รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ยังไม่ได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6.  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7.  โรงเรียนวัดพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
10.  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
11.  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4
12.  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
13.  โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
14.  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
15.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
16.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
17.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
18.  โรงเรียนคำแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
19.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
20.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
21.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
22.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
23.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
24.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
25.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
26.  โรงเรียนนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
27.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
28.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
29.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
30.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
31.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
32.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
33.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
34.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
35.  โรงเรียนบ้านโคกใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
36.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
37.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
38.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
39.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
40.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
41.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
42.  โรงเรียนหนองแวงแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
43.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
44.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
45.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
47.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
48.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
49.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
50.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
51.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
52.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
53.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
54.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
55.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
56.  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
57.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
58.  โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
59.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
60.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
61.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
63.  โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
64.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
65.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
66.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
67.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
68.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
69.  โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
70.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
71.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
72.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต 1
73.  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
74.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
75.  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
76.  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
77.  โรงเรียนมิตรภาพ 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3
78.  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
79.  โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
80.  โรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต 5
81.  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
82.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต 5
83.  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
84.  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
85.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
86.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.จันทบุรี เขต 1
87.  โรงเรียนบ้านชำโสม สพป.จันทบุรี เขต 1
88.  โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป.จันทบุรี เขต 1
89.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1
90.  โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
91.  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต 1
92.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ สพป.จันทบุรี เขต 1
93.  โรงเรียนบ้านมาบโอน สพป.จันทบุรี เขต 1
94.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1
95.  โรงเรียนบ้านยางระหง สพป.จันทบุรี เขต 1
96.  โรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรี เขต 1
97.  โรงเรียนบ้านวังปลา สพป.จันทบุรี เขต 1
98.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต 1
99.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก สพป.จันทบุรี เขต 1
100.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
101.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.จันทบุรี เขต 1
102.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1
103.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง สพป.จันทบุรี เขต 1
104.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
105.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
106.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สพป.จันทบุรี เขต 1
107.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
108.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย สพป.จันทบุรี เขต 1
109.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.จันทบุรี เขต 1
110.  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
111.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป.จันทบุรี เขต 1
112.  โรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
113.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต 1
114.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
115.  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.จันทบุรี เขต 1
116.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า สพป.จันทบุรี เขต 1
117.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 1
118.  โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต 1
119.  โรงเรียนวัดท่าแคลง สพป.จันทบุรี เขต 1
120.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนวัดนาซา สพป.จันทบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป.จันทบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนวัดนายายอาม สพป.จันทบุรี เขต 1
124.  โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1
125.  โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จันทบุรี เขต 1
126.  โรงเรียนวัดรำพัน สพป.จันทบุรี เขต 1
127.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
128.  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.จันทบุรี เขต 1
129.  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนวัดสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.จันทบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.จันทบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด สพป.จันทบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง สพป.จันทบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนวัดเขาวงกต สพป.จันทบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1
140.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป.จันทบุรี เขต 1
141.  โรงเรียนวัดแขมหนู สพป.จันทบุรี เขต 1
142.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
143.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม สพป.จันทบุรี เขต 1
144.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
145.  โรงเรียนวัดโขดหอย สพป.จันทบุรี เขต 1
146.  โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป.จันทบุรี เขต 1
147.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต 1
148.  โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1
149.  โรงเรียนวัดโขมง สพป.จันทบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จันทบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สพป.จันทบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป.จันทบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2
156.  โรงเรียนโฆวินฑะ สพป.จันทบุรี เขต 2
157.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
158.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
159.  โรงเรียนบ้านสีล้ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
160.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
161.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
162.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
163.  โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
164.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
165.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
166.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
167.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
168.  โรงเรียนวัดตะพังคลี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
