รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ได้รับนมประเภทพาสเจอร์ไรส์

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5.  โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6.  โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7.  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
8.  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
9.  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
11.  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
12.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
13.  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
14.  โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
15.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
16.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
17.  โรงเรียนบ้านโคกใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
18.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
19.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
20.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
21.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
22.  โรงเรียนพิมูลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
23.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
24.  โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
25.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
26.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
27.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
28.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
29.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
30.  โรงเรียนนางามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
31.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
32.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
33.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
34.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
35.  โรงเรียนบ้านจิกลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
36.  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
37.  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
38.  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
39.  โรงเรียนบ้านหนองทราย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
40.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
41.  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
42.  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
43.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
44.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
45.  โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
46.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
47.  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
48.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
49.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
50.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
51.  โรงเรียน บ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
52.  โรงเรียน หินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
53.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต 1
54.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
55.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต 1
56.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
57.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
58.  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต 1
59.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
60.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
61.  โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
62.  โรงเรียนบ้านวังแสง สพป.ขอนแก่น เขต 2
63.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
64.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
65.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
66.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป.ขอนแก่น เขต 2
67.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
68.  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก สพป.ขอนแก่น เขต 2
69.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
70.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
71.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
72.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต 2
73.  โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
74.  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3
75.  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
76.  โรงเรียนบ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
77.  โรงเรียนบ้านหนองกาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
78.  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพป.ขอนแก่น เขต 3
79.  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
80.  โรงเรียนบ้านเปาะ สพป.ขอนแก่น เขต 3
81.  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
82.  โรงเรียนบ้านเมย สพป.ขอนแก่น เขต 3
83.  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 3
84.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 3
85.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
86.  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3
87.  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
88.  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 4
89.  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย สพป.ขอนแก่น เขต 4
90.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
91.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
92.  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
93.  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 4
94.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
95.  โรงเรียนบ้านวังชัย สพป.ขอนแก่น เขต 4
96.  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
97.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
98.  โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป.ขอนแก่น เขต 4
99.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
100.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
101.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 4
102.  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
103.  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
104.  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
105.  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
106.  โรงเรียนท่ากุญชร สพป.ขอนแก่น เขต 5
107.  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 5
108.  โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป.ขอนแก่น เขต 5
109.  โรงเรียนบ้านฝางน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 5
110.  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
111.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป.ขอนแก่น เขต 5
112.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
113.  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ขอนแก่น เขต 5
114.  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5
115.  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
116.  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
117.  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
118.  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
119.  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป.จันทบุรี เขต 2
120.  โรงเรียนวัดพังงอน สพป.จันทบุรี เขต 2
121.  โรงเรียนหนองมะค่า สพป.จันทบุรี เขต 2
122.  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
123.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
124.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
125.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
126.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
127.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
128.  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
129.  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
130.  โรงเรียนวัดธารพูด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
131.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
132.  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
133.  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนบ้านเขาแรต สพป.ชลบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป.ชลบุรี เขต 1
137.  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
138.  โรงเรียน บ้านเนินถาวร สพป.ชลบุรี เขต 2
139.  โรงเรียนบ้านคลองโค สพป.ชลบุรี เขต 2
140.  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
141.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
142.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
143.  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
144.  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 2
145.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
146.  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 2
