914.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
915.  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
916.  โรงเรียนบ้านโนนฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
917.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
918.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
919.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
920.  โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป.ชัยภูมิ เขต 3
921.  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
922.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
923.  โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
924.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
925.  โรงเรียนวังกะอาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
926.  โรงเรียนหนองกกสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
927.  โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
928.  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
929.  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
930.  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
931.  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
932.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป.ชุมพร เขต 1
933.  โรงเรียนวัดคูขุด สพป.ชุมพร เขต 1
934.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1
935.  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป.เชียงราย เขต 3
936.  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
937.  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
938.  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
939.  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
940.  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
941.  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
942.  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
943.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
944.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
945.  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
946.  โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
947.  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
948.  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
949.  โรงเรียนบ้านสองธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
950.  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
951.  โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
952.  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
953.  โรงเรียนบ้านแม่หอย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
954.  โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
955.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตรัง เขต 1
956.  โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป.ตรัง เขต 2
957.  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป.ตรัง เขต 2
958.  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป.ตรัง เขต 2
959.  โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป.ตรัง เขต 2
960.  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป.ตรัง เขต 2
961.  โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป.ตรัง เขต 2
962.  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด
963.  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป.ตราด
964.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป.ตราด
965.  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ สพป.ตราด
966.  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) สพป.ตราด
967.  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป.ตราด
968.  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง สพป.ตราด
969.  โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด
970.  โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด
971.  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป.ตราด
972.  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป.ตราด
973.  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป.ตราด
974.  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ตราด
975.  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป.ตราด
976.  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป.ตราด
977.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป.ตราด
978.  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป.ตราด
979.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.ตราด
980.  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ตราด
981.  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป.ตราด
982.  โรงเรียนบ้านตาหนึก สพป.ตราด
983.  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง สพป.ตราด
984.  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก สพป.ตราด
985.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.ตราด
986.  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด
987.  โรงเรียนบ้านปะอา สพป.ตราด
988.  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป.ตราด
989.  โรงเรียนบ้านมะนาว สพป.ตราด
990.  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว สพป.ตราด
991.  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป.ตราด
992.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ตราด
993.  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา สพป.ตราด
994.  โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตราด
995.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตราด
996.  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ สพป.ตราด
997.  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราด
998.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ตราด
999.  โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป.ตราด
1000.  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว สพป.ตราด
1001.  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว สพป.ตราด
1002.  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป.ตราด
1003.  โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด
1004.  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ตราด
1005.  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป.ตราด
1006.  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.ตราด
1007.  โรงเรียนวัดคลองขุด สพป.ตราด
1008.  โรงเรียนวัดดินแดง สพป.ตราด
1009.  โรงเรียนวัดตะกาง สพป.ตราด
1010.  โรงเรียนวัดฆ้อ สพป.ตราด
1011.  โรงเรียนวัดตาพลาย สพป.ตราด
1012.  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ สพป.ตราด
1013.  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป.ตราด
1014.  โรงเรียนวัดประณีต สพป.ตราด
1015.  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด
1016.  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด
1017.  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) สพป.ตราด
1018.  โรงเรียนวัดพนมพริก สพป.ตราด
1019.  โรงเรียนวัดบางปรือ สพป.ตราด
1020.  โรงเรียนวัดสลัก สพป.ตราด
1021.  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป.ตราด
1022.  โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.ตราด
1023.  โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป.ตราด
1024.  โรงเรียนวัดบางปิดบน สพป.ตราด
1025.  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล สพป.ตราด
1026.  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) สพป.ตราด
1027.  โรงเรียนวัดหนองคันทรง สพป.ตราด
1028.  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สพป.ตราด
1029.  โรงเรียนวัดห้วงโสม สพป.ตราด
1030.  โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป.ตราด
1031.  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว สพป.ตราด
1032.  โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป.ตราด
1033.  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป.ตราด
1034.  โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด
1035.  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) สพป.ตราด
1036.  โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.ตราด
1037.  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตราด
1038.  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป.ตราด
1039.  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป.ตราด
1040.  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.ตราด
1041.  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป.ตราด
1042.  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า สพป.ตาก เขต 1
1043.  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต 1
1044.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2
1045.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต 2
1046.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต 2
1047.  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต 2
1048.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
1049.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป.ตาก เขต 2
1050.  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป.ตาก เขต 2
1051.  โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
1052.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
1053.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก
1054.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป.นครนายก
1055.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก
1056.  โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป.นครนายก
1057.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว สพป.นครนายก
1058.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก
1059.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป.นครนายก
1060.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน สพป.นครนายก
1061.  โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก
1062.  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายก
1063.  โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก
1064.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป.นครนายก
1065.  โรงเรียนวัดบ้านพริก