169.  โรงเรียนวัดทด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
170.  โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
171.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
172.  โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
173.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
174.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
175.  โรงเรียนวัดรามัญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
176.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
177.  โรงเรียนวัดลาดบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
178.  โรงเรียนวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
179.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
180.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
181.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
182.  โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
183.  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
184.  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
185.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
186.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
187.  โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
188.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
189.  โรงเรียนสกัด 80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
190.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
191.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
192.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
193.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
194.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
195.  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
196.  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
197.  โรงเรียนบางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
198.  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
199.  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
200.  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
201.  โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
202.  โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
203.  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
204.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
205.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
206.  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
207.  โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
208.  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
209.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
210.  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
211.  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
212.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
213.  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
214.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
215.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
216.  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
217.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
218.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
219.  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
220.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
221.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
222.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
223.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
224.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
225.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
226.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
227.  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
228.  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
229.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
230.  โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
231.  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
232.  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
233.  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
234.  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
235.  โรงเรียนวัดคูมอญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
236.  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
237.  โรงเรียนวัดกกสับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
238.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
239.  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
240.  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
241.  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
242.  โรงเรียนวัดต้นตาล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
243.  โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
244.  โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
245.  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
246.  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
247.  โรงเรียนวัดธารพูด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
248.  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
249.  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
250.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
251.  โรงเรียนวัดบางคา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
252.  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
253.  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
254.  โรงเรียนวัดบางโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
255.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
256.  โรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
257.  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
258.  โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
259.  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
260.  โรงเรียนวัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
261.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
262.  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
263.  โรงเรียนวัดพงษาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
264.  โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
265.  โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
266.  โรงเรียนวัดวังเย็น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
267.  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
268.  โรงเรียนวัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
269.  โรงเรียนวัดสามแยก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
270.  โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
271.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
272.  โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
273.  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
274.  โรงเรียนวัดสะแกงาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
275.  โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
276.  โรงเรียนวัดหนองแหน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
277.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
278.  โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
279.  โรงเรียนวัดหัวไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
280.  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
281.  โรงเรียนวัดหินดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
282.  โรงเรียนวัดหัวสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
283.  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
284.  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
285.  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
286.  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
287.  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
288.  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
289.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
290.  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
291.  โรงเรียนวัดแปลงยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
292.  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
293.  โรงเรียนวัดเทพพนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
294.  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
295.  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
296.  โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
297.  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
298.  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
299.  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
300.  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
301.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
302.  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
303.  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
304.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป.ชลบุรี เขต 1
305.  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สพป.ชลบุรี เขต 1
306.  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป.ชลบุรี เขต 1
307.  โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1
308.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.ชลบุรี เขต 1
309.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป.ชลบุรี เขต 1
310.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
311.  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป.ชลบุรี เขต 1
312.  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต 1
313.  โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1
314.  โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1
315.  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2
316.  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
317.  โรงเรียน บ้านทับสูง สพป.ชลบุรี เขต 2
318.  โรงเรียน บ้านสระนา สพป.ชลบุรี เขต 2