147.  โรงเรียนจุกเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 3
148.  โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป.ชลบุรี เขต 3
149.  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
150.  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
151.  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
152.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
153.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
154.  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
155.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
156.  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
157.  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
158.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
159.  โรงเรียนบ้านก่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
160.  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
161.  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
162.  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
163.  โรงเรียนบ้านนายม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
164.  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
165.  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
166.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
167.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
168.  โรงเรียนบ้านตาล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
169.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
170.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
171.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
172.  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
173.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
174.  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
175.  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
176.  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
177.  โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป.ชุมพร เขต 1
178.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป.ชุมพร เขต 1
179.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต 1
180.  โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป.ชุมพร เขต 1
181.  โรงเรียนบ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1
182.  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
183.  โรงเรียนบ้านปางสา สพป.เชียงราย เขต 3
184.  โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต 3
185.  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สพป.เชียงราย เขต 3
186.  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป.เชียงราย เขต 3
187.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3
188.  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป.เชียงราย เขต 3
189.  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป.เชียงราย เขต 3
190.  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สพป.เชียงราย เขต 4
191.  โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 4
192.  โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต 4
193.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต 4
194.  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
195.  โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
196.  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
197.  โรงเรียนวัดป่าตาล สพป.เชียงใหม่ เขต 1
198.  โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
199.  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1
200.  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
201.  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
202.  โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
203.  โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
204.  โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
205.  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
206.  โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
207.  โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
208.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
209.  โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
210.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
211.  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
212.  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
213.  โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 4
214.  โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป.เชียงใหม่ เขต 5
215.  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
216.  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
217.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
218.  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
219.  โรงเรียนทุ่งไทรทอง สพป.ตรัง เขต 1
220.  โรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.ตรัง เขต 1
221.  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สพป.ตรัง เขต 1
222.  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ สพป.ตรัง เขต 1
223.  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.ตรัง เขต 1
224.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต 1
225.  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สพป.ตรัง เขต 1
226.  โรงเรียนบ้านเกาะปุด สพป.ตรัง เขต 1
227.  โรงเรียนวัดปากปรน สพป.ตรัง เขต 1
228.  โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป.ตรัง เขต 1
229.  โรงเรียนวัดน้ำผุด สพป.ตรัง เขต 1
230.  โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
231.  โรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1
232.  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1
233.  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.ตรัง เขต 2
234.  โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2
235.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ตรัง เขต 2
236.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.ตรัง เขต 2
237.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.ตรัง เขต 2
238.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) สพป.ตรัง เขต 2
239.  โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป.ตรัง เขต 2
240.  โรงเรียนหาดปากเมง สพป.ตรัง เขต 2
241.  โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.ตราด
242.  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราด
243.  โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป.ตราด
244.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) สพป.ตราด
245.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.ตาก เขต 1
246.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.ตาก เขต 1
247.  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
248.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป.ตาก เขต 1
249.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป.ตาก เขต 2
250.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป.ตาก เขต 2
251.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ตาก เขต 2
252.  โรงเรียนบ้านธงชัย สพป.ตาก เขต 2
253.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป.ตาก เขต 2
254.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป.ตาก เขต 2
255.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
256.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2
257.  โรงเรียนบ้านคลอง 24 สพป.นครนายก
258.  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สพป.นครนายก
259.  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก
260.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป.นครนายก
261.  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป.นครนายก
262.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก
263.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) สพป.นครนายก
264.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1
265.  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต 1
266.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป.นครปฐม เขต 1
267.  โรงเรียนบ้านหลักเมตร สพป.นครปฐม เขต 1
268.  โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1
269.  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต 1
270.  โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต 1
271.  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต 1
272.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1
273.  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สพป.นครปฐม เขต 1
274.  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง สพป.นครปฐม เขต 1
275.  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1
276.  โรงเรียนบ้านดอนผวา สพป.นครราชสีมา เขต 1
277.  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป.นครราชสีมา เขต 1
278.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 1
279.  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
280.  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
281.  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ สพป.นครราชสีมา เขต 1
