ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
25.06%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23.85%
ภาคเหนือ
25.07%
ภาคตะวันออก
23.25%
ภาคใต้
26.03%
 
ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการแต่ละภาค
ภาค
(ภาวะทุพโภชนาการรวมจาก มาก ไป น้อย)
จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
 ภาคใต้ 607,234
39,586 6.52
30,089 4.96
55,498 9.14
19,034 3.13
13,835 2.28
449,192 73.97
158,042 26.03%
 ภาคเหนือ 684,980
40,615 5.93
28,641 4.18
70,517 10.29
17,168 2.51
14,787 2.16
513,252 74.93
171,728 25.07%
 ภาคกลาง + ภาคตะวันตก 678,277
36,363 5.36
19,991 2.95
81,632 12.04
14,792 2.18
17,219 2.54
508,280 74.94
169,997 25.06%
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,419,756
93,347 6.57
50,535 3.56
129,785 9.14
35,023 2.47
29,873 2.10
1,081,193 76.15
338,563 23.85%
 ภาคตะวันออก 312,451
16,843 5.39
9,999 3.20
32,612 10.44
6,948 2.22
6,246 2.00
239,803 76.75
72,648 23.25%