319.  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
320.  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
321.  โรงเรียน วัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต 2
322.  โรงเรียน วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
323.  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
324.  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
325.  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
326.  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต 2
327.  โรงเรียน วัดแปลงเกต สพป.ชลบุรี เขต 2
328.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี เขต 2
329.  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2
330.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
331.  โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป.ชลบุรี เขต 2
332.  โรงเรียนบ้านคลองโค สพป.ชลบุรี เขต 2
333.  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2
334.  โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.ชลบุรี เขต 2
335.  โรงเรียนบ้านหนองพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2
336.  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2
337.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2
338.  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต 2
339.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2
340.  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
341.  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
342.  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต 2
343.  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน สพป.ชลบุรี เขต 2
344.  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
345.  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป.ชลบุรี เขต 2
346.  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 2
347.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
348.  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
349.  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต 2
350.  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ สพป.ชลบุรี เขต 2
351.  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2
352.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต 2
353.  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ สพป.ชลบุรี เขต 2
354.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
355.  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป.ชลบุรี เขต 2
356.  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
357.  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2
358.  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต 2
359.  โรงเรียนวัดแหลมแค สพป.ชลบุรี เขต 2
360.  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต 2
361.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
362.  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต 2
363.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน สพป.ชลบุรี เขต 3
364.  โรงเรียน บ้านวังค้อ สพป.ชลบุรี เขต 3
365.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
366.  โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3
367.  โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
368.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป.ชลบุรี เขต 3
369.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
370.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
371.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
372.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต 3
373.  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท
374.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
375.  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
376.  โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
377.  โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
378.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
379.  โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
380.  โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2
381.  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
382.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
383.  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
384.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
385.  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
386.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
387.  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
388.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
389.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
390.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
391.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
392.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
393.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
394.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
395.  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
396.  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
397.  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
398.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
399.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
400.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
401.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
402.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ เขต 2
403.  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
404.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
405.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
406.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
407.  โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
408.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
409.  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
410.  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
411.  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2
412.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
413.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
414.  โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
415.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
416.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
417.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
418.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
419.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
420.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
421.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
422.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
423.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
424.  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
425.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
426.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
427.  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
428.  โรงเรียนบ้านห้วยไห สพป.ชัยภูมิ เขต 2
429.  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 2
430.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
431.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
432.  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
433.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
434.  โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
435.  โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
436.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
437.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
438.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
439.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
440.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
441.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
442.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
443.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
444.  โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
445.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
446.  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
447.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
448.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
449.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
450.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
451.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
452.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
453.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
454.  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
455.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
456.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
457.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
458.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
459.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
460.  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3
461.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
462.  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
463.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
464.  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
465.  โรงเรียนบ้านนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
466.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
467.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
468.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
469.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
470.  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
471.  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
472.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
473.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