282.  โรงเรียนบ้านกรูด สพป.นครราชสีมา เขต 2
283.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครราชสีมา เขต 2
284.  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
285.  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
286.  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
287.  โรงเรียนเพชรมาตุคลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
288.  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
289.  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 3
290.  โรงเรียนบ้านซับสะเดา สพป.นครราชสีมา เขต 3
291.  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 3
292.  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
293.  โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 3
294.  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
295.  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
296.  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
297.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป.นครราชสีมา เขต 3
298.  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป.นครราชสีมา เขต 3
299.  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครราชสีมา เขต 3
300.  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
301.  โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
302.  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
303.  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.นครราชสีมา เขต 4
304.  โรงเรียนหนองน้ำใส สพป.นครราชสีมา เขต 4
305.  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
306.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
307.  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
308.  โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
309.  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
310.  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
311.  โรงเรียนบ้านหินหล่อง สพป.นครราชสีมา เขต 5
312.  โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
313.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต 6
314.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
315.  โรงเรียนบ้านสระครก สพป.นครราชสีมา เขต 6
316.  โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 6
317.  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 6
318.  โรงเรียนบ้านซาด สพป.นครราชสีมา เขต 7
319.  โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.นครราชสีมา เขต 7
320.  โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 7
321.  โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
322.  โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
323.  โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
324.  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
325.  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
326.  โรงเรียนวัดสอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
327.  โรงเรียนบ้านควนชิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
328.  โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
329.  โรงเรียนบ้านท่าเตียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
330.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
331.  โรงเรียนบ้านปลายราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
332.  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
333.  โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
334.  โรงเรียนวัดขนาบนาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
335.  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
336.  โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
337.  โรงเรียนวัดดอนรักษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
338.  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
339.  โรงเรียนวัดปากตรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
340.  โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
341.  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
342.  โรงเรียนวัดสุขุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
343.  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
344.  โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
345.  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
346.  โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
347.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
348.  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
349.  โรงเรียนบ้านฉาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
350.  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
351.  โรงเรียนบ้านเขาทราย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
352.  โรงเรียนวัดจอมทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
353.  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
354.  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
355.  โรงเรียนวัดเขาปูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
356.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
357.  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี สพป.นครสวรรค์ เขต 1
358.  โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครสวรรค์ เขต 1
359.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
360.  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
361.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
362.  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค์ เขต 1
363.  โรงเรียนวัดบ้านบน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
364.  โรงเรียนวัดรังงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
365.  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
366.  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
367.  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
368.  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
369.  โรงเรียนสระวิทยา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
370.  โรงเรียนเขาสระนางสรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
371.  โรงเรียนบ้านดงคู้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
372.  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สพป.นครสวรรค์ เขต 2
373.  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
374.  โรงเรียนบ้านมาบแก สพป.นครสวรรค์ เขต 2
375.  โรงเรียนบ้านวังซ่าน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
376.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
377.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
378.  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
379.  โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
380.  โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 2
381.  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส สพป.นครสวรรค์ เขต 2
382.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
383.  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
384.  โรงเรียนวัดบ้านวัง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
385.  โรงเรียนวัดหนองไร่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
386.  โรงเรียนวัดเกาะเปา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
387.  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
388.  โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
389.  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
390.  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) สพป.นนทบุรี เขต 1
391.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป.นนทบุรี เขต 2
392.  โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2
393.  โรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2
394.  โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2
395.  โรงเรียนคลองสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
396.  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) สพป.สมุทรปราการ เขต 1
397.  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป.สมุทรปราการ เขต 1
398.  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
399.  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1
400.  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
401.  โรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
402.  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
403.  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2
404.  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี สพป.ปทุมธานี เขต 1
405.  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) สพป.ปทุมธานี เขต 1
406.  โรงเรียนวัดดาวเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1
407.  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) สพป.ปทุมธานี เขต 1
408.  โรงเรียนวัดปทุมทอง สพป.ปทุมธานี เขต 1
409.  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) สพป.ปทุมธานี เขต 1
410.  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
411.  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
