รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ได้รับนมประเภท UHT

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
7.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร
8.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
9.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร
10.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป.กรุงเทพมหานคร
11.  โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
12.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร
13.  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร
14.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สพป.กรุงเทพมหานคร
15.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
16.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย สพป.กรุงเทพมหานคร
17.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป.กรุงเทพมหานคร
18.  โรงเรียนวัดด่าน สพป.กรุงเทพมหานคร
19.  โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร
20.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร
21.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
22.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
23.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
24.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
25.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร
26.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร
27.  โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานคร
28.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
29.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป.กรุงเทพมหานคร
30.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
31.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
32.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร
33.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป.กระบี่
34.  โรงเรียนคลองพน สพป.กระบี่
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
37.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป.กระบี่
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่
39.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป.กระบี่
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป.กระบี่
41.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก สพป.กระบี่
42.  โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป.กระบี่
43.  โรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่
44.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 สพป.กระบี่
45.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สพป.กระบี่
46.  โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่
47.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
48.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ สพป.กระบี่
49.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป.กระบี่
50.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป.กระบี่
51.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป.กระบี่
52.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง สพป.กระบี่
53.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป.กระบี่
54.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา สพป.กระบี่
55.  โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่
56.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป.กระบี่
57.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กระบี่
58.  โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป.กระบี่
59.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป.กระบี่
60.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป.กระบี่
61.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป.กระบี่
62.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
63.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) สพป.กระบี่
64.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า สพป.กระบี่
65.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป.กระบี่
66.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) สพป.กระบี่
67.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
68.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป.กระบี่
69.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป.กระบี่
70.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
71.  โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป.กระบี่
72.  โรงเรียนบ้านควน สพป.กระบี่
73.  โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป.กระบี่
74.  โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป.กระบี่
75.  โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป.กระบี่
76.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป.กระบี่
77.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.กระบี่
78.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.กระบี่
79.  โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป.กระบี่
80.  โรงเรียนบ้านควนแดง สพป.กระบี่
81.  โรงเรียนบ้านควนโอ สพป.กระบี่
82.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป.กระบี่
83.  โรงเรียนบ้านดินนา สพป.กระบี่
84.  โรงเรียนบ้านดินแดง สพป.กระบี่
85.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.กระบี่
86.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย สพป.กระบี่
87.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป.กระบี่
88.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่
89.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป.กระบี่
90.  โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่
91.  โรงเรียนบ้านทับพล สพป.กระบี่
92.  โรงเรียนบ้านทับปริก สพป.กระบี่
93.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว สพป.กระบี่
94.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่
95.  โรงเรียนบ้านทับไทร สพป.กระบี่
96.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว สพป.กระบี่
97.  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.กระบี่
98.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป.กระบี่
99.  โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
100.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.กระบี่
101.  โรงเรียนบ้านติงไหร สพป.กระบี่
102.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป.กระบี่
103.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป.กระบี่
104.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป.กระบี่
105.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป.กระบี่
106.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน สพป.กระบี่
107.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป.กระบี่
108.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป.กระบี่
109.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป.กระบี่
110.  โรงเรียนบ้านนาปง สพป.กระบี่
111.  โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กระบี่
112.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป.กระบี่
113.  โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.กระบี่
114.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง สพป.กระบี่
115.  โรงเรียนบ้านนาออก สพป.กระบี่
116.  โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
117.  โรงเรียนบ้านนาเทา สพป.กระบี่
118.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป.กระบี่
119.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.กระบี่
120.  โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป.กระบี่
121.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่
122.  โรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่
123.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่
124.  โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป.กระบี่
125.  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่
126.  โรงเรียนบ้านบางคราม สพป.กระบี่
127.  โรงเรียนบ้านบางเตียว สพป.กระบี่
128.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.กระบี่
129.  โรงเรียนบ้านนางรอง สพป.กระบี่
130.  โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่
131.  โรงเรียนบ้านปากหยา สพป.กระบี่
132.  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.กระบี่
133.  โรงเรียนบ้านปากหรา สพป.กระบี่
134.  โรงเรียนบ้านบางโสก สพป.กระบี่
135.  โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป.กระบี่
136.  โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.กระบี่
137.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป.กระบี่
138.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่
139.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป.กระบี่
140.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่
141.  โรงเรียนบ้านร่าปู สพป.กระบี่
142.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่
143.  โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่
144.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป.กระบี่
145.  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่
146.  โรงเรียนบ้านพรุพี สพป.กระบี่
147.  โรงเรียนบ้านลิกี สพป.กระบี่
148.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ สพป.กระบี่
149.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.กระบี่
150.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป.กระบี่
151.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป.กระบี่
152.  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กระบี่
153.  โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป.กระบี่
154.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป.กระบี่
155.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา สพป.กระบี่
156.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป.กระบี่
157.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่
158.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป.กระบี่
159.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กระบี่
160.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กระบี่
161.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่
162.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป.กระบี่
163.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง สพป.กระบี่
164.  โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป.กระบี่
165.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่
166.  โรงเรียนบ้านหาดยาว สพป.กระบี่
167.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง สพป.กระบี่
168.  โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป.กระบี่
169.  โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป.กระบี่
170.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ สพป.กระบี่
171.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สพป.กระบี่
172.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา สพป.กระบี่
173.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป.กระบี่
174.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป.กระบี่
175.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป.กระบี่
176.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป.กระบี่
177.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ สพป.กระบี่
178.  โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่
179.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่
180.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่
181.  โรงเรียนบ้านเขางาม สพป.กระบี่
182.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป.กระบี่
183.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป.กระบี่
184.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง สพป.กระบี่
185.  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.กระบี่
186.  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.กระบี่
187.  โรงเรียนบ้านเขาพนม สพป.กระบี่
188.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย สพป.กระบี่
189.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป.กระบี่
190.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) สพป.กระบี่
191.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร สพป.กระบี่
192.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป.กระบี่
193.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป.กระบี่
194.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป.กระบี่
195.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป.กระบี่
196.  โรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่
197.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป.กระบี่
198.  โรงเรียนบ้านแหลมตง สพป.กระบี่
199.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป.กระบี่
200.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กระบี่
201.  โรงเรียนบ้านโคกคา สพป.กระบี่
202.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป.กระบี่
203.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่
204.  โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป.กระบี่
205.  โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่
206.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ สพป.กระบี่
207.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่
208.  โรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่
209.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.กระบี่
210.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่
211.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สพป.กระบี่
212.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.กระบี่
213.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป.กระบี่
214.  โรงเรียนบ้านโคกยอ สพป.กระบี่
215.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่
216.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม สพป.กระบี่
