ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
23.12%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22.18%
ภาคเหนือ
23.96%
ภาคตะวันออก
21.61%
ภาคใต้
24.58%
 
ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการแต่ละภาค
ภาค
(ภาวะทุพโภชนาการรวมจาก มาก ไป น้อย)
จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
 ภาคใต้ 642,018
39,053 6.08
30,365 4.73
53,082 8.27
20,201 3.15
15,113 2.35
484,204 75.42
157,814 24.58%
 ภาคเหนือ 687,155
37,667 5.48
27,845 4.05
65,141 9.48
17,038 2.48
16,941 2.47
522,523 76.04
164,632 23.96%
 ภาคกลาง + ภาคตะวันตก 709,178
34,705 4.89
19,617 2.77
77,114 10.87
15,539 2.19
17,003 2.40
545,200 76.88
163,978 23.12%
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,436,389
85,059 5.92
49,888 3.47
120,598 8.40
33,937 2.36
29,179 2.03
1,117,728 77.82
318,661 22.18%
 ภาคตะวันออก 326,408
16,062 4.92
9,938 3.04
31,115 9.53
7,182 2.20
6,232 1.91
255,879 78.39
70,529 21.61%