รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ได้รับนมประเภทพาสเจอร์ไรส์

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6.  โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7.  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8.  โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
9.  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10.  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
11.  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
12.  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
13.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
14.  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
15.  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
16.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
17.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
18.  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
19.  โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
20.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
21.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
22.  โรงเรียนบ้านโคกใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
23.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
24.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
25.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
26.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
27.  โรงเรียนพิมูลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
28.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
29.  โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
30.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
31.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
32.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
33.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
34.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
35.  โรงเรียนนางามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
36.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
37.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
38.  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
39.  โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
40.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
41.  โรงเรียนบ้านจิกลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
42.  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
43.  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
44.  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
45.  โรงเรียนบ้านหนองทราย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
46.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
47.  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
48.  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
49.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
50.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
51.  โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
52.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
53.  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
54.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
55.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
56.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
57.  โรงเรียน บ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
58.  โรงเรียน หินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
59.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต 1
60.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
61.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต 1
62.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
63.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
64.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
65.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
66.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
67.  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต 1
68.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
69.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
70.  โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
71.  โรงเรียนบ้านวังแสง สพป.ขอนแก่น เขต 2
72.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
73.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
74.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
75.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป.ขอนแก่น เขต 2
76.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
77.  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก สพป.ขอนแก่น เขต 2
78.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
79.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
80.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
81.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต 2
82.  โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
83.  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3
84.  โรงเรียนบ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
85.  โรงเรียนบ้านหนองกาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
86.  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพป.ขอนแก่น เขต 3
87.  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
88.  โรงเรียนบ้านเปาะ สพป.ขอนแก่น เขต 3
89.  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
90.  โรงเรียนบ้านเมย สพป.ขอนแก่น เขต 3
91.  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 3
92.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 3
93.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
94.  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3
95.  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
96.  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 4
97.  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย สพป.ขอนแก่น เขต 4
98.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
99.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
100.  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
101.  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 4
102.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
103.  โรงเรียนบ้านวังชัย สพป.ขอนแก่น เขต 4
104.  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
105.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
106.  โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป.ขอนแก่น เขต 4
107.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
108.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
109.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 4
110.  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
111.  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
112.  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
113.  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
114.  โรงเรียนท่ากุญชร สพป.ขอนแก่น เขต 5
115.  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 5
116.  โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป.ขอนแก่น เขต 5
117.  โรงเรียนบ้านฝางน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 5
118.  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
119.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป.ขอนแก่น เขต 5
120.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
121.  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ขอนแก่น เขต 5
122.  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5
123.  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
124.  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
125.  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
126.  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
127.  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
128.  โรงเรียนบ้านคลองตาคง สพป.จันทบุรี เขต 2
129.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
130.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2
131.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน สพป.จันทบุรี เขต 2
132.  โรงเรียนบ้านดงจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
133.  โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.จันทบุรี เขต 2
134.  โรงเรียนบ้านตรอกนอง สพป.จันทบุรี เขต 2
135.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
136.  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
137.  โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.จันทบุรี เขต 2
138.  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ สพป.จันทบุรี เขต 2
139.  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
140.  โรงเรียนบ้านวังตัก สพป.จันทบุรี เขต 2
141.  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.จันทบุรี เขต 2