412.  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2
413.  โรงเรียนวัดโสภณาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2
414.  โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2
415.  โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
416.  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
417.  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
418.  โรงเรียนวัดตูม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
419.  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
420.  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
421.  โรงเรียนวัดสะแก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
422.  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
423.  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
424.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
425.  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
426.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
427.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
428.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
429.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
430.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
431.  โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
432.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
433.  โรงเรียนวัดเชิงท่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
434.  โรงเรียนวัดสุนทราราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
435.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
436.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
437.  โรงเรียนศรีบางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
438.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
439.  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป.อ่างทอง
440.  โรงเรียนวัดจันทร์มณี สพป.อ่างทอง
441.  โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง
442.  โรงเรียนวัดทางพระ สพป.อ่างทอง
443.  โรงเรียนวัดราชปักษี สพป.อ่างทอง
444.  โรงเรียนวัดศาลาดิน สพป.อ่างทอง
445.  โรงเรียนวัดสนธิธรรม สพป.อ่างทอง
446.  โรงเรียนวัดหนองกร่าง สพป.อ่างทอง
447.  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด สพป.อ่างทอง
448.  โรงเรียนวัดเกษทอง สพป.อ่างทอง
449.  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง
450.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.อ่างทอง
451.  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป.อ่างทอง
452.  โรงเรียนวัดการ้อง สพป.สิงห์บุรี
453.  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี
454.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.สิงห์บุรี
455.  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 1
456.  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ สพป.สระบุรี เขต 1
457.  โรงเรียนวัดช้าง สพป.สระบุรี เขต 1
458.  โรงเรียนวัดวังเลน สพป.สระบุรี เขต 1
459.  โรงเรียนวัดหนองหว้า สพป.สระบุรี เขต 1
460.  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ สพป.สระบุรี เขต 1
461.  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 1
462.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 สพป.ระยอง เขต 1
463.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1
464.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย สพป.ระยอง เขต 2
465.  โรงเรียน วัดพลงไสว สพป.ระยอง เขต 2
466.  โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.ระยอง เขต 2
467.  โรงเรียนวัดเขาสำรอง สพป.ระยอง เขต 2
468.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม สพป.ระยอง เขต 2
469.  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
470.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
471.  โรงเรียนวัดดงไชยมัน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
472.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
473.  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
474.  โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
475.  โรงเรียนบ้านพระปรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
476.  โรงเรียนบ้านไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
477.  โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
478.  โรงเรียนบ้านตุ่น สพป.สระแก้ว เขต 2
479.  โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.สระแก้ว เขต 2
480.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.สระแก้ว เขต 2
481.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สระแก้ว เขต 2
482.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต 2
483.  โรงเรียนบ้านง้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
484.  โรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
485.  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
486.  โรงเรียนบ้านร่มไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
487.  โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
488.  โรงเรียนบ้านสระคูณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
489.  โรงเรียนบ้านสวายจีก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
490.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
491.  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
492.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
493.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
494.  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
495.  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
496.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
497.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
498.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
499.  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
500.  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
501.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
502.  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
503.  โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
504.  โรงเรียนวัดโคกสะอาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
505.  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
506.  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
507.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
508.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
509.  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
510.  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
511.  โรงเรียนบ้านสารภี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
512.  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
513.  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
514.  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
515.  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
516.  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
517.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
518.  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
519.  โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
520.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
521.  โรงเรียนบ้านโนนศิลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
522.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
523.  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
524.  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
525.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
526.  โรงเรียนบ้านพงแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
527.  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
528.  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
529.  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
530.  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
531.  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
532.  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
533.  โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
534.  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
535.  โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
536.  โรงเรียนวัดสระทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
537.  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
538.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ เขต 1
539.  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1
540.  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป.สุรินทร์ เขต 1
541.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.สุรินทร์ เขต 1
542.  โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป.สุรินทร์ เขต 1
543.  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
544.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1
545.  โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.สุรินทร์ เขต 2
546.  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2
547.  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.สุรินทร์ เขต 2
548.  โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป.สุรินทร์ เขต 2
