ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
24.56%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23.54%
ภาคเหนือ
24.98%
ภาคตะวันออก
22.47%
ภาคใต้
26.03%
 
ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการแต่ละภาค
ภาค
(ภาวะทุพโภชนาการรวมจาก มาก ไป น้อย)
จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
 ภาคใต้ 618,161
41,127 6.65
31,926 5.16
51,192 8.28
21,636 3.50
15,036 2.43
457,244 73.97
160,917 26.03%
 ภาคเหนือ 670,952
39,615 5.90
29,932 4.46
63,672 9.49
18,012 2.68
16,347 2.44
503,374 75.02
167,578 24.98%
 ภาคกลาง + ภาคตะวันตก 684,229
36,163 5.29
21,411 3.13
76,330 11.16
16,909 2.47
17,217 2.52
516,199 75.44
168,030 24.56%
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,431,896
91,914 6.42
55,806 3.90
120,216 8.40
37,993 2.65
31,124 2.17
1,094,843 76.46
337,053 23.54%
 ภาคตะวันออก 327,449
17,350 5.30
10,820 3.30
31,627 9.66
7,457 2.28
6,308 1.93
253,887 77.53
73,562 22.47%