474.  โรงเรียนบ้านวังพง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
475.  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
476.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
477.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
478.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
479.  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
480.  โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
481.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
482.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
483.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
484.  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
485.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห สพป.ชัยภูมิ เขต 3
486.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
487.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
488.  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
489.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
490.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
491.  โรงเรียนวังกะอาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
492.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป.ชุมพร เขต 1
493.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1
494.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป.ชุมพร เขต 1
495.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป.ชุมพร เขต 1
496.  โรงเรียนวัดคูขุด สพป.ชุมพร เขต 1
497.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
498.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1
499.  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป.เชียงราย เขต 3
500.  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
501.  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
502.  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป.เชียงใหม่ เขต 3
503.  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
504.  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
505.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
506.  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
507.  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
508.  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
509.  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
510.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
511.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
512.  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
513.  โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
514.  โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
515.  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
516.  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
517.  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
518.  โรงเรียนบ้านสองธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
519.  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
520.  โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
521.  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
522.  โรงเรียนบ้านแม่หอย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
523.  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
524.  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป.เชียงใหม่ เขต 6
525.  โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
526.  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง สพป.ตราด
527.  โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตราด
528.  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราด
529.  โรงเรียนวัดหนองคันทรง สพป.ตราด
530.  โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป.ตราด
531.  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด
532.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต 2
533.  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต 2
534.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู สพป.ตาก เขต 2
535.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
536.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก
537.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป.นครนายก
538.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก
539.  โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป.นครนายก
540.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว สพป.นครนายก
541.  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป.นครนายก
542.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก
543.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป.นครนายก
544.  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายก
545.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน สพป.นครนายก
546.  โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก
547.  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายก
548.  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สพป.นครนายก
549.  โรงเรียนวัดท่าชัย สพป.นครนายก
550.  โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก
551.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป.นครนายก
552.  โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก
553.  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก
554.  โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก
555.  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม สพป.นครนายก
556.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม สพป.นครนายก
557.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก
558.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป.นครนายก
559.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป.นครนายก
560.  โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป.นครนายก
561.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม สพป.นครนายก
562.  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายก
563.  โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก
564.  โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป.นครนายก
565.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด สพป.นครนายก
566.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) สพป.นครนายก
567.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป.นครนายก
568.  โรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.นครนายก
569.  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป.นครนายก
570.  โรงเรียนวันครู 2504 สพป.นครนายก
571.  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก
572.  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป.นครนายก
573.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) สพป.นครนายก
574.  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 1
575.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
576.  โรงเรียนบ้านต่างตา สพป.นครราชสีมา เขต 1
577.  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
578.  โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป.นครราชสีมา เขต 1
579.  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป.นครราชสีมา เขต 1
580.  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
581.  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย สพป.นครราชสีมา เขต 1
582.  โรงเรียนบ้านพลจลก สพป.นครราชสีมา เขต 1
583.  โรงเรียนบ้านพุดซา สพป.นครราชสีมา เขต 1
584.  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
585.  โรงเรียนบ้านมะรุม สพป.นครราชสีมา เขต 1
586.  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
587.  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป.นครราชสีมา เขต 1
588.  โรงเรียนบ้านลองตอง สพป.นครราชสีมา เขต 1
589.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 1
590.  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป.นครราชสีมา เขต 1
591.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 1
592.  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1
593.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป.นครราชสีมา เขต 1
594.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 1
595.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.นครราชสีมา เขต 1
596.  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
597.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1
598.  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย สพป.นครราชสีมา เขต 1
599.  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สพป.นครราชสีมา เขต 1
600.  โรงเรียนบึงสาลี สพป.นครราชสีมา เขต 1
601.  โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
602.  โรงเรียนสวนหม่อน สพป.นครราชสีมา เขต 1
603.  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
604.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
605.  โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
606.  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2
607.  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป.นครราชสีมา เขต 2
608.  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
609.  โรงเรียนชุมชนดอนไพล สพป.นครราชสีมา เขต 2
610.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
611.  โรงเรียนชาติวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
612.  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2
613.  โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป.นครราชสีมา เขต 2
614.  โรงเรียนบ้านกรูด สพป.นครราชสีมา เขต 2
615.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สพป.นครราชสีมา เขต 2
616.  โรงเรียนบ้านกันผม สพป.นครราชสีมา เขต 2
617.  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
618.  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป.นครราชสีมา เขต 2
619.  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
620.  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป.นครราชสีมา เขต 2
621.  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 2