142.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป.จันทบุรี เขต 2
143.  โรงเรียนบ้านแหลม สพป.จันทบุรี เขต 2
144.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 2
145.  โรงเรียนบ้านแปลง สพป.จันทบุรี เขต 2
146.  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.จันทบุรี เขต 2
147.  โรงเรียนพลิ้ว สพป.จันทบุรี เขต 2
148.  โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป.จันทบุรี เขต 2
149.  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
150.  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
151.  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ สพป.จันทบุรี เขต 2
152.  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 2
153.  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป.จันทบุรี เขต 2
154.  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต 2
155.  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สพป.จันทบุรี เขต 2
156.  โรงเรียนวัดบางชัน สพป.จันทบุรี เขต 2
157.  โรงเรียนวัดพังงอน สพป.จันทบุรี เขต 2
158.  โรงเรียนวัดมะทาย สพป.จันทบุรี เขต 2
159.  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี เขต 2
160.  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
161.  โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป.จันทบุรี เขต 2
162.  โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต 2
163.  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
164.  โรงเรียนหนองมะค่า สพป.จันทบุรี เขต 2
165.  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
166.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
167.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
168.  โรงเรียนวัดคลองสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
169.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
170.  โรงเรียนวัดบางปรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
171.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
172.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
173.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
174.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
175.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
176.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
177.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
178.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
179.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
180.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
181.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
182.  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
183.  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
184.  โรงเรียนวัดธารพูด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
185.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
186.  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
187.  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
188.  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต 1
189.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 1
190.  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สพป.ชลบุรี เขต 1
191.  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป.ชลบุรี เขต 1
192.  โรงเรียนบ้านเขาแรต สพป.ชลบุรี เขต 1
193.  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1
194.  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 1
195.  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1
196.  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป.ชลบุรี เขต 1
197.  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป.ชลบุรี เขต 1
198.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1
199.  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1
200.  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1
201.  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
202.  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
203.  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
204.  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี สพป.ชลบุรี เขต 2
205.  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ สพป.ชลบุรี เขต 2
206.  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
207.  โรงเรียนบ้านคลองโค สพป.ชลบุรี เขต 2
208.  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2
209.  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต 2
210.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชลบุรี เขต 2
211.  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
212.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
213.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชลบุรี เขต 2
214.  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
215.  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2
216.  โรงเรียนวัดบ้านกลาง สพป.ชลบุรี เขต 2
217.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
218.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
219.  โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
220.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต 2
221.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต 2
222.  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
223.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป.ชลบุรี เขต 2
224.  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 2
225.  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
226.  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) สพป.ชลบุรี เขต 2
227.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
228.  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 2
229.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต 3
230.  โรงเรียนจุกเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 3
231.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
232.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.ชลบุรี เขต 3
233.  โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป.ชลบุรี เขต 3
234.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
235.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
236.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.ชัยนาท
237.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป.ชัยนาท
238.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.ชัยนาท
239.  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ สพป.ชัยนาท
240.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.ชัยนาท
241.  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป.ชัยนาท
242.  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สพป.ชัยนาท
243.  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส สพป.ชัยนาท
244.  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยนาท
245.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ชัยนาท
246.  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.ชัยนาท
247.  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
248.  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
249.  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป.ชัยนาท
250.  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป.ชัยนาท
251.  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ เขต 1
252.  โรงเรียน บ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
253.  โรงเรียน บ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
254.  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
255.  โรงเรียน บ้านสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
256.  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
257.  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
258.  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
259.  โรงเรียน บ้านโนนลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
260.  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
261.  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
262.  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
263.  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
264.  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
265.  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
266.  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
267.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
268.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
269.  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
270.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
271.  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
272.  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
273.  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
274.  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