217.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป.กระบี่
218.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป.กระบี่
219.  โรงเรียนวัดบางโทง สพป.กระบี่
220.  โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป.กระบี่
221.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.กระบี่
222.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป.กระบี่
223.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป.กระบี่
224.  โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป.กระบี่
225.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ สพป.กระบี่
226.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป.กระบี่
227.  โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป.กระบี่
228.  โรงเรียนวัดโคกยาง สพป.กระบี่
229.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป.กระบี่
230.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป.กระบี่
231.  โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่
232.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่
233.  โรงเรียนวัดช่องแบก สพป.กระบี่
234.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
235.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
236.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
237.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป.กระบี่
238.  โรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่
239.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 สพป.กระบี่
240.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) สพป.กระบี่
241.  โรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่
242.  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
243.  โรงเรียนตลาดสํารอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
244.  โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
245.  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
246.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
247.  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
248.  โรงเรียนบ้านจันอุย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
249.  โรงเรียนบ้านกลอนโด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
250.  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
251.  โรงเรียนบ้านดอนคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
252.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
253.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
254.  โรงเรียนบ้านทับศิลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
255.  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
256.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
257.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
258.  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
259.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
260.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
261.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
262.  โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
263.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
264.  โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
265.  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
266.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
267.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 1
268.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
269.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
270.  โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
271.  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
272.  โรงเรียนบ้านนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
273.  โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
274.  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
275.  โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
276.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
277.  โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
278.  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
279.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
280.  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
281.  โรงเรียนบ้านรางสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
282.  โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
283.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
284.  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 1
285.  โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
286.  โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
287.  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
288.  โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
289.  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
290.  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
291.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
292.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
293.  โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
294.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
295.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
296.  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
297.  โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
298.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
299.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
300.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
301.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
302.  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
303.  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
304.  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
305.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
306.  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
307.  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
308.  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
309.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
310.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
311.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
312.  โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
313.  โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
314.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
315.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
316.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
317.  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
318.  โรงเรียนบ้านองหลุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
319.  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
320.  โรงเรียนบ้านเนินไพร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
321.  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
322.  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
323.  โรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1
324.  โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
325.  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
326.  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
327.  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
328.  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
329.  โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
330.  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
331.  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
332.  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
333.  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
334.  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
335.  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
336.  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
337.  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
338.  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
339.  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
340.  โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
341.  โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
342.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
343.  โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
344.  โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
345.  โรงเรียนวัดพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
346.  โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
347.  โรงเรียนวัดลําสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
348.  โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
349.  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
350.  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
351.  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
352.  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
353.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
354.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
355.  โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
356.  โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
357.  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
358.  โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
359.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
360.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
361.  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
362.  โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
363.  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
364.  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
365.  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
366.  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
367.  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
368.  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
369.  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
370.  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
371.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
372.  โรงเรียนบ้านกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
373.  โรงเรียนบ้านชายธูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
374.  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
375.  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
376.  โรงเรียนบ้านดอนสระ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
377.  โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
378.  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
379.  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
380.  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
381.  โรงเรียนบ้านตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
382.  โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
383.  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
384.  โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
385.  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
386.  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
387.  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
388.  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
389.  โรงเรียนบ้านรางยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
390.  โรงเรียนบ้านวังรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
391.  โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
392.  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
393.  โรงเรียนบ้านนาใหม่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
394.  โรงเรียนบ้านพนมนาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
395.  โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
396.  โรงเรียนบ้านสระจันทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
397.  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
398.  โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
399.  โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
400.  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
401.  โรงเรียนบ้านหนองตายอด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
402.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สพป.กาญจนบุรี เขต 2
403.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
404.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
405.  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
406.  โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
407.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
408.  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
409.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
410.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
411.  โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
412.  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
413.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
414.  โรงเรียนบ้านเขาช่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
415.  โรงเรียนบ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 2
416.  โรงเรียนบ้านไผ่สี สพป.กาญจนบุรี เขต 2
417.  โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
418.  โรงเรียนบ้านไพรงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
419.  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
420.  โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
421.  โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
422.  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
