ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
24.60%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22.67%
ภาคเหนือ
24.18%
ภาคตะวันออก
21.63%
ภาคใต้
25.88%
 
ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการแต่ละภาค
ภาค
(ภาวะทุพโภชนาการรวมจาก มาก ไป น้อย)
จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
 ภาคใต้ 461,004
30,736 6.67
24,296 5.27
37,523 8.14
15,949 3.46
10,796 2.34
341,704 74.12
119,300 25.88%
 ภาคกลาง + ภาคตะวันตก 534,499
27,907 5.22
16,369 3.06
60,263 11.27
13,058 2.44
13,903 2.60
402,999 75.40
131,500 24.60%
 ภาคเหนือ 468,591
27,739 5.92
20,173 4.31
44,004 9.39
11,509 2.46
9,860 2.10
355,306 75.82
113,285 24.18%
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 987,372
61,380 6.22
37,856 3.83
79,967 8.10
25,022 2.53
19,642 1.99
763,505 77.33
223,867 22.67%
 ภาคตะวันออก 199,651
10,636 5.33
6,870 3.44
18,150 9.09
4,266 2.14
3,257 1.63
156,472 78.37
43,179 21.63%