549.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
550.  โรงเรียนบ้านสาโรช สพป.สุรินทร์ เขต 2
551.  โรงเรียนบ้านอาจญา สพป.สุรินทร์ เขต 2
552.  โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป.สุรินทร์ เขต 2
553.  โรงเรียนบ้านสะเดา สพป.สุรินทร์ เขต 3
554.  โรงเรียนบ้านทาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
555.  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
556.  โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
557.  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
558.  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
559.  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
560.  โรงเรียนบ้านสะมัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
561.  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
562.  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
563.  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
564.  โรงเรียนบ้านกอย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
565.  โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
566.  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
567.  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
568.  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
569.  โรงเรียนบ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
570.  โรงเรียนบ้านมะยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
571.  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
572.  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
573.  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
574.  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
575.  โรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
576.  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
577.  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
578.  โรงเรียนบ้านตาดม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
579.  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
580.  โรงเรียนบ้านนาวา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
581.  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
582.  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
583.  โรงเรียนบ้านสมอ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
584.  โรงเรียนบ้านสนาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
585.  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
586.  โรงเรียนบ้านสวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
587.  โรงเรียนบ้านแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
588.  โรงเรียนบ้านโสน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
589.  โรงเรียนวัดเขียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
590.  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
591.  โรงเรียนบ้านตาแบน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
592.  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
593.  โรงเรียนบ้านหนองขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
594.  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
595.  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
596.  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
597.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1
598.  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
599.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
600.  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป.อุบลราชธานี เขต 2
601.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
602.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) สพป.อุบลราชธานี เขต 2
603.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
604.  โรงเรียนบ้านเล้า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
605.  โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป.อุบลราชธานี เขต 3
606.  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
607.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว สพป.อุบลราชธานี เขต 3
608.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
609.  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
610.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
611.  โรงเรียนบ้านแก่งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
612.  โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
613.  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
614.  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต 4
615.  โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
616.  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
617.  โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.อุบลราชธานี เขต 4
618.  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
619.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
620.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.อุบลราชธานี เขต 4
621.  โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
622.  โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
623.  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
624.  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
625.  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
626.  โรงเรียนบ้านโนนสนาม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
627.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) สพป.อุบลราชธานี เขต 5
628.  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
629.  โรงเรียนพิชัยศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
630.  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) สพป.อุบลราชธานี เขต 5
631.  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สพป.ยโสธร เขต 1
632.  โรงเรียนบ้านดงจงอาง สพป.ยโสธร เขต 1
633.  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง สพป.ยโสธร เขต 1
634.  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน สพป.ยโสธร เขต 1
635.  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด สพป.ยโสธร เขต 1
636.  โรงเรียนบ้านผิผ่วน สพป.ยโสธร เขต 1
637.  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา สพป.ยโสธร เขต 1
638.  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ สพป.ยโสธร เขต 1
639.  โรงเรียนบ้านสงยาง สพป.ยโสธร เขต 1
640.  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป.ยโสธร เขต 1
641.  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.ยโสธร เขต 2
642.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป.ยโสธร เขต 2
643.  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป.อำนาจเจริญ
644.  โรงเรียนบ้านเป้า สพป.อำนาจเจริญ
645.  โรงเรียนบ้านดงชมภู สพป.บึงกาฬ
646.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป.บึงกาฬ
647.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) สพป.บึงกาฬ
648.  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ สพป.บึงกาฬ
649.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ สพป.บึงกาฬ
650.  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ สพป.บึงกาฬ
651.  โรงเรียนบ้านโนนสา สพป.บึงกาฬ
652.  โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
653.  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
654.  โรงเรียนบ้านนาทับควาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
655.  โรงเรียนบ้านนาทม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
656.  โรงเรียนบ้านบุ่งบก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
657.  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
658.  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
659.  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
660.  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
661.  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
662.  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
663.  โรงเรียนบ้านนาโมง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
664.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
665.  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
666.  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต 1
667.  โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป.อุดรธานี เขต 1
668.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต 1
669.  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป.อุดรธานี เขต 1
670.  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 สพป.อุดรธานี เขต 1
671.  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม สพป.อุดรธานี เขต 1
672.  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง สพป.อุดรธานี เขต 1
673.  โรงเรียนบ้านดงอุดม สพป.อุดรธานี เขต 1
674.  โรงเรียนบ้านตาด สพป.อุดรธานี เขต 1
675.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.อุดรธานี เขต 1
676.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.อุดรธานี เขต 1
677.  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สพป.อุดรธานี เขต 1
678.  โรงเรียนบ้านหินโงม สพป.อุดรธานี เขต 1