423.  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
424.  โรงเรียนวัดดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
425.  โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
426.  โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
427.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
428.  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
429.  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
430.  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
431.  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
432.  โรงเรียนวัดนาพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
433.  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
434.  โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
435.  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
436.  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
437.  โรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
438.  โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
439.  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
440.  โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
441.  โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
442.  โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
443.  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
444.  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
445.  โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
446.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
447.  โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
448.  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
449.  โรงเรียนวัดหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
450.  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
451.  โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
452.  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
453.  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
454.  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
455.  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
456.  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
457.  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
458.  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
459.  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2
460.  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
461.  โรงเรียนวัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
462.  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
463.  โรงเรียนเมตตาจิตต สพป.กาญจนบุรี เขต 2
464.  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
465.  โรงเรียนคุรุสภา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
466.  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
467.  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
468.  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
469.  โรงเรียนบ้านจันเดย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
470.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
471.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
472.  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
473.  โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3
474.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
475.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
476.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
477.  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
478.  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
479.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
480.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
481.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
482.  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
483.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
484.  โรงเรียนบ้านประจําไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
485.  โรงเรียนบ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
486.  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
487.  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
488.  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
489.  โรงเรียนบ้านพุเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
490.  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
491.  โรงเรียนบ้านพุองกะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
492.  โรงเรียนบ้านยางโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
493.  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
494.  โรงเรียนบ้านยางขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
495.  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
496.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
497.  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
498.  โรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
499.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
500.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
501.  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
502.  โรงเรียนบ้านสารวัตร สพป.กาญจนบุรี เขต 3
503.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
504.  โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
505.  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
506.  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
507.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
508.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
509.  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
510.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
511.  โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
512.  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
513.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
514.  โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
515.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
516.  โรงเรียนบ้านเขาพัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
517.  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
518.  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
519.  โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
520.  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
521.  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
522.  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
523.  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
524.  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
525.  โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป.กาญจนบุรี เขต 3
526.  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
527.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
528.  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
529.  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
530.  โรงเรียนวัดหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
531.  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
532.  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
533.  โรงเรียนวัดปากกิเลน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
534.  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
535.  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
536.  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
537.  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
538.  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3
539.  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
540.  โรงเรียนหลุงกัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
541.  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
542.  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
543.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
544.  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
545.  โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
546.  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
547.  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
548.  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
549.  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
550.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
551.  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
552.  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
553.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
554.  โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
555.  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
556.  โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
557.  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
558.  โรงเรียนบ้านพุบอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
559.  โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
560.  โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
561.  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
562.  โรงเรียนบ้านรางพยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
563.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
564.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
565.  โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
566.  โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
567.  โรงเรียนบ้านรางขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
568.  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
569.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
570.  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4
571.  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
572.  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
573.  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
574.  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
575.  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
576.  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
577.  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป.กาญจนบุรี เขต 4
578.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
579.  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
580.  โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
581.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
582.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
583.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
584.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4
585.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
586.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
587.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
588.  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
589.  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
590.  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
591.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
592.  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
593.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
594.  โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
595.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
596.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
597.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
598.  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
599.  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
600.  โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
601.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
602.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
603.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
604.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
605.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
606.  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
607.  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
608.  โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
609.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
610.  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
611.  โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
612.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
613.  โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
614.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
615.  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
616.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
617.  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
618.  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
619.  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
620.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
621.  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
622.  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
623.  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
624.  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
625.  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
626.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
627.  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
628.  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
629.  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
630.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
631.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