275.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
276.  โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
277.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
278.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
279.  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
280.  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
281.  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
282.  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
283.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
284.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
285.  โรงเรียนบ้านก่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
286.  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
287.  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
288.  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
289.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
290.  โรงเรียนบ้านหนองรวก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
291.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
292.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
293.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
294.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
295.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
296.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
297.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
298.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
299.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
300.  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
301.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
302.  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
303.  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
304.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
305.  โรงเรียนบ้านซับยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
306.  โรงเรียนบ้านดอนกอก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
307.  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
308.  โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
309.  โรงเรียนบ้านตาล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
310.  โรงเรียนบ้านทามจาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
311.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
312.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
313.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
314.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
315.  โรงเรียนบ้านวังกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
316.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
317.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
318.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
319.  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
320.  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
321.  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
322.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
323.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
324.  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
325.  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
326.  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
327.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
328.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
329.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
330.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
331.  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
332.  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
333.  โรงเรียนบ้านโคกแสว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
334.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
335.  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
336.  โรงเรียนบ้านโนนฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
337.  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
338.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
339.  โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป.ชัยภูมิ เขต 3
340.  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
341.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
342.  โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
343.  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
344.  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
345.  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
346.  โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป.ชุมพร เขต 1
347.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป.ชุมพร เขต 1
348.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต 1
349.  โรงเรียนบ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1
350.  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
351.  โรงเรียนบ้านปางสา สพป.เชียงราย เขต 3
352.  โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต 3
353.  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สพป.เชียงราย เขต 3
354.  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป.เชียงราย เขต 3
355.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3
356.  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป.เชียงราย เขต 3
357.  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป.เชียงราย เขต 3
358.  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สพป.เชียงราย เขต 4
359.  โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 4
360.  โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต 4
361.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต 4
362.  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
363.  โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
364.  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
365.  โรงเรียนวัดป่าตาล สพป.เชียงใหม่ เขต 1
366.  โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
367.  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1
368.  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
369.  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
370.  โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
371.  โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
372.  โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
373.  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
374.  โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
375.  โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
376.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
377.  โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
378.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
379.  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
380.  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
381.  โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 4
382.  โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป.เชียงใหม่ เขต 5
383.  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
384.  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
385.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
386.  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
387.  โรงเรียนทุ่งไทรทอง สพป.ตรัง เขต 1
388.  โรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.ตรัง เขต 1
389.  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สพป.ตรัง เขต 1
390.  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ สพป.ตรัง เขต 1
391.  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.ตรัง เขต 1
392.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต 1
393.  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สพป.ตรัง เขต 1
394.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตรัง เขต 1
395.  โรงเรียนบ้านเกาะปุด สพป.ตรัง เขต 1
396.  โรงเรียนวัดปากปรน สพป.ตรัง เขต 1
397.  โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป.ตรัง เขต 1
398.  โรงเรียนวัดน้ำผุด สพป.ตรัง เขต 1
399.  โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
400.  โรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1
401.  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1
402.  โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป.ตรัง เขต 2
403.  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.ตรัง เขต 2
404.  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป.ตรัง เขต 2
405.  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป.ตรัง เขต 2
406.  โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2
407.  โรงเรียนบ้านบางพระ สพป.ตรัง เขต 2
408.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ตรัง เขต 2