622.  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
623.  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.นครราชสีมา เขต 2
624.  โรงเรียนบ้านช่องโค สพป.นครราชสีมา เขต 2
625.  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 2
626.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
628.  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด สพป.นครราชสีมา เขต 2
629.  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
630.  โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป.นครราชสีมา เขต 2
631.  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
632.  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 2
634.  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป.นครราชสีมา เขต 2
635.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
636.  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
637.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
638.  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต 2
639.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
640.  โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมา เขต 2
641.  โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
642.  โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต 2
643.  โรงเรียนบ้านพระ สพป.นครราชสีมา เขต 2
644.  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
645.  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
646.  โรงเรียนบ้านยอกขาม สพป.นครราชสีมา เขต 2
647.  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
648.  โรงเรียนบ้านละกอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
649.  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2
650.  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
651.  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2
652.  โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 2
653.  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
654.  โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป.นครราชสีมา เขต 2
655.  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
656.  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 2
657.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
658.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต 2
659.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
660.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.นครราชสีมา เขต 2
661.  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป.นครราชสีมา เขต 2
662.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต 2
663.  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
664.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต 2
665.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป.นครราชสีมา เขต 2
666.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต 2
667.  โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
668.  โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
669.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
670.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
671.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
672.  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
673.  โรงเรียนบ้านหนองแมว สพป.นครราชสีมา เขต 2
674.  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครราชสีมา เขต 2
675.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต 2
676.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
677.  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
678.  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
679.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
680.  โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
681.  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ สพป.นครราชสีมา เขต 2
682.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
683.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต 2
684.  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
685.  โรงเรียนบ้านหินโคน สพป.นครราชสีมา เขต 2
686.  โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต 2
687.  โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2
688.  โรงเรียนบ้านเมืองรัง สพป.นครราชสีมา เขต 2
689.  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา เขต 2
690.  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
691.  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
692.  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม สพป.นครราชสีมา เขต 2
693.  โรงเรียนบ้านโนนพะไล สพป.นครราชสีมา เขต 2
694.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
695.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
696.  โรงเรียนบ้านโนนเพชร สพป.นครราชสีมา เขต 2
697.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
698.  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
699.  โรงเรียนภูทองวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
700.  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
701.  โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 2
702.  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
703.  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
704.  โรงเรียนวัดพะโค สพป.นครราชสีมา เขต 2
705.  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 2
706.  โรงเรียนวัดหนองจอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
707.  โรงเรียนวัดหินมงคล สพป.นครราชสีมา เขต 2
708.  โรงเรียนวัดเหมสูง สพป.นครราชสีมา เขต 2
709.  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 2
710.  โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 2
711.  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
712.  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
713.  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต 2
714.  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
715.  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2
716.  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
717.  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
718.  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
719.  โรงเรียนโนนตาวิทย์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
720.  โรงเรียนไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2
721.  โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
722.  โรงเรียนเพชรมาตุคลา สพป.นครราชสีมา เขต 2
723.  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2
724.  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
725.  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
726.  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
727.  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต 3
728.  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
729.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต 3
730.  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
731.  โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
732.  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
733.  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
734.  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
735.  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 3
736.  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป.นครราชสีมา เขต 3
737.  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป.นครราชสีมา เขต 3
738.  โรงเรียนบ้านซับเต่า สพป.นครราชสีมา เขต 3
739.  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
740.  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
741.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต 3
742.  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
743.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
744.  โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 3
745.  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
746.  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
747.  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
748.  โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
749.  โรงเรียนบ้านยางกระทุง สพป.นครราชสีมา เขต 3
750.  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป.นครราชสีมา เขต 3
751.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 3
752.  โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
753.  โรงเรียนบ้านวังหมี สพป.นครราชสีมา เขต 3
754.  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
755.  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
756.  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
757.  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
758.  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3
759.  โรงเรียนบ้านสระผักโพด สพป.นครราชสีมา เขต 3
760.  โรงเรียนบ้านหนองต้อ สพป.นครราชสีมา เขต 3
761.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป.นครราชสีมา เขต 3
762.  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
763.  โรงเรียนบ้านหนองผักไร สพป.นครราชสีมา เขต 3
764.  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
765.  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 3
766.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครราชสีมา เขต 3
767.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.นครราชสีมา เขต 3
768.  โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
769.  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
770.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด สพป.นครราชสีมา เขต 3
771.  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.นครราชสีมา เขต 3
772.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.นครราชสีมา เขต 3
773.  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.นครราชสีมา เขต 3
774.  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3