632.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
633.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
634.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
635.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
636.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
637.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
638.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
639.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
640.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
641.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
642.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
643.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
644.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
645.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
646.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
647.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
648.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
649.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
650.  โรงเรียนคำแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
651.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
652.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
653.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
654.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
655.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
656.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
657.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
658.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
659.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
660.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
661.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
662.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
663.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
664.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
665.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
666.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
667.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
668.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
669.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
670.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
671.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
672.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
673.  โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
674.  โรงเรียนนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
675.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
676.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
677.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
678.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
679.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
680.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
681.  โรงเรียนนาโกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
682.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
683.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
684.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
685.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
686.  โรงเรียนบ้านท่างาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
687.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
688.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
689.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
690.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
691.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
692.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
693.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
694.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
695.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
696.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
697.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
698.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
699.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
700.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
701.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
702.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
703.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
704.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
705.  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
706.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
707.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
708.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
709.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
710.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
711.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
712.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
713.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
714.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
715.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
716.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
717.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
718.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
719.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
720.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
721.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
722.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
723.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
724.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
725.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
726.  โรงเรียนภูปอวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
727.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
728.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
729.  โรงเรียนสำเริงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
730.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
731.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
732.  โรงเรียนหนองตุวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
733.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
734.  โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
735.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
736.  โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
737.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
738.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
739.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
740.  โรงเรียนหนองแวงแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
741.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
742.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
743.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
744.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
745.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
746.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
747.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
748.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
749.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
750.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
751.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
752.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
753.  โรงเรียนเสมาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
754.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
755.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
756.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
757.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
758.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
759.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
760.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
761.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
762.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
763.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
764.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
765.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
766.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
767.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
768.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
769.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
770.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
771.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
772.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
773.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
774.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
775.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
776.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
777.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
778.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
779.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
780.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
781.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
782.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
783.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
784.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
785.  โรงเรียนคำขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
786.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
787.  โรงเรียนคำโองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
788.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
789.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
790.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
791.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
792.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
793.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
794.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
795.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
796.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
797.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
798.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
799.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
800.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
801.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
802.  โรงเรียนดงบังวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
803.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
804.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
805.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
806.  โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
807.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
808.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
809.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
810.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
811.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
812.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
813.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
814.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
815.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
816.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
817.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
818.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
819.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
820.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
821.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
822.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
823.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
824.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
825.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
826.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
827.  โรงเรียนนาบงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
828.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
829.  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
830.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
831.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
832.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
833.  โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
834.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
835.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
836.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
837.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
838.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
839.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
840.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
841.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
842.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
843.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
844.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
845.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
846.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
847.  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