679.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
680.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป.อุดรธานี เขต 1
681.  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
682.  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง สพป.อุดรธานี เขต 2
683.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป.อุดรธานี เขต 2
684.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 2
685.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.อุดรธานี เขต 2
686.  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป.อุดรธานี เขต 2
687.  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง สพป.อุดรธานี เขต 2
688.  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก สพป.อุดรธานี เขต 2
689.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.อุดรธานี เขต 2
690.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2
691.  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต 2
692.  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย สพป.อุดรธานี เขต 2
693.  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 2
694.  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป.อุดรธานี เขต 3
695.  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 3
696.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สพป.อุดรธานี เขต 3
697.  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป.อุดรธานี เขต 3
698.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต 3
699.  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป.อุดรธานี เขต 3
700.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม สพป.อุดรธานี เขต 4
701.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต 4
702.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ สพป.อุดรธานี เขต 4
703.  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.อุดรธานี เขต 4
704.  โรงเรียนบ้านนาสี สพป.อุดรธานี เขต 4
705.  โรงเรียนบ้านลำภู สพป.อุดรธานี เขต 4
706.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า สพป.อุดรธานี เขต 4
707.  โรงเรียนบ้านเม็ก สพป.อุดรธานี เขต 4
708.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 4
709.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 4
710.  โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต 1
711.  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป.เลย เขต 1
712.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป.เลย เขต 1
713.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เลย เขต 1
714.  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด สพป.เลย เขต 1
715.  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป.เลย เขต 2
716.  โรงเรียนบ้านหนองนอ สพป.เลย เขต 2
717.  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป.เลย เขต 2
718.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป.เลย เขต 2
719.  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป.เลย เขต 2
720.  โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.เลย เขต 3
721.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.หนองคาย เขต 1
722.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1
723.  โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต 1
724.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1
725.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สพป.หนองคาย เขต 2
726.  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป.มหาสารคาม เขต 1
727.  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
728.  โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.มหาสารคาม เขต 1
729.  โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 1
730.  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 1
731.  โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
732.  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) สพป.มหาสารคาม เขต 1
733.  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
734.  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป.มหาสารคาม เขต 1
735.  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) สพป.มหาสารคาม เขต 1
736.  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 1
737.  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1
738.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.มหาสารคาม เขต 1
739.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.มหาสารคาม เขต 1
740.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.มหาสารคาม เขต 1
741.  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 1
742.  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
743.  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) สพป.มหาสารคาม เขต 1
744.  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) สพป.มหาสารคาม เขต 1
745.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.มหาสารคาม เขต 1
746.  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 1
747.  โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.มหาสารคาม เขต 1
748.  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป.มหาสารคาม เขต 1
749.  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 1
750.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 1
751.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2
752.  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2
753.  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป.มหาสารคาม เขต 2
754.  โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2
755.  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2
756.  โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2
757.  โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2
758.  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู สพป.มหาสารคาม เขต 2
759.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2
760.  โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2
761.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.มหาสารคาม เขต 2
762.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า สพป.มหาสารคาม เขต 2
763.  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป.มหาสารคาม เขต 2
764.  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2
765.  โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2
766.  โรงเรียนบ้านไก่นา สพป.มหาสารคาม เขต 2
767.  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2
768.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.มหาสารคาม เขต 3
769.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู สพป.มหาสารคาม เขต 3
770.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า สพป.มหาสารคาม เขต 3
771.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 3
772.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป.มหาสารคาม เขต 3
773.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง สพป.มหาสารคาม เขต 3
774.  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
775.  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
776.  โรงเรียนบ้านงูเหลือม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
777.  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
778.  โรงเรียนบ้านดงสวอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
779.  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
780.  โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
781.  โรงเรียนบ้านมีชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
782.  โรงเรียนบ้านสวนจิก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
783.  โรงเรียนบ้านสังข์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
784.  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
785.  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
786.  โรงเรียนบ้านเขือง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
787.  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
788.  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
789.  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
790.  โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
791.  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
792.  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
793.  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
794.  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
795.  โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
796.  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
797.  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
798.  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
799.  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
800.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
801.  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
802.  โรงเรียนบ้านงูเหลือม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
803.  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
804.  โรงเรียนบ้านดอกไม้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