409.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.ตรัง เขต 2
410.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.ตรัง เขต 2
411.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) สพป.ตรัง เขต 2
412.  โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป.ตรัง เขต 2
413.  โรงเรียนหาดปากเมง สพป.ตรัง เขต 2
414.  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) สพป.ตราด
415.  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง สพป.ตราด
416.  โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด
417.  โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด
418.  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป.ตราด
419.  โรงเรียนบ้านบางปรง สพป.ตราด
420.  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป.ตราด
421.  โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป.ตราด
422.  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว สพป.ตราด
423.  โรงเรียนวัดคลองขุด สพป.ตราด
424.  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราด
425.  โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป.ตราด
426.  โรงเรียนวัดบางปรือ สพป.ตราด
427.  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สพป.ตราด
428.  โรงเรียนวัดห้วงโสม สพป.ตราด
429.  โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป.ตราด
430.  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป.ตราด
431.  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตราด
432.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) สพป.ตราด
433.  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า สพป.ตาก เขต 1
434.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.ตาก เขต 1
435.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.ตาก เขต 1
436.  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
437.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป.ตาก เขต 1
438.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป.ตาก เขต 2
439.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป.ตาก เขต 2
440.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ตาก เขต 2
441.  โรงเรียนบ้านธงชัย สพป.ตาก เขต 2
442.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป.ตาก เขต 2
443.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป.ตาก เขต 2
444.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
445.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2
446.  โรงเรียนบ้านคลอง 24 สพป.นครนายก
447.  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สพป.นครนายก
448.  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก
449.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป.นครนายก
450.  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป.นครนายก
451.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก
452.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) สพป.นครนายก
453.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1
454.  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม สพป.นครปฐม เขต 1
455.  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต 1
456.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป.นครปฐม เขต 1
457.  โรงเรียนบ้านหลักเมตร สพป.นครปฐม เขต 1
458.  โรงเรียนวัดดอนขนาก สพป.นครปฐม เขต 1
459.  โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1
460.  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต 1
461.  โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต 1
462.  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต 1
463.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1
464.  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สพป.นครปฐม เขต 1
465.  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง สพป.นครปฐม เขต 1
466.  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1
467.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 1
468.  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
469.  โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
470.  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก สพป.นครราชสีมา เขต 1
471.  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต 1
472.  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต 1
473.  โรงเรียนบ้านคอนน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1
474.  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
475.  โรงเรียนบ้านจันอัด สพป.นครราชสีมา เขต 1
476.  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
477.  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป.นครราชสีมา เขต 1
478.  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) สพป.นครราชสีมา เขต 1
479.  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
480.  โรงเรียนบ้านดอนผวา สพป.นครราชสีมา เขต 1
481.  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
482.  โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 1
483.  โรงเรียนบ้านด่านติง สพป.นครราชสีมา เขต 1
484.  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
485.  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 1
486.  โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 1
487.  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
488.  โรงเรียนบ้านพุดซา สพป.นครราชสีมา เขต 1
489.  โรงเรียนบ้านพะเนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
490.  โรงเรียนบ้านยองแยง สพป.นครราชสีมา เขต 1
491.  โรงเรียนบ้านระกาย สพป.นครราชสีมา เขต 1
492.  โรงเรียนบ้านลองตอง สพป.นครราชสีมา เขต 1
493.  โรงเรียนบ้านพะไล สพป.นครราชสีมา เขต 1
494.  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
495.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
496.  โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป.นครราชสีมา เขต 1
497.  โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.นครราชสีมา เขต 1
498.  โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 1
499.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 1
500.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
501.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.นครราชสีมา เขต 1
502.  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 1
503.  โรงเรียนบ้านหนองโจด สพป.นครราชสีมา เขต 1
504.  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป.นครราชสีมา เขต 1
505.  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 1
506.  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
507.  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 1
508.  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
509.  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
510.  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป.นครราชสีมา เขต 1
511.  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ สพป.นครราชสีมา เขต 1
512.  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ สพป.นครราชสีมา เขต 1
513.  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 1
514.  โรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต 1
515.  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 1
516.  โรงเรียนบ้านกรูด สพป.นครราชสีมา เขต 2
517.  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 2
518.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครราชสีมา เขต 2
519.  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
520.  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง สพป.นครราชสีมา เขต 2
521.  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
522.  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
523.  โรงเรียนเพชรมาตุคลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
524.  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
525.  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 3
526.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป.นครราชสีมา เขต 3
527.  โรงเรียนบ้านซับสะเดา สพป.นครราชสีมา เขต 3
528.  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 3
529.  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
530.  โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 3
531.  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
532.  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สพป.นครราชสีมา เขต 3
533.  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
534.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.นครราชสีมา เขต 3
535.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 3
536.  โรงเรียนบ้านหนองรัง สพป.นครราชสีมา เขต 3
537.  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
538.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป.นครราชสีมา เขต 3
539.  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป.นครราชสีมา เขต 3
540.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 3
541.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต 3