848.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
849.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
850.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
851.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
852.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
853.  โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
854.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
855.  โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
856.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
857.  โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
858.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
859.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
860.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
861.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
862.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
863.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
864.  โรงเรียนยางคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
865.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
866.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
867.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
868.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
869.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
870.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
871.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
872.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
873.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
874.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
875.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
876.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
877.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
878.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
879.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
880.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
881.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
882.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
883.  โรงเรียนหนองบัวชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
884.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
885.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
886.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
887.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
888.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
889.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
890.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
891.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
892.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
893.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
894.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
895.  โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
896.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
897.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
898.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
899.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
900.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
901.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
902.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
903.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
904.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
905.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
906.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
907.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
908.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
909.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
910.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
911.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
912.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
913.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
914.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
915.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
916.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
917.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
918.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
919.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
920.  โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
921.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
922.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
923.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
924.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
925.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
926.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
927.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
928.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
929.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
930.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
931.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
932.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
933.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
934.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
935.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
936.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
937.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
938.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
939.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
940.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
941.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
942.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
943.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
944.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
945.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
946.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
947.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
948.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
949.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
950.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
951.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
952.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
953.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
954.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
955.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
956.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
957.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
958.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
959.  โรงเรียนนาขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
960.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
961.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
962.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
963.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
964.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
965.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
966.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
967.  โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
968.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
969.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
970.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
971.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
972.  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
973.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
974.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
975.  โรงเรียนบ้านกกตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
976.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
977.  โรงเรียนบ้านกุดกอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
978.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
979.  โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
980.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
981.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
982.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
983.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
984.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
985.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
986.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
987.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
988.  โรงเรียนบ้านคุย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
989.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
990.  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
991.  โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
992.  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
993.  โรงเรียนบ้านจาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
994.  โรงเรียนบ้านชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
995.  โรงเรียนบ้านดงแหลม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
996.  โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
997.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
998.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
999.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1000.  โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1001.  โรงเรียนบ้านนาทัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1002.  โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1003.  โรงเรียนบ้านนาวี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1004.  โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1005.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1006.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1007.  โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1008.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1009.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1010.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1011.  โรงเรียนบ้านบึงทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1012.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1013.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1014.  โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1015.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1016.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1017.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1018.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1019.  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1020.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1021.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1022.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1023.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1024.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1025.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1026.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1027.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1028.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1029.  โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1030.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1031.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1032.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1033.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1034.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1035.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1036.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1037.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1038.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1039.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1040.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1041.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1042.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1043.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1044.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1045.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1046.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1047.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1048.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1049.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1050.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1051.  โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1052.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1053.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1054.  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1055.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1056.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1057.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1058.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1059.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1060.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1061.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1062.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1063.  โรงเรียนบ