ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
23.37%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22.05%
ภาคเหนือ
23.88%
ภาคตะวันออก
21.22%
ภาคใต้
24.79%
 
ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการแต่ละภาค
ภาค
(ภาวะทุพโภชนาการรวมจาก มาก ไป น้อย)
จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
 ภาคใต้ 583,587
35,245 6.04
27,249 4.67
48,941 8.39
19,404 3.32
13,846 2.37
438,902 75.21
144,685 24.79%
 ภาคเหนือ 669,990
36,409 5.43
27,537 4.11
63,734 9.51
16,324 2.44
16,022 2.39
509,964 76.12
160,026 23.88%
 ภาคกลาง + ภาคตะวันตก 667,482
32,842 4.92
18,439 2.76
73,212 10.97
14,927 2.24
16,544 2.48
511,518 76.63
155,964 23.37%
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,362,558
80,419 5.90
47,190 3.46
114,321 8.39
31,286 2.30
27,172 1.99
1,062,170 77.95
300,388 22.05%
 ภาคตะวันออก 313,744
15,218 4.85
9,374 2.99
29,833 9.51
6,495 2.07
5,657 1.80
247,167 78.78
66,577 21.22%