805.  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
806.  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
807.  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
808.  โรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
809.  โรงเรียนบ้านตลาดไชย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
810.  โรงเรียนบ้านศาลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
811.  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
812.  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
813.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
814.  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
815.  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
816.  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
817.  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
818.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
819.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
820.  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
821.  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
822.  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
823.  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
824.  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
825.  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
826.  โรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
827.  โรงเรียนบ้านโนนศิลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
828.  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
829.  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
830.  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
831.  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
832.  โรงเรียนเมืองโพนทราย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
833.  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
834.  โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
835.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
836.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
837.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
838.  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
839.  โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
840.  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
841.  โรงเรียนบ้านหนองอิโล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
842.  โรงเรียนวังหลวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
843.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
844.  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป.สกลนคร เขต 1
845.  โรงเรียนนายอวัฒนา สพป.สกลนคร เขต 1
846.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ สพป.สกลนคร เขต 1
847.  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 1
848.  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.สกลนคร เขต 1
849.  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ สพป.สกลนคร เขต 1
850.  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สพป.สกลนคร เขต 1
851.  โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.สกลนคร เขต 1
852.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต 1
853.  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1
854.  โรงเรียนบ้านห้วยหวด สพป.สกลนคร เขต 1
855.  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว สพป.สกลนคร เขต 1
856.  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ สพป.สกลนคร เขต 1
857.  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป.สกลนคร เขต 2
858.  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) สพป.สกลนคร เขต 2
859.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต 2
860.  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป.สกลนคร เขต 2
861.  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป.สกลนคร เขต 3
862.  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ สพป.สกลนคร เขต 3
863.  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป.สกลนคร เขต 3
864.  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย สพป.สกลนคร เขต 3
865.  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป.สกลนคร เขต 3
866.  โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป.สกลนคร เขต 3
867.  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป.สกลนคร เขต 3
868.  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก สพป.สกลนคร เขต 3
869.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 3
870.  โรงเรียนบ้านนาฮี สพป.สกลนคร เขต 3
871.  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว สพป.สกลนคร เขต 3
872.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.สกลนคร เขต 3
873.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป.สกลนคร เขต 3
874.  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ สพป.สกลนคร เขต 3
875.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง สพป.สกลนคร เขต 3
876.  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป.สกลนคร เขต 3
877.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป.สกลนคร เขต 3
878.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง สพป.สกลนคร เขต 3
879.  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย สพป.สกลนคร เขต 3
880.  โรงเรียนบ้านแพงน้อย สพป.สกลนคร เขต 3
881.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.สกลนคร เขต 3
882.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สกลนคร เขต 3
883.  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1
884.  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย สพป.นครพนม เขต 1
885.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.นครพนม เขต 1
886.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต 1
887.  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป.นครพนม เขต 1
888.  โรงเรียนบ้านดอนบาก สพป.นครพนม เขต 2
889.  โรงเรียนบ้านนาคํา สพป.นครพนม เขต 2
890.  โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป.นครพนม เขต 2
891.  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป.นครพนม เขต 2
892.  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร
893.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป.มุกดาหาร
894.  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร สพป.มุกดาหาร
895.  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.มุกดาหาร
896.  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร
897.  โรงเรียนบ้านนาดี2 สพป.มุกดาหาร
898.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 สพป.มุกดาหาร
899.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง สพป.มุกดาหาร
900.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป.มุกดาหาร
901.  โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป.มุกดาหาร
902.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 สพป.มุกดาหาร
903.  โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป.มุกดาหาร
904.  โรงเรียนบ้านแก้งนาง สพป.มุกดาหาร
905.  โรงเรียนบ้านโคก1 สพป.มุกดาหาร
906.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร
907.  โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป.ลำพูน เขต 1
908.  โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.ลำพูน เขต 1
909.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.ลำพูน เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย สพป.ลำพูน เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ลำปาง เขต 1
912.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.ลำปาง เขต 1
913.  โรงเรียนบ้านท่าโทก สพป.ลำปาง เขต 1
914.  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ สพป.ลำปาง เขต 1
915.  โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.ลำปาง เขต 1
916.  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) สพป.ลำปาง เขต 1
917.  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.ลำปาง เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2
919.  โรงเรียนบ้านหลวง สพป.ลำปาง เขต 2
920.  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย สพป.ลำปาง เขต 2
921.  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
922.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) สพป.ลำปาง เขต 2
923.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปาง เขต 3
924.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป.ลำปาง เขต 3
925.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน สพป.ลำปาง เขต 3
926.  โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
927.  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
928.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
929.  โรงเรียนบ้านฟากบึง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
930.  โรงเรียนบ้านวังสําโม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
931.  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
932.  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
933.  โรงเรียนราษฎร์อํานวย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