542.  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครราชสีมา เขต 3
543.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 3
544.  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
545.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
546.  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า สพป.นครราชสีมา เขต 3
547.  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
548.  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 สพป.นครราชสีมา เขต 3
549.  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว สพป.นครราชสีมา เขต 3
550.  โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
551.  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
552.  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.นครราชสีมา เขต 4
553.  โรงเรียนหนองน้ำใส สพป.นครราชสีมา เขต 4
554.  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 5
555.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป.นครราชสีมา เขต 5
556.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 5
557.  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
558.  โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
559.  โรงเรียนบ้านกำปัง สพป.นครราชสีมา เขต 5
560.  โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5
561.  โรงเรียนบ้านซับยาง สพป.นครราชสีมา เขต 5
562.  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน สพป.นครราชสีมา เขต 5
563.  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
564.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 5
565.  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
566.  โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
567.  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
568.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
569.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
570.  โรงเรียนบ้านป่าเพกา สพป.นครราชสีมา เขต 5
571.  โรงเรียนบ้านพันชนะ สพป.นครราชสีมา เขต 5
572.  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
573.  โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป.นครราชสีมา เขต 5
574.  โรงเรียนบ้านวังยายทอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
575.  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
576.  โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
577.  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
578.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง สพป.นครราชสีมา เขต 5
579.  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) สพป.นครราชสีมา เขต 5
580.  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
581.  โรงเรียนบ้านหนองบง สพป.นครราชสีมา เขต 5
582.  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร สพป.นครราชสีมา เขต 5
583.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
584.  โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
585.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.นครราชสีมา เขต 5
586.  โรงเรียนบ้านห้วย สพป.นครราชสีมา เขต 5
587.  โรงเรียนบ้านหินหล่อง สพป.นครราชสีมา เขต 5
588.  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
589.  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5
590.  โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
591.  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
592.  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ สพป.นครราชสีมา เขต 5
593.  โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
594.  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป.นครราชสีมา เขต 5
595.  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 5
596.  โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.นครราชสีมา เขต 5
597.  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง สพป.นครราชสีมา เขต 5
598.  โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป.นครราชสีมา เขต 5
599.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5
600.  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5
601.  โรงเรียนวัดกุดพิมาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
602.  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส สพป.นครราชสีมา เขต 5
603.  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
604.  โรงเรียนสระพระขมาดไพร สพป.นครราชสีมา เขต 5
605.  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
606.  โรงเรียนบ้านกระถิน สพป.นครราชสีมา เขต 6
607.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต 6
608.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) สพป.นครราชสีมา เขต 6
609.  โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 6
610.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
611.  โรงเรียนบ้านสระครก สพป.นครราชสีมา เขต 6
612.  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป.นครราชสีมา เขต 6
613.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.นครราชสีมา เขต 6
614.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 6
615.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต 6
616.  โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 6
617.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต 6
618.  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 6
619.  โรงเรียนบ้านซาด สพป.นครราชสีมา เขต 7
620.  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 7
621.  โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.นครราชสีมา เขต 7
622.  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 7
623.  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
624.  โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 7
625.  โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
626.  โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
627.  โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
628.  โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
629.  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
630.  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
631.  โรงเรียนวัดสอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
632.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านควนลำภู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
634.  โรงเรียนบ้านวังวัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
635.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
636.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
637.  โรงเรียนบ้านควนชิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
638.  โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
639.  โรงเรียนบ้านท่าเตียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
640.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
641.  โรงเรียนบ้านปลายราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
642.  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
643.  โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
644.  โรงเรียนบ้านหัวปอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
645.  โรงเรียนบ้านเกยเชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
646.  โรงเรียนวัดขนาบนาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
647.  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
648.  โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
649.  โรงเรียนวัดจิกพนม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
650.  โรงเรียนวัดดอนรักษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
651.  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
652.  โรงเรียนวัดธงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
653.  โรงเรียนวัดบางฉนาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
654.  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
655.  โรงเรียนวัดบางด้วน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
656.  โรงเรียนวัดบ้านงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
657.  โรงเรียนวัดปากตรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
658.  โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
659.  โรงเรียนวัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
660.  โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
661.  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
662.  โรงเรียนวัดสุขุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
663.  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
664.  โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
665.  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
666.  โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
667.  โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
668.  โรงเรียนเขาพระทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
669.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
670.  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