775.  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.นครราชสีมา เขต 3
776.  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป.นครราชสีมา เขต 3
777.  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ สพป.นครราชสีมา เขต 3
778.  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต 3
779.  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต สพป.นครราชสีมา เขต 3
780.  โรงเรียนบ้านแชะ สพป.นครราชสีมา เขต 3
781.  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3
782.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 3
783.  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 3
784.  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป.นครราชสีมา เขต 3
785.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป.นครราชสีมา เขต 3
786.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป.นครราชสีมา เขต 3
787.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 3
788.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
789.  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
790.  โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป.นครราชสีมา เขต 3
791.  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
792.  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
793.  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 3
794.  โรงเรียนวัดทุ่งจาน สพป.นครราชสีมา เขต 3
795.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป.นครราชสีมา เขต 3
796.  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
797.  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ สพป.นครราชสีมา เขต 3
798.  โรงเรียนวัดหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
799.  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม สพป.นครราชสีมา เขต 3
800.  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 3
801.  โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต 3
802.  โรงเรียนวัดพรหมราช สพป.นครราชสีมา เขต 3
803.  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 3
804.  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
805.  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
806.  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
807.  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
808.  โรงเรียนหนองประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
809.  โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
810.  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3
811.  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 3
812.  โรงเรียนไผ่สีสุก สพป.นครราชสีมา เขต 3
813.  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
814.  โรงเรียนขนงพระใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
815.  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
816.  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
817.  โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 4
818.  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
819.  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
820.  โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป.นครราชสีมา เขต 4
821.  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4
822.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป.นครราชสีมา เขต 4
823.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4
824.  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป.นครราชสีมา เขต 4
825.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป.นครราชสีมา เขต 4
826.  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4
827.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป.นครราชสีมา เขต 4
828.  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
829.  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
830.  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" สพป.นครราชสีมา เขต 4
831.  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 4
832.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
833.  โรงเรียนบ้านกุดน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
834.  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
835.  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.นครราชสีมา เขต 4
836.  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 4
837.  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป.นครราชสีมา เขต 4
838.  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป.นครราชสีมา เขต 4
839.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 4
840.  โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป.นครราชสีมา เขต 4
841.  โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 4
842.  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป.นครราชสีมา เขต 4
843.  โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
844.  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
845.  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น สพป.นครราชสีมา เขต 4
846.  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป.นครราชสีมา เขต 4
847.  โรงเรียนบ้านซับหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 4
848.  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
849.  โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 4
850.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
851.  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
852.  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
853.  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
854.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง สพป.นครราชสีมา เขต 4
855.  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
856.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
857.  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 4
858.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.นครราชสีมา เขต 4
859.  โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
860.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป.นครราชสีมา เขต 4
861.  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป.นครราชสีมา เขต 4
862.  โรงเรียนบ้านบุตาสง สพป.นครราชสีมา เขต 4
863.  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.นครราชสีมา เขต 4
864.  โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป.นครราชสีมา เขต 4
865.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.นครราชสีมา เขต 4
866.  โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป.นครราชสีมา เขต 4
867.  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป.นครราชสีมา เขต 4
868.  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 4
869.  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า สพป.นครราชสีมา เขต 4
870.  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
871.  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
872.  โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
873.  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต 4
874.  โรงเรียนบ้านปางโก สพป.นครราชสีมา เขต 4
875.  โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป.นครราชสีมา เขต 4
876.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.นครราชสีมา เขต 4
877.  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 4
878.  โรงเรียนบ้านวังราง สพป.นครราชสีมา เขต 4
879.  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
880.  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
881.  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
882.  โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป.นครราชสีมา เขต 4
883.  โรงเรียนบ้านวังไทร สพป.นครราชสีมา เขต 4
884.  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
885.  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
886.  โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป.นครราชสีมา เขต 4
887.  โรงเรียนบ้านสลักใด สพป.นครราชสีมา เขต 4
888.  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
889.  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
890.  โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป.นครราชสีมา เขต 4
891.  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 4
892.  โรงเรียนบ้านสองคร สพป.นครราชสีมา เขต 4
893.  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
894.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 4
895.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
896.  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 4
897.  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.นครราชสีมา เขต 4
898.  โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
899.  โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป.นครราชสีมา เขต 4
900.  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
901.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 4
902.  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
903.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4
904.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 4
905.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
906.  โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.นครราชสีมา เขต 4
907.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต 4
908.  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.นครราชสีมา เขต 4
909.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป.นครราชสีมา เขต 4
910.  โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป.นครราชสีมา เขต 4
911.  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ สพป.นครราชสีมา เขต 4
912.  โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป.นครราชสีมา เขต 4
913.  โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป.นครราชสีมา เขต 4
914.  โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป.นครราชสีมา เขต 4
915.  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 4