934.  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
935.  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
936.  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
937.  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) สพป.แพร่ เขต 1
938.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน สพป.น่าน เขต 2
939.  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง สพป.น่าน เขต 2
940.  โรงเรียนบ้านสบปืน สพป.น่าน เขต 2
941.  โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2
942.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.น่าน เขต 2
943.  โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1
944.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป.พะเยา เขต 1
945.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป.พะเยา เขต 2
946.  โรงเรียนบ้านสา สพป.พะเยา เขต 2
947.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.พะเยา เขต 2
948.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2
949.  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
950.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
951.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
952.  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
953.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
954.  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
955.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก สพป.อุทัยธานี เขต 2
956.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.อุทัยธานี เขต 2
957.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.อุทัยธานี เขต 2
958.  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุทัยธานี เขต 2
959.  โรงเรียนบ้านพุบอน สพป.อุทัยธานี เขต 2
960.  โรงเรียนบ้านวังผาลาด สพป.อุทัยธานี เขต 2
961.  โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป.อุทัยธานี เขต 2
962.  โรงเรียนบ้านหนองอาสา สพป.อุทัยธานี เขต 2
963.  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป.อุทัยธานี เขต 2
964.  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ สพป.อุทัยธานี เขต 2
965.  โรงเรียนวัดเทพนิมิต สพป.อุทัยธานี เขต 2
966.  โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป.สุโขทัย เขต 1
967.  โรงเรียนบ้านนาสระลอย สพป.สุโขทัย เขต 1
968.  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป.สุโขทัย เขต 1
969.  โรงเรียนบ้านวังแดด สพป.สุโขทัย เขต 1
970.  โรงเรียนบ้านวังวน สพป.สุโขทัย เขต 1
971.  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป.สุโขทัย เขต 1
972.  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป.สุโขทัย เขต 1
973.  โรงเรียนวัดเชตุพน สพป.สุโขทัย เขต 1
974.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
975.  โรงเรียนบ้านนา สพป.สุโขทัย เขต 2
976.  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร สพป.สุโขทัย เขต 2
977.  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก สพป.สุโขทัย เขต 2
978.  โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2
979.  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.สุโขทัย เขต 2
980.  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ สพป.สุโขทัย เขต 2
981.  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร สพป.สุโขทัย เขต 2
982.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) สพป.สุโขทัย เขต 2
983.  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป.สุโขทัย เขต 2
984.  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สพป.สุโขทัย เขต 2
985.  โรงเรียนวัดศรีสังวร สพป.สุโขทัย เขต 2
986.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.สุโขทัย เขต 2
987.  โรงเรียนวัดไทรย้อย สพป.สุโขทัย เขต 2
988.  โรงเรียนแม่สานสามัคคี สพป.สุโขทัย เขต 2
989.  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง สพป.พิษณุโลก เขต 1
990.  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย สพป.พิษณุโลก เขต 1
991.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.พิษณุโลก เขต 1
992.  โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป.พิษณุโลก เขต 1
993.  โรงเรียนวัดอินทรีย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
994.  โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป.พิษณุโลก เขต 1
995.  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
996.  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.พิษณุโลก เขต 2
997.  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) สพป.พิษณุโลก เขต 2
998.  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต 2
999.  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2
1000.  โรงเรียนบ้านวังสาร สพป.พิษณุโลก เขต 2
1001.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.พิษณุโลก เขต 2
1002.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป.พิษณุโลก เขต 2
1003.  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป.พิษณุโลก เขต 2
1004.  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
1005.  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 สพป.พิษณุโลก เขต 2
1006.  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ สพป.พิษณุโลก เขต 2
1007.  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก สพป.พิษณุโลก เขต 3
1008.  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3
1009.  โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป.พิษณุโลก เขต 3
1010.  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป.พิษณุโลก เขต 3
1011.  โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป.พิษณุโลก เขต 3
1012.  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ สพป.พิจิตร เขต 2
1013.  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป.พิจิตร เขต 2
1014.  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต 2
1015.  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สพป.พิจิตร เขต 2
1016.  โรงเรียนวัดท่าปอ สพป.พิจิตร เขต 2
1017.  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย สพป.พิจิตร เขต 2
1018.  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ สพป.พิจิตร เขต 2
1019.  โรงเรียนวัดหนองสนวน สพป.พิจิตร เขต 2
1020.  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป.พิจิตร เขต 2
1021.  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สพป.พิจิตร เขต 2
1022.  โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1023.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1024.  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1025.  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก สพป.ราชบุรี เขต 2
1026.  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป.ราชบุรี เขต 2
1027.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ราชบุรี เขต 2
1028.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.ราชบุรี เขต 2
1029.  โรงเรียนวัดช่องพราน สพป.ราชบุรี เขต 2
1030.  โรงเรียนวัดเขาขลุง สพป.ราชบุรี เขต 2
1031.  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ สพป.ราชบุรี เขต 2
1032.  โรงเรียนวัดจำปี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1033.  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1034.  โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1035.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1036.  โรงเรียนวัดดาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1037.  โรงเรียนวัดสามทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1038.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1039.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1040.  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1041.  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1042.  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1043.  โรงเรียนวัดหนองทราย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1044.  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป.สมุทรสาคร
1045.  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม สพป.สมุทรสาคร
1046.  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร
1047.  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) สพป.สมุทรสาคร
1048.  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร
1049.  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป.สมุทรสาคร
1050.  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) สพป.สมุทรสาคร
1051.  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) สพป.เพชรบุรี เขต 1
1052.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป.เพชรบุรี เขต 1
1053.  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต 1
1054.  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1055.  โรงเรียนบ้านซอย 10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1056.  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1057.  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1058.  โรงเรียนบ้านหาดงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1059.  โรงเรียนวัดเขานางเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1060.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1061.