671.  โรงเรียนบ้านฉาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
672.  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
673.  โรงเรียนบ้านเขาทราย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
674.  โรงเรียนวัดจอมทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
675.  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
676.  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
677.  โรงเรียนวัดเขาปูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
678.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
679.  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี สพป.นครสวรรค์ เขต 1
680.  โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครสวรรค์ เขต 1
681.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
682.  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
683.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
684.  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค์ เขต 1
685.  โรงเรียนวัดบ้านบน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
686.  โรงเรียนวัดวังยาง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
687.  โรงเรียนวัดรังงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
688.  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
689.  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
690.  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
691.  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
692.  โรงเรียนสระวิทยา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
693.  โรงเรียนเขาสระนางสรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
694.  โรงเรียนบ้านดงคู้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
695.  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สพป.นครสวรรค์ เขต 2
696.  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
697.  โรงเรียนบ้านมาบแก สพป.นครสวรรค์ เขต 2
698.  โรงเรียนบ้านวังซ่าน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
699.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
700.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
701.  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
702.  โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
703.  โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 2
704.  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส สพป.นครสวรรค์ เขต 2
705.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
706.  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
707.  โรงเรียนวัดบ้านวัง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
708.  โรงเรียนวัดหนองไร่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
709.  โรงเรียนวัดเกาะเปา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
710.  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
711.  โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
712.  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
713.  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
714.  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) สพป.นนทบุรี เขต 1
715.  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต 2
716.  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร สพป.นนทบุรี เขต 2
717.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป.นนทบุรี เขต 2
718.  โรงเรียนวัดลำโพ สพป.นนทบุรี เขต 2
719.  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป.นนทบุรี เขต 2
720.  โรงเรียนบ้านจืองา สพป.นราธิวาส เขต 1
721.  โรงเรียนบ้านดูกู สพป.นราธิวาส เขต 1
722.  โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2
723.  โรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2
724.  โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2
725.  โรงเรียนคลองสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
726.  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) สพป.สมุทรปราการ เขต 1
727.  โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป.สมุทรปราการ เขต 1
728.  โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
729.  โรงเรียนวัดบางกอบัว สพป.สมุทรปราการ เขต 1
730.  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 1
731.  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต 1
732.  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
733.  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1
734.  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
735.  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
736.  โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต 1
737.  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2
738.  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี สพป.ปทุมธานี เขต 1
739.  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) สพป.ปทุมธานี เขต 1
740.  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ สพป.ปทุมธานี เขต 1
741.  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สพป.ปทุมธานี เขต 1
742.  โรงเรียนวัดดาวเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1
743.  โรงเรียนวัดบัวหลวง สพป.ปทุมธานี เขต 1
744.  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) สพป.ปทุมธานี เขต 1
745.  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) สพป.ปทุมธานี เขต 1
746.  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
747.  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
748.  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2
749.  โรงเรียนวัดโสภณาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2
750.  โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2
751.  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
752.  โรงเรียนบ่อแร่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
753.  โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
754.  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
755.  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
756.  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
757.  โรงเรียนวัดตูม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
758.  โรงเรียนวัดนนทรีย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
759.  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
760.  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
761.  โรงเรียนวัดสะแก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
762.  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
763.  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
764.  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
765.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
766.  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
767.  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
768.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
769.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
770.  โรงเรียนวัดขวิด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
771.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
772.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
773.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
774.  โรงเรียนวัดยม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
775.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
776.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
777.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
778.  โรงเรียนวัดสนามไชย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
779.  โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
780.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
781.  โรงเรียนวัดเชิงท่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
782.  โรงเรียนวัดสุนทราราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
783.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
784.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
785.  โรงเรียนศรีบางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
786.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
787.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
788.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
789.  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป.อ่างทอง
790.  โรงเรียนวัดจันทร์มณี สพป.อ่างทอง
791.  โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง
792.  โรงเรียนวัดทางพระ สพป.อ่างทอง
793.  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) สพป.อ่างทอง
794.  โรงเรียนวัดราชปักษี สพป.อ่างทอง
795.  โรงเรียนวัดลั่นทม สพป.อ่างทอง
796.  โรงเรียนวัดละมุด สพป.อ่างทอง
797.  โรงเรียนวัดศาลาดิน สพป.อ่างทอง
798.  โรงเรียนวัดสนธิธรรม สพป.อ่างทอง
799.  โรงเรียนวัดหนองกร่าง สพป.อ่างทอง
800.  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด สพป.อ่างทอง
801.  โรงเรียนวัดเกษทอง สพป.อ่างทอง