916.  โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.นครราชสีมา เขต 4
917.  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สพป.นครราชสีมา เขต 4
918.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
919.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
920.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 4
921.  โรงเรียนบ้านหมูสี สพป.นครราชสีมา เขต 4
922.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย สพป.นครราชสีมา เขต 4
923.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย สพป.นครราชสีมา เขต 4
924.  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 4
925.  โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป.นครราชสีมา เขต 4
926.  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4
927.  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
928.  โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
929.  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.นครราชสีมา เขต 4
930.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต 4
931.  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม สพป.นครราชสีมา เขต 4
932.  โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป.นครราชสีมา เขต 4
933.  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
934.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4
935.  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 4
936.  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ สพป.นครราชสีมา เขต 4
937.  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
938.  โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 4
939.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.นครราชสีมา เขต 4
940.  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป.นครราชสีมา เขต 4
941.  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 สพป.นครราชสีมา เขต 4
942.  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
943.  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต 4
944.  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป.นครราชสีมา เขต 4
945.  โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
946.  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป.นครราชสีมา เขต 4
947.  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
948.  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สพป.นครราชสีมา เขต 4
949.  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต 4
950.  โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
951.  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.นครราชสีมา เขต 4
952.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
953.  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
954.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
955.  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
956.  โรงเรียนพรพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 4
957.  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง สพป.นครราชสีมา เขต 4
958.  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
959.  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 4
960.  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป.นครราชสีมา เขต 4
961.  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 4
962.  โรงเรียนวัดบันไดม้า สพป.นครราชสีมา เขต 4
963.  โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
964.  โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 4
965.  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4
966.  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
967.  โรงเรียนสันติพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 4
968.  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 สพป.นครราชสีมา เขต 4
969.  โรงเรียนสันติวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
970.  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 4
971.  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 4
972.  โรงเรียนวัดกลางดง สพป.นครราชสีมา เขต 4
973.  โรงเรียนหนองน้ำใส สพป.นครราชสีมา เขต 4
974.  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป.นครราชสีมา เขต 4
975.  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
976.  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป.นครราชสีมา เขต 4
977.  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
978.  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป.นครราชสีมา เขต 4
979.  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
980.  โรงเรียนเสมาวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
981.  โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
982.  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4
983.  โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
984.  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4
985.  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4
986.  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป.นครราชสีมา เขต 4
987.  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
988.  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4
989.  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
990.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5
991.  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
992.  โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
993.  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
994.  โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
995.  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
996.  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
997.  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
998.  โรงเรียนบ้านครึมม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 5
999.  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
1000.  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม สพป.นครราชสีมา เขต 5
1001.  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
1002.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
1003.  โรงเรียนบ้านซับยาง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1004.  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1005.  โรงเรียนบ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1006.  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1007.  โรงเรียนบ้านซับพลู สพป.นครราชสีมา เขต 5
1008.  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1009.  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
1010.  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1011.  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต 5
1012.  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สพป.นครราชสีมา เขต 5
1013.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1014.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
1015.  โรงเรียนบ้านนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
1016.  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1017.  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1018.  โรงเรียนบ้านประดู่งาม สพป.นครราชสีมา เขต 5
1019.  โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
1020.  โรงเรียนบ้านบุระไหว สพป.นครราชสีมา เขต 5
1021.  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
1022.  โรงเรียนบ้านมะเริง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1023.  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม สพป.นครราชสีมา เขต 5
1024.  โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1025.  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1026.  โรงเรียนบ้านสระพัง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1027.  โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1028.  โรงเรียนบ้านสระแจง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1029.  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
1030.  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1031.  โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1032.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป.นครราชสีมา เขต 5
1033.  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร สพป.นครราชสีมา เขต 5
1034.  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5
1035.  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1036.  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1037.  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1038.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1039.  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1040.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1041.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1042.  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1043.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1044.  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1045.  โรงเรียนบ้านหนองหัน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1046.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1047.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1048.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
1049.  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.นครราชสีมา เขต 5
1050.  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครราชสีมา เขต 5
1051.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
1052.  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5
1053.  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1054.  โรงเรียนบ้านหนุก สพป.นครราชสีมา เขต 5
1055.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม สพป.นครราชสีมา เขต 5
1056.  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.นครราชสีมา เขต 5
1057.  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
1058.  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา สพป.นครราชสีมา เขต 5