802.  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง
803.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.อ่างทอง
804.  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป.อ่างทอง
805.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง สพป.ลพบุรี เขต 2
806.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก สพป.ลพบุรี เขต 2
807.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สพป.ลพบุรี เขต 2
808.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ลพบุรี เขต 2
809.  โรงเรียนวัดการ้อง สพป.สิงห์บุรี
810.  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ สพป.สิงห์บุรี
811.  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ สพป.สิงห์บุรี
812.  โรงเรียนวัดตึกราชา สพป.สิงห์บุรี
813.  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี
814.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.สิงห์บุรี
815.  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 1
816.  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สพป.สระบุรี เขต 1
817.  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ สพป.สระบุรี เขต 1
818.  โรงเรียนวัดช้าง สพป.สระบุรี เขต 1
819.  โรงเรียนวัดวังเลน สพป.สระบุรี เขต 1
820.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป.สระบุรี เขต 1
821.  โรงเรียนวัดหนองหว้า สพป.สระบุรี เขต 1
822.  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ สพป.สระบุรี เขต 1
823.  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 1
824.  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2
825.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 สพป.ระยอง เขต 1
826.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 สพป.ระยอง เขต 1
827.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สพป.ระยอง เขต 1
828.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 สพป.ระยอง เขต 1
829.  โรงเรียนบ้านมาบตอง สพป.ระยอง เขต 1
830.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1
831.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1
832.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1
833.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1
834.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป.ระยอง เขต 1
835.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.ระยอง เขต 1
836.  โรงเรียนวัดตากวน สพป.ระยอง เขต 1
837.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต สพป.ระยอง เขต 1
838.  โรงเรียนวัดละหารไร่ สพป.ระยอง เขต 1
839.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1
840.  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน สพป.ระยอง เขต 2
841.  โรงเรียน บ้านหนองไทร สพป.ระยอง เขต 2
842.  โรงเรียน วัดคลองชากพง สพป.ระยอง เขต 2
843.  โรงเรียน วัดพลงไสว สพป.ระยอง เขต 2
844.  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ สพป.ระยอง เขต 2
845.  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน สพป.ระยอง เขต 2
846.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ระยอง เขต 2
847.  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป.ระยอง เขต 2
848.  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2
849.  โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.ระยอง เขต 2
850.  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต 2
851.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม สพป.ระยอง เขต 2
852.  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
853.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
854.  โรงเรียนวัดดงไชยมัน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
855.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
856.  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
857.  โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
858.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
859.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
860.  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
861.  โรงเรียนบ้านชำโสม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
862.  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
863.  โรงเรียนบ้านบุสูง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
864.  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
865.  โรงเรียนบ้านพระปรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
866.  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
867.  โรงเรียนบ้านวังรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
868.  โรงเรียนบ้านหนองตลาด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
869.  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
870.  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
871.  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
872.  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
873.  โรงเรียนบ้านโคกกระจง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
874.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
875.  โรงเรียนบ้านไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
876.  โรงเรียนวัดปากแพรก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
877.  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
878.  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
879.  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
880.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
881.  โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
882.  โรงเรียนบ้านกิโลสาม สพป.สระแก้ว เขต 1
883.  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ สพป.สระแก้ว เขต 1
884.  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง สพป.สระแก้ว เขต 1
885.  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด สพป.สระแก้ว เขต 1
886.  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สพป.สระแก้ว เขต 1
887.  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต 1
888.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.สระแก้ว เขต 1
889.  โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1
890.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป.สระแก้ว เขต 1
891.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) สพป.สระแก้ว เขต 1
892.  โรงเรียนบ้านวังรี สพป.สระแก้ว เขต 1
893.  โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.สระแก้ว เขต 1
894.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป.สระแก้ว เขต 1
895.  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า สพป.สระแก้ว เขต 1
896.  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี สพป.สระแก้ว เขต 1
897.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.สระแก้ว เขต 1
898.  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต 1
899.  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.สระแก้ว เขต 1
900.  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม สพป.สระแก้ว เขต 1
901.  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม สพป.สระแก้ว เขต 1
902.  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ สพป.สระแก้ว เขต 1
903.  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี สพป.สระแก้ว เขต 1
904.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.สระแก้ว เขต 1
905.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป.สระแก้ว เขต 1
906.  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป.สระแก้ว เขต 1
907.  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สพป.สระแก้ว เขต 1
908.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป.สระแก้ว เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 2
911.  โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป.สระแก้ว เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านตุ่น สพป.สระแก้ว เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.สระแก้ว เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.สระแก้ว เขต 2
915.  โรงเรียนบ้านละลมติม สพป.สระแก้ว เขต 2
916.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.สระแก้ว เขต 2
917.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.สระแก้ว เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.สระแก้ว เขต 2
919.  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป.สระแก้ว เขต 2
920.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต 2
921.  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป.สระแก้ว เขต 2
922.  โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป.สระแก้ว เขต 2
923.  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต 2
924.  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต 2
925.  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สพป.สระแก้ว เขต 2
926.  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
927.  โรงเรียนบ้านง้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
928.  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
929.  โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
930.  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
931.  โรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
932.  โรงเรียนบ้านถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
933.  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
934.  โรงเรียนบ้านพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
935.  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
936.  โรงเรียนบ้านมาบสมอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
937.  โรงเรียนบ้านร่มไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
938.  โรงเรียนบ้านสระเกษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
939.  โรงเรียนบ้านสระคูณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
940.  โรงเรียนบ้านสวายจีก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
941.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
942.  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
943.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
944.  โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
945.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
946.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
947.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
948.  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
949.  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
950.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
951.  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
952.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
953.  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
954.  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
955.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
956.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
957.  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
958.  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
959.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
960.  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
961.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
962.  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
963.  โรงเรียนพระครูวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
964.  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
965.  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
966.  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
967.  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
968.  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
969.  โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
970.  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
971.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
972.  โรงเรียนวิมลวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
973.  โรงเรียนวัดโคกสะอาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
974.  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
975.  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
976.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
977.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
978.  โรงเรียนบ้านจบก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
979.  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
980.  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
981.  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
982.  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
983.  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
984.  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
985.  โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
986.  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
987.  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
988.  โรงเรียนบ้านโคลด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
989.  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
990.  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
991.  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
992.  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
993.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
994.  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
995.  โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
996.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
997.  โรงเรียนบ้านโนนศิลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
998.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
999.  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1000.  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1001.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1002.  โรงเรียนบ้านพงแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1003.  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1004.  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1005.  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1006.  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1007.  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1008.  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1009.  โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1010.  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1011.  โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1012.  โรงเรียนวัดสระทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1013.  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1014.  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1
1015.  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต 1
1016.  โรงเรียนบ้านกระออม สพป.สุรินทร์ เขต 1
1017.  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 1
1018.  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 1
1019.  โรงเรียนบ้านกางของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1020.  โรงเรียนบ้านกาเกาะ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1021.  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1022.  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1023.  โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1024.  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต 1
1025.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ เขต 1
1026.  โรงเรียนบ้านตะบัล สพป.สุรินทร์ เขต 1
1027.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1028.  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน สพป.สุรินทร์ เขต 1
1029.  โรงเรียนบ้านตาเมาะ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1030.  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1
1031.  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1032.  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป.สุรินทร์ เขต 1
1033.  โรงเรียนบ้านผือ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1034.  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1035.  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป.สุรินทร์ เขต 1
1036.  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง สพป.สุรินทร์ เขต 1
1037.  โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1038.  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต 1
1039.  โรงเรียนบ้านสะโน สพป.สุรินทร์ เขต 1
1040.  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1041.  โรงเรียนบ้านหนองขนาด สพป.สุรินทร์ เขต 1
1042.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.สุรินทร์ เขต 1
1043.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 1
1044.  โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.สุรินทร์ เขต 1
1045.  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป.สุรินทร์ เขต 1
1046.  โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป.สุรินทร์ เขต 1
1047.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1048.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 1
1049.  โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.สุรินทร์ เขต 1
1050.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป.สุรินทร์ เขต 1
1051.  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1052.  โรงเรียนบ้านหัวแรต สพป.สุรินทร์ เขต 1
1053.  โรงเรียนบ้านอาวุธ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1054.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1
1055.  โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป.สุรินทร์ เขต 1
1056.  โรงเรียนบ้านแตล สพป.สุรินทร์ เขต 1
1057.  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป.สุรินทร์ เขต 1
1058.  โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต 1
1059.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1060.  โรงเรียนบ้านโนนลี